intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

34
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 7: Mô hình hóa và thiết kế hệ thống thoát nước" cung cấp cho người học các kiến thức về thủy văn, tính thủy lực hệ thống thoát nước. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống

 1. TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯƠÙC Khoa KTXD - Bộ môn KTTNN NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1. Chất lượng, ht. phân phối nước & thiết bị. Chương 2. Quản lý cung - cầu trong cấp nước. Chương 3. Mô hình hoá & thiết kế ht. cấp nước. Chương 4: Phân tích mạng lưới cấp nước. Chương 5: Nước va trong ñường ống chảy có áp. Chương 6. Quy hoạch hệ thống thóat nước. Chương 7. Mô hình hoá & thiết kế ht. thoát nước. PGS. TS. NGUYỄN THỐNG Chương 8. Thoát nước vùng triều. Chương 9. Quản lý vận hành ht. cấp và thoát nước. E-mail: nthong56@gmail.com or nthong56@yahoo.fr Phần mềm SWMM & EPANET Web: //www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong 10/14/2010 1 10/14/2010 2 Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 1: Chaát löôïng, heä thoáng phaân phoái & thieát bò Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc NỘI DUNG NOÄI DUNG Thực hành 1: Mô hình dự báo nhu cầu nước dùng với p/p Hồi quy tuyến tính - Thủy văn. Thực hành 2: Mô phỏng mạng lưới cấp - Tính thủy lực hệ thô(ng nước với EPANET. thoa(t nươ(c. Thực hành 3: Mô phỏng mạng lưới thoát nước với SWMM. Thực hành 4: Mô phỏng thủy lực với HEC- RAS 10/14/2010 3 10/14/2010 4 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc MƯA THIẾT KẾ Mưa là một hiện tượng ngẫu nhiên THỦY VĂN Biến ñổi theo không gian và thời gian Khi thiết kế một hệ thống thoát nước cần phải xác ñịnh một mô hình mưa dùng làm ñầu vào cho các phần tính toán. 10/14/2010 5 10/14/2010 6 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 1
 2. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Mưa thiết kế có thể là cường ñộ mưa CƯỜNG ðỘ MƯA I bình quân hay là quá trình mưa trong P I suốt thời gian mưa. I= (mm / h ) or q = (l /(s − ha ) Td 0.36 Mưa thiết kế ñược xác ñịnh dựa trên phân tích số liệu ño mưa trong nhiều Với: Td – Thời gian mưa, P – Lớp nước mưa hay năm ở các trạm khí tượng trong khu ñộ sâu mưa. Cường ñộ mưa phụ thuộc vào: vực. Vị trí khu vực Chu kỳ xuất hiện lại cơn mưa p 10/14/2010 7 Thời gian mưa Td. 10/14/2010 8 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Ơ; mỗi khu vực, quan hệ giữa I, Dạng tổng quát cươDng ñộ mưa I: Td, p gọi là IDF (Intensity- a  l/s Duration-Frequency); I=  mm / h or  IDF ñược diễn tả dưới dạng Tdc + b  ha  biểu ñồ hay công thức. Td – Thời gian kéo dài cơn mưa (phút) a, b, c – Phụ thuộc vị trí khu vực và tần suất p (thông thường c = 1) 10/14/2010 9 10/14/2010 10 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Khu vực thaDnh phô( HCM (nghiên QUÁ TRÌNH MƯA cứu của JICA): ðể ñánh giá ñược diển biến ngập Chu kỳ p (năm) a b c trong khu vực cần phải ñược tính toán từ quá trình mưa theo 2 6520 36,7 1 thời gian. 5 7627 37,0 1 10 8464 37,2 1 Mô hình quá trình mưa ñược xây 20 9302 37,3 1 dựng từ tài liệu cơn mưa thực tế 50 10410 37,5 1 hay từ quan hệ IDF nêu trên. 10/14/2010 11 10/14/2010 12 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 2
 3. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc QUÁ TRÌNH MƯA Mô hình ñường cong gần với quá trình mưa thực tế nhưng ñòi hỏi phải có các dự ñoán tin cậy. Mô hình chử nhật xem mưa phân bố ñều trong suốt thời gian mưa, cường ñộ mưa bằng cường ñộ mưa bình quân tính. Mô hình tam giác có thời gian trước ñỉnh là ta, thông thường: ta = (0,3 ÷ 0,5)Td ta tb 10/14/2010 13 10/14/2010 14 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc CHU KỲ TÍNH TOÁN Trong phân tích kinh tế nước, ứng với Chu kỳ lặp lại cơn mưa p ảnh hưởng ñến chu kỳ p sẽ xác ñịnh ñược mức ñầu tư cường ñộ mưa và do ñó quyết ñịnh kích cho công trình ñồng thời cũng ñánh giá thước, khối lượng hệ thống thoát nước. ñược những thiệt hại do những cơn mưa Chọn chu kỳ p theo 3 cách: có chu kỳ lớn hơn gây ra. (1) Kinh nghiệm Rõ ràng khi chọn p lớn thì mức ñầu tư tăng cao nhưng thiệt hại sẽ giảm ñi và (2) Phân tích rủi ro ngược lại; (3) Phân tích kinh tế nước. Qua phân tích kinh tế sẽ chọn ñược p tối ưu. 10/14/2010 15 10/14/2010 16 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Dự án “Thoát nước lưu vực Nhiêu Lộc – Chọn chu kỳ mưa tính toán p phụ thuộc vào Thị Nghè” Công ty CDM từ phân tích số hiện trạng kinh tế xã hội khu vực và hướng phát liệu ñiều tra về kinh tế và ñiều tra về mức triển của nó. ñộ thiệt hại do mưa gây úng ngập ở TP Không thể lấy p của thành phố phát triển cao như Tokyo, San Francisco, … dùng cho thành HCM giai ñoạn 1994 – 1995 ñã ñề nghị chu phố có mức sống còn thấp như Hà Nội, TP kỳ p = 2 năm cho hệ thống cống ngầm HCM, … vì như vậy sẽ ñầu tư cho hệ thống (cấp II, III, IV), p = 5 năm cho kênh Nhiêu thoát nước quá cao không tương xứng với Lộc – Thị Nghè (cấp I). những thiệt hại mà nó tránh ñược. Trong phạm vi Việt Nam cũng có sự khác biệt p giữa TP HCM và các thành phố nhỏ khác. 10/14/2010 17 10/14/2010 18 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 3
 4. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc + Theo Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN 4449: 1987): Nhưng trong những dự án thoát KHU DÂN CƯ nước nhỏ, không có ñiều kiện Khu ñường nhánh Khu ñường chính p (năm) phân tích kinh tế xã hội tổng thể, chu kỳ mưa tính toán p thường ðK thuận lợi và ðK thuận lợi 1-2 trung bình ñược chọn theo kinh nghiệm ðK không thuận lợi ðK trung bình 2-3 (phương pháp chuyên gia). ðK ñặc biệt không ðK không thuận 5-10 thuận lợi lợi ðK ñặc biệt không 10-20 thuận lợi 10/14/2010 19 10/14/2010 20 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống (xem ñịnh nghĩa sau) MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc • ðiu kin (ðK) thun li: Diện tích lưu vực KHU CÔNG NGHIỆP Flv = 150ha và ñộ dốc ñịa hình iñh = 0,005 • ðK trung bình: Flv > 150ha và iñh = 0,005 Hậu quả do ngập úng p (năm) hoặc Flv = 150ha và iñh = 0,005 0,02 • ðK không thun li: Flv > 150ha và iñh > Không gián ñoạn sản 2 0,005 hoặc Flv = 150ha và iñh > 0,02 xuất • ðK ñ c bit không thun li: Cống thoát Gián ñoạn sản xuất 3-5 nước mưa từ vùng trũng của lưu vực ñi ra. 10/14/2010 21 10/14/2010 22 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc HIỆP HỘI KỸ SƯ CÔNG CHÍNH MỸ (ASCE) Khu vực p (năm) THỜI GIAN TẬP ðất nông nghiệp, nghĩa trang 2 TRUNG NƯỚC Khu dân cư, cơ quan 5 Khu thương mại, công nghiệp, 10 nhà ga, phi trường, bến cảng 10/14/2010 23 10/14/2010 24 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 4
 5. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Thời gian tập trung nước của Trong môi trường ñô thị, các lưu vực nhỏ, các tiểu lưu vực có một diện tích bề mặt một lưu vực thời gian dài tương ñối bé (ví dụ, nó hình thành trên cơ nhất cần thiết ñể giọt nước sở 1 vài khuôn viên xây dựng và các công trình nhà trên ñó và một ñoạn ñường phố) mưa rơi ở vị trí “bất lợi” nhất và nơi thoát chính là một miệng cống. di chuyển ñến vị trí thoát Ta gọi thời gian ñi vào, te , chính là thời gian nước của khu vực. tập trung cho một tiểu lưu vực ñược ñịnh nghĩa như trên. 10/14/2010 25 10/14/2010 26 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chế ñộ thủy lực chảy tràn mặt 2D Với một lưu vực là ñô thị lớn: Chế ñộ thủy lực chảy k/áp Thời gian tập trung nước : trong cống T = Te + Tf Tf thời gian nước chảy trong ống cống, tính từ tiểu lưu vực này cho ñến vị trí thoát nước chung cho khu vực. 10/14/2010 27 10/14/2010 28 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc CÁC MÔ HÌNH Thời gian te phụ thuộc: ñộ dốc trung bình bề mặt khu vực ðÁNH GIÁ theo hướng miệng thu nước khoảng cách nước phải di chuyển, THỜI GIAN chảy tràn trên mặt, ñể ñến miệng TẬP TRUNG cống thu nước tình trạng tự nhiên của bề mặt ñịa NƯỚC Te hình nước chảy qua. 10/14/2010 29 10/14/2010 30 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 5
 6. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Một cách tổng quát, nó dao ñộng từ 5 phút ñến 30 Mô hình Kerby. Mô hình này cho phép ñánh giá thời phút tùy theo quy mô của tiểu lưu vực và cách gian cần thiết cho một lớp nước mỏng chảy trên bố trí các vị trí thu nước. một bề mặt có các tính chất thay ñổi. Trong vùng dân cư rất ñông ñúc, ở ñó tỷ lệ diện tích bề mặt không thấm lớn ta có thời gian ñi 0.467  2.187 nL  vào te sẽ ngắn. te =  0.5  ( phut ) Trong khi ñó, với các vùng dân cư, ở ñó nhà ở  s  dạng các hộ cá thể và thế ñất tương ñối bằng • L: khoảng cách lớn nhất nước phải di chuyển phẳng, thời gian vào te dao ñộng trong khoảng trên mặt (m). Với mô hình chỉ áp dụng cho L
 7. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Ví dụ: Dòng chảy khu nông thôn có mặt phủ Mô hình Schaake. Tác giả ñề nghị phương cỏ. Khu vực có ñộ dốc 5/1000 và khoảng trình sau ñây cho các tiểu lưu vực ñô thị cách nước chảy ñến hố thu là 400m. Tính trong ñó có ñường phố và các miệng thu tc theo Kirpich. nước ñặt dọc theo các lề ñường hay các ðáp số: 30.2 phút ñường bao quanh: 1.8L0.24 te = (phut ) s 0.16 A imp 0.26 10/14/2010 37 10/14/2010 38 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc L: khoảng cách lớn nhất nước phải di Ví dụ: Tính thời gian tập trung nước cho chuyển trên mặt (m) dọc theo các ñường khu vực có tỷ lệ diện tích không thấm là biên (vỉa hè) cho ñến miệng thu nước. 0.5. Khoảng cách xa nhất ñến hố thu nước s: ñộ dốc trung bình của ñịa hình nước L=100m. Khu vực có ñộ dốc bình quân phải chảy qua; s=2/1000. Aimp:tỷ lệ diện tích tổng cộng của tiểu lưu ðáp số: 17.6 phút vực không thấm (mái che, ñường tráng nhựa, lề ñường...) 10/14/2010 39 10/14/2010 40 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Mô hình của Cơ quan Hàng không Liên L: khoảng cách lớn nhất nước phải di bang M . Mô hình sau ñây ñược ñề nghị chuyển trên mặt (m); ñể tính thoát nước cho vùng phi trường C: hệ số dòng chảy; với te tính bằng phút: s: ñộ dốc trung bình của ñịa hình nước phải chảy qua. 3.26(1.1 − C )L0.5 te = (phut ) s 0.33 10/14/2010 41 10/14/2010 42 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 7
 8. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Ví dụ: Tính thời gian tập trung nước cho TÍNH THỦY LỰC khu vực thương mại ngoại ô (C=0.6). Khoảng cách xa nhất ñến hố thu nước Phương pha(p cươDng ñộ giơ(i L=100m. Khu vực có ñộ dốc bình quân hạn. s=2/1000. Phương pha(p thi(ch hợp (Câ(p ðáp số: 50.7 phút thoa(t nươ(c-ðH). Phương pha(p thủy lực dòng không ổn ñịnh tổng quát (SWMM). 10/14/2010 43 10/14/2010 44 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc MỘT SỐ LƯU Ý - AÙp duïng tính thoaùt nöôùc khu vöïc vöøa vaø beù P/P THÍCH HỢP (
 9. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Laäp baûng tính (tham khaûo taøi lieäu trang 174): A1=5ha A2=5ha C1=0.3 I C2=0.5 1 L Σ CiAi T (mm/h, 2 OÁng (m) i (ha, m2) (ph) l/s/ha) A4=4ha A3=5ha (0) (1) (2) (3) (4) (5) C4=0.4 C3=0.4 5 4 3 1-2 . . . . . Q F(h/D) Dchon h/D ω V Tf (6) (7) (8) (8bis) (9) (10) (11) 10/14/2010 49 .10/14/2010 . . . . . . 50 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc SWMM Runoff Module TÍNH R f(t) THOÁT NƯỚC VỚI SWMM S S W Q (t) 10/14/2010 51 PGS. Dr. Nguyễn Thống 10/14/2010 I f(t) 52 MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC SWMM Extran Module Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc PHẠM VI ỨNG DỤNG Có thể mô phỏng với các chế ñộ thủy lực: Dòng chảy ổn ñịnh (Steady flow) Sóng ñộng học (Kinematic Wave) Sóng ñộng lực (Dynamic wave). 10/14/2010 54 10/14/2010 53 PGS. Dr. Nguyễn Thống 9
 10. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc PHẠM VI ỨNG DỤNG PHẠM VI ỨNG DỤNG Mưa trong các khu vực có Mô phỏng sự làm việc HỒ ðIỀU thể KHÁC NHAU. HÒA trong hệ thống Nhiều dạng ñường dẫn khác Có thể chảy có áp, bán áp, chảy nhau. không áp. Mô phỏng diễn biến thoát Các mô hình thấm nước vào ñất nước theo thời gian. khác nhau. 10/14/2010 55 10/14/2010 56 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Ví dụ TÓM TẮT LÝ THUYẾT SWMM 10/14/2010 57 10/14/2010 58 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Mưa rơi xuống một khu vực sẽ chia thành: THẤM & Một phần sẽ thấm vào lòng CHẢY TRÀN MẶT ñất (Infiltration) (Infiltration and Runoff) Phần còn lại tạo dòng chảy tràn mặt (Runoff) 10/14/2010 59 10/14/2010 60 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 10
 11. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc SWMM sử dụng 2 mô hình: Horton’s Equation The infiltration capacity into the soil Mô hình Horton (1940) considered as a function of time: Mô hình Green and Ampt p ∞f = f + (f − f )e 0 ∞ − αt (1911) fp (m/s) infiltration capacity into soil f0 (m/s) maxi or initial value of fp α Decay coefficient (1/s) [0.00056 10/14/2010 61 0.00139] 10/14/2010 62 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Giải thích: Mô hình mưa ñiển hình Trong thực tế: [ f ( t ) = min f p ( t ), i( t ) ] xuống khu vực (giá trị i) i(t) cường ñộ mưa (m/s) f0 Diện tích chỉ dòng Phương trình thấm tích lũy cuả chảy mặt tạo ra Horton. tp Giới hạn nước f0 − f∞ − αt thấm vào ñất F( t p ) = ∫ f ( t )dt = f ∞ t p + (1 − e p ) finfinity 0 α ðồ thị chỉ trường hợp mưa “gián ñoạn” t F(tp) giá trị thấm tích lũy tại thời ñiểm tp (m) 10/14/2010 63 10/14/2010 64 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Giá trị tham khảo finfinity của Musgrave Giá trị tham khảo f0: (1955) Loại ñất f0 (in/h) (A) ðất khô Cát 5 Loại ñất finfinity (in/h) Á sét 3 Sét 1 ðất cát 0.45==> 0.3 (B) ðất khô+thảm thực vật dày Cát 10 Á cát 0.3==> 0.15 Á sét 6 Thịt 0.15==> 0.05 Sét 2 Chia giá trị của Á sét, sét 0.05==> 0 ðất ẩm (C)10/14/2010 A hay B cho (1.5==>3) 10/14/2010 65 66 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 11
 12. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Green Ampt’s Equation Nếu F > Fs  S * IMD  f = f p = K s 1 +  Hiện tượng thấm ñược mô phỏng bởi 2  F  giai ñoạn: Chiều cao mao dẫn f infiltration rate (m/s) fp infiltration capacity (m/s) S * IMD Fs = for i > K s i rainfall intensity (m/s) i −1 ðộ ẩm thiếu hụt F cumulative infiltration volume (m) Ks Nếu F < Fs ban ñầu Fs cumulative infiltration volume to cause f = i và Không tính Fs trường hợp i surface saturation (m)
 13. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc PHƯƠNG TRÌNH ðỘNG LỰC PHƯƠNG TRÌNH ðỘNG LỰC ∂Q ∂ (Q / A) 2 ∂H Sử dụng tính các tính chất & p/t liên tục: + + gA + gASf = 0 ∂t ∂x ∂x Q2 = V2A & ( ∂ V 2A ) = 2AV ∂V + V2 ∂A g gia tốc trọng trường A ∂x ∂x ∂x H=z+h cột nước do áp tổng z Cao ñộ ñáy hố ga Phương trình ñộng lực trở thành: h chiều sâu nước ∂Q ∂A ∂A ∂H Sf ñộ dốc ma sát (ñộ dốc ñường năng + gASf − 2V − V2 + gA =0 ∂t ∂t ∂x ∂x lượng) 10/14/2010 73 10/14/2010 74 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc ðộ dốc ma sát Sf ñược xác ñịnh PHƯƠNG PHÁP bởi p/t Manning: n2 SAI PHÂN Sf = QV AR 4 / 3 HỮ U HẠ N n hệ số nhám R bán kính thủy lực 10/14/2010 75 10/14/2010 76 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc DẠNG SAI PHÂN CỦA PHƯƠNG Các ẩn số trong p/t là: TRÌNH ðỘNG LỰC Q t + ∆t ; H 2 & H1 1 Q t + ∆t = . [1] Bổ sung phương trình liên tục tại nút: gn 2 ∆t ∂H 1+ 4/3 = ∑ Q / As ⇒ R V ∂t Q t + 2 V (∆A / ∆t )t + V 2 [(A 2 − A1 ) / L]∆t − H t + ∆t = H t + ∑ Q∆t / A s [2]   gA[(H 2 − H1 ) / L]∆t  10/14/2010 77 S A diện tích mặt thoáng của nút 10/14/2010 78 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 13
 14. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Mỗi ∆t giải bằng 2 giai ñoạn: (t+∆ ∆t/2) ∆t) : Tại nút j lúc (t+∆ ∆t): & (t+∆ H j ( t + ∆t ) = H j ( t ) + (∆t ) ∆t/2) : Tại nút j lúc (t+∆ H j ( t + ∆t / 2) = H j ( t ) + (∆t / 2) (1 / 2 )    / As (t) (1 / 2 )  ∑ [Q( t ) + Q( t + ∆t )] + ∑ [Q( t + ∆t )]   / As (t) ∑ [Q( t ) + Q( t + ∆t / 2)] + ∑ [Q( t + ∆t / 2) ] Bơm, ñiểm ðường ống, thoát, rẽ nhánh, 10/14/2010 79 10/14/2010 80 mưa PGS. Dr. Nguyễn Thống tràn mặt chuyển dòng PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc TÓM TẮT TRÌNH TỰ TÍNH TÓM TẮT TRÌNH TỰ TÍNH ∆t/2) tính: At (t+∆ At (t+∆∆t) tính: 1. Lưu lượng trong tất cả các ống dựa vào 4. Lưu lượng trong tất cả các ống dựa vào kết quả cuả bước trước ∆t/2) kết quả cuả (t+∆ 2. Lưu lượng chuyển bởi tràn, miệng thu, 5. Lưu lượng chuyển bởi tràn, miệng thu, bơm,…dựa vào kết quả cuả bước trước bơm,…dựa vào kết quả cuả bước 3. Cột nước H tại tất cả các nút dựa vào ∆t/2) . (t+∆ kết quả của bước [1] & [2]. 6. Cột nước H tại tất cả các nút dựa vào kết quả của bước [4] & [5]. 10/14/2010 81 10/14/2010 82 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 6: Quy hoaïch maïng löôùi thoaùt nöôùc VÍ DỤ TÍNH TÍNH THỦ THỦY LỰ LỰC DÒ DÒNG CHẢ CHẢY Examples: KHÔNG ÁP, ỔN ðỊ ðỊNH & ðỀU ðỀU E\VIDU_SWM\VD.INP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÁP E\VIDU_SWM\vd_No_HoDieuHoa.INP E\VIDU_SWM\vd_With_HoDieuHoa.INP TRA BẢ BẢNG 10/14/2010 83 10/14/2010 84 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 14
 15. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc CƠ SỞ LÝ THUYẾT CƠ SỞ LÝ THUYẾT Phương trình Manning: Từ ñó: nQ ω 5 / 3 1 1/ 6 ω = 2 / 3 = f ( h / D) V = C Ri C= R R= i χ n χ Q = ωV Chu vi ướt V vận tô(c TB, C hệ sô( Chézy, R bán ki(nh D thủy lực, n hệ sô( nha(m, i ñộ dô(c ña(y (chảy h ñều), ω diện tích ươ(t, Q lưu lượng. 10/14/2010 85 10/14/2010 86 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC CẤP THOÁT NƯỚC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. Trong thực hành, khi tính toán chảy D(m)= 0.6 D(m)= 0.8 ñều thực hiện: h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) 0.94 0.0859 0.276 0.1849 0.490 nQ 0.93 0.0858 0.274 0.1848 0.487 f ( h / D) = 0.92 0.0857 0.272 0.1845 0.484 i 0.91 0.0854 0.270 0.1840 0.480 0.90 0.0851 0.268 0.1832 0.476 Dùng bảng tra vaD chọn D hợp ly( 0.89 0.0846 0.266 0.1823 0.473 tính h/D. 0.88 0.0841 0.264 0.1812 0.468 0.87 0.0836 0.261 0.1800 0.464 Dạng bảng tra xem sau. 0.86 0.0829 0.259 0.1786 0.460 10/14/2010 87 10/14/2010 88 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. D(m)= 0.6 D(m)= 0.8 D(m)= 0.6 D(m)= 0.8 h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) 0.85 0.0823 0.256 0.1771 0.455 0.75 0.0728 0.227 0.1568 0.404 0.84 0.0815 0.254 0.1755 0.451 0.74 0.0716 0.224 0.1543 0.399 0.83 0.0807 0.251 0.1738 0.446 0.73 0.0705 0.221 0.1518 0.393 0.82 0.0799 0.248 0.1720 0.441 0.72 0.0693 0.218 0.1492 0.387 0.81 0.0790 0.245 0.1700 0.436 0.71 0.0681 0.215 0.1466 0.382 0.80 0.0780 0.242 0.1680 0.431 0.70 0.0668 0.211 0.1439 0.376 0.79 0.0770 0.240 0.1659 0.426 0.69 0.0656 0.208 0.1412 0.370 0.78 0.0760 0.237 0.1637 0.421 0.68 0.0643 0.205 0.1385 0.364 0.77 0.0750 0.234 0.1615 0.415 0.67 0.0630 0.201 0.1357 0.358 0.76 10/14/2010 0.0739 0.231 0.1592 0.410 89 10/14/2010 0.66 0.0617 0.198 0.1329 0.352 90 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 15
 16. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. D(m)= 0.6 D(m)= 0.8 D(m)= 0.6 D(m)= 0.8 h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) 0.65 0.0604 0.195 0.1300 0.346 0.55 0.0468 0.159 0.1007 0.283 0.64 0.0590 0.191 0.1272 0.340 0.54 0.0454 0.156 0.0977 0.277 0.63 0.0577 0.188 0.1243 0.334 0.53 0.0440 0.152 0.0948 0.271 0.62 0.0564 0.184 0.1214 0.327 0.52 0.0426 0.149 0.0918 0.264 0.61 0.0550 0.181 0.1184 0.321 0.51 0.0413 0.145 0.0889 0.258 0.60 0.0536 0.177 0.1155 0.315 0.50 0.0399 0.141 0.0860 0.251 0.59 0.0523 0.174 0.1125 0.309 0.49 0.0386 0.138 0.0830 0.245 0.58 0.0509 0.170 0.1096 0.302 0.48 0.0372 0.134 0.0802 0.239 0.57 0.0495 0.166 0.1066 0.296 0.47 0.0359 0.131 0.0773 0.232 0.56 10/14/2010 0.0481 0.163 0.1037 0.290 91 0.46 10/14/2010 0.0346 0.127 0.0744 0.226 92 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. D(m)= 0.6 D(m)= 0.8 D(m)= 0.6 D(m)= 0.8 h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) 0.45 0.0332 0.123 0.0716 0.219 0.36 0.0221 0.092 0.0477 0.163 0.44 0.0319 0.120 0.0688 0.213 0.35 0.0210 0.088 0.0452 0.157 0.43 0.0307 0.116 0.0660 0.207 0.34 0.0199 0.085 0.0428 0.151 0.42 0.0294 0.113 0.0633 0.200 0.33 0.0188 0.081 0.0404 0.145 0.41 0.0281 0.109 0.0606 0.194 0.32 0.0177 0.078 0.0381 0.139 0.40 0.0269 0.106 0.0579 0.188 0.31 0.0167 0.075 0.0359 0.133 0.39 0.0257 0.102 0.0553 0.181 0.30 0.0156 0.071 0.0337 0.127 0.38 0.0245 0.099 0.0527 0.175 0.37 0.0233 0.095 0.0502 0.169 10/14/2010 93 10/14/2010 94 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. D(m)= 1.0 D(m)= 1.2 D(m)= 1.0 D(m)= 1.2 h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) 0.85 0.3212 0.712 0.522 1.025 0.94 0.3353 0.766 0.545 1.103 0.84 0.3183 0.704 0.518 1.014 0.93 0.3351 0.761 0.545 1.096 0.83 0.3151 0.697 0.512 1.003 0.92 0.3345 0.756 0.544 1.089 0.82 0.3118 0.689 0.507 0.993 0.91 0.3335 0.750 0.542 1.081 0.81 0.3083 0.681 0.501 0.981 0.90 0.3322 0.745 0.540 1.072 0.80 0.3047 0.674 0.495 0.970 0.89 0.3305 0.738 0.537 1.063 0.79 0.3008 0.666 0.489 0.958 0.88 0.3286 0.732 0.534 1.054 0.78 0.2969 0.657 0.483 0.946 0.87 0.3264 0.725 0.531 1.045 0.77 0.2928 0.649 0.476 0.934 0.86 0.3239 0.719 0.527 1.035 10/14/2010 95 0.76 10/14/2010 0.2886 0.640 0.469 0.922 96 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 16
 17. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. D(m)= 1.0 D(m)= 1.2 D(m)= 1.0 D(m)= 1.2 h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) 0.75 0.2842 0.632 0.462 0.910 0.65 0.2358 0.540 0.383 0.778 0.74 0.2798 0.623 0.455 0.897 0.64 0.2306 0.531 0.375 0.764 0.73 0.2752 0.614 0.448 0.885 0.63 0.2253 0.521 0.366 0.751 0.72 0.2705 0.605 0.440 0.872 0.62 0.2200 0.512 0.358 0.737 0.71 0.2658 0.596 0.432 0.859 0.61 0.2147 0.502 0.349 0.723 0.70 0.2610 0.587 0.424 0.846 0.60 0.2094 0.492 0.341 0.709 0.69 0.2560 0.578 0.416 0.832 0.59 0.2041 0.482 0.332 0.694 0.68 0.2511 0.569 0.408 0.819 0.58 0.1987 0.472 0.323 0.680 0.67 0.2460 0.559 0.400 0.805 0.57 0.1933 0.462 0.314 0.666 0.66 10/14/2010 0.2409 0.550 0.392 0.792 97 0.56 10/14/2010 0.1879 0.453 0.306 0.652 98 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. D(m)= 1.0 D(m)= 1.2 D(m)= 1.0 D(m)= 1.2 h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) 0.55 0.1826 0.443 0.297 0.637 0.45 0.1298 0.343 0.211 0.494 0.54 0.1772 0.433 0.288 0.623 0.44 0.1248 0.333 0.203 0.479 0.53 0.1718 0.423 0.279 0.609 0.43 0.1197 0.323 0.195 0.465 0.52 0.1665 0.413 0.271 0.594 0.42 0.1148 0.313 0.187 0.451 0.51 0.1611 0.403 0.262 0.580 0.41 0.1099 0.303 0.179 0.437 0.50 0.1558 0.393 0.253 0.565 0.40 0.1050 0.293 0.171 0.422 0.49 0.1506 0.383 0.245 0.551 0.39 0.1003 0.284 0.163 0.408 0.48 0.1453 0.373 0.236 0.537 0.38 0.0956 0.274 0.155 0.394 0.47 0.1401 0.363 0.228 0.522 0.37 0.0910 0.264 0.148 0.380 10/14/2010 99 10/14/2010 100 0.46 PGS. Dr. 0.1349 Nguyễn Thống 0.353 0.219 0.508 PGS. Dr. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. D(m)= 1.0 D(m)= 1.2 D(m)= 1.5 D(m)= 2.0 h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) 0.94 0.988 1.724 2.129 3.065 0.36 0.0864 0.255 0.141 0.367 0.93 0.988 1.713 2.128 3.045 0.35 0.0820 0.245 0.133 0.353 0.92 0.986 1.701 2.124 3.024 0.34 0.0776 0.235 0.126 0.339 0.91 0.983 1.688 2.118 3.002 0.33 0.0733 0.226 0.119 0.325 0.90 0.979 1.675 2.109 2.978 0.32 0.0691 0.217 0.112 0.312 0.89 0.975 1.661 2.099 2.954 0.31 0.0650 0.207 0.106 0.299 0.88 0.969 1.647 2.086 2.928 0.30 0.0610 0.198 0.099 0.285 0.87 0.962 1.632 2.072 2.902 0.86 0.955 1.617 2.057 2.874 10/14/2010 101 10/14/2010 102 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 17
 18. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. D(m)= 1.5 D(m)= 2 D(m)= 1.5 D(m)= 2 h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) 0.85 0.947 1.601 2.039 2.846 0.75 0.838 1.422 1.805 2.527 0.84 0.938 1.585 2.021 2.817 0.74 0.825 1.402 1.776 2.493 0.83 0.929 1.568 2.001 2.787 0.73 0.811 1.382 1.747 2.457 0.82 0.919 1.551 1.980 2.757 0.72 0.798 1.362 1.718 2.422 0.81 0.909 1.533 1.958 2.726 0.71 0.784 1.342 1.688 2.385 0.80 0.898 1.516 1.934 2.694 0.70 0.769 1.321 1.657 2.349 0.79 0.887 1.497 1.910 2.662 0.69 0.755 1.301 1.626 2.312 0.78 0.875 1.479 1.885 2.629 0.68 0.740 1.280 1.594 2.275 0.77 0.863 1.460 1.859 2.596 0.67 0.725 1.259 1.562 2.237 10/14/2010 0.76 0.851 PGS. Dr. Nguyễn Thống 1.441 1.832 2.562 103 10/14/2010 0.66 0.710 PGS. Dr. Nguyễn Thống 1.237 1.530 2.200 104 CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. D(m)= 1.5 D(m)= 2 D(m)= 1.5 D(m)= 2 h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) 0.55 0.538 0.996 1.159 1.770 0.65 0.695 1.216 1.497 2.162 0.54 0.522 0.973 1.125 1.731 0.64 0.680 1.194 1.464 2.123 0.63 0.664 1.173 1.431 2.085 0.53 0.507 0.951 1.091 1.691 0.62 0.649 1.151 1.397 2.046 0.52 0.491 0.929 1.057 1.651 0.51 0.475 0.906 1.023 1.611 0.61 0.633 1.129 1.363 2.007 0.60 0.617 1.107 1.330 1.968 0.50 0.459 0.884 0.990 1.571 0.59 0.602 1.085 1.296 1.929 0.49 0.444 0.861 0.956 1.531 0.48 0.428 0.839 0.923 1.491 0.58 0.586 1.063 1.262 1.889 0.57 0.570 1.041 1.227 1.850 0.47 0.413 0.816 0.890 1.451 10/14/2010 0.56 0.554 1.018 1.193 1.810 105 0.46 10/14/2010 0.398 0.794 0.857 1.411 106 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. Chương 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. D(m)= 1.5 D(m)= 2 D(m)= 1.5 D(m)= 2 h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D) 0.45 0.383 0.771 0.824 1.371 0.36 0.255 0.573 0.549 1.018 0.44 0.368 0.749 0.792 1.331 0.35 0.242 0.551 0.520 0.980 0.43 0.353 0.727 0.760 1.292 0.34 0.229 0.530 0.493 0.942 0.42 0.338 0.704 0.729 1.252 0.33 0.216 0.509 0.465 0.904 0.41 0.324 0.682 0.698 1.213 0.40 0.310 0.660 0.667 1.173 0.32 0.204 0.487 0.439 0.867 0.39 0.296 0.638 0.637 1.134 0.31 0.192 0.467 0.413 0.830 0.38 0.282 0.616 0.607 1.095 0.30 0.180 0.446 0.388 0.793 0.37 0.268 0.594 0.578 1.057 10/14/2010 107 10/14/2010 108 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 18
 19. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc Bài tập: Cho cống tròn thoát nước Bài tập: Cho cống tròn thoát nước với lưu lượng Q=0.5m3/s. Cống với lưu lượng Q=2m3/s. Cống có có ñô{ dốc i=0.006, hê{ sô( nhám ñô{ dốc i=0.008, hê{ sô( nhám n=0.015. n=0.015. Chọn ñường kính ống tròn nho; Chọn cống vuông xác ñịnh kích nhất có thê; vaD tính ñô{ ñầy h/D thước vaD tính ñô{ ñầy tương ứng. tương ứng. 10/14/2010 109 10/14/2010 110 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 7: Thuûy löïc maïng löôùi thoaùt nöôùc HẾT CHƯƠNG 10/14/2010 111 PGS. Dr. Nguyễn Thống 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2