intTypePromotion=1
ADSENSE

bài giảng môn học thiết kế hệ thống cầu đường, chương 7

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

135
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

công tác ván khuôn Yêu cầu cơ bản dối với ván khuôn: • Đảm bảo yêu cầu về cường độ, độ cứng, độ ổn định trong mọi giai đoạn chế tạo cấu kiện. • Phải đảm bảo hình dạng vμ kích thước chính xác theo thiết kế. • Đảm bảo chế tạo, lắp ráp, tháo dỡ 1 cách dễ dàng và sử dụng được nhiều lần. • Ván khuôn phải phẳng, mặt tiếp xúc với bêtông phải nhẵn, khe nối phải ghép khít tránh gây rỗ tổ ong bêtông vì mất nước ximăng. Các loại ván khuôn: • Ván khuôn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng môn học thiết kế hệ thống cầu đường, chương 7

 1. X©y dùng mè trô cÇu
 2. 1. c«ng t¸c v¸n khu«n Yªu cÇu c¬ b¶n dèi víi v¸n khu«n: • §¶m b¶o yªu cÇu vÒ c−êng ®é, ®é cøng, ®é æn ®Þnh trong mäi giai ®o¹n chÕ t¹o cÊu kiÖn. • Ph¶i ®¶m b¶o h×nh d¹ng vμ kÝch th−íc chÝnh x¸c theo thiÕt kÕ. • §¶m b¶o chÕ t¹o, l¾p r¸p, th¸o dì 1 c¸ch dÔ dμng vμ sö dông ®−îc nhiÒu lÇn. • V¸n khu«n ph¶i ph¼ng, mÆt tiÕp xóc víi bªt«ng ph¶i nh½n, khe nèi ph¶i ghÐp khÝt tr¸nh g©y rç tæ ong bªt«ng v× mÊt n−íc xim¨ng. C¸c lo¹i v¸n khu«n: • V¸n khu«n cè ®Þnh: o GhÐp t¹i chæ, khi xong ®−îc th¸o ra l¾p cho c¸c h¹ng môc kh¸c.
 3. o -u: sö dông cho kÕt cÊu cã h×nh d¹ng phøc t¹p hoÆc kh«ng lÆp l¹i nhiÒu lÇn. o Nh−îc: th¸o l¾p khã kh¨n, mÊt nhiÒu thêi gian, sè lÇn lu©n chuyÓn Ýt. • V¸n khu«n l¾p ghÐp: o ChÕ t¹o tr−íc thμnh tõng tÊm cã kÝch th−íc nhá, sau ®ã l¾p ghÐp l¹i ®Ó ®æ bªt«ng. o Nã cã kh¶ n¨ng th¸o l¾p nhanh, sö dông nhiÒu lÇn cho nhiÒu h¹ng môc gièng nhau. • V¸n khu«n tr−ît: o Thi c«ng tõng ®o¹n c«ng tr×nh, ng−êi ta kÐo tr−ît v¸n khu«n trªn mÆt bªt«ng ®· ®æ tr−íc ®Ó ®æ bªt«ng ®o¹n tiÕp theo mμ kh«ng cÇn th¸o l¾p phøc t¹p. o Nã cã −u ®iÓm lμ nhanh nh−ng chÕ t¹o phøc t¹p, chØ dïng khi tiÕt diÖn kh«ng thay ®æi.
 4. CÊu t¹o v¸n khu«n: • V¸n khu«n cè ®Þnh: o Lo¹i nμy cã cÊu t¹o khung s−ên vμ v¸n l¸t ®−îc ghÐp th¼ng ®øng hoÆc n»m ngang. o C¸ch bè trÝ v¸n l¸t phô thuéc h×nh d¹ng vμ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o: - §èi víi nh÷ng khèi ®óc cã mÆt cong h×nh trô→c¸c tÊm v¸n ®−îc ghÐp theo chiÒu ®øng. - §èi víi nh÷ng kÕt cÊu mÆt ngoμi ph¼ng→v¸n khu«n ®Æt n»m ngang. o CÊu t¹o chi tiÕt: - Tr−êng hîp v¸n l¸t ®Æt ®øng: +BÒ dμy tÊm v¸n tõ 3-6cm. +Kho¶ng c¸ch c¸c trôc nÑp ngang th−êng tõ
 5. 0.7-1.2 (1.5)m, kÝch th−íc tiÕt diÖn tõ 10-16cm. +Kho¶ng c¸ch c¸c trôc nÑp ®øng th−êng tõ 1.2- 2.5m, kÝch th−íc tiÕt diÖn tõ 16-20cm, cã thÓ b»ng gç trßn c¶ c©y hoÆc gç xÎ vu«ng. - Tr−êng hîp v¸n ®Æt ngang: còng t−¬ng tù nh− 0,7 - 1,2 m trªn. 1 2 3 4 4 0,7 - 1,2 m 1,2 - 2,5 m 1,2 - 2,5 m V¸n khu«n ®øng 1.V¸n 2.NÑp ngang 3.NÑp ®øng 4.Thanh gi»ng V¸n khu«n n»m ngang
 6. 3 CÊu t¹o v¸n khu«n trô 4 1.V¸n A A 2.NÑp ngang 3.NÑp cong (gç vμnh 2 l−îc) 1 4.Trô ®øng 5.Thanh gi»ng 6.Thanh chÐo 7.Thanh chèng ngang 3 A-A 4 8.Mãng 9.Bul«ng neo 2 1 5
 7. A A-A A 5 6-6 6 7 7 6
 8. - Khi trô cã mÆt cong→khung nÑp còng cã mÆt cong; nã ®−îc lμm tõ gç h×nh gi¸ vßm (cßn gäi gç vμnh l−îc) gåm tõ 2-3 líp xen kÏ chÆt vμo nhau vμ liªn kÕt b»ng ®inh ®ãng, bÒ dμy cña mçi tÊm tõ 4-6cm. - Khi trô cã bÒ mÆt h×nh nãn côt→c¸c tÊm v¸n ®−îc c¾t v¸t h×nh nªm. - C¸c nÑp ngang cña v¸n khu«n t¹i vÞ trÝ bÒ mÆt ph¼ng ®−îc liªn kÕt víi nÑp kiÓu gi¸ vßm b»ng bul«ng. - Bé phËn thanh gi»ng ®−îc lμm b»ng thÐp trßn cã φ14-20mm, cã t¹o ren 2 ®Çu. ⇒Ta thÊy khung v¸n khu«n ®−îc cÊu t¹o bëi nh÷ng nÑp ngang liªn kÕt víi nh÷ng nÑp ®øng vμ nh÷ng thanh gi»ng t¹o thμnh khung kÝn. Ngoμi ra, ®Ó ®¶m b¶o kÝch th−íc trô cßn ph¶i bè trÝ c¸c thanh chèng ngang n»m trong lßng trô, c¸c thanh chèng nμy ®−îc th¸o bá dÇn trong qu¸ tr×nh ®æ bªt«ng trô.
 9. - §Ó thuËn tiÖn cho viÖc th¸o l¾p, cã thÓ t¹o ren ®Çu thõa thanh gi»ng→sÏ tiÕt kiÖm thÐp, tr¸nh c¾t ®Çu thõa thanh gi»ng ®ång thêi tr¸nh ®−îc c¸c vÕt gØ trªn bÒ mÆt bªt«ng trô. Thanh gi»ng ®−îc c¨ng nhê èng ren, ®Ó vÆn èng ren nμy ®−îc dÔ dμng th× tr−íc khi ®æ bªt«ng cÇn b«i lªn bÒ mÆt èng 1 líp mì. CAÏC BÄÜ PHÁÛN VAÏN KHUÄN THANH GIÀÒNG BULÄNG THANH GIÀÒNG BÃTÄNG ÂÆÅÜC ÂÃØ LAÛI LÁÚP BÃTÄNG Thanh c¨ng - Nh÷ng mèi nèi gi÷a c¸c tÊm v¸n nhÊt lμ nèi ®èi ®Çu, cÇn tr¸t kÝn mÆt phÝa trong v¸n khu«n (cã thÓ phñ 1 líp polyme, chÊt dÎo hoÆc t«n). - Tr−íc khi ®æ bªt«ng, mÆt v¸n khu«n cÇn quÐt 1líp v«i ®ôc, dung dÞch ®Êt sÐt hoÆc dÇu m¸y th¶i ®Ó dÔ th¸o v¸n khu«n sau nμy.
 10. - C¸c gãc vu«ng vμ nhän ë phÝa trong cña v¸n khu«n cÇn bè trÝ thªm c¸c ke gç tiÕt diÖn h×nh tam gi¸c ®Ó tr¸nh hiÖn t−îng trãc lë bªt«ng. ⇒Nh−îc ®iÓm lo¹i nμy lμ tèn nhiÒu lao ®éng vμ nguyªn vËt liÖu, th−êng cÇn 0.05-0.12m3/1m2 bÒ mÆt bªt«ng, vËt liÖu thu håi ®Ó sö dông quay vßng chØ kho¶ng 40-60%. • V¸n khu«n l¾p ghÐp: o Yªu cÇu: - KÝch th−íc vμ h×nh thøc ph¶i tiªu chuÈn ho¸ ®Ó dÔ bè trÝ vμ sö dông víi hiÖu suÊt cao. - CÊu t¹o liªn kÕt ®¬n gi¶n, khi th¸o l¾p kh«ng ¶nh h−ëng lÉn nhau, kh«ng h− háng; mèi nèi ph¶i xÝt nhau vμ cã ®é bÒn ch¾c khi chuyªn chë. - Nã cã thÓ sö dông ®èi víi bÊt kú lo¹i trô nμo, ®Æc biÖt trô tiÕt diÖn ch÷ nhËt vμ trßn v¸ch th¼ng ®øng.
 11. o Nã cã thÓ lμm b»ng gç, thÐp hay gç thÐp kÕt hîp, trong t−¬ng lai cã thÓ lμm tõ vËt liÖu nhùa polyme hoÆc c¸c chÊt kh¸c. o C¸c tÊm v¸n khu«n l¾p ghÐp ph¶i cã cÊu t¹o sao cho tiÖn lîi trong vËn chuyÓn vμ l¾p r¸p, tËn dông c¸c ph−¬ng tiÖn cÈu l¾p ®¬n gi¶n. KÝch th−íc mçi tÊm th−êng lÊy kho¶ng 4-12m2 vμ kh«ng nªn lÊy lín qu¸ 20m2 v× kh«ng tiÖn lîi vμ dÔ khuyÕt tËt khi vËn chuyÓn vμ l¾p r¸p, sè quay vßng Ýt ®i. o Trong 1 c«ng tr×nh cÇn cè g¾ng sö dông tèi thiÓu sè c¸c chñng lo¹i tÊm cã kÝch th−íc kh¸c nhau (th−êng ®−îc ®¸nh sè theo m· hiÖu), sè l−îng m· hiÖu phô thuéc chiÒu cao tÊm vμ chiÒu cao trô. o C¸c tÊm l¾p ghÐp cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt: nÕu chiÒu dμi tÊm ®Æt theo ph−¬ng ngang gäi lμ tÊm
 12. ngang, nÕu chiÒu réng ®Æt theo ph−¬ng ngang gäi lμ tÊm ®øng. 10 3' 3' 13 13 12 1 1 12 1' 1' 1' 1' 11 1 1 11 2' 2' 98 1 1 89 7 6 1 1 6 7 1' 1' 1' 1' 5 4 1 1 4 5 3 2 1 1 2 3 2' 1' 1' 1' 1' 2'2' 2' 2 1 1 2 2' 2' 2' 3 3 2' 2' 2' 3 2' 2' 3 2' 2' 2 1 1 2 2' 1' 1' 1' 1' 2' V¸n khu«n l¾p ghÐp a.v¸n ngang b.V¸n ®øng 1-13.M· hiÖu c¸c tÊm v¸n
 13. m n m n CÊu t¹o v¸n khu«n l¾p ghÐp a.V¸n n»m ngang b.V¸n ®øng
 14. 4 3 2 4 1 1 2 5 4 3 V¸n khu«n cong ®Çu trô 1.V¸n 2.NÑp cong 3.Trô ®øng 4.NÑp ngang 5.Gi¸ liªn kÕt bul«ng
 15. o C¸c tÊm l¾p ghÐp ®−îc nèi víi nhau t¹i c¸c nÑp ngang b»ng bul«ng th«ng qua gi¸ ®ì c«ngson cã s−ên t¨ng c−êng. 2 4 3 4 2 3 2 1 2 3 C¸c bé phËn liªn kÕt c¸c tÊm v¸n khu«n l¾p ghÐp a.Gãc vu«ng b.Hai mÆt ®øng c.MÆt ph¼ng víi mÆt cong 1.Khung gãc liªn kÕt 2.Gi¸ liªn kÕt bul«ng 3.Bul«ng liªn kÕt 4.NÑp cong
 16. • V¸n khu«n thÐp: §èi víi v¸n khu«n thÐp th−êng dïng l¾p ghÐp. Nã gåm tÊm thÐp ®−îc gia c−êng bëi c¸c s−ên ®øng s−ên ngang. C¸c tÊm l¾p ghÐp liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c bul«ng. Lo¹i v¸n khu«n hiÖn nay ®−îc sö dông rÊt réng r·i kh«ng nh÷ng trong c«ng tr×nh cÇu ®−êng mμ cßn ë c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c. THEÏP TÁÚM DAÌY 4mm 50 157 50 THEÏP 50x50x5 50 0 15 R= THEÏP 50x50x5
 17. THEÏP TÁÚM DAÌY 4mm 50 150 50 THEÏP 50x50x5 50 50 50 50 50 BULÄNG LÀÕP RAÏP 200 VAÏN KHUÄN V¸n khu«n thÐp
 18. V¸n khu«n thÐp hiÖn tr−êng
 19. • V¸n khu«n tr−ît: KÝch V¸n khu«n Gi¸ treo kÕt häp víi khung chèng ®ì Thanh treo CÊu t¹o v¸n khu«n tr−ît
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2