intTypePromotion=3

Mặt chủ quan của tội phạm

Xem 1-20 trên 104 kết quả Mặt chủ quan của tội phạm
 • Nội dung của bài học trong chương 8 Mặt chủ quan của tội phạm thuộc bài giảng luật hình sự nhằm trình bày về các kiến thức: khái niệm chủ quan của tội phạm, lỗi, động cơ và mục đích phạm tội sai lầm và ảnh hưởng của sai lầm đối với trách nhiệm hình sự.

  pdf33p slow_12 27-06-2014 212 47   Download

 • Luận văn trình bày lý luận về mặt chủ quan của tội phạm: khái niệm lỗi, động cơ và mục đích phạm tội, vị trí, vai trò, ý nghĩa của mặt chủ quan trong 4 yếu tố cấu thành tội phạm, trong việc định tội danh cũng như trong việc phân biệt tội phạm với vi phạm pháp luật khác.

  pdf8p truongtien_07 03-04-2018 24 7   Download

 • Luận văn trình bày những lý luận chung về khái niệm dấu hiệu định tội và phân loại dấu hiệu định tội. Đánh giá đúng thực tiễn áp dụng các quy phạm pháp luật về dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan của tội phạm. Đưa ra phương hướng hoàn thiện các quy phạm pháp luật về dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan của tội phạm.

  pdf15p truongtien_07 03-04-2018 31 2   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một cách có hệ thống về mặt lý luận những nội dung cơ bản các nội dung thuộc mặt chủ quan của tội phạm trong luật Hình sự Việt Nam; tìm ra những bất cập, chưa hợp lý trong các quy định về mặt chủ quan của tội phạm, trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất thiết thực nhằm hoàn thiện các quy định của bộ luật Hình sự về mặt chủ quan của tội phạm.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 27 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ một cách có hệ thống về mặt lý luận những nội dung cơ bản các nội dung thuộc mặt chủ quan của tội phạm trong luật hình sự Việt Nam. Luận văn tìm ra những điểm bất cập, chưa hợp lý trong các quy định về mặt chủ quan của tội phạm, trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất thiết thực nhằm hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình sự về mặt chủ quan của tội phạm.

  pdf14p truongtien_07 03-04-2018 9 1   Download

 • Bài giảng môn Luật Hình sự: Bài 4 - Các tội phạm về chức vụ có nội dung trình bày mặt khách quan của tội phạm, chủ thể của tội phạm, các tội phạm về chức vụ như các tội phạm về tham nhũng các tội phạm khác.

  ppt34p hoa_cuc91 27-06-2014 64 12   Download

 • Khái niệm Làm sao để biết thái độ của họ đối với hành vi? Biểu hiện ra ngoài thành hành vi, công cụ, thái độ thực hiện để đánh giá tâm lý bên trong. II. Lỗi 1. Khái niệm Lỗi là biểu hiện về mặt tâm lý của người phạm tội đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình và đối với hậu quả do hành vi đó gây ra được biểu hiện dưới hình thức lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý.

  pdf4p thiuyen3 16-08-2011 392 52   Download

 • Phạm vi chủ thể của tội phạm trong BLHS năm 1999 và một số vấn dề cần chú ý trong công tác điều tra hình sự Nhưng phát triển kinh tế - xã hội còn có thể làm phát sinh những hiện tượng, những quá trình mà những hiện tượng, những quá trình này lại chính là nguyên nhân của tội phạm. Phát triển kinh tế - xã hội cũng như hội nhập quốc tế luôn có mặt trái của nó là khả năng phát sinh những hiện tượng tiêu cực cho xã hội từ vi phạm đến tội phạm....

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 56 6   Download

 • Giáo trình Luật hình sự gồm 16 chương giúp bạn đọc nắm được các khái niệm; nhiệm vụ; nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam, các khái niệm; cấu tạo và hiệu lực của đạo luật hình sự Việt Nam, những vân đề về tội phạm, cấu thành tội phạm, khách thể; chủ thể; mặt khách quan; mặt chủ quan của tội phạm, các giai đoạn thực hiện tội phạm, khái niệm về đồng phạm.

  doc71p phuocanhvthg 16-05-2013 897 343   Download

 • Phần 1 "Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)" gồm nội dung 13 chương đầu tài liệu, bao gồm: Khái niệm, nhiệm vụ của luật hình sự và khoa học luật hình sự, lịch sử luật hình sự Việt Nam, các nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam, đạo luật hình sự, trách nhiệm hình sự, khái niệm tội phạm và phân loại tội phạm, cấu thành tội phạm, khách thể của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm, chủ thể của tội phạm, mặt chủ quan của tội phạm, các giai ...

  pdf290p talata_11 01-04-2015 840 315   Download

 • Là tổng hợp những dấu hiệu có tính chất đặc trưng chung cho 1 loại tội phạm cụ thể được quy định trong luật Hình sự * Nhóm các dấu hiệu cấu thành tội phạm bắt buộc bao gồm: - Dấu hiệu hành vi (mặt khách quan của tội phạm); - Dấu hiệu quan hệ xã hội bị xâm hại (mặt khách thể của tội phạm); - Dấu hiệu lỗi, động cơ, mục đích (mặt chủ quan của tội phạm); - Dấu hiệu năng lực trách nhiệm hình sự và độ tuổi (mặt chủ thể của tội phạm). 2.

  pdf2p thiuyen3 16-08-2011 327 70   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự: Bài 8 - Mặt chủ quan của tội phạm có nội dung trình bày về khái niệm, lỗi, động cơ phạm tội và mục đích phạm tội, sai lầm và ảnh hưởng của sai lầm đến trách nhiệm hình sự và các bài tập tình huống để sinh viên vận dụng kiến thức được học vào thực tế.

  ppt26p hoa_cuc91 27-06-2014 178 27   Download

 • Bộ luật hình sự đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2000 (sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự năm 1999). Đây là Bộ luật hình sự thay thế Bộ luật hình sự năm 1985 đã được sửa đổi, bổ sung bốn lần vào các ngày 28-12-1989, ngày 12-8-1991, ngày 22-12-1992 và ngày 10-5-1997.

  doc202p polime169 05-05-2017 152 25   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 8 trình bày mặt chủ quan của tội phạm nhằm cung cấp một công cụ để đánh giá thái độ tâm lý của người phạm tội đối với HV, HQ và trên cơ sở đó xác định TNHS của họ.

  ppt34p hoa_dai91 25-06-2014 57 12   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương VIII trình bày mặt chủ quan của tội phạm như khái niệm, lỗi, động cơ phạm tội, mục đích phạm tội, sai lầm và ảnh hưởng của sai lầm đối với trách nhiệm hình sự.

  ppt33p hoa_dai91 24-06-2014 101 30   Download

 • Phần 1 giáo trình "Luật hình sự" (Giáo trình đào tạo từ xa) gồm: khái niệm và nguyên tắc cơ bản pháp luật hình sự, tội phạm, cấu thành tội phạm, khách thể của tội phạm, mặt khách quan, chủ quan của tội phạm, chủ thể của tội phạm, các giai đoạn thực hiện tội phạm, đồng phạm, những tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi.

  pdf56p lalala02 13-11-2015 87 28   Download

 • Đề cương môn học Luật hình sự Việt Nam được biến soạn với các nội dung: Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam; Nguồn của luật hình sự Việt Nam; Tội phạm; Cấu thành tội phạm; Khách thể của tội phạm; Mặt khách quan của tội phạm; Chủ thể của tội phạm; Mặt chủ quan của tội phạm; Các giai đoạn thực hiện tội phạm;... Để nắm vứng nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc53p phamthithuhuyen9b 05-09-2016 80 10   Download

 • Khi đọc một tác phẩm lịch sử chúng ta thường chỉ suy nghĩ đến nội dung của tác phẩm chứ ít khi quan tâm tới phương pháp luận mà các nhà khoa học sử dụng trong tác phẩm đó. Nhưng một tác phẩm lịch sử lại là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự kiện lịch sử và những quan điểm, quan niệm, thế giới quan của người viết sử.

  doc18p cobebattri 09-06-2010 300 89   Download

 • Sau hai mươi năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi bộ mặt của đất nước, cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thành tựu lớn nhất là đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; kinh tế tăng trưởng khá cao; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước đầu được thiết lập; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được đẩy mạnh.

  pdf106p vinamilkvietnam 21-08-2012 137 45   Download

 • Làm thể nào để sản phẩm của tôi nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh tranh? Tôi phải giải quyết các khiếu nại của khách hàng ra sao? Tôi nên cư xử thế nào để có được các đơn đặt hàng?…Để trả lời các câu hỏi trên, một số chuyên gia hàng đầu, tác giả của những cuốn sách về bán hàng sẽ chia sẻ các kinh nghiệm của họ.

  pdf4p traitimmuathu241 20-05-2010 836 645   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Mặt chủ quan của tội phạm
p_strCode=matchuquancuatoipham

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản