bài giảng môn học cung cấp điện - phần 3

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
57
lượt xem
20
download

bài giảng môn học cung cấp điện - phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

3.1 Mục đích; yêu cầu: Mục đích: chọn được phương án (PA). tốt nhất vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật lại hợp lý về mặt kinh tế. Yêu cầu: các PA so sánh phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cơ bản (chỉ cần đạt được một số yêu cầu kỹ thuật cơ bản mà thôi, vì chẳng thể có các PA cùng hoàn toàn giống nhau về kỹ thuật)  sau đó tiến hành so sánh về kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng môn học cung cấp điện - phần 3

  1. Ch¬ng III ∆ A – [kWWh/n¨m] tæn thÊt ®iÖn n¨ng β [®/kWh] - gi¸ ®iÖn n¨ng tæn thÊt. C¬ së tÝnh to¸n kinh tÕ – kü thuËt Ykh – Chi phÝ khÊu hao (thêng tÝnh theo % cña vèn, phô thuéc vµo tuæi trong cc®-xn thä cña TB. vµ c«ng tr×nh). Ykh = akh . K akh = 0,1 ®èi víi TB. 3.1 Môc ®Ých; yªu cÇu: akh = 0,03 ®èi víi ®êng d©y. Môc ®Ých: chän ®îc ph¬ng ¸n (PA). tèt nhÊt võa ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt Ycn - Chi phÝ vÒ l¬ng c«ng nh©n vËn hµnh. l¹i hîp lý vÒ mÆt kinh tÕ. Yphu - Chi phÝ phô, dÇu mì (dÇu BA); söa ch÷a ®Þnh kú. Hai thµnh phÇn nµy kh¸ nhá vµ Ýt thay ®æi gi÷a c¸c ph¬ng ¸n nªn trong khi Yªu cÇu: c¸c PA so s¸nh ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt c¬ b¶n (chØ so s¸nh khi kh«ng cÇn ®é chÝnh x¸c cao cã thÓ bá qua. cÇn ®¹t ®îc mét sè yªu cÇu kü thuËt c¬ b¶n mµ th«i, v× ch¼ng thÓ cã c¸c PA cïng hoµn toµn gièng nhau vÒ kü thuËt) → sau ®ã tiÕn hµnh so s¸nh vÒ kinh tÕ. nªn → Y = ∆A.β + avh .K QuyÕt ®Þnh chän PA cßn ph¶i dùa trªn nhiÒu yÕu tè kh¸c: avh – lµ hÖ sè khÊu hao + c¸c tû lÖ kh¸c K.(akh + %chi phÝ phô, l¬ng ). - §êng lèi ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. - Tæng vèn ®Çu t cña nhµ níc cã thÓ cung cÊp. 3) So sanh khi cã hai ph¬ng ¸n: - Tèc ®é vµ qui m« ph¸t triÓn, t×nh h×nh cung cÊp vËt t TB., tr×nh ®é thi c«ng, vËn hµnh cña c¸n bé vµ c«ng nh©n, cïng mét sè yªu Gäi K1; Y1 → PA 1 cÇu ®Æc biÖt kh¸c vÒ chÝnh trÞ quèc phßng. K2; Y2 → PA 2 Trêng hîp 1: K1 < K2 - Trêng hîp nµy th¬ng Ýt xÈy ra, 3.2 So s¸nh kinh tÕ – kü thuËt hai ph¬ng ¸n: Y1 < Y1 nÕu cã th× kh«ng cÇn xÐt → PA 1 (trong phÇn nµy kh«ng ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò kü thuËt c¶u c¸c PA n÷a). Trêng hîp 2: K1 < K2 1) Tæng vèn ®Çu t:: K [®ång]. Y1 > Y2 ⇒ chän PA ? ChØ kÓ ®Ôn nh÷ng thµnh phÇn c¬ b¶n: NÕu dïng PA 2 → cÇn mét lîng vèn nhiÒu h¬n K = Ktram + Kdd + Kxd + Møc chªnh vèn lµ: Ktram - Vèn ®Çu vÒ tr¹m (tr¹m BA. PP. .. tiÒn mua tñ PP, m¸y BA vµ c¸c ∆ K = K2 – K1 [®ång]. TB….) Kdd - TiÒn cét, xµ, thi c«ng tuyÕn d©y. + Møc tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ hµng n¨m lµ: Kxd - Vèn x©y dùng (vá tr¹m, hµo c¸p vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî…). ∆ Y = Y1 – Y2 [®/n¨m]. 2 Chi phÝ vËn hµnh n¨m: Y + Thêi gian thu håi møc chªnh vèn (nÕu sö dông PA 2) lµ: TiÒn cÇn ®Ó ®¶m b¶o cho HTCC§ vËn hµnh ®îc trong mét n¨m. ∆K K 2 − K1 Y = Y∆A + Ykh + Ycn + Yphu T= = ∆Y Y1 − Y2 Trong ®ã: T – Cßn gäi lµ thêi gian thu håi chªnh lÖch v«nd ®Çu t phô Y∆ A – Chi phÝ vÒ tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong n¨m. NÕu T nhá → PA 2 sÏ cã lîi. T lín → cha biÕt PA nµo cã lîi (ph©n tÝch tØ mØ, theo hoµn c¶nh kinh Y∆ A = ∆ A. β tÕ, …) c ngêi ta thiÕt lËp ®îc Ttc = f(nhiÒu yiªó tè, tèc ®é ®æi míi kü thuËt cña ngµnh, triÓn väng ph¸t triÓn, kh¶ n¨ng cung cÊp vèn cña nhµ níc….).
  2. Ttc ®îc qui ®Þnh riªng cho tõng ngµnh kinh tÕ, tõng vïng l·nh thæ (tõng níc) ë c¸c thêi ®o¹n kinh tÕ nhÊt ®Þnh. ë LX cò Ttc = 7 n¨m. ë VN hiÖn nay Ttc = • Khi cã xÐt ®Õn ®é tin cËy CC§ cña PA th× hµm Zi sÏ cã d¹ng: 5 n¨m. C¨n cø vµo Ttc thif c¸ch chän PA sÏ ®îc tiÕt hµnh nh sau: Z i = avh + tc ).K i + ∆ + i ( a Y Ai H + NÕu T = Ttc ngêi ta nãi r»ng c¶ hai ph¬ng ¸n nh nhau vÒ kinh tÕ. + NÕu T > Ttc PA cã vån ®Çu t nhá h¬n sÏ nªn ®îc chän. + NÕu T < Ttc PA cã vèn ®Çu t lín h¬n sÏ nªn ®îc chän. Trong dã: Hi – Gi¸ trÞ trung b×nh cña thiÖt h¹i kinh tÕ hµng n¨m do mÊt ®iÖn khi dung PA thø i. Gi¸ trÞ nµy bao gåm c¸c kho¶n sau: 3.3 Hµm môc tiªu – chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m: + TiÒn hao hôt s¶n phÈm do mÊt ®iÖn. trong tr¬ng hîp cã nhiÒu PA cïng tiÕt hµnh so s¸nh → còng cã thÓ + TiÒn h háng s¶n phÈm do mÊt ®iÖn. tiÕn hµnh so sµnh tõng hai PA mét, ®Ó råi cuèi cïng còng xÏ t×m ra PA tèt + TiÒn h háng thiÕt bÞ s¶n xuÊt do mÊt ®iÖn. nhÊt. Tuy vËy lµm nh vËy sÏ mÊt kh¸ nhiÒu thêi gian vµ v× vËy ë môc nµy + ThiÖt h¹i do mÊt ®iÖn lµm rèi lo¹n qu¸ tr×nh c«ng nghÖ. chung ta x©y dùng mét c«ng cô tæng qu¸t h¬n cho viÖc so s¸nh c¸c PA. + TiÒn tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n kh«ng lµm viÖc trong thêi gian mÊt Nh ®· biÕt ë phÇn trªn: ®iÖn. K1 − K 2 Trong thùc tÕ cã nh÷ng PA CC§. kh¸c nhau øng víi tæng s¶n phÈm kh¸c (2) NÕu < Ttc → chän PA1 nhau. Trong trêng hîp ®ã chØ tiªu ®Ó lùa chän PA ph¶i lµ cùc tiÓu sÊut chi Y2 − Y1 phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm: Gäi N – tæng sè s¶n phÈm hµng n¨m cña xÝ nghiÖp trong tr¹ng th¸i vËn V× Ttc >0 nªn ta cã thÓ viÕt (2) nh sau: hµnh b×nh thêng. K1 K Z + Y1 < 2 + Y2 z= Ttc Ttc N 1 • Khi cã xÐt tíi yÕu tè thêi gian: (c¸c PA ®îc ®Çu t trong nhiÒu Gäi = atc - lµ hÖ sè thu håi vèn ®Çu t phô tiªu chuÈn. n¨m, mµ kh«ng ph¶i trong vong 1 n¨m). Khi ®ã chi phÝ tÝnh to¸n Z Ttc cã thÓ viÕt qui ®æi vÒ n¨m ®Çu tiªn nh sau: §Æt Z1 = atc.K1 + Y1 ; Z2 = atc.K2 + Y2 ®îc gäi lµ hµm chi phÝ tÝnh to¸n T−1 T hµng n¨m cña ph¬ng ¸n. Tõ ®Êy thÊy r»ng PA cã hµm Z nhá h¬n sÏ lµ PA. Z = atc .∑ t .(1 + atc )T −t + ∑ Yt −Yt −1 )(1 + atc ) ( t −1 ) K ( t −0 t=1 tèi u. Tæng qu¸t ta cã thÓ viÕt: atc – cßn ®îc gäi lµ hÖ sè qui ®æi ®Þnh møc chi phÝ ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c Yi = avh.Ki + Y∆ Ai nhau cã tÝnh ®Õn ø ®äng vèn trong c«ng tr×nh cha hoµn thµnh. T - toµn bé thêi gian tÝnh to¸n [n¨m]. avh - gäi lµ hÖ sè vËn hµnh (bao gån c¸c chi phÝ khÊu hao, tu söa, b¶o Kt - vèn ®Çu t ®Æt vµo n¨m thø (t+1). qu¶n, tr¶ l¬ng…tÝnh theo tû lÖ vèn). Yt -phÝ tæn vËn hµnh trong n¨m thø t. Víi gi¶ thiÕt r»ng Y 0 (n¨m thø nhÊt Y∆ Ai - chi phÝ vÒ tæn thÊt ®iÖn n¨ng cña PA thø i. cha vËn hµnh nªn Y0=0). D¹ng tæng qu¸ cña hµm Z: 3.4 TÝnh to¸n kinh tÕ kü thuËt khi c¶i t¹o: Z i = atc + vh ).K i + ∆ ( a Y Ai Bµi to¸n khi c¶i t¹o thêng ®Æt ra lµ chung ta ®ang ®øng gi÷a viÖc quyÕt ®Þnh chän xem cã nªn ®¹i tu c¶i t¹o thiÕt bÞ (thiÕt bÞ lín nh m¸y ph¸t, ®éng c¬ …), hoÆc thay thÕ chóng b»ng mét thiÕt bÞ míi cã tÝnh Zi - ®îc gäi lµ hµm môc tiªu khi tÝnh to¸n kinh tÕ kü thuËt. n¨ng gÇn t¬ng ®¬ng. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy tríc tiªn chung ta cÇn xÐt C¸c trêng hîp riªng khi sö dông hµn Zi: c¸c yÕu tè kinh tÕ liªn quan:
  3. + Vèn ®Çu t cho thiÕt bÞ míi, hoÆc söa ch÷a phôc håi thiÕt bÞ cò. + TiÒn b¸n thiÕt bÞ cò kh«ng dïng ®Õn n÷a. + PhÝ tæn vËn hµnh cña c¶ hai PA. Víi PA sö dông thiÕt bÞ cò: Zc = act .∆ Kc + Yc (8) Tron ®ã: ∆ Kc – chi phÝ ®Çu t söa ch÷a thiÕt bi cò. Yc - phÝ tæn vËn hµnh hµng n¨m khi sö dông TB cò (sau phôc håi). Víi PA thay thiÕt bÞ míi: Zm = atc .(Km – Kth) + Ym (9) Km - vèn ®Çu t mua thiÕt bÞ míi ®Ó thay thÕ. Kth - TiÒn thu håi do sö dông thiÕt bÞ cò vµo viÖc kh¸c. Ym - phÝ tæn vÇn hµnh hµng n¨m ®èi víi PA dïng thiÕt bÞ míi. Tõ (8) & (9) ta còng cã thÓ tÝnh ®îc thêi gian thu håi vèn ®Çu t phô khi dïng PA. thay míi thiÕt bÞ. K m − K th − ∆K c T= Yc − Y m NÕu T < Ttc nghÜa lµ Zm < Zc → chän PA míi. Trêng hîp T > Ttc viÖc quyÕt ®Þnh chän PA m¬i cßn phô thuéc vµo møc ®é kh¸c nhau gi÷a Z vµ vµo nh÷ng u thÕ kü thu¹at cña thiÕt bÞ míi.
Đồng bộ tài khoản