intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing du lịch: Chương 7

Chia sẻ: Thân Thanh Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
257
lượt xem
118
download

Bài giảng Marketing du lịch: Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 Chiến lược giá cả thuộc bài giảng marketing du lịch, trong chương học này trình bày các nội dung sau: Bản chất của giá cả, những vấn đề cần quan tâm khi xác định giá, các chiến lược giá.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing du lịch: Chương 7

 1. CH NG 7 CHI N L C GIÁ C www.themegallery.com LOGO
 2. www.themegallery.com LOGO N I DUNG 1 B n ch t c a giá c 2 Nh ng v n c n quan tâm khi xác nh giá 3 Các chi n l c giá
 3. www.themegallery.com LOGO 7.1. B N CH T C A GIÁ C Giá c là gì? D i góc c a ng i mua: giá c là t ng s ti n ph i chi ra có c quy n s h u và s d ng hàng hóa. D i góc c a ng i bán: giá c là t ng s ti n thu c khi tiêu th hàng hóa.
 4. www.themegallery.com LOGO 7.2. CÁC V N C N QUAN TÂM KHI XÁC NH GIÁ 7.2.1. Các nhân t nh h ng !! "# "# $$ % & % & '( $ ) " # '( $ ) " #
 5. www.themegallery.com LOGO 7.2. CÁC V N C N QUAN TÂM KHI XÁC NH GIÁ 7.2.1. Các nhân t nh h ng ** && $$ + ,- + ,- && ./ ./ 00 00 ./ ./ 00 1 "3 2 " 1 23
 6. www.themegallery.com LOGO 7.2. CÁC V N C N QUAN TÂM KHI XÁC NH GIÁ 7.2.1. Các nhân t nh h ng 456 456 4 4 42 42 45 5 5 45 5 5 7 8( " 5 9 ( :$ ; + !< "= (
 7. www.themegallery.com LOGO 7.2. CÁC V N C N QUAN TÂM KHI XÁC NH GIÁ 7.2.1. Các nhân t nh h ng $$ >? 6 5: :@ ? > 6 5: :@ 9( 9( >A >A 92 5: :@ 92 5: :@
 8. www.themegallery.com LOGO 7.2. CÁC V N C N QUAN TÂM KHI XÁC NH GIÁ 7.2.1. Các nhân t nh h ng ,5& ,5& "# "# BC < BC < DD % E F ; B4 F % E ; B4 !! "# "# $ 7 $ 7 GG H 0 H 0 I 5 J % I 5 J % 00 55
 9. www.themegallery.com LOGO 7.2. CÁC V N C N QUAN TÂM KHI XÁC NH GIÁ 7.2.1. Các nhân t nh h ng K K HH > > L L @@ K 9 K 9 % :< % :< MM $$ % & % & 1 23 1 "3 2 " :< :< MM 4< 4< %% $$ %%
 10. www.themegallery.com LOGO 7.2. CÁC V N C N QUAN TÂM KHI XÁC NH GIÁ 7.2.1. Các nhân t nh h ng E E (( 4 4 2D ; 2D ; (( '( '( $ ) "# # $ ) " :: %% H "N N H " '( $ '( $
 11. www.themegallery.com LOGO 7.2. CÁC V N C N QUAN TÂM KHI XÁC NH GIÁ 7.2.2. Các ph ng pháp xác nh giá c b n *+ *+ " , " , '' ! ! '' $- $- .. "# "# "" (( && && ") ") '' / / $% $% ## " 0 " 0 1 2 3" " &
 12. www.themegallery.com LOGO 7.2. CÁC V N C N QUAN TÂM KHI XÁC NH GIÁ 7.2.2. Các ph ng pháp xác nh giá c b n 5: 5: 5 5 5 5 1 2 43"5 NGUYÊN T C NH GIÁ Chi n l c giá là s k t h p c a các phân tích trên và xoay quanh hai khía c nh: Giá c và giá tr . Giá c i di n cho chi phí t o nên s n :5 :5 ph m (góc ng i bán). Giá tr là s ch p nh n t ng i mua và r t khó ánh giá vì m c th a mãn Thách th c l n nh t c a chi n l c nh tiêu dùng thay i theo th i gian và giá là giá c và giá tr ph i g p nhau và mang tính cá bi t. có tính b n v ng.
 13. www.themegallery.com LOGO 7.2. CÁC V N C N QUAN TÂM KHI XÁC NH GIÁ 7.2.2. Các ph ng pháp xác nh giá c b n 5: 5: nh giá d a vào chi phí, có 02 ph ng pháp: nh giá b ng cách c ng lãi vào chi phí; nh giá theo l i nhu n m c tiêu.
 14. www.themegallery.com LOGO 7.2. CÁC V N C N QUAN TÂM KHI XÁC NH GIÁ 7.2.2. Các ph ng pháp xác nh giá c b n 5: 5: nh giá b ng cách c ng lãi vào chi phí P = AC (1 + m) Ph ng pháp này d th c hi n nh ng ch a tính n s nh h ng c a i th và khách hàng.
 15. www.themegallery.com LOGO 7.2. CÁC V N C N QUAN TÂM KHI XÁC NH GIÁ 7.2.2. Các ph ng pháp xác nh giá c b n 5: 5: nh giá theo l i nhu n m c tiêu : < ;
 16. www.themegallery.com LOGO 7.2. CÁC V N C N QUAN TÂM KHI XÁC NH GIÁ 7.2.2. Các ph ng pháp xác nh giá c b n Doanh > ? @: A Thu *C D Chi phí > = & @ "A " = & ? @ "A B Kh i l ng tiêu th
 17. www.themegallery.com LOGO 7.2. CÁC V N C N QUAN TÂM KHI XÁC NH GIÁ 7.2.2. Các ph ng pháp xác nh giá c b n :5 :5 nh giá d a vào khách hàng, marketing có hai ph ng pháp nh giá: nh giá theo nh n th c c a khách hàng; nh giá theo giá tr .
 18. www.themegallery.com LOGO 7.2. CÁC V N C N QUAN TÂM KHI XÁC NH GIÁ 7.2.2. Các ph ng pháp xác nh giá c b n :5 :5 nh giá theo nh n th c c a khách hàng • Nh n th c c a ng i mua v giá tr s n ph m là c s nh giá. • S d ng nh ng y u t phi giá c trong marketing– mix. • “Ti n nào c a y” • Ví d : Giá phòng khách s n Hinton, xe ô tô c a hãng Mercedes; áo s mi An Ph c và Pierre Cardin.
 19. www.themegallery.com LOGO 7.2. CÁC V N C N QUAN TÂM KHI XÁC NH GIÁ 7.2.2. Các ph ng pháp xác nh giá c b n :5 :5 nh giá theo giá tr • Ch t l ng cao h n, giá v n nh c!; ho"c • Gi nguyên giá nh ng t#ng thêm giá tr cho khách hàng nh thêm ch c n#ng, t#ng tin c y, b n, gi m chi phí v n hành, t#ng d ch v h u mãi,… • Ví d : nhãn hi u ô tô Lexus c a hãng Toyota.
 20. www.themegallery.com LOGO 7.2. CÁC V N C N QUAN TÂM KHI XÁC NH GIÁ 7.2.2. Các ph ng pháp xác nh giá c b n EE & F & F " = " & =& G G L:= G G Giá cc Giá " = " & =& íí EE & F & F L:= H
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2