intTypePromotion=3

Bài giảng môn học Tự động hóa hệ thống điện

Chia sẻ: Tran Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

1
1.165
lượt xem
592
download

Bài giảng môn học Tự động hóa hệ thống điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tác dụng của TDD đường dõy dự phũng. Cho một trạm phõn phối cú 2 đường dõy cung cấp điện, phụ tải được cung cấp điện từ một trong hai đường dõy nμy. HóyvẽsơđồTDD đầyđủchotrạm nμy để đảm bảo liờn tục cung cấp điện cho phụ tải khi một đường dõy lμmviệcbịmấtđiện. Xác định các thụng số của sơ đồ.Tác dụng của TDD máy biến áp dự phòng. Cho một trạm biến áp có 2 máy biến áp, một máy biến áp được dùng để dự phòng nguội. Hãy vẽ sơ đồ TDD đầy đủ cho trạm nμy để đảm bảo liên tục cung cấp điện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Tự động hóa hệ thống điện

 1. Tr−êng ®¹i häc kü thuËt c«ng nghiÖp Bé m«n hÖ thèng ®iÖn Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn End Show
 2. Tù ®éng ho¸ hÖ thèng ®iÖn Ch−¬ng 1. tù ®éng ®ãng nguån dù tr÷ (T§D) Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn Ch−¬ng 2. tù ®éng ®ãng trë l¹i nguån ®iÖn (T§L) Ch−¬ng 3. Tù ®éng ®iÒu chØnh dung l−îng bï Ch−¬ng 4. tù ®éng hoμ ®ång bé Ch−¬ng 5. tù ®éng ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p vμ c«ng suÊt ph¶n kh¸ng Ch−¬ng 6. tù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè Home
 3. Bμi 1. ý nghÜa cña T§D I. ý nghÜa cña T§D: - §¶m b¶o ®é tin cËy cung cÊp cho c¸c hé tiªu thô ®iÖn Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn - Trong nhiÒu tr−êng hîp sÏ lμm gi¶m dßng ng¾n m¹ch, gi¶m tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¸y biÕn ¸p, b¶o vÖ r¬ le ®¬n gi¶n h¬n... II. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn T§D: - Mét nguån ®−îc nèi vμo vμ cung cÊp cho hé tiªu thô, cßn nguån thø hai ®Ó dù tr÷. - TÊt c¶ c¸c nguån ®Òu nèi vμo nh−ng lμm viÖc riªng lÎ trªn nh÷ng hé tiªu thô ®−îc t¸ch biÖt ra. Sù ph©n chia ®−îc thùc hiÖn b»ng m¸y c¾t.
 4.   A B MC1 MC3 MC5 MC1 MC3 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn T§D T§D Phô t¶i Phô t¶i BA2 BA1 BA3 D1 D2 T§D MC6 MC7 MC2 MC3 MC2 MC4 C Phô t¶i H×nh 1.a H×nh 1.b
 5.  A B A B MC1 MC3 MC1 MC3 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn T§D BA1 BA2 D1 D2 MC4 C T§D D MC2 MC5 MC4 MC2 MC5 D3 BU Phô t¶i H×nh 1.c H×nh 1.d H×nh 1.1: C¸c nguyªn t¾c thùc hiÖn T§D
 6. Bμi 2. Yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi thiÕt bÞ T§D 1. S¬ ®å T§D kh«ng ®−îc t¸c ®éng tr−íc khi m¸y c¾t cña nguån lμm viÖc bÞ c¾t ra ®Ó tr¸nh ®ãng nguån dù tr÷ vμo khi nguån lμm viÖc ch−a bÞ c¾t ra. Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn 2. S¬ ®å T§D ph¶i t¸c ®éng khi mÊt ®iÖn ¸p trªn thanh gãp hé tiªu thô v× bÊt cø lÝ do g×. 3. ThiÕt bÞ T§D chØ ®−îc t¸c ®éng mét lÇn ®Ó tr¸nh ®ãng nguån dù tr÷ nhiÒu lÇn vμo ng¾n m¹ch tån t¹i. 4. §Ó gi¶m thêi gian ngõng cung cÊp ®iÖn, viÖc ®ãng nguån dù tr÷ cÇn ph¶i nhanh nhÊt cã thÓ ®−îc ngay sau khi c¾t nguån lμm viÖc. 5. §Ó t¨ng tèc ®é c¾t nguån dù tr÷ khi ng¾n m¹ch tån t¹i, cÇn t¨ng tèc ®é t¸c ®éng cña b¶o vÖ nguån dù tr÷ sau khi thiÕt bÞ T§D t¸c ®éng.
 7. Bμi 3. Mét sè nguyªn t¾c sö dông trong s¬ ®å T§D I. Khëi ®éng b»ng b¶o vÖ r¬ le . Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn II. Khëi ®éng b»ng r¬ le ®iÖn ¸p cùc tiÓu. III. §Ò phßng s¬ ®å lμm viÖc sai khi ®øt cÇu ch× m¹ch ¸p. IV. §Ò phßng s¬ ®å T§D lμm viÖc v« Ých khi kh«ng cã ®iÖn ë nguån dù tr÷. V. §Ò phßng s¬ ®å t¸c ®éng nhiÒu lÇn.
 8. A B MC1 MC3 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn T§D BVRL + MC4 MC2 C H×nh 1.2: Khëi ®éng T§D b»ng b¶o vÖ r¬le
 9. A B MC1 MC3 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn T§D RU< ThG BU + MC4 MC3 C H×nh 1.3: Khëi ®éng T§D b»ng r¬le ®iÖn ¸p gi¶m
 10. Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn Tíi ThG RU< RU< CC CC BU C H×nh 1.4: Bé phËn khëi ®éng cña thiÕt bÞ T§D.
 11. T§D Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn MC2 + MC4 BU1 BU2 RU< RU> ThG H×nh 1.5: Bé phËn kiÓm tra ®iÖn ¸p nguån dù tr÷
 12. Lμm viÖc Dù tr÷ Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn ThG - 2 3 C§ MC2 MC4 + + - H×nh 1.6: Bé phËn kho¸ chèng t¸c ®éng nhiÒu lÇn
 13. Bμi 4. T§D ®−êng d©y I. S¬ ®å T§D ®−êng d©y. II. TÝnh to¸n tham sè cña c¸c phÇn tö trong s¬ ®å T§D ®−êng d©y Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn 1. Thêi gian duy tr× cña r¬ le thêi gian ®ãng chËm ThG1 2. Thêi gian duy tr× cña r¬ le thêi gian më chËm ThG2 3. §iÖn ¸p khëi ®éng cña r¬ le ®iÖn ¸p cùc tiÓu RU< 4. §iÖn ¸p khëi ®éng cña r¬ le ®iÖn ¸p cùc ®¹i RU>
 14.   MC7 MC1 MC5 MC6 MC3 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn N1 + Lμm viÖc Dù tr÷ ThG1 - RU< RU< RU> CC ThG2 BU2 - BU2 1 2 3 4 C§ MC2 MC4 CC - + - C N2 H×nh 1.7: S¬ ®å thiÕt bÞ T§D ®ãng ®−êng d©y dù phßng
 15.   A B MC7 MC5 MC6 MC3 MC1 N1 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn MC2 MC4 C MC8 MC9 MC10 ~ ~ N2 N3 H×nh 1.8: S¬ ®å nèi ®iÖn ®Ó tÝnh to¸n tham sè cña T§D
 16. Bμi 5. T§D ë tr¹m biÕn ¸p I. Tù ®éng ®ãng m¸y biÕn ¸p dù phßng Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn II. Tù ®éng ®ãng m¸y c¾t ph©n ®o¹n
 17. TCA TCB _ _ CC1 BU2 MC1 MC3 C§3 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn + TrG1 + + _ + BA1 TrG2 BA2 RU> ThG1 _ + ThG2 RU< RU< _ 1 2 3 C§4 MC2 MC4 _ CC2 _ BU1 + H×nh 1-9: S¬ ®å tù ®éng ®ãng m¸y biÕn ¸p dù phßng.
 18. + + MC1 MC3 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn BA1 BA2 ThG1 ThG2 _ _ CC3 CC4 1 2 3 3 2 1 MC2 MC4 _ _ + + _ TC1 C§5 TC2 MC5 H×nh 1-10: S¬ ®å tù ®éng ®ãng m¸y c¾t ph©n ®o¹n
 19. Th¶o luËn vμ h−íng dÉn «n tËp ch−¬ng 1 1. ý nghÜa cña viÖc tù ®éng ®ãng nguån dù tr÷. Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn 2. Ph©n tÝch c¸c yªu cÇu c¬ b¶n cña TDD. 3. Ph©n tÝch c¸c nguyªn t¾c khëi ®éng TDD. 4. T¸c dông cña TDD ®−êng d©y dù phßng. Cho mét tr¹m ph©n phèi cã 2 ®−êng d©y cung cÊp ®iÖn, phô t¶i ®−îc cung cÊp ®iÖn tõ mét trong hai ®−êng d©y nμy. H·y vÏ s¬ ®å TDD ®Çy ®ñ cho tr¹m nμy ®Ó ®¶m b¶o liªn tôc cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i khi mét ®−êng d©y lμm viÖc bÞ mÊt ®iÖn. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña s¬ ®å.
 20. Th¶o luËn vμ h−íng dÉn «n tËp ch−¬ng 1 5. T¸c dông cña TDD m¸y biÕn ¸p dù phßng. Cho mét tr¹m biÕn ¸p cã 2 m¸y biÕn ¸p, mét m¸y biÕn ¸p ®−îc dïng ®Ó dù phßng nguéi. H·y vÏ s¬ ®å Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn TDD ®Çy ®ñ cho tr¹m nμy ®Ó ®¶m b¶o liªn tôc cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i khi m¸y biÕn ¸p lμm viÖc bÞ mÊt ®iÖn. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña s¬ ®å. 6. T¸c dông cña s¬ ®å tù ®éng ®ãng m¸y c¾t ph©n ®o¹n. Víi mét tr¹m biÕn ¸p cã nhiÒu m¸y biÕn ¸p vËn hμnh ®éc lËp, h·y vÏ s¬ ®å s¬ ®å tù ®éng ®ãng m¸y c¾t ph©n ®o¹n cho tr¹m nμy ®Ó ®¶m b¶o liªn tôc cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i khi mét m¸y biÕn ¸p bÞ c¾t bëi mét lý do nμo ®ã. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña s¬ ®å.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản