intTypePromotion=1

Bài giảng MasterCam X part 4

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
412
lượt xem
263
download

Bài giảng MasterCam X part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Create Arc Tangent 1 entity Tạo ra 1 cung tròn 1800 tiếp xúc với 1 đối tượng được chọn Thủ tục: Tạo 1 line làm đối tượng Lựa chọn đối tượng mà cung tròn tiếp xúc : Pick P1 Chỉ rõ điểm tiếp xúc: Pick P2 Lựa chọn cung tròn : Pick P3 Nhập bán kính (def val) : 10.0 Chú ý : Trong ví dụ này có 4 trường hợp lựa chọn có thể xảy ra, tuỳ theo yêu cầu mà ta lựa chọn cung tròn thích hợp  Create Arc Tangent Center...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng MasterCam X part 4

 1. Bµi gi¶ng MasterCAM  Create > Arc > Tangent > 1 entity T¹o ra 1 cung trßn 1800 tiÕp xóc víi 1 ®èi t­îng ®­îc chän P3 Thñ tôc: P2 T¹o 1 line lµm ®èi t­îng Lùa chän ®èi t­îng mµ cung trßn tiÕp xóc : Pick P1 ChØ râ ®iÓm tiÕp xóc: Pick P2 P1 Lùa chän cung trßn : Pick P3 NhËp b¸n kÝnh (def val) : 10.0 Chó ý : Trong vÝ dô nµy cã 4 tr­êng hîp lùa chän cã thÓ x¶y ra, tuú H×nh 2.34 theo yªu cÇu mµ ta lùa chän cung trßn thÝch hîp  Create > Arc > Tangent > Center line T¹o ra 1 cung trßn 3600 tiÕp xóc víi 1 ®­êng th¼ng, t©m n»m trªn ®­êng th¼ng kh¸c Thñ tôc: T¹o 2 ®­êng th¼ng kh«ng trïng nhau Lùa chän line sÏ tiÕp xóc víi cung trßn : Pick P1 Lùa chän line chøa t©m cña ®­êng trßn : Pick P2 Chän cung mµ b¹n lùa chän : Pick P3 ®­êng th¼ng NhËp b¸n kÝnh cña ®­êng trßn : 10.0 tiÕp xóc P1 P2 R = 2.0 §­êng th¼ng P3 Chó ý : qua t©m 1. Trong vÝ dô nµy cã thÓ cã 1 hoÆc 2 cung ®­îc t¹o ra. H×nh 2.35 B¹n h·y chän cung cÇn chän 2. Hai ®­êng th¼ng t¹o ra kh«ng ®­îc trïng nhau P2  Create > Arc > Tangent > Point P2 T¹o ra 1 cung trßn tiÕp xóc 1 ®èi t­îng vµ ®i qua 1 ®iÓm P1 Thñ tôc: P3 P3 T¹o 1 line hoÆc 1 cung trßn H×nh 2.36 P1 - 46 -
 2. Bµi gi¶ng MasterCAM Lùa chän ®èi t­îng sÏ tiÕp xóc víi cung trßn : Pick P1 Lùa chän ®iÓm mµ cung trßn ®i qua : Pick P2 Chän cung mµ b¹n lùa chän : Pick P3 NhËp b¸n kÝnh cña ®­êng trßn : 20.0 Chó ý : 1. Trong vÝ dô nµy cã 4 cung ®­îc t¹o ra. B¹n h·y chän cung mµ b¹n cÇn chän  Create > Arc > Tangent > Dynamic T¹o ra 1 cung trßn (nhá h¬n 1800) tiÕp xóc t¹i ®iÓm chän trªn ®èi t­îng ®­îc chän, sö dông hÖ täa ®é cùc. Thñ tôc: T¹o 1 ®­êng th¼ng Lùa chän ®­êng th¼ng sÏ tiÕp xóc víi cung trßn Lùa chän ®iÓm ®Çu (n»m trªn ®­êng th¼ng) cña cung trßn : Pick P1 Lùa chän ®iÓm cuèi cña cung trßn : Pick P2 Chó ý : nÕu muèn b¾t chÝnh x¸c ®iÓm ®Çu cña cung th× sau khi pick chän ®­êng th¼ng tiÕp xóc th× Ên S vµ nhËp täa ®é chÝnh x¸c vµo « H×nh 7.37 (X, Y, Z) 2.4.5 Create > Arc > Circ Center Point hoÆc chän biÓu t­îng T¹o ra ®­êng trßn khi biÕt t©m vµ b¸n kÝnh Thñ tôc: NhËp t¹o ®é ®iÓm t©m < Sö dông menu vÞ trÝ> : Pick P1 ®èi t­îng tiÕp xóc : P2 (Enter) NhËp b¸n kÝnh hoÆc chän - 47 -
 3. Bµi gi¶ng MasterCAM H×nh 2.38 2.4.6 Create > Arc > Circ Edge Point hoÆc chän biÓu t­îng  T¹o ra ®­êng trßn ®i qua 3 ®iÓm. 3 ®iÓm trªn kh«ng ®­î c n»m trªn 1 line. Thø tù lùa chän kh«ng quan träng Thñ tôc: NhËp vµo ®iÓm ®Çu tiªn < Sö dông menu vÞ trÝ> : Pick P1 NhËp vµo ®iÓm thø hai < Sö dông menu vÞ trÝ> : Pick P2 NhËp vµo ®iÓm thø ba < Sö dông menu vÞ trÝ> : Pick P3 P1 P2 P3 P3 P1 P2 H×nh 2.39  T¹o ra ®­êng trßn ®i qua 2 ®iÓm (lµ 2 ®iÓm ®Çu cña ®­êng kÝnh). Thñ tôc: NhËp vµo ®iÓm ®Çu tiªn: Pick P1 NhËp vµo ®iÓm thø hai: Pick P2 H×nh 2.40 - 48 -
 4. Bµi gi¶ng MasterCAM 2.4.6 Create > Arc > Polar Endpoints hoÆc chän biÓu t­îng T¹o ra 1 cung trßn khi biÕt 2 ®iÓm ®Çu, b¸n kÝnh vµ gãc ch¾n cung  Chän ®iÓm gèc lµ ®iÓm b¾t ®Çu cña cung cÇn t¹o Thñ tôc: NhËp vµo ®iÓm gèc < Sö dông menu vÞ trÝ> : Pick P1 NhËp vµo b¸n : NhËp gãc b¾t ®Çu cña cung : NhËp gãc cuèi cña cung : H×nh 2.41  Chän ®iÓm gèc lµ ®iÓm kÕt thóc cña cung cÇn t¹o NhËp vµo ®iÓm gèc < Sö dông menu vÞ trÝ> : Pick P1 NhËp vµo b¸n : NhËp gãc b¾t ®Çu cña cung : NhËp gãc cuèi cña cung : H×nh 2.42 LuyÖn tËp vÒ cung vµ ®­êng trßn Sö dông lÖnh vÏ cung trßn vµ chuét cña b¹n ®Ó vÏ mçi h×nh d­íi ®©y. §õng véi quan t©m ®Õn kÝck th­íc chÝnh x¸c mµ h·y cè g¾ng vÏ cµng gièng nÕu cã thÓ. H·y luyÖn tËp víi tÊt c¶ nh÷ng tuú chän mµ b¹n ®­îc häc 2 ®iÓm 3 ®iÓm tiÕp xóc víi 3 ®èi t­îng LuyÖn tËp vÏ chÝnh x¸c c¸c h×nh d­íi ®©y H×nh 2.43 - 49 -
 5. Bµi gi¶ng MasterCAM P1 (0,0) P2 (2,0) P1 P1 (0,0) Polar Circ 2 pts Circ pt + dia 2.5 Fillet vµ thanh c«ng cô cña Fillet H×nh 2.44 Menu kÕ tiÕp cho lÖnh Fillet lµ Create > Fillet T¹o ra 1 hoÆc nhiÒu ®­êng l­în cho 2 hay nhiÒu ®èi t­îng b»ng c¸ch ®­a ra c¸c tham sè: 2.5.1 Create > Fillet > Fillet Entities H×nh 2.45: Thanh c«ng cô cho Fillet hoÆc chän biÓu t­îng T¹o ra 1 ®­êng l­în gi÷a 2 ®èi t­îng : ®­êng th¼ng, ®­êng trßn … Thñ tôc: T¹o ra 2 ®­êng th¼ng Chän vµ thay ®æi tham sè ®­êng l­în (b¸n kÝnh, gãc vµ tuú chän c¾t xÐn) nÕu cÇn thiÕt. Trong ®ã bao gåm : : T¹o ra 1 gãc l­în nhá h¬n 1800  : T¹o ra gãc l­în phÝa trong lín h¬n 1800   : T¹o ra gãc l­în lµ ®­êng trßn : T¹o ra gãc lùon phÝa ngoµi lín h¬n 1800   Trim : C¾t bá phÇn thõa ë gãc l­în cña 2 ®èi t­îng  No Trim : Gi÷ l¹i phÇn thõa ë gãc l­în cña 2 ®èi t­îng  : NhËp b¸n kÝnh gãc l­în Chän ®èi t­îng ®Çu tiªn: Pick P1 - 50 -
 6. Bµi gi¶ng MasterCAM Chän ®èi t­îng thø hai: Pick P2 H×nh 2.46 : mét vµi vÝ dô vÒ c«ng cô Fillet Entities 2.5.2 Crearte > Fillet > Fillet Chains hoÆc chän biÓu t­îng T¹o nhiÒu ®­êng l­în trªn c¸c ®èi t­îng phô thuéc lÉn nhau trªn 1 lÇn dïng lÖnh Thñ tôc: T¹o ra c¸c line b»ng c¸ch sö dông lÖnh Create > Line > Multi Chän vµ thay ®æi tham sè ®­êng l­în (b¸n kÝnh, gãc vµ tuú chän c¾t xÐn) nh­ ®· nªu ë trªn, nÕu cÇn thiÕt. P1 Chän Chain Chän ®èi t­îng ®Çu tiªn : Pick P1 Chän OK Chó ý : h·y chó ý ®Õn chiÒu H×nh 2.47 dÞch chuyÓn cña ®èi t­îng ®­îc chän sau khi kÝch chän nhiÒu ®èi t­îng v× nã cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn chiÒu l­în cña gãc l­în 2.6 Chamfer vµ thanh c«ng cô cña chamfer: Menu rectangle tiÕp theo lµ Create > Chamfer. - 51 -
 7. Bµi gi¶ng MasterCAM LÖnh nµy ®­îc dïng khi t¹o ra gãc v¸t gi÷a hai ®­êng t¼ng kh«ng trïng nhau víi c¸c kho¶ng v¸t ®· ®­îc ®­a ra. Cã mét tuú chän trong lÖnh nµy ®ã lµ lÖnh thay ®æi ®é dµi v¸t Kho¶ng c¸ch: §Ó thay ®æi gi¸ trÞ kho¶ng c¸ch v¸t cña gãc v¸t. Khi t¹o gãc v¸t, cã hai kháng c¸ch cÇn ®­îc thay ®æi. Kho¶ng c¸ch cã liªn quan ®Õn ®iÓm chän thø nhÊt (P1), vµ kho¶ng c¸ch cã liªn quan ®Õn ®iÓm chän thø hai ( P2) C¸c gãc ®­îc v¸t Kho¶ng c¸ch thø hai Kho¶ng c¸ch thø nhÊt H×nh 2.48 Chó ý: 1. LÖnh chamfer ®­îc thÓ hiÖn t­¬ng tù nh­ lÖnh Fillet 2. §Ó thay ®æi kho¶ng c¸ch, chän Ditances, vµ chØ râ kho¶ng c¸ch v¸t thø nhÊt vµ thø hai Cã c¸c tïy chän sau riªng cho lÖnh Chamfer : 2.6.1 Create > Chamfer > Chamfer Entities hoÆc chän biÓu t­îng T¹o ra 1 gãc v¸t gi÷a 2 ®èi t­îng: ®­êng th¼ng Thñ tôc: T¹o ra mét h×nh ch÷ nhËt Chän vµ thay ®æi tham sè gãc v¸t (®é dµi, gãc vµ tuú chän c¾t v¸t) nÕu cÇn thiÕt. Trong ®ã bao gåm :  : kho¶ng c¸ch v¸t thø nhÊt (khi sö dông 1Distance)  : kho¶ng c¸ch v¸t thø 2 (khi sö dông 2 distance vµ Width)  : gãc cña ®­êng v¸t (khi sö dông distance/Angle)  : ®­êng v¸t t¹o bëi 2 kho¶ng c¸ch v¸t cã ®é dµi b»ng nhau - 52 -
 8. Bµi gi¶ng MasterCAM  : ®­êng v¸t t¹o bëi 2 kho¶ng c¸ch v¸t cã ®é dµi kh¸c nhau  : ®­êng v¸t t¹o bëi kho¶ng c¸ch v¸t thø nhÊt vµ gãc v¸t  : ®­êng v¸t ®­îc x¸c ®Þnh khi biÕt ®é dµi cña ®­êng v¸t 2.6.2 Create > Chamfer > Chamfer Chains hoÆc chän biÓu t­îng H×nh 2.49 : mét vµi vÝ dô cña c«ng cô Chamfer T¹o nhiÒu gãc v¸t trªn c¸c ®èi t­îng phô thuéc lÉn nhau trªn 1 lÇn dïng lÖnh Thñ tôc: T¹o ra c¸c line b»ng c¸ch sö dông lÖnh Create > Line > Multi Chän vµ thay ®æi tham sè gãc v¸t (®é dµi, gãc vµ tuú chän c¾t v¸t) nÕu cÇn thiÕt. Chän Chain Chän ®èi t­îng ®Çu tiªn : Pick P1 Chän OK NhËp gi¸ trÞ vµ c¸c th«ng sè liªn quan ®Õn gãc v¸t H×nh 2.50 - 53 -
 9. Bµi gi¶ng MasterCAM 2.7 Spline vµ thanh c«ng cô cña spline Trong MasterCAMX lÖnh Spline t¹o ra 1 ®­êng cong spline liªn tôc ,nã ®i qua tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®­îc chän, vµ cã 4 tuú chän cña ®­êng cong nµy. Ng­êi dïng cã thÓ thay ®æi c¸c tuú chän nµy . Tham sè ®­êng cong spline ®­îc thay ®æi mét c¸ch linh ho¹t nã ®­îc gi÷ cho ®Õn khi ®i qua tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®­îc ®i qua. T­¬ng øng spline cña ng­êi thiÕt kÕ, C¸c thñ tôc tÝnh to¸n quy ®Þnh c¶ ®é cong vµ ®é nghiªng gÇn gièng víi nh÷ng phÝa cña c¸c ®iÓm NURBS lµ ®­îc viÕt t¾t tõ côm tõ Non – Unifrom Ration B – Spline cña ®­êng cong hay mÆt ph¼ng. Khi ®­a ra, NURBS lµm tr¬n h¬n so víi tÝnh ®Òu ®Òu cña ®­êng cong spline vµ cã thÓ hiÖu chØnh dÔ dµng h¬n b»ng viÖc ®­a ra c¸c ®iÓm ®iÒu khiÓn. Nã lµ c«ng cô h­a dông ®Ó ®­a ra c¸c ®­êng cong hoÆc mÆt ph¼ng. Cã bèn c¸ch ®Ó ®­a ra mét ®­êng cong spline : Manual §­a ra b»ng tay tÊt c¶ c¸c ®iÓm cho ®­êng cong spline Automatic §­a ra tù ®éng tÊt c¶ c¸c ®iÓm cho ®­êng cong spline Curves T¹o ra spline tõ ®èi t­îng ®· tån t¹i Blend T¹o ra spline cã lÊy sù tr¬n cña hai cung trßn , ®­êng cong hoÆc line Menu tiÕp theo cho spline lµ Create > Spline H×nh 2.51 thanh c«ng cô cho spline Tuú chän cuèi cïng cña menu cho phÐp b¹n hiÖu chØnh ®é nghiªng cña spline t¹i ®iÓm b¾ t ®Çu vµ ®iÓm kÕt thóc. Gi¸ trÞ mÆc ®Þnh lµ ON 2.7.1 Create > Spline > Manual hoÆc chän biÓu t­îng §­a ra b»ng tay tÊt c¶ c¸c ®iÓm cho ®­êng cong spline. Ng­êi sö dông ®­a ra c¸c ®iÓm theo thø tù thÝch hîp. -Thñ tôc: Chän tÊt c¶ c¸c ®iÓm < sö dông menu vÞ trÝ> : Pick P1, P2, P3… - 54 -
 10. Bµi gi¶ng MasterCAM NhÊn Enter hoÆc nhÊn < Esc> ®Ó kÕt thóc viÖc chän lùa vµ t¹o ra ®­êng spline P1 P2 P3 P1 P2 P9 P4 P3 P5 P8 P5 P4 P8 P6 P6 P7 P7 H×nh 27.52 2.7.2 Create > Slpine > Automatic hoÆc chän biÓu t­îng §­a ra tù ®éng tÊt c¶ c¸c ®iÓm cho ®­êng cong spline, ng­êi dïng cÇn ®­ a ®iÓm ®Çu, ®iÓm thø 2 vµ ®iÓm kÕt thóc. HÖ thèng tù déng sÏ chän c¸c ®iÓm kh¸c trong kho¶ng dung sai cho phÐp cña hÖ thèng 1. §iÓm ®Çu, ®iÓm thø hai vµ ®iÓm kÕt thóc nªn ®­îc t¹o ra b¾ng c¸c ®iÓm ®ang tån t¹i b»ng lÖnh Create > Point 2. Sö dông lÖnh Create > Spline > Manual nÕu ®­êng cong t¹o ra kh«ng theo mong nuèn cña b¹n Thñ tôc: T¹o ra mét vµi ®iÓm nh­ trªn h×nh vÏ 2.53 Chän ®iÓm ®Çu tiªn: Pick P1 Chän ®iÓm thø hai : Pick P2 Chän ®iÓm cuèi cïng : Pick P3 P3 P2 P1 P1 P2 P3 Khi ®é cong thay ®æi ®ét ngét, cÇn t¹o ra H×nh 2.53 mhiÒu ®iÓm xung quanh vïng ®ã ®Ó dÔ dµng ®iÒu khiÓn h­íng cña spline. Trªn h×nh 2.54 More point H×nh 2.54 - 55 -
 11. Bµi gi¶ng MasterCAM B¹n h·y thö so s¸nh gi÷a mét ®­êng cong NURBS vµ ®­êng cong tham sè spline ®­îc t¹o ra tõ nh÷ng ®iÓm gièng nhau (h×nh 4.55). Chó ý sù kh¸c nhau gi÷a ®iÓm b¾t ®Çu vµ ®iÓm kÕt thóc. Spline curve Spline curve NURRBS curve H×nh 2.55 NURRBS curve 2.7.3 Create > Spline > Curves hoÆc chän biÓu t­îng T¹o ra mét spline tõ c¸c ®èi t­îng ®· tån t¹i. B¹n cã thÓ t¹o ra mét spline tõ mét ®­êng cong ®· tån t¹i hoÆc ®­êng cong liªn kÕt bao gåm: cung trßn, line hoÆc spline. N Õu b¹n muèn t¹o ra spline tõ mét ®èi t­îng duy nhÊt, h·y kÝch vµo tuú chän Single. KÝch vµo Chain nÕu b¹n muèn t¹o ra mét spline tõ vµi ®èi t­îng kiªn kÕt víi nhau b»ng ®iÓm cuèi cïng cña nã. H×nh 2.56 2.7.4 Create > Spline > Blended hoÆc chän biÓu t­îng T¹o ra spline cã lÊy sù tr¬n cña hai cung trßn , ®­êng cong hoÆc line 2.8 §­êng cong vµ mÆt ph¼ng H×nh 2.56 vµ 2.57 biÓu diÔn cho thanh c«ng cô cña tuú chän Curve vµ Surface. NÐt ®Æc tr­ng cña ®­êng cong trong MasterCAM lµ cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó t¹o mét sè cña d¹ng spline trªn c¸c mÆt ph¼ng cña ®èi t­îng ®· tån t¹i. C¸c hµm Surface sÏ ®­îc tr×nh bµy trong ch­¬ng 11 vµ 12. - 56 -
 12. Bµi gi¶ng MasterCAM H×nh 2.57 2.9 Rectangle vµ thanh c«ng cô cña rectangle: Menu rectangle tiÕp theo lµ Create > Rectangle HoÆc chän biÓu t­îng Trong MasterCAM, cã c¸c tïy chän sau ®Ó t¹o ra mét h×nh ch÷ nhËt.  Polar : T¹o 1 h×nh ch÷ nhËt khi biÕt täa ®é 2 gãc hoÆc chiÒu dµi vµ chiÒu réng  Anchor to Center: Create mét h×nh ch÷ nhËt khi ®­a to¹ ®é t©m, chiÒu dµi vµ chiÒu réng  Center surface: Mét lÖnh thay ®æi tuú chän ®Ó t¹o 1 mÆt ph¼ng cã d¸ng h×nh ch÷ nhËt b»ng c¸ch ®­a ra täa ®é 2 gãc cña h×nh ch÷ nhËt, c¸c ®­êng th¼ng ®­îc t¹o ra qua h×nh ch÷ nhËt ®ã. - 57 -
 13. Bµi gi¶ng MasterCAM 2.9.1 Create > Rectangle > Center (KÝch chän ) Create mét h×nh ch÷ nhËt khi ®­a to¹ ®é t©m, chiÒu dµi vµ chiÒu réng Thñ tôc: NhËp vµo to¹ ®é t©m : Pick P1 NhËp vµo chiÒu réng NhËp vµo chiÒu dµi H×nh 2.59 2.9.2 Create > Rectangle > Center surface (KÝch chän ) T¹o 1 h×nh ch÷ nhËt khi ®­a täa ®é 2 ®iÓm gãc cña h×nh ch÷ nhËt Thñ tôc: NhËp vµo to¹ ®é gãc d­íi cïng bªn tr¸I : Pick P1 NhËp vµo to¹ ®é gãc trªn cïng bªn ph¶i : Pick P2 Chó ý:  täa ®é ®iÓm P2 ®­îc tÝnh theo täa ®é t­¬ng ®èi so víi ®iÓm P1 2.10 Letter vµ thanh c«ng cô cña Letter: M« h×nh ch÷ c¸i cã thÓ sö dông hiÖu qu¶ trong viÖc c¾t nh÷ng ch÷ c¸i trªn tÊm. LÖnh letter ®­îc gäi nh­ sau Create > Letters hoÆc chän biÓu t­îng Trong Letters bao gåm c¸c lùa chän sau : H×nh 2.60 - 58 -
 14. Bµi gi¶ng MasterCAM  TrueType(R) : Sö dông Sö dung ph«ng ch÷ Windows vµ chuyÓn chóng thµnh m« h×nh h×nh häc Drafting: T¹o ra m« h×nh tõ b¶n ph«ng ch÷ MasterCAM hiÖn hµnh  Create > Letters > True type (R) T¹o ra m« h×nh tõ ph«ng ch÷ tiªu chuÈn, Quan s¸t cöa sæ hiÖn ra sau ®©y vÒ ph«ng tiªu chuÈn. Chän font vµ font style, bá qua font size vµ chän OK. NhËp ch÷ vµo « letters : MasterCAM NhËp chiÒu cao ch÷ vµo « Parameters height : 2.0 Chän h­íng cho ph«ng ch÷ trong b¶ng Alignment Chó ý: HÖ thèng sÏ ®­a ra bèn tuú chän thÓ hiÖn ph«ng ch÷ Horizontal: ViÕt ch÷ theo hµng ngang Vertical: ViÕt ch÷ theo hµng däc Top of arc: ViÕt ch÷ trªn ®Ønh cña mét cung Bottom of arc: ViÕt ch÷ n»m phÝa d­íi cña mét cung. Mastercam P1 H×nh 2.61 Ch÷ c¸i ®Þnh h­íng NhËp kho¶ng c¸ch c¸c ch÷ vµo « Parameters spacing: 2.0 Sau khi chØnh söa xong ph«ng ch÷ phï hîp th× chän OK råi nhËp ®iÓm ®Çu tiªn cho c©u ch÷. Chó ý: HÖ thèng sÏ ®­a ra c¸c ®Ò nghÞ kh¸c nhau sau c¸c b­íc. Cã h¬n mét b­íc cho ch÷ ngang vµ ch÷ däc, vµ cã h¬n hai b­íc cho ch÷ trªn ®Ønh cung hoÆc phÝa d­íi cung. Cho ch÷ ngang hoÆc ch÷ däc: NhËp ®iÓm ®Çu tiªn cho c©u ch÷ (Enter stating location of center): Pick P1 Cho ch÷ trªn ®Ønh cung hoÆc phÝa d­íi cung NhËp vµo to¹ ®é cña t©m cung: Pick P1 NhËp vµo b¸n kÝnh cung vµo « Arc Radius : 4.0 - 59 -
 15. Bµi gi¶ng MasterCAM ViÕt ch÷ lªn cung trßn NhËp to¹ ®é cung trßn : Pick P1 NhËp to¹ ®é b¸n kÝnh cung trßn: 5.0 ViÕt trªn ®Ønh hoÆc cuèi cung trßn : chän Top hoÆc Bottom Chó ý: h×nh 2.62 thÓ hiÖn cho cung trßn NhËp ch÷ hiÓn thÞ: ARC LETTERS H×nh 2.62 Ch÷ viÕt th¼ng vµ ch÷ viÕt trªn cung  Create > Letters > Font T¹o ra ch÷ tõ ph«ng ch÷ hiÖn hµnh trong MasterCAM . Trong ®ã cã nhiÒu kiÓu ph«ng ch÷ cho ta lùa chän Thñ tôc: NhËp ch÷ cÇn hiÓn thÞ vµo « letters : MasterCAM NhËp ®iÓm ®Çu tiªn cho c©u ch÷ : Pick P1 H×nh 2.63 : C¸c kiÓu ph«ng Drafting. H×nh 2.64 P1 Chó ý: Ph«ng ch÷ MasterCAM cã thÓ thay ®æi b»ng c¸ch pick vµo Drafting Options. C¸c gi¸ trÞ ph«ng lµ Stick, Roman, European, Swiss, Old English, Palation vµ Dayville 2.11 Ellipse vµ thanh c«ng cô cña ellipse: Menu ellipse kÕ tiÕp ®­îc vµo nh­ sau: Create > Ellipse hoÆc pick chän Mét ellipse hoÆc mét cung ellipse cã thÓ ®­îc t¹o ra b»ng c¸ch chØ ra n¨m tham sè trong phÐp céng víi ®iÓm t©m:  Radius A : dùng b¸n kÝnh trôc X cña ellipse - 60 -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2