intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Trang bị tiện nghi trên Ôtô

Chia sẻ: Danbo Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:203

0
223
lượt xem
59
download

Bài giảng môn học Trang bị tiện nghi trên Ôtô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học Trang bị tiện nghi trên Ôtô được biên soạn với các nội dung: Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu , các hệ thống tiện nghi trên Ôtô, hệ thống an toàn khẩn cấp, các hệ thống điều khiển gầm Ôtô. Để nắm vững hơn nội dung kiến thức bà giảng mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Trang bị tiện nghi trên Ôtô

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC<br /> <br /> BÀI GIẢNG MÔN HỌC<br /> TRANG BỊ TIỆN NGHI TRÊN ÔTÔ<br /> (Hệ đại học liên thông từ CĐ)<br /> <br /> Hưng Yên, tháng 08 năm 2011<br /> <br /> Trang bÞ tiÖn nghi trªn «t«<br /> <br /> Ch−¬ng 1<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> HỆ THỐNG CHIẾU SÁN`G VÀ TÍN HIỆU<br /> 1.1. TỔNG QUÁT HỆ THỐNG <br /> 1.1.1. Sơ đồ tổng thể của hệ thống<br /> <br /> Hình 1.1. Sơ đồ tổng thể hệ thống chiếu sáng và tín hiệu<br /> <br /> 1.1.2. Chức năng<br /> - Chiếu sáng phần đường khi xe chuyển động trong đêm tối<br /> - Báo hiệu bằng ánh sáng về sự có mặt của xe trên đường<br /> - Báo kích thước, khuôn khổ xe và biển số xe<br /> - Báo hiệu khi xe quay vòng, rẽ trái hoặc rẽ phải khi xe phanh và khi dừng<br /> - Chiếu sáng các bộ phận trong xe khi cần thiết (chiếu sáng động cơ, buồng lái,<br /> khoang hành khách, khoang hành lý, …)<br /> <br /> 1.1.3. Yêu cầu<br /> Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu phải đảm bảo 2 yêu cầu chính:<br /> - Có cường độ sáng đủ lớn<br /> - Không làm lóa mắt tài xế xe chạy ngược chiều<br /> <br /> 1 <br />  <br /> <br /> Trang bÞ tiÖn nghi trªn «t«<br /> <br /> Ch−¬ng 1<br /> <br /> 1.1.4. Phân loại<br /> Theo chức năng làm việc, hệ thống chiếu sáng và tín hiệu có thể được phân thành ba<br /> hệ thống sau:<br /> - Hệ thống chiếu sáng ngoài<br /> - Hệ thống các đèn tín hiệu<br /> - Hệ thống đèn chiếu sáng trong xe<br /> Theo đặc điểm phân bố chùm ánh sáng trên đường, người ta phân thành 2 loại hệ<br /> thống chiếu sáng ngoài:<br /> - Hệ thống chiếu sáng kiểu châu Âu<br /> - Hệ thống chiếu sáng kiểu châu Mỹ<br /> <br /> 1.2. HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG <br /> 1.2.1. Hệ thống quang học và kết cấu đèn<br /> a. HÖ thèng quang häc<br /> D©y tãc cña ®Ìn lµ vËt cã kÝch th−íc rÊt nhá so víi kÝch th−íc cña ®Ìn nªn cã thÓ coi<br /> nã nh− lµ mét ®iÓm s¸ng. §iÓm s¸ng ®−îc ®Æt ë tiªu cù cña cho¸ ph¶n chiÕu Parab«n. C¸c<br /> chïm tia s¸ng cña ®iÓm s¸ng sau khi ph¶n chiÕu qua cho¸ ®Ìn sÏ ®i song song víi trôc<br /> quang häc. §Ó cã thÓ chiÕu s¸ng ®Òu kh¾p mÆt ®−êng c¸c chïm tia s¸ng ph¶i ®i h¬i lÖch<br /> sang hai bªn ®−êng, vÊn ®Ò nµy do kÝnh khuÕch t¸n cña ®Ìn ®¶m nhiÖm. KÝnh khuÕch t¸n sÏ<br /> h−íng c¸c chïm tia s¸ng ra hai bªn ®Ó chiÕu s¸ng hÕt bÒ réng cña mÆt ®−êng vµ kho¶ng ®Êt<br /> lÒ ®−êng, cßn phÇn tia s¸ng h−íng xuèng d−íi ®Ó chiÕu s¸ng kho¶ng ®−êng s¸t ngay ®Éu xe.<br /> HÖ thèng quang häc cña ®Ìn pha ®−îc giíi thiÖu trªn (H×nh 3.2)<br /> <br /> a<br /> <br /> b<br /> <br /> H×nh 1.2. HÖ thèng quang häc cña ®Ìn pha<br /> 2 <br />  <br /> <br /> Trang bÞ tiÖn nghi trªn «t«<br /> <br /> Ch−¬ng 1<br /> a-NÊc pha<br /> <br /> b- NÊc cèt<br /> <br /> - H×nh d¸ng d©y tãc trong ®Ìn pha cã ý nghÜa rÊt quan träng, nã th−êng ®−îc uèn cong ®Ó<br /> chiÕm mét thÓ tÝch nhá.<br /> - Bãng ®Ìn pha ®−îc b¾t cè ®Þnh trªn «t« sao cho mÆt ph¼ng qua ch©n c¸c d©y tãc ë vÞ<br /> trÝ n»m ngang. Cßn d©y tãc ë c¸c bãng ®Ìn b¶n ®ång hå, ®Ìn hiÖu (®Ìn hËu, ®Ìn phanh, ®Ìn<br /> b¸o rÏ, …) ®−îc bè trÝ theo ®−êng th¼ng nªn kh«ng thÓ dïng ®−îc cho ®Ìn pha.<br /> b. KÕt cÊu ®Ìn pha<br /> S¬ ®å cÊu t¹o chung cña ®Ìn pha:<br /> <br /> H×nh 1.3. §Ìn pha th¸o, l¾p ®−îc<br /> <br /> H×nh 1.4. §Ìn pha kh«ng th¸o, l¾p ®−îc<br /> <br /> 1. Cho¸ ®Ìn<br /> <br /> 2. §Öm<br /> <br /> 1. KÝnh khuyÕch t¸n<br /> <br /> 3. Bãng ®Ìn<br /> <br /> 4. §ui ®Ìn<br /> <br /> 2. Cho¸ ®Ìn<br /> <br /> 5. VÝt ®iÒu<br /> <br /> 6. Vá ®Ìn<br /> <br /> 3. L−íi ch¾n<br /> <br /> 7. Vá hÖ thèng quang häc<br /> <br /> 8. VÝt ®iÒu chØnh<br /> <br /> 4. §ui ®Ìn<br /> <br /> 9. KÝnh khuyÕch t¸n<br /> <br /> 10. Vßng nÑp<br /> <br /> 5. Bãng ®Ìn pha/ cèt<br /> <br /> 6. Bãng ®Ìn khÝch th−íc<br /> CÊu t¹o cña ®Ìn pha gåm 3 phÇn chÝnh: Cho¸ ®Ìn, bãng ®Ìn vµ kÝnh khuyÕch t¸n.<br /> * Chãa ®Ìn:<br /> Cho¸ ®Ìn ®−îc dËp b»ng thÐp l¸ vµ ®−îc phñ bªn trong mét líp kim lo¹i ph¶n chiÕu.<br /> ChÊt ph¶n chiÕu th−êng lµ Cr«m, B¹c, Nh«m. Trong ®ã:<br /> - Cr«m t¹o ra líp cøng vµ tr¬ nh−ng hÖ sè ph¶n chiÕu kÐm 60%.<br /> <br /> 3 <br />  <br /> <br /> Trang bÞ tiÖn nghi trªn «t«<br /> <br /> Ch−¬ng 1<br /> <br /> - B¹c cã hÖ sè ph¶n chiÕu cao 90% nh−ng l¹i mÒm, dÔ bÞ x−íc nÕu lau chïi kh«ng cÈn<br /> thËn vµ sau mét thêi gian lµm viÖc sÏ bÞ tèi mµu do oxy ho¸.<br /> - Nh«m cã hÖ sè ph¶n chiÕu cao 90%, nã ®−îc phun lªn líp phñ s½n theo ph−¬ng ph¸p<br /> tÜnh ®iÖn trong ®iÒu kiÖn ch©n kh«ng. Líp nh«m rÊt bãng nh−ng còng dÔ bÞ x©y x¸t. Do ®ã<br /> kÕt cÊu ®Ìn pha lo¹i nµy ph¶i ®−îc thiÕt kÕ sao cho kh«ng cã vËt g× ch¹m ®Õn. Do tÝnh n¨ng<br /> vµ tÝnh kinh tÕ nªn ng−êi ta th−êng sö dông nh«m trong líp phñ cho¸ ®Ìn.<br /> HiÖn nay ng−êi ta sö dông thªm mét sè lo¹i cho¸ ®Ìn sau:<br /> + Cho¸ ®Ìn parabol (H×nh 3.5)<br /> ¸nh s¸ng t¹i tiªu ®iÓm F tíi chãa ®Ìn vµ<br /> ®−îc ph¶n x¹ thµnh chïm tia s¸ng song song.<br /> H×nh 1.5. Chãa ®Ìn Parabol<br /> <br /> + Chãa ®Ìn ElÝp (H×nh 3.6)<br /> Chïm tia s¸ng ®i tõ nguån s¸ng<br /> (bãng ®Ìn) F1 ®−îc ph¶n x¹ vµ héi tô<br /> t¹i tiªu ®iÓm F2.<br /> H×nh 1.6. Chãa ®Ìn Elip<br /> <br /> + Lo¹i chãa ®Ìn h×nh elÝp víi l−íi ch¾n h×nh parapol:<br /> <br /> H×nh 1.7. Chãa ®Ìn Elip víi l−íi ch¾n h×nh Parabol<br /> <br /> Víi lo¹i nµy d−íi t¸c dông cña tÊm ch¾n th× chïm s¸ng tõ F1 qua tÊm ch¾n héi tô t¹i<br /> F2. Chïm tia s¸ng ®i tiÕp qua l−íi ch¾n parapol t¹o thµnh chïm s¸ng song song qua kÝnh<br /> khuyÕch t¸n ®−îc kÝnh khuyÕch t¸n ph©n kú chïm tia s¸ng (F2cña chãa ®Ìn trïng víi tiªu<br /> ®iÓm l−íi parabol).<br /> 4 <br />  <br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2