intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật: Bài 1 - GV. Ngô Bằng Đoan

Chia sẻ: Ngo Bang Doan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

1
292
lượt xem
89
download

Bài giảng Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật: Bài 1 - GV. Ngô Bằng Đoan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1 Một số vấn đề cơ bản về nhà nước thuộc bài giảng "Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật". Nội dung trong bài này gồm: nguồn gốc ra đời nhà nước, bản chất của nhà nước, đặc trưng của nhà nước, chức năng của nhà nước, các kiểu nhà nước, hình thức nhà nước, bộ máy nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật: Bài 1 - GV. Ngô Bằng Đoan

 1. Baøi 1 MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ NHAØ NÖÔÙC GV. Ngô Bằng Đoan
 2. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1) Giaùo trình Lyù luaän chung veà Nhaø nöôùc vaø Phaùp luaät - Khoa NN&PL Hoïc vieän CTQG Hoà Chí Minh-Nxb LLCT, Haø noäi, 2004; 2) Giaùo trình Lyù luaän chung veà Nhaø nöôùc vaø Phaùp luaät – Khoa Luaät, ÑH Quoác gia Haø Noäi, NXB ÑHQG Haø noäi, 2005; 3) Giaùo trình Lyù luaän nhaø nöôùc vaø phaùp luaät - Tröôøng ÑH Luaät Haø Noäi-Nxb CAND, Haø noäi, 2005.
 3. Noäi dung - Nguoàn goác ra ñôøi nhaø nöôùc - Baûn chaát cuûa nhaø nöôùc - Ñaëc tröng cuûa nhaø nöôùc - Chöùc naêng cuûa nhaø nöôùc - Caùc kieåu nhaø nöôùc - Hình thöùc nhaø nöôùc - Boä maùy nhaø nöôùc
 4. I­ Nguoàn goác ra ñôøi nhaø nöôùc 1.  Caùc  quan  ñieåm  phi  maùc­xít  lyù  giaûi  veà  nguoàn goác ra ñôøi nhaø nöôùc Thuyeát  “Thaàn  hoïc”:  NN  do  Thöôïng  ñeá  saùng  taïo ra  Tồn tại trong mọi xaõ hội Hệ quả Sự phục tuøng quyeàn löïc NN laø ñöông nhieân
 5. Thuyeát  kheá  öôùc: Nhaø nöôùc ra ñôøi laø keát quaû cuûa moät kheá öôùc ñöôïc kyù keát giöõa nhöõng con ngöôøi soáng trong traïng thaùi töï nhieân khoâng coù nhaø nöôùc. YÙ chí Söï thoaû thuaän NHAØ NÖÔÙC Söï thoaû YÙ chí thuaän
 6. CN Maùc­Leânin: Nhaø nöôùc laø moät hieän töôïng xaõ hoäi mang tính lòch söû. Nguyeân nhaân daãn ñeán söï ra ñôøi cuûa nhaø nöôùc naûy sinh töø trong loøng xaõ hoäi coäng saûn nguyeân thuyû. 1.1  Xaõ  hoäi  coäng  saûn  nguyeân  thuyû  vaø  toå chöùc Thò toäc – Boä laïc - Cô sôû kinh teá : Cheá ñoä sôû höõu chung veà tö lieäu saûn xuaát vaø saûn phaåm lao ñoäng. - Ñôøi soáng xaõ hoäi: Xaõ hoäi
 7. Ca á u  t ru ù c  XH: Hu y e á t   Thị tộc thoáng Qu y e à n  lö ïc : Qu y e à n   lö ïc  Xa õ Tu  h oøä ti rö ô û n g Th ị t ộc …. Ho ä i  ñ o à n g   Th u û  ló n h BAØO TOÄC BAØO TOÄC t h ị  Qu a â n  s ö ï t ộc BOÄ LAÏC
 8. 1.2 Toå chöùc thò toäc – boä laïc tan raõ  vaø söï ra ñôøi cuûa nhaø nöôùc Quaù trình phaùt trieån cuûa xaõ hoäi coäng saûn nguyeân thuyû ñaõ laøm cho löïc löôïng saûn xuaát ngaøy caøng phaùt trieån, naêng suaát lao ñoäng ngaøy caøng cao. Xaõ hoäi traûi qua ba laàn
 9. 3  la à n  p h a â n  c o â n g  la o   ñ o ä n g  x a õ  h o ä i Laàn thöù  Laàn thöù hai  Laàn thöù ba nhaát Thuû coâng  Thöông nghieäp  Chaên nuoâi  nghieäp ra ñôøi taùch troàng  troït Tö höõu(MN) Tö höõu hoaøn toaøn Giaøu>
 10. Nhaø nöôùc ra ñôøi, theo Ph.AÊngghen, coù 3 hình thöùc nhaø nöôùc ñieån hình: 3 hình thöùc nhaø nöôùc ñieån  hình Nhaø Nhaø nöôùc  Nhaø  nöôùc Roâma nöôùc  Aten  Aten Gieùcmanh
 11. 2.  Baûn  chaát,  ñaëc  tröng,  chöùc  naêng,  caùc kieåu, hình thöùc vaø boä maùy nhaø  nöôùc 2.1 Baûn chaát cuûa nhaø nöôùc  - Tính giai caáp: - Tính xaõ hoäi:
 12. Ñònh nghóa nhaø nöôùc Cã bé m¸y c­ìng chÕ nh»m NN lµ tæ chøc vµ qu¶n lý x· héi mét tæ  c hø c B¶o vÖ lîi Ých cña giai cÊp thèng ®Æc  biÖt trÞ trong XH cã giai cÊp ®èi kh¸ng cña quyÒn lùc Duy tr× trËt tù x· héi vµ phôc vô nhu chÝnh trÞ cÇu thiÕt yÕu cña ® êi sèng céng ® ång
 13. 2.2. Đặc trưng cơ bản của NN Thieát laäp quyeàn löïc coâng coäng ñaëc bieät Phaân chia & Coù chuû qlyù daân cö theo quyeàn quoác gia caùc ñôn vò Nhaø Hchính, laõnh thoå nöôùc Quy ñònh vaø thu Ban haønh phaùp luaät caùc loaïi thueá döôùi & Qlyù XH baèng PLuaät hình thöùc baét buoäc
 14. 2.3  Chöùc  naêng  cuûa  nhaø  nöôùc: Laø nhöõng maët hoaït ñoäng cô baûn cuûa nhaø nöôùc nhaèm thöïc hieän caùc nhieäm vuï ñaët ra tröôùc nhaø nöôùc. Coù 2 chöùc naêng cô baûn: - Chöùc naêng ñoái noäi: laø nhöõng maët hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa nhaø nöôùc trong noäi boä ñaát nöôùc nhö baûo veä cheá ñoä chính trò, cheá ñoä kinh teá,vaên hoaù – xaõ hoäi, traán aùp caùc phaàn töû choáng ñoái cheá ñoä, giöõ gìn traät töï xaõ hoäi… - Chöùc  naêng  ñoái  ngoaïi: theå hieän vai troø cuûa nhaø nöôùc trong quan heä vôùi caùc nöôùc, caùc daân toäc treân theá giôùi nhö choáng xaâm löôïc töø beân
 15. 2.4 Caùc kieåu nhaø nöôùc ­ Khaùi nieäm: Kieåu nhaø nöôùc laø toång theå nhöõng daáu hieäu cô baûn, ñaëc thuø cuûa nhaø nöôùc, theå hieän baûn chaát giai caáp vaø nhöõng ñieàu kieän toàn taïi, phaùt trieån cuûa nhaø nöôùc trong moät hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi nhaát ñònh. - Caùc kieåu: Töông öùng vôùi 4 hình thaùi kinh teá xaõ hoäi coù giai caáp laø 4 kieåu nhaø nöôùc: + Nhaø nöôùc chuû noâ + Nhaø nöôùc tö saûn     + Nhaø nöôùc phong kieán + Nhaø
 16.  ­ Quy luaät thay theá: Söï thay theá kieåu phaùp luaät naøy baèng kieåu phaùp luaät khaùc tieán boä hôn laø quy luaät taát yeáu, gaén lieàn vôùi quy luaät phaùt trieån vaø thay theá cuûa caùc hình thaùi kinh teá xaõ hoäi. Caùch maïng laø con ñöôøng daãn tôùi söï thay theá ñoù. Nhaø nöôùc  XHCN  Nhaø nöôùc  TS Nhaø nöôùc  PK Nhaø nöôùc CN    
 17. 2.5 Hình thöùc nhaø nöôùc:  Laø caùch thöùc toå chöùc vaø phöông phaùp thöïc hieän quyeàn löïc chính trò cuûa giai caáp thoáng trò. =>Hình thöùc nhaø nöôùc bao goàm 3 yeáu toá: ­  Hình  thöùc  chính  theå: laø caùch thöùc toå chöùc quyeàn löïc chính trò ôû cô quan nhaø nöôùc toái cao. - Hình  thöùc  caáu  truùc  nhaø  nöôùc: laø söï toå chöùc nhaø nöôùc thaønh caùc ñôn vò haønh chính – laõnh thoå vaø   xaùc laäp moái   quan heä giöõa caùc boä phaän vôùi nhau.
 18. HÌNH THÖÙC NHAØ  NÖÔÙC HÌNH THÖÙC  HÌNH THÖÙC  CHEÁ ÑOÄ CHÍNH THEÅ CAÁU TRUÙC CHÍNH TRÒ QUAÂN  COÄNG  CHUÛ HOAØ   ÑÔN LIEÂN  PHAÛN  DAÂN  QUÍ  DAÂN   NHAÁT BANG TUYEÄT  HAÏN  DAÂN  CHUÛ ÑOÁI CHEÁ TOÄC CHUÛ CHUÛ
 19. Hồng y giáo chủ Benedict XVI  Benedict vẫy chào và mỉm  cười với các đám đông tụ  tập dọc con đường từ  Vatican với căn hộ cũ của  ông. “Giáo hoàng muôn  năm”, một số người hô lớn.  Đáp lại, ông giơ cả hai tay  lên chào. 
 20. 2.6- Boä maùy nhaø nöôùc a - Khaùi nieäm HÖ thèng CQNN Thµnh Tõ TW ®Õn c¬chÕ Bé ®ång bé ®Þa ph­¬ng m¸y nh»m Nhµ §­îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng thùc hiÖn n­íc theo nh÷ng nguyªn t¾c chøc n¨ng chung, thèng nhÊt nhiÖm vô

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản