intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý thuyết mạch II - PGS.TS. Trần Hoài Linh

Chia sẻ: Thu Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:182

20
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những nội dung chính của bài giảng Lý thuyết mạch II gồm: Các phần tử và các hiện tượng cơ bản trong mạch phi tuyến, mạch phi tuyến ở chế độ hằng, mạch phi tuyến ở chế độ dừng, mạch phi tuyến ở chế độ xếp chồng, mạch phi tuyến ở chế độ quá độ, các khái niệm cơ bản của đường dây dài, đường dây dài ở chế độ truyền công suất (xác lập), đường dây dài ở chế độ truyền sóng (quá độ),.... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết mạch II - PGS.TS. Trần Hoài Linh

 1. om .c Lý thuyết Mạch II ng co (Cơ sở kỹ thuật điện II) an th ng Giảng viên: PGS. TSKH. Trần Hoài Linh o ĐHBK Hà Nội du u thlinh2000@yahoo.com cu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 2. Nội dung môn học • Thời lượng lên lớp: 2 tiết/tuần om • Thí nghiệm: 5 bài (liên hệ C1-101) .c ng • Kiểm tra giữa kỳ: khoảng tuần 8 – 10 co • Kiểm tra cuối kỳ: đề chung toàn khoa. an • Cấu trúc đề thi: 3 bài (9 điểm) + 1 điểm trình bày th ng • Chú ý: tự luyện tập kỹ năng do không có giờ bài tập, o không có bài tập lớn. du u • Một số bài tập cũ tham khảo: www.group3i.net cu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 3. Nội dung môn học Phần III: Mạch phi tuyến (xác lập, quá độ) om .c Phần IV: Đường dây dài (xác lập, quá độ) ng co an th o ng du u cu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. Nội dung môn học Phần III: Mạch phi tuyến (xác lập, quá độ) om 1. Các phần tử và các hiện tượng cơ bản trong .c ng mạch phi tuyến: co 2. Chế độ xác lập: an th – Nguồn DC: chế độ hằng ng – Nguồn AC: chế độ dừng o du – Xếp chồng DC+AC: phương pháp tuyến tính hóa u cu xung quanh điểm làm việc CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. Nội dung môn học Phần III: Mạch phi tuyến (xác lập, quá độ) om 3. Chế độ quá độ: .c ng – Các vấn đề chung co – Phương pháp tuyến tính hóa từng đoạn an th – Phương pháp các bước sai phân ng o du u cu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. Nội dung môn học Phần IV: Đường dây dài (xác lập, quá độ) om 1. Các khái niệm cơ bản của đường dây dài: .c ng – Các hiện tượng và thông số cơ bản của đường dây co – Các phương trình cơ bản của đường dây (tập trung an xét cho tín hiệu xoay chiều điều hòa) th ng 2. Đường dây dài ở chế độ truyền công suất (xác o du lập) u cu – Hệ phương trình hyperbolic của đường dây dài – Ma trận A tương đương của đường dây dài – Giải mạch đường dây dài ở chế độ truyền công suất CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. Nội dung môn học Phần IV: Đường dây dài (xác lập, quá độ) om 3. Đường dây dài ở chế độ truyền sóng (quá độ) .c ng – Đường dây dài không tiêu tán co – Mô hình Petersen cho sóng đánh tới cuối đường dây an th – Giải quá trình quá độ cho đường dây đơn ng – Quá trình truyền sóng trên mạch có nhiều đường dây o du u cu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. Phần III: Mạch phi tuyến Chương I: Các khái niệm, hiện tượng và các bài om toán cơ bản .c ng Chương II: Mạch phi tuyến ở chế độ hằng co Chương III: Mạch phi tuyến ở chế độ dừng an th Chương IV: Mạch phi tuyến ở chế độ xếp chồng o ng Chương V: Mạch phi tuyến ở chế độ quá độ du u cu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. Chương I: Các khái niệm, hiện tượng và các bài toán cơ bản om 1.1. Các phần tử phi tuyến .c 1.2. Mạch điện phi tuyến ng co 1.3. Hệ phương trình Kirchhoff của mạch phi tuyến an th 1.4. Một số phương pháp giải hệ phương trình đại ng số phi tuyến o du 1.5. Một số bài toán cơ bản trong mạch phi tuyến u cu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. 1.1. Các phần tử phi tuyến a. Các phần tử tải tuyến tính trong mạch điện: om - Gồm R, L, C, M .c Phương trình đặc trưng của các phần tử là phương ng - co trình tuyến tính an - (Nhắc lại) Định nghĩa hàm f(x) là hàm tuyến tính khi: th ng f ( a 1 x1 a2 x2 ) a 1 f ( x1 ) a2 f ( x2 ) o du Phần tử phi tuyến: là phần tử có phương trình đặc u - cu trưng không phải là phương trình tuyến tính CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. 1.1. Các phần tử phi tuyến b. Các phần tử tải phi tuyến trong mạch điện: om b.1. Điện trở R phi tuyến: .c ng co an th - Phương trình đặc trưng quan hệ u-i của điện trở là ng phương trình phi tuyến. o du - Có 3 dạng chính để mô tả quan hệ phi tuyến: u • Cho theo hàm: u=f(i) hoặc i=f(u) cu • Cho theo đồ thị: Đường cong u=f(i) hoặc i=f(u) • Cho theo bảng: Đường gấp khúc tuyến tính hóa từng đoạn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. 1.1. Các phần tử phi tuyến b.1. Điện trở R phi tuyến (2) om Ví dụ: .c - Hàm phi tuyến ng co 3 u (t ) 5 i (t ) 0 , 3 i (t ) an 3 th i (t ) 0 , 2 u (t ) 0 , 0 0 1 u (t ) Chú ý: o ng - Thông thường ta tạm xét phần tử R có đặc tính đối du xứng nên khi đó hàm đặc tính là hàm lẻ u cu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 13. 1.1. Các phần tử phi tuyến b.1. Điện trở R phi tuyến (3) om Ví dụ: .c - Đồ thị đặc tính: ng co an th Chú ý: ta thường có đặc tính ng cho trong góc phần tư thứ o nhất, đặc tính trong góc phần du tư thứ ba được lấy đối xứng u cu tâm. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 14. 1.1. Các phần tử phi tuyến b.1. Điện trở R phi tuyến (4) om - Bảng đặc tính: thực chất tương đương với một đồ thị .c được tuyến tính hóa từng đoạn. ng Đoạn đặc tính cuối cùng được ngầm định là kéo dài ra co - vô hạn. an U(V) 0 5,3 12,4 th 23,1 o ng I(A) 0 1 2 3 du u cu Bài tập: Xác định đa thức xấp xỉ các điểm đã cho (bậc của đa thức từ 1 đến (n-1)) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 15. 1.1. Các phần tử phi tuyến b.1. Điện trở R phi tuyến (5) om - Từ đặc tính của phần tử ta có hai dạng “khai thác” thông .c tin chính: ng - Xác định các giá trị tĩnh: tọa độ của các điểm trên đường đặc tính co (từ U→I, từ I → U). an th i I0 u f (i ) U ng 0 1 o u f (i) U i f (U 0 ) I0 du 0 - Xác định các giá trị động: góc nghiêng của tiếp tuyến tại mỗi điểm u cu của đặc tính (i’(u=U0), u’(i=I0)) nhằm tiến tới nhiệm vụ tuyến tính hóa đặc tính xung quanh điểm làm việc CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 16. 1.1. Các phần tử phi tuyến b.1. Điện trở R phi tuyến (6) om Đoạn BC xung quanh điểm A có thể được xấp xỉ bằng tiếp tuyến của .c đường đặc tính tại điểm A: ng BC :u f (i ) a i b f (i IA) i U f (i IA) IA co A Đặt biến mới: an th u a i b ng a R ®éng o du b E p h ¸ ts in h E ps u cu u R ®éng i E ps Câu hỏi: 1. Giá trị động tại điểm nối của đường gấp khúc? 2. Giá trị Rđộng khi có i=f(u)? CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 17. 1.1. Các phần tử phi tuyến b.2. Cuộn dây L phi tuyến: om - Phương trình đặc trưng quan hệ .c từ thông – dòng điện Ψ – i của ng co cuộn dây là phương trình phi tuyến, an d - Quan hệ Ψ – u bất biến (như L tuyến tính): u (t ) th dt → quan hệ u-i của cuộn dây cũng là quan hệ phi tuyến. o ng - Có 3 dạng chính để mô tả quan hệ phi tuyến: du • Cho theo hàm: Ψ=f(i) hoặc i=f(Ψ) u cu • Cho theo đồ thị: Đường cong Ψ=f(i) hoặc i=f(Ψ) • Cho theo bảng: Đường gấp khúc tuyến tính hóa từng đoạn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 18. 1.1. Các phần tử phi tuyến b.2. Cuộn dây L phi tuyến (2) om Ví dụ: .c - Hàm phi tuyến ng co 3 (t ) a i (t ) b i (t ) an th 3 i (t ) a (t ) b (t ) Chú ý: o ng - Thông thường ta tạm xét phần tử L có đặc tính đối du xứng nên khi đó hàm đặc tính là hàm lẻ u cu - Tạm thời chưa xét hiện tượng từ trễ (LTT, Máy điện) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 19. 1.1. Các phần tử phi tuyến b.2. Cuộn dây L phi tuyến (3) om Ví dụ: .c - Đồ thị đặc tính: ng co an th Chú ý: ta thường có đặc tính ng cho trong góc phần tư thứ o nhất, đặc tính trong góc phần du tư thứ ba được lấy đối xứng u cu tâm. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 20. 1.1. Các phần tử phi tuyến b.2. Cuộn dây L phi tuyến (4) om - Bảng đặc tính: thực chất tương đương với một đồ thị .c được tuyến tính hóa từng đoạn. ng Đoạn đặc tính cuối cùng được ngầm định là kéo dài ra co - vô hạn. an th o ng du ψ(10-3 Wb) 0 5,3 12,4 23,1 u cu I(A) 0 1 2 3 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=20

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2