intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing du lịch: Chương 5

Chia sẻ: Thân Thanh Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
354
lượt xem
126
download

Bài giảng Marketing du lịch: Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong chương 5 Chiến lược marketing của tổ chức du lịch thuộc bài giảng marketing du lịch, chương học này trình bày nội dung cần tìm hiểu sau: Tổng quan về chiến lược marketing du lịch, quy trình xây dựng chiến lược marketing du lịch, các loại chiến lược marketing điển hình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing du lịch: Chương 5

 1. Ch ng 5 CHI N L C MARKETING C A T CH C DU L CH
 2. ! " #
 3. $ % &
 4. Khái ni m chi n l c Marketing du l ch ' ( " ( " (
 5. Khái ni m chi n l c Marketing du l ch ) * + , - ( ( " . " " / ' . . , + + ( . 0 1 " + ( (
 6. 23 % /4 , ", . , # , 5 67 879 , ,
 7. ! " # & . & : . & " &
 8. ! " # Chi n l c Marketing phân bi t +
 9. ! " # Chi n l c Marketing phân bi t 5 " : - ( ' $$, ;" 7 < ( = &- : ( = &- = = + & : ! ." # ( . + - " , , "
 10. ! " # Chi n l c Marketing phân bi t
 11. 2 > # 0 0 7 7 ?@ $( A 0 B 3D''E 7 ?C , ( A'33D''E 7 , F & AG3D'HE 7 , I 7 7 J K A'33D'HE ( 7 / AL3D''E > 0'H ? F M , N , ( : J ( B&O ( : 6DP
 12. ! " # Chi n l c Marketing phân bi t + ! " # $ % &'()) % * +, # - . * % / 0 % * * '
 13. '8 ( B (5 ' Q K 3 RS QK HK 6 O/B T $B 2> & G& . LK B . 8U M B QF . V & M & 'D $ W 7 F . '' F F . '3 ? & . 'H $ K X +& & , 44& '6 $ K X +& / & . '2 O F 'G O > 'L N K . '8 Q K
 14. ! " # Chi n l c Marketing không phân bi t 5 ) *
 15. ! " # Chi n l c Marketing không phân bi t # franchisees
 16. ! " # Chi n l c Marketing m c tiêu
 17. $ $ Y M t b ph n M t nhóm khách Hai ho!c vài nhóm l n khách hàng hàng ti m n&ng khách hàng ti m n&ng S l ng SP h n ch M i lo i s n ph m M t lo i s n & # d i m t nhãn hi u ph m cho m t cho m i nhóm khách F cho nhi u $ i t ng nhóm KH hàng KH M t m c giá Giá khác nhau t ng & # M t m c giá ph trong m t nhóm N bi n ng t ng nhóm KH KH & # S% d ng m i hình S% d ng m i M i nhóm khách hàng có m t hình th c 7 th c phân ph i kênh phù h p phân ph i Marketing r ng rãi Ch ng trình $ Nhi u ch ng trình marketing$ ng $ n KH marketing khác nhau nh t và t p trung
 18. ! " # Chi n l c Marketing c nh tranh % ! / ' Z / Z / Z / A 1 - , E
 19. ! " # Chi n l c Marketing m c tiêu & " $ Z " # ( Z Z I , + ? : 1 ( . , ( 1 C
 20. & B( 4)*& >K[O$B N &+ $K> ! 6DP HDP 3DP 'DP " K ; K $= N [ N # $ 4 = , = [ ( $$ = , 4 $$, $ : , : = ' , " / & " : - , J ( , '
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2