intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Lịch sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn

Chia sẻ: Trần Phương Thùy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
387
lượt xem
53
download

Bài giảng Lịch sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn

 1. KiÓm tra bµi cò Dùa vµo kiÕn thøc ® häc, em h·y · hoµn thµnh vµo b¶ng sau:
 2. Khë i ng hÜa T©y S ¬n -Ng uyªn -D­íi ¸ch bãc lét cña chính quyÒn nhµ nh©n bïng NguyÔn  §êi sèng nh© d© c¬cùc  n n næ m© thuÈn gi÷ c¸c tÇng líp nh© d© víi u a n n chÝnh quyÒn nhµ NguyÔn ngµy cµng lªn -L·nh ®¹o cao. -3 anh em: NguyÔn Nh¹c, NguyÔn HuÖ, khë i ng hÜa NguyÔn L÷ -DiÔn biÕn 1771 -LËp c¨n cø T© S¬ th­îng ® ( An Khª -Gia Lai) y n ¹o 1773 -NghÜa qu© T© S¬ kiÓm so¸t phÇn lín phñ Quy n y n 1776 ->1783 Nh¬n -NghÜa qu© T© S¬ 4 lÇn ® vµo Gia §Þnh n y n ¸nh 1/1785 -NguyÔn HuÖ tiÕn qu© vµo Gia §Þnh ® n ¸nh ... qu© Xiªm – TrËn R¹ch GÇm – Xoµi Mót. n ...
 3. Xoµi MÜ tho R¹ch t R¹c µ Ch (Xoµi µL h Mó Hét) B×nh §ø c Chî Gi÷a R¹ch GÇ m h Thí i Th¹c s ¬n Cï lao Kim n Thíi S ¬ tiÒn S «ng Chó g i¶i Qu© Xiªm tiÕn qu© n n Cån u µ KiÒ Bèn Th«n Qu© T© S¬ mai n y n Cån B phôc Qu© T© s¬ tÊn n y n c«ng Lù¬c ®å c hiÕn th¾ng R¹c h GÇm Xo µi
 4. L-îc ®å T©y S ¬n khë i ng hÜa c hè ng c ¸c thÕ lùc pho ng kiÕn vµ c hè ng qu©n x©m l-îc n-íc ng o µi
 5. TIẾT 53 Bµi 25: Phong trµo T© S¬ y n I/ Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn: II/ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Ng ể đánh khiếm PhúạXuân NguyễễnHuệếcó đóng Đ uySau chi đánh ChØnh: n chi m biện Ôn H÷u b i chúa Nguy Nguyễn và đánh tan quân xâm pháp thành tphúảcó kế hoạTrịgì trước hành như Nguyễế huệxuân quân ch nh có thái độ động gì k n qu ra sao? lược Xiêm: +Lµ ủthquân trịnh?cò cña hä TrÞnh c viªnnào? a ế t­íng III/ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ nh­ng6/1786 sách nhiễu,ngòXu©n chúng căm  Kêu®·®¸nh hµng Phóến dân  C¸c căng - h bá thµnh khi TrÞnh the o Nguyễn Huệ được Nguyễn giậ§îi lóc n­íc s «ng lª n cao ®­a thuyÒn ¸p +n Trịnh: vÒsvíi qu©n T©y S ¬n ¸t vµo thµnh 1/Hạ thành Phú Xuân tiến ra Bắc Hà Hữu Chỉnh giúp sức đánh chiếm +Cã s ù phè i hîp bé binh ®Ó gi¸p chiÒn víi diệt họ Trịnh: +Lµ ng­ê iPhú Xuân am hiÓu B¾c Hµ qu©n TrÞnh tµi, thành cã a/ Diễn biến: S ù phè i hîp thuû binh, bé binh t¹o thµnh +Ng­ê i k×m tham vängthµnh Phó Xu©n gäng cã s iÕt chÆ t h¹ lín quân Trịnh bạc nhược bị tiêu diệt nhanh chóng giải phóng Đàng Trong
 6. Chó gi¶i Ranh giêi Gi÷a ®»ng L-îc ®å T©y trong vµ ®»ng S ¬n khë i ngoµi Qu© thuû n ng hÜa c hè ng Qu© bé n c ¸c thÕ lùc pho ng kiÕn vµ c h«ng qu©n x©m l-îc 6/1786 Chó gi¶i n-íc ng o µi N¬ kiÓm so¸t cña 3 i anh em T© S¬ y n: NguyÔn Nh¹c (Quy Nh¬n) NguyÔn HuÖ (Phó Xu©n) NguyÔn L÷(Gia §Þnh) ----- :Ranh giíi quèc gia ngµy nay 1785
 7. TIẾT 53 Bµi 25: Phong trµo T© S¬ y n Sau khi đánh bại quân Trịnh Phú Xuân giải III/ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ phóng đất Đàng Trong Nguyễn Huệ đã có Trịnh: Ng uyÔn HuÖ hái Ng uyÔn H÷u kế hoạch gì? 1/Hạ thành Phú Xuân tiến ra Bắc Hà ChØnh-ChØnh tr¶llêii: danh VìGiữaNguyễn Huệớạdanh nghĩa nghĩa “phù - sao năm 1786, v i nêu diệt họ Trịnh: Lê diệlêTrịệt c èịt ë thÇn tèn Huệ qu©n “ViÖc t binh Tr nh” Nguyễ c , t-íng “phù di nh”? a/ Diễn biến: tiế ®¸nh mé t trËn míi n ằm tậThăng dânmµ lÊyhưởngThuËnng đánh Long  Nh p hợ p chúng ®-îc ứng, ủ - 6/1786 Nguyễn Huệ được Ho ¸, uy danh ều người ng ct¶ B¾c ớ nhà hộ mình và nhi rung ®é còn ưởng nh Nguyễn Hữu Chỉnh giúp sức đánh Hµ...Nay ë B¾c Hµ, t-íng th× nh¸c , Lê chiếm thành Phú Xuân Quá trình tiến ra taắnªn thõ a quả nhưmµ qu©n th× kiªu, B c đạt kết th¾ng thế giải phóng Đàng Trong nào? lÊy” ®¸nh - Chúa Trịnh bị bắt, chính quyền họ Trịnh tồn tại hơn 200 năm bị sụp đổ b/ Kết quả:
 8. TIẾT 53 Bµi 25: Phong trµo T© S¬ y n III/ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh: 1/Hạ thành Phú Xuân tiến ra Bắc Hà Quá trình tiến ra Bắc đạt kết quả như thế diệt họ Trịnh: nào? a/ Diễn biến: - Chúa Trịnh bị bắt, chính - 6/1786 Nguyễn Huệ được quyền họ Trịnh tồn tại hơn 200 Nguyễn Hữu Chỉnh giúp sức đánh năm bị sụp đổ chiếm thành Phú Xuân - Giữa năm 1786, với danh nghĩa “phù lê diệt Trịnh” Nguyễn Huệ tiến đánh Thăng Long b/ Kết quả:
 9. Chó gi¶i Ranh giêi Gi÷a 1786 ®»ng L-îc ®å T©y trong vµ ®»ng S ¬n khë i ngoµi Qu© thuû n ng hÜa c hè ng Qu© bé n c ¸c thÕ lùc pho ng kiÕn vµ c h«ng qu©n x©m l-îc Chó gi¶i n-íc ng o µi N¬ kiÓm so¸t cña 3 i anh em T© S¬ y n: NguyÔn Nh¹c (Quy Nh¬n) NguyÔn HuÖ (Phó Xu©n) NguyÔn L÷(Gia §Þnh) ----- :Ranh giíi quèc gia ngµy nay
 10. TIẾT 53 Bµi 25: Phong trµo T© S¬ y n Thắng lợi của nghĩa quân Tây Sơn đối với chúa Trịnh Đàng Ngoài có ý nghĩa gì? III/ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Tạo ẢOu kiện thVì sao Tây ấơnước, diệt THđiề LUẬN: ống nhất đS t n tiêu Trịnh: Đáp ứng nguyệnNgoài nhân cách nhanh họ Trịnh Đàng vọng một dân. 1/Hạ thành Phú Xuân tiến ra Bắc Hà chóng? diệt họ Trịnh: a/ Diễn biến: +ChÝnh quyÒn hä TrÞnh vèn ® môc · b/ Kết quả: n¸t c/ Ý nghĩa +KhÈu hiÖu “phï Lª diÖt TrÞnh” QuÇn chóng nh© d© ñng n n héQu© T© S¬ ngµy cµng lín m¹nh n y n + n¨ng cña NguyÔn HuÖ Tµi
 11. TIẾT 53 Bµi 25: Phong trµo T© S¬ y n III/ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Sau khi bàn giao chính quyền cho vua lê Trịnh: để đảm bảo an ninh cho tình hình Bắc Hà 1/Hạ thành Phú Xuân tiến ra Bắc Hà Khi Tây Sử n rútnhề Nam NguyAn.Huệ đã Sau khi c ơ Chỉ v ở lại Nghệ ễn Anh diệt họ Trịnh: Làmnhà Tây Sơn đã làm gì khi trở về em gì?ễn Huệ rút quân về - Nguy 2/ Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản Nam?và để Nguyễn Hữu Chỉnh Nam Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà: Chia Nghệtrấn bảữ vùng ắc t Đàng Trong ở lại nhau An gi o vệ B đấHà
 12. L-îc ®å T©y S ¬n khë i ng hÜa c hè ng c ¸c thÕ lùc pho ng kiÕn vµ c hè ng Ng uyÔn qu©n x©m l-îc HuÖ Chó gi¶i n-íc ng o µi N¬ kiÓm so¸t cña 3 i anh em T© S¬ y n: Ng uyÔn NguyÔn Nh¹c (Quy Nh¬n) Nh¹c NguyÔn HuÖ (Phó Xu©n) NguyÔn L÷(Gia §Þnh) -.--.--:Ranh giíi quèc gia ngµy nay Ng uyÔn L÷
 13. TIẾT 53 Bµi 25: Phong trµo T© S¬ y n III/ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh: Sau hình Bắc Hà như th tan tàn d khi Tìnhkhi giúp vua Lê đánhế nào sauư họ 1/Hạ thành Phú Xuân tiến ra Bắc Hà Trưu đồ trênn tháiềộc lộ quân Tâyỉnh córútc bđộ gì?qua câu thơ M ịnh Ch Sơ đuợ v Nam? diệt họ Trịnh: của chỉnh: họ ịnh nổ loạn. 2/ Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Con cháu trờiTrnhrcho ixây dựLê Chiêu Nguyễn ngữu Chỉ ở ộng thênh thênh, Đườạc nhược phải mời Chng giúp H m Thốlng b chống Tây Sơn. ỉnh lực ượngcũng một triều đình kém ai. Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà: sứTa đây c - Nguyễn Huệ rút quân về Nam và để Nguyễn Hữu Chỉnh ở lại Nghệ An bảo vệ Bắc Hà
 14. TIẾT 53 Bµi 25: Phong trµo T© S¬ y n III/ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh: 1/Hạ thành Phú Xuân tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh: Trước thái độ của Chỉnh, Quang Trung 2/ Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản có biện pháp gì? Kết quả ra sao? Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà: - Nguyễn Huệ cử Vũ Văn Nhậm ­  Nguyễn Huệ rút quân về Nam và ra Bắc diệt Chỉnh, nhưng sau đó để Nguyễn Hữu Chỉnh ở lại Nghệ lại có mưu đồ riêng. An bảo vệ Bắc Hà ­  Nguyễn Hữu Chỉnh cho xây dựng lực lượng chống Tây Sơn.
 15. TIẾT 53 Bµi 25: Phong trµo T© S¬ y n III/ Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh: Từ thực tế trên thấy tình hình không thể 2/ Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà: Từ khi dưng cờ n Huệ đã quýet định làmn kéo dài Nguyễ khởi nghĩa năm 1771 đế Hà? ­ Nguyễn Huệ rút quân về Nam và gigì? năm quả ra sao?ơn đã tiêu diệt đuợc ữa Kết 1788 Tây S để Nguyễn Hữu Chỉnh ở lại Nghệ Quân Nguyễn NguyễnTrongra Blắc đổ - Năm 1788, ở Đàng sĩ n và ật giúp ­ Đuợc nhân dân, nhiềuHuệổi tiếngHà An bảo vệ Bắc Hà chính II để diLê Nhậịm và xây dựng quyền - Tr nh ở Đàng Ngoài ­ Nguyễn Hữu Chỉnh cho xây dựng đỡầ-nLực lượệt Tây Sơn hùng mạnh l ng Thắng lquyềnCó Bắc Hà.gì? chính ợi đó ở ý nghĩa -Chính quyền phong kiến Lê – Trịnh thối, lực lượng chống Tây Sơn. - 1787 Nguyễn Huệ cử Vũ Văn Nhậm nát Chấm dứt tình trạng chia cắt đất nước ra Bắc diệt Chỉnh, nhưng sau đó lại có mưu đồ riêng. ­ Ý nghĩa:
 16. Chó gi¶i Ranh giêi Gi÷a 1786 ®»ng L-îc ®å T©y trong vµ ®»ng S ¬n khë i ngoµi Qu© thuû n ng hÜa c hè ng Qu© bé n c ¸c thÕ lùc pho ng kiÕn vµ c h«ng qu©n x©m l-îc 6/1786 Chó gi¶i n-íc ng o µi N¬ kiÓm so¸t cña 3 i anh em T© S¬ y n: NguyÔn Nh¹c (Quy Nh¬n) NguyÔn HuÖ (Phó Xu©n) NguyÔn L÷(Gia §Þnh) ----- :Ranh giíi quèc gia ngµy nay 1785
 17. Bµi 25: Phong trµo T© S¬ y n I. Khëi nghÜa n«ng d© T© S¬ n y n II. T© S¬ lËt ® chÝnh quyÒn hä y n æ NguyÔn vµ ® tan qu© Xiªm ¸nh n III. T©y s ¬n lËt ®æ chÝnh quyÒn hä TrÞnh T53 : 1, H¹ thµnh Phó Xu© - tiÕn ra n 2, NguyÔn H÷ ChØnh m­u ph¶n-NguyÔn u B¾c diÖt hä TrÞnh. HuÖ thu phôc B¾c Hµ: a/ Diễn biến: ­  Nguyễn Huệ rút quân về Nam và để Nguyễn - 6/1786 Nguyễn Huệ được Nguyễn Hữu Hữu Chỉnh ở lại Nghệ An bảo vệ Bắc Hà Chỉnh giúp sức đánh chiếm thành Phú Xuân - Giữa năm 1786, với danh nghĩa “phù lê ­  Nguyễn Hữu Chỉnh cho xây dựng lực lượng diệt Trịnh” Nguyễn Huệ tiến đánh Thăng chống Tây Sơn. Long - Nguyễn Huệ cử Vũ Văn Nhậm ra Bắc diệt b/ Kết quả: Chỉnh, nhưng sau đó lại có mưu đồ riêng. - Chúa Trịnh bị bắt, chính quyền họ Trịnh tồn tại hơn 200 năm bị sụp đổ - Năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc Hà lần II để c/ Ý nghĩa diệt Nhậm và xây dựng chính quyền ở Bắc Hà. Tạo điều kiện thống nhất đất nước, ­ Ý nghĩa: Chấm dứt tình trạng chia cắt đất Đáp ứng nguyện vọng nhân dân. nước
 18. 1. S au chiÕn th¾ng R ¹ch GÇm ­ Xoµi Mót, m ôc tiªu tÊn c«ng tr­íc tiªn cña qu©n T©y S ¬n lµ ®©u? Em h·y chän ®¸p ¸n ®óng. A, H¹ thµnh Phó Xu©n B, KÐo qu© ra B¾c – gi¶i phãng Th¨ng n Long C, Ra B¾c diÖt ChØnh D, Ra Th¨ng Long diÖt NhËm
 19. 2. Em h·y chän ®¸p ¸n ®óng. 2.1 - Nguy Ôn Hôª ®em qu©n ra B¾c lÇn II lµ ®Ó : 1, Më réng vïng chiÕm ® ãng n© cao thanh thÕ ng 2, TiÕp tôc gióp ® nhµ Lª (Lª chiªu Thèng) cai trÞ ì B¾c Hµ 3, DÑp mÇm lo¹n ë Th¨ng Long (NhËm) ng¨n chÆn nguy c¬c¸t cø. 2.2 - NguyÔn HuÖ nªu danh nghÜa Phï Lª diÖt TrÞnh trong thê i gian nµo? 1. Gi÷ 1786 a 3. 1788 2. 1787 4.1789

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản