intTypePromotion=3

Bài giảng Luật hình sự - Chương 8: Mặt chủ quan của tội phạm

Chia sẻ: Fczxxv Fczxxv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
211
lượt xem
46
download

Bài giảng Luật hình sự - Chương 8: Mặt chủ quan của tội phạm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài học trong chương 8 Mặt chủ quan của tội phạm thuộc bài giảng luật hình sự nhằm trình bày về các kiến thức: khái niệm chủ quan của tội phạm, lỗi, động cơ và mục đích phạm tội sai lầm và ảnh hưởng của sai lầm đối với trách nhiệm hình sự.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật hình sự - Chương 8: Mặt chủ quan của tội phạm

 1. CHƯƠNG 8 MẶT CHỦ QUAN CỦA TỘI PHẠM
 2. CHƯƠNG 8: Mặt chủ quan của TP NỘI DUNG CỦA BÀI HỌC GỒM : I. KHÁI NIỆM. II. LỖI. III. ĐỘNG CƠ VÀ MỤC ĐÍCH PHẠM TỘI IV. SAI LẦM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA SAI LẦM ĐỐI VỚI TNHS
 3. CHƯƠNG 8: Mặt chủ quan của TP I - KHÁI NIỆM 1.1. Định nghĩa: 1.2. Ý nghĩa của MCQ của tội phạm.
 4. CHƯƠNG 8: Mặt chủ quan của TP I. Khái niệm 1.1 Định nghĩa Mặt chủ quan của tội phạm là mặt bên trong của tội phạm, là thái độ tâm lý của người phạm tội đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội do họ thực hiện và hậu quả do hành vi đó gây ra. Mặt chủ quan của tội phạm bao gồm các dấu hiệu: lỗi, động cơ và mục đích phạm tội.
 5. CHƯƠNG 8: Mặt chủ quan của TP I. Khái niệm 1.2. Ý nghĩa của mặt chủ quan của tội phạm Ý nghĩa định tội. Ý nghĩa quyết định hình phạt.
 6. CHƯƠNG 8: Mặt chủ quan của TP I. Khái niệm II. LỖI 2.1. Khái niệm về lỗi 2.2. Các loại lỗi 2.3. Trường hợp hỗn hợp lỗi 2.4. Sự kiện bất ngờ.
 7. CHƯƠNG 8: Mặt chủ quan của TP I. Khái niệm II. Lỗi 2.1 Khái niệm về lỗi  Khái niệm chung về lỗi Lỗi đươc xem xét dưới:  Khía cạnh xã hội: hành vi gây thiệt hại cho xã hội bị coi là có lỗi nếu hành vi đó là kết quả của sự tự lựa chọn của họ trong khi có đủ điều kiện khách quan và chủ quan để lựa chọn và thực hiện xử sự khác phù hợp với đòi hỏi của xã hội.  Khía cạnh tâm lý (pháp lý): Lỗi là thái độ của con người đối với hành vi nguy hiểm cho XH của mình và đối với hậu quả do hành vi đó gây ra được biểu hiện dưới hình thức cố ý hoặc vô ý
 8. CHƯƠNG 8: Mặt chủ quan của TP I. Khái niệm II. Lỗi 2.1 Khái niệm về lỗi Nội dung của lỗi Trạng thái tâm lý của con người bao gồm 3 yếu tố: Lý trí (ý thức) Ý chí Tình cảm
 9. CHƯƠNG 8: Mặt chủ quan của TP I. Khái niệm II. Lỗi 2.1 Khái niệm về lỗi Nội dung của lỗi gồm: + đối với hành vi: sự nhận thức về t/c nguy Lý trí hiểm của h/v +đối với hậu quả: sự nhận thức khả năng phát sinh hậu quả Ý chí: năng lực điều khiển hành vi, mong hay không mong thực hiện hành vi, hậu quả của hành vi
 10. CHƯƠNG 8: Mặt chủ quan của TP I. Khái niệm II. Lỗi 2.1 Khái niệm về lỗi GIỚI THIỆU CÁC HÌNH THỨC LỖI Căn cứ vào đặc điểm cấu trúc tâm lý của yếu tố lý trí và ý chí có hai hình thức: cố ý và vô ý. Lỗi cố ý gồm 2 loại:  Cố ý trực tiếp  Cố ý gián tiếp Lỗi vô ý gồm 2 loại:  Vô ý vì quá tự tin  Vô ý vì cẩu thả
 11. CHƯƠNG 8: Mặt chủ quan của TP I. Khái niệm II. Lỗi 2.2 CÁCLOẠI LỖI 1. Lỗi cố ý trực tiếp 2. Lỗi cố ý gián tiếp 3. Lỗi vô ý phạm tội vì quá tự tin 4. Lỗi vô ý phạm tội do cẩu thả
 12. CHƯƠNG 8: Mặt chủ quan của TP I. Khái niệm II. Lỗi 2.2. Các loại lỗi 1. Lỗi cố ý trực tiếp (Khoản 1 Điều 9 BLHS): Cố ý trực tiếp là lỗi của người khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.
 13. CHƯƠNG 8: Mặt chủ quan của TP I. Khái niệm II. Lỗi 2.2. Các loại lỗi DẤU HIỆU PHÁP LÝ CỦA LỖI CỐ Ý TRỰC TIẾP + đối với hành vi: nhận thức rõ tính chất Lý trí nguy hiểm cho XH của hành vi +đối với hậu quả: thấy trước hậu quả của hành vi đó tất yếu hoặc có thể xảy ra . Ý chí: người cố ý trực tiếp mong muốn hậu quả phát sinh.
 14. CHƯƠNG 8: Mặt chủ quan của TP I. Khái niệm II. Lỗi 2.1 Khái niệm về lỗi 2. Lỗi cố ý gián tiếp (Điều 9 BLHS) Cố ý gián tiếp là lỗi của người khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó, tuy không mong muốn nhưng có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.
 15. CHƯƠNG 8: Mặt chủ quan của TP I. Khái niệm II. Lỗi 2.2. Các loại lỗi  DẤU HIỆUDẤU HIỆU PHÁP LÝ CỦA LỖI CỐ Ý GIÁN TIẾP + đối với hành vi: nhận thức rõ tính chất Lý trí nguy hiểm cho XH của hành vi +đối với hậu quả: thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra . Ý chí: người không mong muốn hậu quả nguy hiểm cho XH xảy ra nhưng có ý thức để mặc cho hậu quả phát sinh.
 16. CHƯƠNG 8: Mặt chủ quan của TP I. Khái niệm II. Lỗi 2.2. Các loại lỗi 3. LỖI VÔ Ý PHẠM TỘI VÌ QUÁ TỰ TIN (ĐIỀU 10 BLHS) Lỗi vô ý phạm tội vì quá tự tin là lỗi trong trường hợp người phạm tội tuy thấy hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được nên vẫn thực hiện được và đã gây ra hậu quả nguy hại đó.
 17. CHƯƠNG 8: Mặt chủ quan của TP I. Khái niệm II. Lỗi 2.2. Các loại lỗi DẤU HIỆU PHÁP LÝ CỦA LỖI VÔ Ý VÌ QUÁ TỰ TIN + đối với hành vi: nhận thức được tính chất nguy hiểm cho XH của hành vi Lý trí nhưng ở mức độ hạn chế +đối với hậu quả: thấy trước hậu quả nguy hại cho XH mà hành vi của mình có thể gây ra . Ý chí: không mong muốn gây ra hậu quả nguy hiểm cho XH
 18. CHƯƠNG 8: Mặt chủ quan của TP I. Khái niệm II. Lỗi 2.2. Các loại lỗi 4. LỖI VÔ Ý PHẠM TỘI VÌ CẨU THẢ (ĐIỀU 10 BLHS) Vô ý phạm tội vì cầu thả là lỗi trong trường hợp người phạm tội đã gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng do cẩu thả nên không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả đó, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước (hậu qủa này).
 19. CHƯƠNG 8: Mặt chủ quan của TP I. Khái niệm II. Lỗi 2.2. Các loại lỗi DẤU HIỆU PHÁP LÝ CỦA LỖI VÔ Ý DO CẨU THẢ  Dấu hiệu 1: Người phạm tội không thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội mà hành vi của mình gây ra.  Dấu hiệu 2: Người phạm tội phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.
 20. CHƯƠNG 8: Mặt chủ quan của TP I. Khái niệm II. Lỗi 2.2. Các loại lỗi DẤU HIỆU 1 CỦA LỖI VÔ Ý PHẠM TỘI DO CẨU THẢ  Do cẩu thả mà Không nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho XH Không thấy trước hậu quả của hành vi đó  Việc không thấy trước HQ có thể là:  Không nhận thức được mặt thực tế của hành vi  Tuy nhận thức được mặt thực tế của hành vi nhưng không nhận thức được khả năng gây ra HQ nguy hiểm cho XH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản