Bài giảng môn học Kế toán ngân hàng: Chương 2 - Trần Thị Kỳ

Chia sẻ: Le Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
53
lượt xem
14
download

Bài giảng môn học Kế toán ngân hàng: Chương 2 - Trần Thị Kỳ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học Kế toán ngân hàng: Chương 2 - Nghiệp vụ huy động vốn có mục tiêu giúp sinh viên phân biệt được các nguồn vốn huy động của ngân hàng, nguyên tắc và phương pháp hạch toán nghiệp vụ huy động vốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Kế toán ngân hàng: Chương 2 - Trần Thị Kỳ

 1. CHÖÔNG II NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN T.S TRAÀN THÒ KYØ ÑHNH.TP HCM 1
 2. Taøi lieäu tham khaûo Chöông 7, Giaùo trình Keá toaùn ngaân haøng Quyeát ñònh 1284/2002/QÑ – NHNN “Quy cheá môû vaø söû duïng tieàn göûi taïi caùc ngaân haøng nhaø nöôùc vaø toå chöùc tín duïng” ngaøy 21/11/2002 Quyeát ñònh 1160/2004/QÑ-NHNN “Quy cheá tieàn göûi tieát kieäm” ngaøy 13/09/2004 Quyeát ñònh 47/2006/Q -NHNN v s a i, b sung m t s i u c a quy ch v ti n g i ti t ki m Quyeát ñònh 02/2005/QÑ-NHNN “Quy cheá phaùt haønh giaáy tôø coù giaù cuûa toå chöùc tín duïng ñeå huy ñoäng voán” 2
 3. Muïc tieâu Phaân bieät caùc nguoàn voán huy ñoäng cuûa ngaân haøng Nguyeân taéc vaø phöông phaùp haïch toaùn nghi p v huy ñoäng voán Noäi dung 1. Hình thöùc huy ñoäng voán cuûa NHTM 2. Thuû tuïc môû, söû duïng, ñoùng taøi khoaûn t. göûi 3. Keá toaùn nghieäp vuï tieàn göûi 3
 4. 1. HÌNH THÖÙC HUY ÑOÄNG VOÁN CUÛA NHTM NGUOÀN VOÁN NÔÏ PHAÛI TRAÛ NVCSH TIEÀN PH TIEÀN N PT V L QU GÖÛI GTCG VAY KHAÙC Huy ñoäng voán 4
 5. 1. HÌNH THÖÙC HUY ÑOÄNG VOÁN CUÛA NHTM 1.1. Tieàn göûi a. Tieàn göûi khoâng kyø haïn (TG thanh toaùn) Muïc ñích: Söû duïng dòch vuï ngaân haøng, an toaøn Ñoái töôïng: caù nhaân, toå chöùc Ñaëc tröng: KH coù theå göûi vaø ruùt tieàn baát cöù luùc naøo Laõi thaáp hoaëc khoâng höôûng laõi. Tính laõi theo phöông phaùp tích soá vaø nhaäp voán Nguoàn voán coù chi phí thaáp Moãi KH ñöôïc caáp soá taøi khoaûn ñeå giao dòch NH thöôøng thu phí khi KH söû duïng caùc dòch vuï NH 5
 6. 1. HÌNH THÖÙC HUY ÑOÄNG VOÁN CUÛA NHTM 1.1. Tieàn göûi b. Tieàn göûi coù kyø haïn Muïc ñích: höôûng laõi, an toaøn taøi saûn, söû duïng dòch vuï NH (ñaûm baûo thanh toaùn, thöïc hieän hôïp ñoàng…) Ñoái töôïng: caù nhaân, toå chöùc Ñaëc tröng: KH g i m t l n vaø ruùt moät laàn khi ñaùo haïn Laõi suaát cao hôn tieàn g i khoâng kyø haïn & tính theo phöông phaùp soá dö vaø khoâng nhaát thieát nhaäp laõi vaøo voán Nguoàn voán khaù oån ñònh M i KH ñöôïc caáp soá taøi khoaûn ñeå giao dòch 6
 7. 1. HÌNH THÖÙC HUY ÑOÄNG VOÁN CUÛA NHTM 1.2. Tieàn göûi tieát kieäm a. Tieàn göûi tieát kieäm khoâng kyø haïn Muïc ñích: tích luyõ Ñoái töôïng khaùch haøng: caù nhaân Ñaëc tröng: Coù theå göûi vaøo vaø ruùt tieàn baát cöù luùc naøo Laõi suaát thaáp Nguoàn voán coù chi phí thaáp Khoâng ñöôïc söû duïng caùc dòch vuï thanh toaùn cuûa NH nh kỳ laõi ñöôïc tính vaø nhaäp vaøo v n g c theo phöông phaùp tích soá Moãi KH ñöôïc caáp soå tieát kieäm ñeå giao dòch 7
 8. 1. HÌNH THÖÙC HUY ÑOÄNG VOÁN CUÛA NHTM 1.2. Tieàn göûi tieát kieäm b. Tieàn göûi tieát kieäm coù kyø haïn: Muïc ñích: höôûng laõi, döï thöôûng Ñoái töôïng khaùch haøng: caù nhaân Ñaëc tröng: KH chæ ñöôïc ruùt voán khi ñaùo haïn Laõi suaát cao hôn tieàn göûi tieát kieäm khoâng kyø haïn Nguoàn voán khaù oån ñònh Laõi tính theo phöông phaùp soá dö vaø khoâng nhaát thieát nhaäp laõi vaøo voán Moãi KH ñöôïc caáp soå tieát kieäm ñeå giao dòch 8
 9. 1. HÌNH THÖÙC HUY ÑOÄNG VOÁN CUÛA NHTM 1.3. Giaáy tôø coù giaù Coâng cuï Nôï NH coù nghóa vuï traû nôï vaøo moät thôøi haïn nhaát ñònh Thoaû thuaän tröôùc veà ñieàu kieän traû laõi vaø cam keát khaùc Ñaëc tröng: Xaùc ñònh tröôùc meänh giaù, thôøi haïn, laõi suaát NH thanh toaùn khi ñaùo haïn Coù theå chuyeån nhöôïng Coù kyø haïn (Ngaén haïn - döôùi 12 thaùng hay daøi haïn) Traû laõi tröôùc, ñònh kyø hay ñaùo haïn 9
 10. 2. THUÛ TUÏC MÔÛ, SÖÛ DUÏNG VAØ ÑOÙNG TK TIEÀN GÖÛI 2.1. TK tieàn göûi thanh toaùn 2.1.1. Thuû tuïc môû taøi khoaûn Tieáp nhaän hoà sô môû taøi khoaûn tieàn göûi cuûa KH Kieåm tra, xöû lyù hoà sô môû taøi khoaûn Traû lôøi khaùch haøng: ñoàng yù hay töø choái 10
 11. 2. THUÛ TUÏC MÔÛ, SÖÛ DUÏNG VAØ ÑOÙNG TK TIEÀN GÖÛI 2.1. TK tieàn göûi thanh toaùn 2.1.2. Söû duïng taøi khoaûn Chuû taøi khoaûn: Coù quyeàn söû duïng soá tieàn treân taøi khoaûn thoâng qua caùc leänh thanh toaùn hôïp phaùp, hôïp leä (trong phaïm vi soá dö Coù vaø haïn möùc thaáu chi neáu ñöôïc pheùp) Ñöôïc löïa choïn vaø söû duïng caùc dòch vuï thanh toaùn do ngaân haøng cung caáp phuø hôïp vôùi yeâu caàu, khaû naêng vaø quy ñònh cuûa phaùp luaät Uyû quyeàn cho ngöôøi khaùc söû duïng theo quy ñònh Höôûng laõi treân soá tieàn trong taøi khoaûn theo möùc laõi suaát do ngaân haøng quy ñònh Chuù yù: vôùi taøi khoaûn tieàn göûi coù kyø haïn, chuû taøi khoaûn chæ ruùt tieàn khi ñaùo haïn vaø höôûng laõi 11
 12. 2. THUÛ TUÏC MÔÛ, SÖÛ DUÏNG VAØ ÑOÙNG TK TIEÀN GÖÛI 2.1. TK tieàn göûi thanh toaùn 2.1.2. Söû duïng taøi khoaûn Ngaân haøng: Chuû ñoäng trích TK cuûa KH trong caùc trư ng hôïp: Caùc khoaûn nôï ñeán haïn, quaù haïn, caùc khoaûn laõi, chi phí hôïp leä khaùc phaùt sinh trong quaù trình quaûn lyù taøi khoaûn vaø cung öùng dòch vuï thanh toaùn theo quy ñònh Caùc nghiaõ vuï thanh toaùn theo quyeát ñònh cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn buoäc chuû taøi khoaûn phaûi thanh toaùn Caùc tröôøng hôïp khaùc theo thoaû thuaän giöõa ngaân haøng vaø khaùch haøng 12
 13. 2. THUÛ TUÏC MÔÛ, SÖÛ DUÏNG VAØ ÑOÙNG TK TIEÀN GÖÛI 2.1. TK tieàn göûi thanh toaùn 2.1.2. Söû duïng taøi khoaûn Ngaân haøng: Töø choái caùc leänh thanh toaùn cuûa khaùch haøng trong caùc tröôøng hôïp: Khaùch haøng khoâng thöïc hieän caùc yeâu caàu veà thuû tuïc thanh toaùn, leänh thanh toaùn khoâng hôïp leä Khoâng ñuû soá dö thöïc hieän leänh thanh toaùn 13
 14. 2. THUÛ TUÏC MÔÛ, SÖÛ DUÏNG VAØ ÑOÙNG TK TIEÀN GÖÛI 2.1. TK tieàn göûi thanh toaùn 2.1.3. Thuû tuïc ñoùng taøi khoaûn Ngaân haøng ñoùng taøi khoaûn cuûa khaùch haøng khi: Chuû taøi khoaûn yeâu caàu Caù nhaân coù taøi khoaûn cheát, maát tích, maát naêng löïc haønh vi daân söï Toå chöùc chaám döùt hoaït ñoäng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät Chuû taøi khoaûn vi phaïm phaùp luaät trong thanh toaùn Chuû taøi khoaûn vi phaïm thoaû thuaän vôùi toå chöùc cung öùng dòch vuï thanh toaùn Taøi khoaûn coù soá dö thaáp vaø khoâng hoaït ñoäng trong moät thôøi gian nhaát ñònh 14
 15. 2. THUÛ TUÏC MÔÛ, SÖÛ DUÏNG VAØ ÑOÙNG TK TIEÀN GÖÛI 2.1. TK tieàn göûi thanh toaùn 2.1.3. Thuû tuïc ñoùng taøi khoaûn Thuû tuïc khi ñoùng taøi khoaûn: Thö yeâu caàu ñoùng taøi khoaûn cuûa chuû taøi khoaûn Hoaøn laïi caùc tôø seùc traéng chöa söû duïng (neáu coù) Caùc chöùng töø lieân quan khaùc (neáu coù) Xöû lyù soá dö coøn laïi cuûa taøi khoaûn: Chi traû theo yeâu caàu cuûa chuû taøi khoaûn, ngöôøi ñöôïc thöøa keá, ñaïi dieän ngöôøi thöøa keá, ngöôøi giaùm hoä Chi traû theo quyeát ñònh cuûa toaø aùn Quaûn lyù theo quy ñònh cuûa toå chöùc tín duïng 15
 16. 2. THUÛ TUÏC MÔÛ, SÖÛ DUÏNG VAØ ÑOÙNG TK TIEÀN GÖÛI 2.2. TK tieàn göûi tieát kieäm 2.2.1. Thuû tuïc nhaän tieàn göûi tieát kieäm Göûi laàn ñaàu: Khaùch haøng: Ñieàn vaøo maãu in saün “Giaáy göûi tieàn” Xuaát trình CMND Ñaêng kyù chöõ kyù Chuaån bò tieàn môû soå Ngaân haøng: Thu tieàn khaùch haøng noäp Laäp soå tieát kieäm cho KH (coù saün hoaëc in töø maùy) Ñöa soå tieát kieäm cho khaùch haøng 16
 17. 2. THUÛ TUÏC MÔÛ, SÖÛ DUÏNG VAØ ÑOÙNG TK TIEÀN GÖÛI 2.2. TK tieàn göûi tieát kieäm 2.2.1. Thuû tuïc nhaän tieàn göûi tieát kieäm Göûi laàn sau: Khaùch haøng: Ñieàn vaøo maãu in saün “Giaáy göûi tieàn” Xuaát trình CMND vaø Soå tieát kieäm Chuaån bò tieàn noäp theâm Ngaân haøng: Ñoái chieáu, ñieàu chænh soá dö, nhaäp laõi vaøo voán (neáu coù) Thu tieàn khaùch haøng noäp Traû soå cho khaùch haøng 17
 18. 2. THUÛ TUÏC MÔÛ, SÖÛ DUÏNG VAØ ÑOÙNG TK TIEÀN GÖÛI 2.2. TK tieàn göûi tieát kieäm 2.2.2. Thuû tuïc ruùt tieàn göûi tieát kieäm Ruùt moät phaàn tieàn göûi (ñoái vôùi tieàn göûi tieát kieäm KKH) Khaùch haøng: Ñieàn “Giaáy lónh tieàn” Xuaát trình Soå tieát kieäm + CMND Ngaân haøng: Kieåm tra soá dö, ñieàu chænh cheânh leäch (neáu coù) Kieåm tra soá tieàn KH yeâu caàu lónh vôùi soá dö cuûa soå Kieåm tra chöõ kyù, dung nhan vaø giaáy tôø uyû quyeàn (neáu coù) Chi tieàn vaø traû soå cho khaùch haøng 18
 19. 2. THUÛ TUÏC MÔÛ, SÖÛ DUÏNG VAØ ÑOÙNG TK TIEÀN GÖÛI 2.2. TK tieàn göûi tieát kieäm 2.2.2. Thuû tuïc ruùt tieàn göûi tieát kieäm Ruùt toaøn boä vaø taát toaùn soå tieát kieäm: Khaùch haøng: Xuaát trình Soå tieát kieäm + CMND Vieát “Giaáy lónh tieàn” theo soá tieàn nhaân vieân NH thoâng baùo Ngaân haøng: Kieåm tra soá dö, ñieàu chænh cheânh leäch (neáu coù) Tính laõi cho KH (neáu chöa ñeán kyø tính laõi cuûa NH) Thoâng baùo soá tieàn cuûa soå cho KH (keå caû laõi) Kieåm tra chöõ kyù, dung nhan vaø giaáy tôø uyû quyeàn (neáu coù) Chi tieàn traû khaùch haøng (thu laïi soå) 19
 20. 3. KEÁ TOAÙN NGHIEÄP VUÏ TIEÀN GÖÛI 3.1. Nguyeân taéc keá toaùn vaø chöùng töø keá toaùn nghieäp vuï tieàn göûi Nguyeân taéc keá toaùn Phaân chia traùch nhieäm : môû taøi khoaûn vaø ghi soå Chi phí laõi tieàn göûi ñöôïc chi traû theo thöïc teá phaùt sinh Haïch toaùn ñaûm baûo tuaân thuû nguyeân taéc phuø hôïp, thaän troïng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản