intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lịch sử 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Chia sẻ: Trần Phương Thùy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

313
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

 1. Lời chào thân ái
 2. KIEÅM TRA BAØI CUÕ CAÂU HOÛI Em haõy trình baøy tình hình noâng nghieäp nöôùc ta thôøi Ñinh –Tieàn Leâ phaùt trieån nhö theá naøo ? Traû Lôøi + Ruoäng ñaát chia laïi cho noâng daân + Khai khuaån ñaát hoang + Chuù troïng thuyû lôïi OÅn ñònh vaø phaùt trieån Tình hình thuû coâng nghieäp nhö theá naøo? Traû Lôøi + Laäp nhieàu xöôûng saûn xuaát môùi. + Ngheà thuû coâng coå truyeàn phaùt trieån
 3. Chöông II:NÖÔÙC ÑAÏI VIEÄT THÔØI LYÙ (THEÁ KÆ XI-XII) Tieát15 ; Baøi 10:Nhaø Lyù Ñaåy Maïnh Coâng Cuoäc Xaây HOÛI Ñaát Nöôùc CAÂU Döïng 1.Söï thaønh laäp nhaø Lyù Sau khi Leâ Hoøan maát ,thaùng 10-1005 Thaùi töû Long Vieät leân ngoâi ñöôïc ba ngaøy. Long Ñónh töï laäp laøm vua. Long Ñónh laø moät OÂng vua caøng rôõ ,daâm ñaõng ,raát taøn baïo nhö cho ngöôøi vaøo cuõi thaû troâi soâng, roùc mía treân ñaàu sö ;duøng dao cuøn xeûo thòt ngöôøi …….
 4. Tröôùc thaùi ñoä cuûa Leâ Long Ñónh em coù suy nghó gì?  Khieán cho trong ngoài trieàu ai cuõng caêm giaän vaø goïi laø Leâ Ngoïa Trieàu.Noäi boä nhaø tieàn Leâ voâ cuøng roái ren vaø luïc ñuïc .Ñaây cuõng laø nguyeân nhaân laøm nhaø Tieàn Leâ suïp ñoå.
 5. Khi Leâ Long Ñónh cheát ,quan laïi trong trieàu toân ai laøm vua?  Lyù Coâng Uaån ñöôïc toân laøm vua .
 6. 1.Söï thaønh laäp nhaø Lyù: +Năm 1009 Lyù Coâng Uaån leân ngoâi vua. Nhaø Lyù thaønh laäp. + Naêm 1010 Lyù Coâng Uaån dời đô Ñaïi La vaø ñoåi teân laø Thaêng Long. + Naêm 1054 nhaø Lyù ñoåi teân nöôùc laø Ñaïi Vieät.Xaây döïng chính quyeàn töø trung öông ñeán ñòa phöông. 8 20 14
 7. Taïi sao Lyù Coâng Uaån ñöôïc toân laøm vua ? Vì OÂng laø ngöôøi vöøa coù ñöùc ,vöøa coù uy tín neân ñöôïc trieàu thaàn nhaø Tiền Leâ quyù troïng.
 8. Lyù Coâng Uaån ngöôøi höông coå Phaùp (Töø Sôn –Baéc Ninh ),sinh ngaøy 12-2 naêm giaùp tuaát (töùc ngaøy 8-3-974).Meï maát khi OÂng coøn nhoû tuoåi ñöôïc Hieàn sö Lyù Khaùnh Vaên nhaän laøm con nuoâi .Lyù coâng Uaån vừa laø ngöôøi coù hoïc ,coù ñức ,laïi laø ngöôøi khoan thöù nhaân töø ,tinh teá ,hoøa nhaõ neân ñöôïc caùc trieàu thaàn nhaøTieàn Leâ quyù troïng . 7
 9. HAØ NOÄI HAØ NOÄI  ÑAÏI LA NINH BÌNH HOA LÖ
 10. Chiếu Dời Đoâ “……….Thành Đại La ,đô cũ của Cao Vương (tức cao Biền ),ở giữa khu vực trời đất ,được thế rồng cuộn hổ ngồi ,chính giữ Nam Bắc Đông Tây ,tiện nghi nùi sông sau trước .Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng ,thế đất cao mà sáng sủa dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp đất việt đó là nơi thắng địa ,thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương .Đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời.
 11. Caû Lôùp Thaûo Luaän Tại sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô về Th ă n g Lo n g ? Q u a đ ó n ó i lê n ước n g u y ện g ì? + Địa thế thuận lợi là nơi tụ họp của bốn phương +Muốn xây dựng đất nước giàu mạnh và khẳng định ý chí tự cường của dân tộc .
 12. 7
 13. VUA ĐẠI THẦN Quan văn Quan võ Lộ ,Phủ Huyện Hương, xã
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2