intTypePromotion=1

Bài giảng MasterCam X part 9

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
509
lượt xem
270
download

Bài giảng MasterCam X part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỗi phương pháp đều có 2 cách để xác định điểm bắt đầu của hộp: Điểm xoắn vào và điểm xoắn ra. MasterCAM dùng tham số “Spiral inside to outside” để xác định phương pháp cần dùng. Phương pháp điểm ra của dụng cụ cắt tại tâm của hộp hoặc xác định điểm bắt đầu và vòng xoắn của hộp. Theo phương pháp spiral in dụng cụ sẽ dịch chuyển theo hướng giảm liên tục từ ngoài vỏ hộp tới tâm của hộp Stepover : giá trị này là khoảng cách giữa 2 đường chạy dao sát nhau kề hộp....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng MasterCam X part 9

 1. Bµi gi¶ng MasterCAM Mçi ph­¬ng ph¸p ®Òu cã 2 c¸ch ®Ó x¸c ®Þnh ®iÓm b¾t ®Çu cña hép: §iÓm xo¾n vµo vµ ®iÓm xo¾n ra. MasterCAM dïng tham sè “Spiral inside to outside” ®Ó x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p cÇn dïng. Ph­¬ng ph¸p ®iÓm ra cña dông cô c¾t t¹i t©m cña hép hoÆc x¸c ®Þnh ®iÓm b¾t ®Çu vµ vßng xo¾n cña hép. Theo ph­¬ng ph¸p spiral in dông cô sÏ dÞch chuyÓn theo h­íng gi¶m liªn tôc tõ ngo µi vá hép tíi t©m cña hép Stepover : gi¸ trÞ nµy lµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®­êng ch¹y dao s¸t nhau kÒ hép. Gi¸ trÞ nµy ®­îc x¸c ®Þnh theo 2 tham sè sau ®©y: Stepover percentage: X¸c ®Þnh b­íc tÝnh theo tû lÖ víi ®­êng kÝnh dung cô c¾t Stepover distance: x¸c ®Þnh b­íc b»ng mét h»ng sè cho tr­íc HÖ thèng sÏ tù ®iÒu chØnh gi¸ trÞ c¸c tham sè kh¸c khi 1 gi¸ trÞ ®­îc ®­a thµnh mét tham sè. C¸c ®¶o n»m bªn trong ®­êng biªn cña hép chóng kh«ng ®­îc gia c«ng trong suèt qu¸ trinh t¹o hép. C¸c ®¶o ®ã ph¶I lµ mét ®­êng cong ®ãng. MasterCAM cã kh¶ n¨ng liªn kÕt c¸c phÇn pr«fin ®ã ®Ó t×m ra ®­êng ch¹y dao hîp lý trªn ph«I, c¸c phÇn pr«fin ®­îc kÕt hîp t¹o thµnh. NÕu trong hép cã nhiÒu ®¶o kh¸c nhau cïng t¹o nªn mét ®¶o cã nhiÒu ®­êng vßng mµ trªn ®ã ®­îc chän lùa. Trong 2 tr­êng hîp ®¶o sau ®©y, hÖ thèng sÏ nh¾c nh­ sau “click inside pocket”. NÕu hép thø nhÊt ®­îc chän lùa th× hép thø nhÊt ®­îc coi lµ vßng thø nhÊt, c¸c ®­êng cong cßn l¹i sÏ ®­îc coi lµ ®¶o. NÕu ®­êng cong thø hai ®­îc chän th× hép ®­îc thÓ hiÖn tÊt c¶ c¸c ®­êng cong trong vßng thø hai. - 121 -
 2. Bµi gi¶ng MasterCAM Rough Entry Hµm nµy chØ râ c¸ch thøc cña ®­êng vµo cña ®­êng ch¹y dao mÉu. KÝch vµo “ ” ë gi÷a hép tho¹i “Roughing/ Finishing parameters” sÏ më hép héi tho¹i Rough Entry. SÏ cã 2 c¸ch thøc thÓ hiÖn hép héi tho¹i; mét lµ theo ®­êng xo¾n èc, hai lµ theo ®­êng dèc thÓ hiÖn nh­ h×nh d­íi ®©y - 122 -
 3. Bµi gi¶ng MasterCAM Ch­¬ng IV ThiÕt kÕ m« h×nh h×nh häc 3D MasterCAM X cung cÊp mét nhãm c¸c th«ng sè c«ng cô ®Ó t¹o ra c¸c h ×nh khèi 3D. Ta sö dông c¸c c«ng cô 3D ®Ó tao ra c¸c bÒ mÆt ph«i cã d¹ng 3D kh¸c nhau. Trong ch­¬ng nµy giíi thiÖu c¸c c«ng cô t¹o bÒ mÆt 3D. MasterCAM X sÏ cung cÊp cho c¸c b¹n c¸c c«ng cô cña m«®un nµy: Solid Extrude, Solid Revolve, Solid Sweep, Solid Loft,… (xem h×nh bªn) 1. C«ng cô Extrude (t¹o khèi c¬ së) C«ng cô Extrude ®­îc sö dông ®Ó t¹o khèi, nã cã chøc n¨ng kÐo mét ®èi t­îng vÏ ph¸c 2D thµnh vËt thÓ khèi (còng cã thÓ lµm t¨ng hoÆc gi¶m thÓ tÝch khèi cña vËt thÓ) C¸c b­íc thùc hiÖn nh­ sau: - T¹o ®èi t­îng 2D b»ng c¸c c«ng cô 2D trªn MasterCAM Vµo menu Soilds > Solids Extrude. Click chän ®íitîng 2D, råi nhÊp OK, xuÊt hiÖn hép - tho¹i Extrude Chain nh­ h×nh trªn Trong ®ã: Extrude: + Create Body: t¹o vËt thÓ khèi (h×nh a) + Cut Body: c¾t khèi vËt thÓ ®ã cã s½n (h×nh b) + Add Boss: GhÐp c¸c khèi vËt thÓ (h×nh c) - 123 -
 4. Bµi gi¶ng MasterCAM H×nh 4.2a) h×nh 4.2 b) H×nh 4.2c) + Extrude by specified distance: chiÒu dÇy vËt thÓ. + Extend to point: t¹o khèi vËt thÓ tíi mét ®iÓm + Vector: t¹o khèi vËt thÓ theo to¹ ®é vect¬ + Re - select: Thay ®æi h­íng kÐo cña vËt thÓ. Ta cã thÓ tuú chän thay ®æi b»ng c«ng cô ®Ó ®­îc h­íng thÝch hîp + Reverse direction: §æi h­íng kÐo dµi theo chiÒu ng­îc l¹i + Both direction: t¹o vÒ 2 phÝa cña ®èi t­îng 2D + Draft: T¹o khèi v¸t víi mét gãc cho tr­íc: - Click chän Outward: (h×nh 4.3a) - Kh«ng chän Outward: (h×nh 4.3b) H×nh 4.3a) H×nh 4.3b) - 124 -
 5. Bµi gi¶ng MasterCAM Thin Wall: T¹o vËt thÓ r¾n cã thµnh máng: + Thicken Inward: h­íng dÞch chuyÓn cña thµnh máng ®i vµo (h×nh 4.4a) + Thicken Outward: h­íng dÞch chuyÓn cña thµnh máng ®i ra (h×nh 4.4b) + Thicken Both Directions: h­íng dÞch chuyÓn cña thµnh máng ®i vÒ 2 phÝa (h×nh 4.4c) §èi t­îng 2D gèc §èi t­îng 2D gèc §èi t­îng 2D gèc H×nh 4.4a) H×nh 4.4b) H×nh 4.4c) 2. C«ng cô Revolve (t¹o khèi trßn xoay) C«ng cô Revolve ®­îc sö dông ®Ó t¹o khèi, nã cã chøc n¨ng xoay mét ®èi t­îng vÏ ph¸c 2D quanh 1 ®­êng th¼ng nµo ®ã thµnh vËt thÓ trßn xoay. Chó ý: - MÆt ph¼ng vÏ ph¸c chøa biªn d¹ng gèc vµ ®­êng Centerline ph¶i ®­îc kÝck hoÆt vµ trªn ®ã cã chøa mét biªn d¹ng gèc vµ mét Centerline duy nhÊt - Biªn d¹ng gèc kh«ng ®­îc c¾t qua ®­êng Centerline. C¸c b­íc thùc hiÖn nh­ sau: o T¹o 2 ®èi t­îng vÏ ph¸c 2D b»ng c¸c c«ng cô vÏ 2D trong MasterCAM X o Click chän menu Solids >Solids Revolve. Click chän ®èi t­îng 2D cÇn xoay rèi nhÊn Enter, sau ®ã chän ®­îc th¼ng lµm trôc. XuÊt hiÖn hép tho¹i Revoleve Chain nh­ h×nh 4.5. - 125 -
 6. Bµi gi¶ng MasterCAM H×nh 4.5 Trong ®ã: Revolve: + Create Body: t¹o vËt thÓ khèi trßn xoay (h×nh 4.5a) H×nh 4.5a) H×nh 4.5b) H×nh 4.5c) - 126 -
 7. Bµi gi¶ng MasterCAM + Cut Body: C¾t khèi vËt thÓ ®ã cã s¨bx theo biªn d¹ng trßn xoay (h×nh 4.5b) + Add Boss to Body: ghÐp vËt thÓ khèi víi métvËt thÓ khèi trô xoay (h×nh 10.5c) + Start angle: gãc b¾t ®Çu qu¸ tr×nh xoay + End angle: gãc kÕt thóc qu¸ tr×nh xoay + Re-select: thay ®æi h­íng xoay cña vËt thÓ. Ta cã thÓ tuú chän thay ®æi b»ng c¸c c«ng cô ®Ó ®­îc h­íng thÝch hîp Thin Wall: T¹o vËt thÓ r¾n trßn xoay cã thµnh máng còng gièng nh­ t¹o vËt thÓ khèi Extrude: + Thicken Inward: h­íng dÞch chuyÓn cña thµnh máng ®i vµo + Thicken Outward: h­íng dÞch chuyÓn cña thµnh máng ®i ra + Thicken Both Directions: h­íng dÞch chuyÓn cña thµnh máng ®i vÒ 2 phÝa 3. C«ng cô Sweep: (t¹o khèi däc theo biªn d¹ng) C«ng cô Sweep t¹o ra c¸c khèi c¬ së, khèi dùng ®øng, khoÐt b»ng ph­¬ng ph¸p duy c huyÓn biªn d¹ng trªn mÆt vÏ ph¸c däc theo mét ®­êng d·n Chó ý: - Biªn d¹ng ph¶i kÝn víi h×nh khèi, ®èi víi mÆt th× cã thÓ lµ biªn d¹ng kÝn hoÆc hë - C¸c ®­êng dÉn cã thÓ kÝn hoÆc hë, ®­êng dÊn kh«ng ®­îc c¼t chÝnh nã vµ ®¼m b¶o sao cho m« h×nh ®­îc t¹o ra th× bÒ mÆt cña nã kh«ng ®­îc giao nhau. - §iÓm b¾t ®Çu cña ®­êng dÉn ph¶i ®i qua hoÆc n»m trong biªn d¹ng C¸c b­íc thùc hiÑn nh­ sau: - VÏ mét biªn d¹ng kÝn, kh«ng giao nhau, trªn mét mÆt ph¼ng. - T¹o mét ®­êng dÉn ®i qua biªn d¹ng trong mÆt ph¼ng chøa biªn d¹ng, cò ng cã thÓ ®­êng dÉn lµ c¹nh cña m« h×nh. H×nh 4.6 KÝch chän menu Solids>Solids Sweep chän mét biªn d¹ng, Ên Enter sau ®ã chän ®­êng - d©nc, Ên Enter. - 127 -
 8. Bµi gi¶ng MasterCAM - XuÊt hiÖn b¶ng tuú chän nh­ h×nh 4.6 Trong ®ã cã 3 tuú chän: o Create body: t¹o vËt thÓ khèi míi o Cut body: c¾t mét thÓ cã s½n theo biªn d¹ng cña vËt thÓ míi t¹o ra o Add Boss: ghÐp mét vËt thÓ míi víi vËt thÓ ®ã ®· cã s½n 4. C«ng cô Loft: (t¹o c¸c m« h×nh phøc t¹p) C«ng cô Loft cho phÐp t¹o c¸c m« h×nh cã d¹ng phøc t¹p b»ng c¸ch nèi c¸c biªn d¹ng trªn c¸c mÆt ph¼ng. Nã kh«ng h¹n chÕ sè biªn d¹ng vÏ ph¸c. Nh­ng chó ý c¸c biªn d¹ng ph¶i ®­îc s¾p xÕp sao cho khi t¹o vËt thÓ th× bÒ mÆt cña vËt thÓ kh«ng ®­îc giao nhau. Khi sö dông c«ng cô Loft th× c¸c biªn d¹ng kh«ng ®­îc cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng. C«ng cô Loft lµ c«ng cô phøc t¹p, do ®ã nã cã nhiÒu c¸ch sö dông kh¸c nhau. C¸c b­íc thùc hiÖn nh­ sau: - VÏ c¸c biªn d¹ng khÐp kÝn, kh«ng giao nhau trªn c¸c mÆt ph¼ng. KÝch chän menu Solids>Solids Loft chän lÇn l­ît c¸c biªn d¹ng råi Ên Enter - - XuÊt hiÖn b¶ng tuú chän nh­ h×nh 4.7 H×nh 4.7 Trong ®ã cã 3 tuú chän: - Create Body: t¹o vËt thÓ khèi míi - Cut body: c¾t mét vËt thÓ cã s½n theo biªn d¹ng cña v¹t thÓ míi t¹o ra - Add boss: ghÐp mét vËt thÎ míi víi vËt thÓ ®· cã s½n. 5. C«ng cô Fillet (vª trßn c¸c c¹nh hoÆc ®Ønh cña ®èi t­îng): C«ng cô Fillet cã chøc n¨ng vª trßn c¸c c¹nh hoÆc c¸c ®Ønh cña ®èi t­îng. Cã hai lùa chän cho ®èi t­îng Fillet lµ theo ®­êng, mÆt víi mÆt. C¸c b­íc thùc hiÖn nh­ sau: Fillet theo ®­êng: KÝch chän menu Solids>Fillet>Solids Fillet…sau ®ã kÝch chän ®­êng cÇn Fillet råi Ên Enter. XuÊt hiÖn b¶ng th«ng sè hinh 4.8 vµ ta nhËp c¸c th«ng sè. - 128 -
 9. Bµi gi¶ng MasterCAM H×nh 4.8 Fillet theo mÆt víi mÆt: KÝch chän menu Solids>Fillet>Face -face fillet. Sau ®ã kÝch chän c¸c mÆt cÇn fillet råi Ên Enter. XuÊt hiÖn b¼ng th«ng sè nh­ h×nh 4.9 vµ ta nhËp c¸c th«ng sè. H×nh 4.9 6. C«ng cô Chamfer (V¸t mÐp c¸c ®Ønh hoÆc c¸c c¹nh) C«ng cô nµy cã chøc n¨ng gÇn gièng c«ng cô Chamfer trong 2D, nh­ng ë trong m« h×nh 3D th× c¸c c¹nh (Edge) hoÆc c¸c ®Ønh (Vertex) bÞ v¸t mÐp. Cã 3 lùa chän cho ®ãi t­íng Chamfer. C¸c b­íc thùc hiÖn nh­ sau: Theo mét th«ng sè (2 c¹nh v¸t cã ®é dµi b»ng nhau): KÝch chän menu Solids>Chamfer>Solids one - distance chamfer…Sau ®ã kÝch chän ®­êng cÇn chamfer råi Ên Enter. XuÊt hiÖn b¶ng th«ng sè nh­ h×nh 4.10 vµ ta nhËp ®é dµi c¹nh v¸t. H×nh 4.10 - 129 -
 10. Bµi gi¶ng MasterCAM Theo 2 th«ng sè kh¸c nhau: (hai c¹nh v¸t cã ®é dµi kh«ng b»ng nhau) KÝch chän menu Solids>Chamfer>Solids two - distance chamfer…Sau ®ã kÝch chän ®­êng cÇn chamfer råi Ên Enter. XuÊt hiÖn b¶ng th«ng sè nh­ h×nh 4.11 vµ ta nhËp ®é dµi 2 c¹nh v¸t. H×nh 4.11 Theo 2 th«ng sè kh¸c nhau (®é dµi 1 c¹nh vµ gãc v¸t) KÝch chän menu Solids>Chamfer>Solids two - distance chamfer…Sau ®ã kÝch chän ®­êng cÇn chamfer råi Ên Enter. XuÊt hiÖn b¶ng th«ng sè nh­ h×nh 4.12 vµ ta nhËp ®é dµi 1 c¹nh v¸t vµ gãc nghiªng. 7. C«ng cô Shell (t¹o vá) T¹o vá b»ng c¸ch khoÐt rçng chi tiÕt, ®Ó më mÆt ®ã chän, vµ t¹o thµnh máng trong c¸c mÆt chßn l¹i - 130 -
 11. Bµi gi¶ng MasterCAM øng dông Mastercam víi trung t©m Bridgeport TC1 Sau ®©y lµ 1 sè vÝ dô vÒ thiết kế gia c«ng chi tiết c¬ khÝ trong trung t©m Bridgeport TC1 víi sù trợ gióp cña m¸y tÝnh sö dông phÇn mÒm MastercamX. Bản vẽ thiết kế chi tiết . 1.1 VÏ thiÕt kÕ chi tiÕt gia c«ng. 1: Vµo Step Matercam Step 2 : Ph©n tÝch Hình 9.1 c¸c ®èi t­îng cña b¶n vÏ:Mét trong nh÷ng yªu cÇu ®Çu tiªn khi x©y dùng b¶n vÏ lµ nhËn biÕt c¸c ®èi t­îng trong b¶n vÏ vµ thø tù x©y dùng c¸c ®èi t­îng ®ã Step 3 : T¹o 4 h×nh trßn Chän Create  Atc Circle Center Point hoÆc chän biÓu t­îng VÏ ®­êng trßn thø 1 NhËp to¹ ®é ®iÓm t©m : NhËp ®­êng kÝnh : VÏ ®­êng trßn thø 2 NhËp to¹ ®é ®iÓm t©m : NhËp ®­êng kÝnh : VÏ ®­êng trßn thø 3 NhËp to¹ ®é ®iÓm t©m NhËp ®­êng kÝnh : VÏ ®­êng trßn thø 4 NhËp to¹ ®é ®iÓm t©m - 131 -
 12. Bµi gi¶ng MasterCAM NhËp ®­êng kÝnh : Ta được kết quả như h×nh 9.2 . Hình 9.2 Step 4 : T¹o ®­êng vßng cung Chän Create  Arc  Create Cirde Edge Point KÝch chän : NhËp b¸n kÝnh : KÝch chän c¸c ®èi t­îng cÇn tiÕp xóc Chó ý : V× b¸n kÝnh lín nªn sÏ cã nhiÒu cung trßn xuÊt hiÖn do ®ã b¹n ph¶i kÝch chuét vµo ®óng Hình 9.3 cung trßn b¹n cÇn chän. Ta được kết quả như h×nh 9.3 Step 5 : T¹o cung bªn trong Chän Xfrom  Xfrom Offset HiÖn ra b¶ng th«ng sè, ta chän copy vµ nhËp l­îng offset Hình 9.4 Chän ®èi t­îng ®­îc Offser vµ chän h­íng Offset. Ta được kết quả như h×nh 9.4. Step 6 : T¹o 2 cung trßn phÝa d­íi Lµm nh­ Step 4 vµ step 5 ( víi b¸n kÝnh ). Ta được kết quả như h×nh 9.5. Hình 9.5 - 132 -
 13. Bµi gi¶ng MasterCAM Step 7 : L­în c¸c gãc ë bªn trong Chän Create  Fillet  Fillet Entities hoÆc biÓu t­îng KÝch chän biÓu t­îng NhËp b¸n kÝnh : Chän lÇn l­ît c¸c ®èi t­îng cÇn Fillet. Ta được Hình 9.6 kết quả như h×nh 9.6. Step 8 : C¾t bá nh÷ng phÇn thõa Chän Edit  Trim/ Beak KÝch chän Divide Chän ®èi t­îng cÇn c¾t bá. Ta ®­îc kết quả như h×nh 9.7. Step 9 : Save file l¹i Chän File  Save với tên BAITAP_1 Hình 9.7 1.2 ThiÕt lËp ®­êng ch¹y dao . 1.2.1 Chọn loại m¸y gia c«ng : Menu Machine T pe > Mill > 2 C:\...MACHINE\MILL 3-AXIS VMC.MMD ( M¸y Bridgeport TC 1 lµ m¸y phay 3 trục trụ đứng ) 1.2.2 Gia công 3 lỗ bằng phương ph¸p khoan : Menu Toolpaths > Drill Toolpaths KÝch chọn t©m lỗ cần khoan, sau ®ã kÝch chọn OK. Xuất hiện bảng th«ng số Simple drill. Trong ®ã:  Toolpath parameters : Chọn loại dao khoan ( dùng dao khoan có đường kính bằng đường kính lỗ khoan ). - - 133 -
 14. Bµi gi¶ng MasterCAM Select library tool > Filter > None > KÝch chọn vµ c¸c th«ng số kh¸c + §­êng kÝnh ( tool Diameter ) : Equal, 18.0 + Thµnh phần cấu tạo ( Tool Material ) Tốc độ : - + Quay trục chÝnh : + Tiến dao : Số hiệu dao vµ lượng bï dao : - + Số hiệu dao (vị trÝ của con dao trong æ tÝch dao) : + Vị trÝ bï dao : Chất b«i tr¬n : kÝch chọn sẽ xuất hiện bảng th«ng số, chọn chất b«i trơn cho - phï hợp + Flood : dßng chảy + Mist : s­¬ng mï + Thru-tool : Ta được kết quả như h×nh 9.8 Hình 9.8  Simple drill : Khoảng rót dao lín khỏi bề mặt ph«i : ( khoảng c¸ch an toµn ). - - 134 -
 15. Bµi gi¶ng MasterCAM Bề mặt chuẩn : - Chiều sâu cắt : - Vị trÝ tÝnh từ đầu lưỡi cắt : - Ta được kết quả như h×nh 9.9 Nhưng do lỗ khoan 36 hình 9.9 quá lớn ta cã thể khoan mồi bằng mũi khoan 18 rồi phay hốc trßn. Trong ®ã cø 1 lỗ khoan mồi để gia c«ng lỗ 36 vµ 1 lỗ khoan mồi để gia c«ng cắt đứt hốc bªn trong ở phần sau . Ta được kết quả sau khi gia c«ng 3 lỗ 18 như h×nh Hình 9.10 9.10 khoan mồi đến Phay hốc trßn 36 bằng c¸ch dẫn dao đi từ t©m lỗ đường bao của hốc trßn cần phay v× vậy ta vẽ thªm đường trßn cã đừơng kÝnh nhỏ hơn so với đường kÝnh của hốc trßn 1 lượng bằng đường kÝnh của dao phay. Như vậy đường trßn cần vẽ lµ 26 vµ dïng dao phay 10. Vẽ thªm 1 đường thẳng dẫn từ t©m đường trßn đến đường trßn ®ã. Ta cã h×nh vẽ cụ thể như sau. - 135 -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2