intTypePromotion=3

Bài giảng Lí luận và phương pháp dạy học - PGS.TS. Trần Khánh Đức

Chia sẻ: Trịnh Xuân Đảng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:82

0
255
lượt xem
101
download

Bài giảng Lí luận và phương pháp dạy học - PGS.TS. Trần Khánh Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lí luận và phương pháp dạy học - PGS.TS. Trần Khánh Đức trình bày về định hướng chiến lược phát triển giáo dục và dạy nghề đến 2020; một số vấn đề và xu hướng phát triển giáo dục trong xã hội hiện đại; lý luận và phương pháp, kỹ năng dạy học kỹ thuật và bài tập ứng dụng dạy học theo các chuyên ngành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lí luận và phương pháp dạy học - PGS.TS. Trần Khánh Đức

 1. LÝ LUÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ( Sư phạm kỹ thuật) PGS.TS TrÇn Kh¸nh §øc ĐẠI HỌC BÁCH khoa HÀ NỘI
 2. Các nội dung chính  • Định hướng chiến lược phát triển giáo dục  và     dạy nghề đến 2020 • Một số vấn đề  và xu hướng phát triển giáo dục trong  xã hội hiện đại     - Chất lượng nhân lực-kỹ năng mềm - Quan điểm tích hợp/ Phát triển tư duy kỹ thuật, sáng tạo - Năng lực và đào tạo theo năng lực/ Công nghệ dạy học - Dạy học định hướng hành động/ định hướng nghiên cứu • Lý luận và phương pháp, kỹ năng dạy học kỹ thuật • Bài tập ứng dụng dạy học theo các chuyên ngành
 3. Định hướng chiến lược phát triển  giáo dục đến 2020 • Đổi  mới  căn  bản,  toàn  diện  nền  giáo  dục  theo  hướng  chuẩn  hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc  tế, thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ  nghĩa,  phát triển giáo dục gắn với phát triển khoa học và công  nghệ, tập trung vào nâng cao chất lượng, đặc biệt  chất lượng  giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực  hành  để một mặt đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế ­ xã hội,  đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo an  ninh quốc phòng; mặt khác phải chú trọng thỏa mãn nhu cầu  phát triển của mỗi người học, những người có năng khiếu được  phát triển tài năng
 4. Định hướng chiến lược phát triển  giáo dục đến 2020 • Đến  năm  2020,  nền  giáo  dục  nước  ta  được  đổi  mới  căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hoá, hiện đại  hoá,  xã  hội  hoá,  dân  chủ  hóa  và  hội  nhập  quốc  tế;  chất  lượng  giáo  dục  được  nâng  cao  một  cách  toàn  diện, gồm:  giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, năng lực ngo ại ngữ và tin học;  đáp  ứng  nhu  cầu  nhân  lực,  nhất  là  nhân  lực  chất  lượng  cao  phục  vụ  sự  nghiệp  công  nghiệp  hóa,  hiện  đại  hóa  đất  nước  và  xây  dựng  nền  kinh tế tri thức; đảm bảo công bằng xã hội trong giáo  dục  và  cơ  hội  học  tập  suốt  đời  cho  mỗi  người  dân,  từng bước hình thành xã hội học tập
 5. Chiến lược phát triển dạy nghề  đến 2020  • Đến năm 2020, dạy nghề đáp ứng được nhu cầu của  thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu  nghề và trình độ đào tạo; chất lượng đào tạo của một  số nghề đạt trình độ các nước phát triển trong khu vực  ASEAN và trên thế giới; hình thành đội ngũ lao động  lành  nghề,  góp  phần  nâng  cao  năng  lực  cạnh  tranh  quốc gia; phổ cập nghề cho người lao động, góp phần  thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu  nhâp, giam ngheo vưng chăc, đảm bảo an sinh xã hội. ̣ ̉ ̀ ̃ ́
 6. Sư phạm kỹ thuật trong quá trình phát triển xã hội và  mô hình nhà trường Xã hội Thông tin Mô hình nhà trường thông minh ( Điện tử hóa/Tự động hóa/Tin học hóa E-Learning/On-Line) Xã hội Công nghiệp Mô hình nhà trường nhà máy ( Cơ khí hóa-máy dạy học) Xã hội Nông nghiệp Mô hình nhà trường gia đình ( thủ công-truyền nghề )
 7. ChÊt l­îng ®µo t¹o ­ nhu c Çu c ña ®ê i s è ng x· hé i hiÖn ®¹i • §Þnh h­íng nh© c¸ch, gi¸ trÞ x· héi n • Gi¸ trÞ søc lao ® éng • N¨ng lùc hµnh nghÒ • Kh¶ n¨ng tæ chøc, phèi hîp c«ng viÖc • Tr× ® chuyªn m«n ( kiÕn thøc, kü n¨ng nh é ) • N¨ng lùc thÝch øng nghÒ nghiÖp.t¹o viÖc lµm • N¨ng lùc ph¸t triÓn vµ s¸ng t¹o • Kh¶ n¨ng ngo¹i ng÷ m¸y tÝnh ,
 8. Đặc đ iểm c ña d ¹y häc hiện đ ại • Ph¸t triÓn tri thø c vµ n ăng lùc t­ duy – hành động • Tích hợp/ Ph¸t triÓn n ăng lùc nghiªn cø u vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò • Chuyển từ tái tạo sang kiến tạo và sáng tạo • T ăng c­ê ng kh¶ n ăng häc tËp ®é c lËp vµ lµm viÖc hîp t¸c, tương tác • X©y dùng phong c¸ch học tập
 9. S O S ANH TruyÒn thè ng HiÖn ®¹i ND d¹y­häc ND d¹y­häc D¹y Häc Tù ®iÒu khiÓn D¹y Häc TruyÒn ®¹t Cé ng LÜnh hé i t¸c (truyÒn ®¹t) (LÜnh hé i) §iÒu khiÓn Tù §iÒu khiÓn §iÒu c hØnh
 10. / H«m q ua Hiện nay Ng -ê i lĩnh h ội Ng -ê i t- d uy Ph¶n ø ng l¹i Tiª n p ho ng thùc hiÖn TiÕp nhËn T×m tß i s ¸ng t¹o Chuy Ón g iao Ph¸t triÓn §ång nhÊt §a d ¹ng Trì trệ TiÕn b é
 11. TÍCH HỢP VÀ DẠY HỌC  TÍCH HỢP • Tích hợp là “ liên kết các đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một hoặc vài lĩnh vực khác nhau trong cung một kế hoạch dạy học “ (Từ điển GD học 2001) • Tích hợp là sự kết hợp, tổ hợp của các nhân tố, yếu tố, thành phần có liên quan.. tạo thành một chỉnh thể thống nhất/nhận thưc-hành động trọn vẹn…. • Dạy học tích hợp là sự kết hợp, tổ hợp, liên kết, lồng ghép các yếu tố, thành phần của quá trình dạy học nhằm thực hiện một nhiệm vụ dạy học nhất định. (Tích hợp mục tiêu, tích hợp nội dung, tích hợp phương pháp, tích hợp các hình thức tổ chức dạy học và đánh giá ) • Bài dạy tích hợp lý thuyết-thực hành/Tích hợp cá nhân-nhóm; Tích hợp nhận thức- hành động / Tích hợp liên môn/liên
 12. Hành động và dạy học  định hướng hành động • Hành động/hoạt động là sự biểu hiện quá trình vận động của tư duy và bản thể của chủ thể • Hành động bao gồm nhiều yếu tố : - Mục đích hành động - Động cơ hành động - Môi trường/Cách thức hành động ( nội dung-quy trình và phương pháp/ phương tiện ) - Kết quả hành động Dạy học định hướng hành động là quá trình tổ chức các hoạt động day­học để thực hiện các nhiệm vụ học tập .
 13. D¹y häc dùa trªn vÊn ®Ò X¸c ®Þnh (® quan s¸t sù t­¬ ph¶n/m© äc, ng u vÊn ®Ò thuÉn) X© dùng y môc tiªu n/c (thu thËp th«ng tin Thu thËp theo kÕ ho¹ch) (lËp kÕ ho¹ch gi¶i d÷liÖu quyÕt vÊn ® Ò) Ph©n tÝc h (t× kiÕm mèi liªn hÖ vµ khuynh m d÷ liÖu/ h­íng tõ d÷liÖu) Giải quyết vấn đề  (kh¼ng ®Þnh kÕt qu¶/h­íng gi¶i KÕt luËn quyÕt vÊn ®Ò)
 14. Nghiên cứu khoa học và dạy học  định hướng nghiên cứu  • Nghiên cứu khoa học là quá trình tìm hiểu các đặc  tính, thuộc tính, quy luật, mối quan hệ của các sự vạt  và hiện tượng trong xã hội, tư nhiên và tư duy • Dạy học định hướng nghiên cứu là qúa trình tổ chức   dạy học thông qua các hoạt động nghiên cứu  của  người học  để  thực hiên các nhiệm vụ học tập/ nhiệm  vụ dạy học • Các PP dạy học định hướng nghiên cứu: dạy học nêu  vấn đề/ Công não/ Dạy học dựa trên dự án/ Bài tập  tổng hợp….  
 15. Quy tr×nh nghiªn cøu NhËn d¹ng VÊn ®Ò H× thµnh nh øng dông ý t­ëng KH §¸nh gi¸ T­ vÊn Ph© tÝch n Ph¶n biÖn TriÓn khai Nghiªn cøu
 16. •D¹y häc qua nghiªn cø u  Møc ®é 1: Tæ ng quan c¸c häc thuyÕt, nguy ªn t¾c vµ quan ®iÓm vÒ lÜnh vùc häc tËp tõ c¸c nghiªn cøu  Møc ®é 2: Tãm t¾t c ¸c kÕt qña nghiªn cøu  Møc ®é 3: Ph©n tÝc h ®Çy ®ñ c ¸c phÇn c ña c¸c b¸o c¸o nghiªn c øu hoµn c hØnh  Møc ®é 4: Tæ ng hîp c¸c b¸o c¸o nghiªn c øu hoµn chØnh
 17. D¹y häc qua nghiªn c ø u  Mø c ®é 5: ®iÒu tra, ®¸nh g i¸ m é t d ù ¸n ng hiª n c ø u nhá  Mø c ®é 6: Tham g ia v µo m é t ng hiª n c ø u ®-îc tµi trî/trî lý ng hiª n c ø u.  Mø c ®é 7: Thùc hiÖn m é t ng hiª n c ø u ®é c lËp
 18. Tư duy và phát triển tư duy  kỹ thuật  • Tư duy là sự biẻu hiện khả năng/ năng lực độc  đáo của bộ óc con người có ý thức..  • Các thao tác tư duy : nhận biết, phân biệt, phân  tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, khái quá  hóa, hệ thống hóa… • Tư duy kỹ thuật là một loại hình tư duy đặc thù trong các hoạt động kỹ thuật- công nghệ (biến đổi, thiết kế, chế tạo, vận hành sửa chữa, lắp đặt các công cụ, phương tiện, quy trình kỹ thuật …). Giải các bài toán kỹ thuật
 19. Các phương pháp  tích cực hóa tư  duy sáng tạo kỹ thuật  • Phương pháp đối tượng tiêu điểm (Method of Focal  Objects) • Phương pháp phân tích hình thái (Morphological  Analysis).  • Phương pháp công não: (Braistorming Method)  • Phương pháp sử dụng các phép tương tự  (Synectics)  • Phương pháp sử dụng các câu hỏi kiểm tra  (Method of Control Questions). 
 20. Mô hình cấu trúc đa nhân tố của hoạt động trí tuệ  L Thurtone (1887­1955)  •        Khả năng hiểu và vận dụng số­ yếu tố N  (Number) •         Hiểu được ngôn ngữ ­Yếu tố V ( Verbal  Comprehension) •         Sử dụng từ ngữ chính xác và linh hoạt­ Yếu tố W  ( Word fluency) •        Khả năng về không gian – Yếu tố S ( Space) •        Trí nhớ ­ Yếu tố M (Memory) •         Khả năng tri giác – Yếu tố P ( Perceptual) •         Khả năng suy luận­Yếu tố R ( Reasoning) 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản