intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình C++: Chương 3 - GV. Nguyễn Văn Hùng

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

115
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình C++ - Chương 3: Biểu thức Logic và các cấu trúc điều khiển 2/54 nhằm giới thiệu về biểu thức logic; các cấu trúc điều khiển trong C++; vận dụng các cấu trúc này vào việc giải quyết các bài toán đặt ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình C++: Chương 3 - GV. Nguyễn Văn Hùng

 1. LẬP TRÌNH C++ (3 Tín chỉ) Gv: Nguyễn Văn Hùng Khoa: Khoa học máy tính Ngôn ngữ lập trình C++ 1/54
 2. Chương 3: BIỂU THỨC LOGIC VÀ CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN  Mục tiêu  Giới thiệu về biểu thức logic; các cấu trúc điều khiển trong C++. Vận dụng các cấu trúc này vào việc giải quyết các bài toán đặt ra.  Nội dung  Biểu thức Logic  Các cấu trúc điều khiển  Một số câu lệnh đặc biệt Ngôn ngữ lập trình C++ chương 3: Biểu thức Logic và các cấu trúc điều khiển 2/54
 3. 3.1 Biểu thức Logic Dữ liệu kiểu boolean Biểu thức logic Ước lượng mạch ngắn Ngôn ngữ lập trình C++ chương 3: Biểu thức Logic và các cấu trúc điều khiển 3/54
 4. Dữ liệu kiểu Boolean Là kiểu dữ liệu xây dựng sẵn (built-in) Gồm có hai giá trị: true và false Từ khóa khai báo dữ liệu kiểu boolean: bool Chẳng hạn, bool x; //Biến x chỉ được nhận 2 giá trị là true hoặc false Lưu ý: Trong C++ giá trị true tương ứng với 1 và false tương ứng với 0. Do đó, khi trả về true hoặc false thực chất là trả về 1 hoặc 0 (số nguyên). Ngôn ngữ lập trình C++ chương 3: Biểu thức Logic và các cấu trúc điều khiển 4/54
 5. Dữ liệu kiểu Boolean Còn gọi là biểu thức boolean Làm việc với các kiểu giá trị và phép toán logic hoặc các phép toán quan hệ.  Giá trị trả về của biểu thức logic là gì? Các phép toán logic và quan hệ đã học là gì? Ngôn ngữ lập trình C++ chương 3: Biểu thức Logic và các cấu trúc điều khiển 5/54
 6. Biểu thức Logic Cú pháp xây dựng biểu thức logic: Bieu_thuc_A Phep_toan Bieu_thuc_B Trong đó: Bieu_thuc_A hoặc Bieu_thuc_B: có thể là hằng, biến, hàm trả về giá trị hay biểu thức. Phep_toan: Các phép toán quan hệ và phép toán logic (trừ phép phủ định !) Ví dụ: Ta có một số biểu thức: 5>8 delta > 0 (a > b) && (a > c) a != 0 || b != 0 Ngôn ngữ lập trình C++ chương 3: Biểu thức Logic và các cấu trúc điều khiển 6/54
 7. Ước lượng mạch ngắn Sử dụng cho các biểu thức logic Khi ước lượng các biểu thức logic, chương trình sẽ thực hiện từ trái qua phải và sẽ dừng lại khi giá trị thật cuối cùng của biểu thức được xác định. Ví dụ: Xét đoạn chương trình sau: int toan = 4, ly = 6, hoa = 7; Không ước lượng bool kq; kq = (toan >= 5 ) && (ly >= 5 ) && (hoa >= 5); Ngôn ngữ lập trình C++ chương 3: Biểu thức Logic và các cấu trúc điều khiển 7/54
 8. Ước lượng mạch ngắn Các lợi ích đối với ước lượng mạch ngắn Tiết kiệm được thời gian tính toán trong các biểu thức có sự tham gia của phép && và phép || Xây dựng biểu thức đóng vai trò “canh gác” cho biểu thức thứ 2 không an toàn Ví dụ: Xét đoạn chương trình sau: int tu, mau; float x; bool kq; kq = (mau != 0) && ( x < tu/mau); Ngôn ngữ lập trình C++ chương 3: Biểu thức Logic và các cấu trúc điều khiển 8/54
 9. 3.2 Các cấu trúc điều khiển Cấu trúc tuần tự Cấu trúc rẽ nhánh Cấu trúc lặp Một số câu lệnh đặc biệt Ngôn ngữ lập trình C++ chương 3: Biểu thức Logic và các cấu trúc điều khiển 9/54
 10. Cấu trúc tuần tự Là cấu trúc mặc định trong tất cả các ngôn ngữ lập trình Các lệnh được thực hiện theo thứ tự từ trên xuống; lệnh nào viết trước được thực hiện trước. Cú pháp Lưu đồ Câu lệnh 1; Câu lệnh 2; Câu lệnh 1 …. Câu lệnh 2 Câu lệnh n; Câu lệnh n Ngôn ngữ lập trình C++ chương 3: Biểu thức Logic và các cấu trúc điều khiển 10/54
 11. Cấu trúc rẽ nhánh Là cấu trúc xác định thứ tự thực hiện các câu lệnh dựa vào giá trị của biểu thức Logic. Sử dụng từ khóa if hoặc if … else, switch để viết câu lệnh rẽ nhánh Các câu lệnh rẽ nhánh: Câu lệnh if Câu lệnh if else Câu lệnh else if (if lồng nhau) Câu lệnh switch Ngôn ngữ lập trình C++ chương 3: Biểu thức Logic và các cấu trúc điều khiển 11/54
 12. Câu lệnh if Cú pháp if (bieu_thuc_logic) câu lệnh; Trong đó bieu_thuc_logic: là biểu thức cho 2 giá trị true hoặc false câu lệnh: có thể là một lệnh hoặc một khối lệnh Ngôn ngữ lập trình C++ chương 3: Biểu thức Logic và các cấu trúc điều khiển 12/54
 13. Câu lệnh if true Sơ đồ khối Bieu_thuc_logic Câu lệnh false Hoạt động: Khi gặp câu lệnh if Máy kiểm tra Bieu_thuc_logic. Nếu kết quả là true thì thực hiện câu lệnh. Ngược lại bỏ qua câu lệnh trong thân if và tiếp tục thực hiện các lệnh sau if. Ngôn ngữ lập trình C++ chương 3: Biểu thức Logic và các cấu trúc điều khiển 13/54
 14. Câu lệnh if Bài tập 1: Viết đoạn chương trình kiểm tra một số nhập vào có phải là số dương hay không. Nếu đúng là số dương thì đưa ra câu thông báo “số vừa nhập vào là số dương”. Bài tập 2: Viết đoạn chương trình tìm và xuất ra màn hình giá trị lớn nhất của 2 số a và b bất kỳ được nhập vào từ bàn phím Ngôn ngữ lập trình C++ chương 3: Biểu thức Logic và các cấu trúc điều khiển 14/54
 15. Câu lệnh if ... else Cú pháp if (bieu_thuc_logic) câu lệnh 1; else câu lệnh 2; Trong đó bieu_thuc_logic: là biểu thức cho 2 giá trị true hoặc false câu lệnh1, câu lệnh 2: có thể là một lệnh hoặc một khối lệnh Ngôn ngữ lập trình C++ chương 3: Biểu thức Logic và các cấu trúc điều khiển 15/54
 16. Câu lệnh if ... else Sơ đồ khối true false Bieu_thuc_logic Câu lệnh 1 Câu lệnh 2 Hoạt động: B1: Máy kiểm tra Bieu_thuc_logic. Nếu kết quả là true thì qua B2, ngược lại qua B3. B2: Thực hiện câu lệnh 1 rồi thoát khỏi if B3: Thực hiện câu lệnh 2 rồi thoát khỏi if Ngôn ngữ lập trình C++ chương 3: Biểu thức Logic và các cấu trúc điều khiển 16/54
 17. Câu lệnh if ... else Bài tập 3: Viết đoạn chương trình kiểm tra một số nguyên bất kỳ nhập vào từ bàn phím có là nguyên dương chẵn hay không? Bài tập 4: Viết đoạn chương trình kiểm tra 3 số a, b, c bất kỳ được nhập vào từ bàn phím có thõa mãn là 3 cạnh của một tam giác hay không? Xuất kết quả ra màn hình. Ngôn ngữ lập trình C++ chương 3: Biểu thức Logic và các cấu trúc điều khiển 17/54
 18. Câu lệnh else if (if lồng nhau) Sử dụng trong trường hợp kiểm tra nhiều điều kiện với các mức giá trị khác nhau. Cú pháp if ( bieu_thuc_logic 1 ) Cau lenh 1 else if ( bieu_thuc_logic 2 ) cau lenh 2 . else if ( bieu_thuc_logic n ) cau lenh n else cau lenh n+1 Ngôn ngữ lập trình C++ chương 3: Biểu thức Logic và các cấu trúc điều khiển 18/54
 19. Câu lệnh else if (if lồng nhau) Các bieu_thuc_logic sẽ được kiểm tra tuần tự cho đến khi có biểu thức cho kết quả true Chỉ có những lệnh theo sau biểu thức có giá trị true mới được thi hành Nếu không có biểu thức nào true thì câu lệnh sau else cuối cùng sẽ được thực hiện else luôn được kết hợp với if gần nhất chứa nó. Ngôn ngữ lập trình C++ chương 3: Biểu thức Logic và các cấu trúc điều khiển 19/54
 20. Câu lệnh else if (if lồng nhau) Ví dụ: Với n = 20, 2 đoạn chương trình sau xuất ra màn hình kết quả là gì? if(n>0) if (n>0) if(n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=115

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2