intTypePromotion=1

Bài giảng Lập trình C# 1 - Chương 2: Nền tảng ngôn ngữ C#

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
35
lượt xem
4
download

Bài giảng Lập trình C# 1 - Chương 2: Nền tảng ngôn ngữ C#

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình C# 1 - Chương 2: Nền tảng ngôn ngữ C# bao gồm những nội dung về kiểu dữ liệu, biến, hằng, biểu thức, khoảng trắng, câu lệnh, toán tử, định dạng, một số hàm cơ bản và một số câu hỏi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình C# 1 - Chương 2: Nền tảng ngôn ngữ C#

F -X C h a n ge<br /> <br /> PD<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> N<br /> <br /> y<br /> <br /> bu<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> tr<br /> <br /> ac<br /> <br /> .c<br /> <br /> C<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> C<br /> <br /> .c<br /> <br /> re<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> ac<br /> <br /> ww<br /> <br /> ww<br /> <br /> tr<br /> <br /> to<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> 12/05/2011<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> i dung<br /> Ch<br /> <br /> ng 2<br /> <br /> n t ng ngôn ng<br /> <br /> 1. Ki u d<br /> C# là ngôn ng ph i khai<br /> báo ki u c a m i i<br /> ng khi t o<br /> C# chia thành hai t p h p<br /> ki u d li u:<br /> o Ki u xây d ng s n (built- in)<br /> o Ki u<br /> c ng i dùng nh<br /> ngh a (user-defined)<br /> <br /> C#<br /> <br /> 1. Ki u d li u<br /> 2. Bi n<br /> 3. H ng<br /> 4. Bi u th c<br /> 5. Kho ng tr ng<br /> 6. Câu l nh<br /> 7. Toán t<br /> 8.<br /> nh d ng<br /> 9. M t s hàm c b n<br /> 10. Câu h i<br /> <br /> Ki u d<br /> <br /> li u<br /> <br /> li u giá tr<br /> <br /> Ki u d li u giá tr<br /> (value)<br /> <br /> Ki u d li u tham<br /> chi u (reference)<br /> <br /> 1<br /> <br /> re<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> PD<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> N<br /> <br /> y<br /> <br /> bu<br /> <br /> Ki u d<br /> Object:<br /> String:<br /> Class:<br /> Delegate:<br /> Interface:<br /> Array:<br /> <br /> Chuy n<br /> <br /> li u tham chi u<br /> <br /> ây là ki u d li u c s ch a t t<br /> các ki u d li u khác trong C#<br /> ki u d li u chu i ký t<br /> ki u d li u class<br /> ki u d li u chuy n giao<br /> ki u d li u giao ti p<br /> ki u d li u m ng<br /> <br /> i các ki u d<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> tr<br /> <br /> ac<br /> <br /> .c<br /> <br /> C<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> C<br /> <br /> .c<br /> <br /> re<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> ac<br /> <br /> ww<br /> <br /> ww<br /> <br /> tr<br /> <br /> to<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> 12/05/2011<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> p phát b nh<br /> Các bi n c a ki u d<br /> li u giá tr<br /> <br /> Các bi n c a ki u d<br /> li u tham chi u<br /> <br /> c l u trên stack,<br /> vùng nh này<br /> c<br /> tham chi u b i tên c a<br /> bi n<br /> <br /> c c p phát trên<br /> heap<br /> <br /> Stack là m t c u trúc d<br /> li u l u tr thông tin<br /> ng x p ch ng t c là<br /> vào sau ra tr c (Last In<br /> First Out : LIFO)<br /> <br /> li u<br /> <br /> Khi m<br /> i t ng<br /> c c p phát trên<br /> heap thì a ch c a nó<br /> c tr v , và a ch<br /> này<br /> c gán n m t<br /> tham chi u<br /> <br /> Parse<br /> Ph<br /> <br /> ng th c Parse là ph ng th c<br /> cs<br /> ng khá ph bi n khi chúng ta mu n chuy n<br /> i<br /> t chu i sang<br /> t ki u d li u t ng ng<br /> <br /> i ki u d li u c b n trong C# u có ph ng<br /> th c Parse<br /> chuy n i sang ki u d li u ó<br /> <br /> 2<br /> <br /> re<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> PD<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> N<br /> <br /> y<br /> <br /> bu<br /> <br /> Ví d<br /> int a = Int32.Parse("123"); //a s mang giá tr 123<br /> float b = Float.Parse("20.7"); //b s mang giá tr 20.7<br /> bool c = Boolean.Parse("true"); //c s mang giá tr true<br /> <br /> byte b = Byte.Parse(“10000000000”); //quá gi i h n,<br /> bool c = Boolean.Parse(null); //tham s là null,<br /> ArgumentNullException<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> tr<br /> <br /> ac<br /> <br /> .c<br /> <br /> C<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> C<br /> <br /> .c<br /> <br /> re<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> ac<br /> <br /> ww<br /> <br /> ww<br /> <br /> tr<br /> <br /> to<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> 12/05/2011<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> TryParse<br /> Gi ng nh Parse, TryParse ng là ph ng th c<br /> c tích h p s n trong các l p ki u d li u c<br /> n c a C#<br /> Cú pháp c a TryParse có ph n khác v i Parse<br /> .TryParse(tham s 1, out tham s 2);<br /> <br /> Convert<br /> int a;<br /> Int32.TryParse(“123”, out a); //a s mang giá tr 123<br /> bool b;<br /> Boolean.TryParse(“false”, out b); //b s mang giá tr false<br /> <br /> int a;<br /> Int32.TryParse("hello", out a); //tr v giá tr false, a mang giá tr 0<br /> <br /> bool b;<br /> Boolean.TryParse("", out b); //tr v giá tr false, b mang giá tr False<br /> <br /> p Convert là m t<br /> p cho chúng ta r<br /> khác nhau<br /> chuy<br /> này sang ki u d li<br /> <br /> l p ti n ích trong C# cung<br /> t nhi u ph ng th c t nh<br /> n i t m t ki u d li u<br /> u khác<br /> <br /> Tham s mà các ph ng th c trong Convert<br /> nh n không nh t thi t ph i là chu i mà có th<br /> nhi u ki u d li u khác nhau (int, bool,<br /> double…)<br /> <br /> 3<br /> <br /> re<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> PD<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> N<br /> <br /> y<br /> <br /> bu<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> tr<br /> <br /> ac<br /> <br /> .c<br /> <br /> C<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> C<br /> <br /> .c<br /> <br /> re<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> ac<br /> <br /> ww<br /> <br /> ww<br /> <br /> tr<br /> <br /> to<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> 12/05/2011<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> Casting (Ép ki u)<br /> bool a = Convert.ToBoolean("khoaimon");<br /> int b = Convert.ToInt32("123456787654");<br /> <br /> Ép ki u là cách chúng ta có th s d ng khi<br /> mu n chuy n i gi a các ki u d li u có tính<br /> ch t t ng t nhau (th ng là s )<br /> Có 2 lo i:<br /> o<br /> ng minh<br /> o Không t ng minh<br /> <br /> Casting (Ép ki u)<br /> short x = 10;<br /> int y = x; // chuy n<br /> <br /> i ng m<br /> <br /> short x;<br /> int y = 500;<br /> x = (short) y; // Ép ki u t<br /> <br /> t bi n là m t vùng l u tr v i m t ki u d li u<br /> Bi n có th<br /> c gán giá tr và c ng có th thay i<br /> giá tr khi th c hi n các l nh trong ch ng trình<br /> <br /> nh<br /> <br /> short x;<br /> int y = 100;<br /> x = y; // Không biên d ch, l i !!!<br /> <br /> 2. Bi n<br /> <br /> short 2 byte<br /> int 4 byte<br /> <br /> ng minh, không báo l i<br /> <br /> Khai báo:<br /> , , …;<br /> Gán giá tr :<br /> = ;<br /> <br /> 4<br /> <br /> re<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> PD<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> N<br /> <br /> y<br /> <br /> bu<br /> <br /> uý<br /> Các bi<br /> Tên bi<br /> Tên bi<br /> Tên bi<br /> <br /> ac<br /> <br /> .c<br /> <br /> tr<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> Ph m vi c a bi n<br /> <br /> n ph i<br /> c kh i t o tr c khi s d ng<br /> n phân bi t ch hoa, ch th ng<br /> n ch có th b t u v i ký t ho c d u _<br /> n không<br /> c:<br /> <br /> o Không th b t u v i ch s<br /> o Ch a ký t<br /> c bi t nh $,#,%,^…<br /> o Trùng v i t khóa (nh ng n u mu n<br /> khóa thì dùng @<br /> ng tr c)<br /> o i ngh a<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> C<br /> <br /> om<br /> <br /> k<br /> lic<br /> C<br /> <br /> .c<br /> <br /> re<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> k e r- s o ft w a<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> ac<br /> <br /> ww<br /> <br /> ww<br /> <br /> tr<br /> <br /> to<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> 12/05/2011<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> Toàn c c<br /> cb<br /> <br /> t trùng tên v i<br /> <br /> 3. H ng<br /> ng c ng là m t bi n nh ng giá tr c a h ng<br /> không thay i<br /> ng<br /> c phân thành ba lo i:<br /> o Giá tr h ng (literal)<br /> o Bi u t ng h ng (symbolic constants)<br /> o Ki u li u kê (enumerations)<br /> <br /> Câu l nh:<br /> = ;<br /> <br /> Const int a = 20;<br /> <br /> 5<br /> <br /> re<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2