intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2020-2021 - Bài 47: om - op­ (Trường Tiểu học Ái Mộ B)

Chia sẻ: Chu Thảo Minh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:14

11
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2020-2021 - Bài 47: om - op­ (Trường Tiểu học Ái Mộ B) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen và nhận biết được các vần om - op; luyện tập tìm những tiếng có vần om và tiếng có vần op; tập viết om - đom đóm, op - họp tổ;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2020-2021 - Bài 47: om - op­ (Trường Tiểu học Ái Mộ B)

 1. BÀI GIẢNG SOẠN THẢO THEO BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU TIẾNG VIỆT 1 (Tập 1)
 2. Bµi 47 o m ­ o p­   ­
 3. om op o m o p
 4. 1. Lµm que n ®o m ®ãm häp tæ
 5. Câu hỏi TiÕng  nµo  c ã vÇn o m? 1. c äp 2. góp 3. lo m kho m
 6. Câu hỏi TiÕng  nµo  c ã vÇn o p? 1. khóm tre 2. chỏm mũ 2. xóm quê 4. c ọp (h ổ)
 7. 2. TiÕng  nµo  c ã vÇn o m?  tiÕng  nµo  c ã vÇn o p? c äp (hæ ) khãm tre c hám mò lo m kho m xãm quª g o m g ãp
 8. 140 160 30 9012345678 130 60 50 20 80 40 170 150 180 100 120 110 90 70 10 THẢO LUẬN NHÓM T×m nh÷ng  tiÕng  c ã vÇn  o m vµ tiÕng  c ã vÇn o p.
 9. 2. TiÕng  nµo  c ã vÇn o m?  tiÕng  nµo  c ã vÇn o p? c äp (hæ ) khãm tre c hám mò lo m kho m xãm quª g o m g ãp
 10. 3. TËp ®äc : Lõ a vµ ng ùa Lõa vµ ngùa ®i xa. Lõa cßm nhom mµ chë l¾m ®å qu¸. Lõa nhê ngùa chë ®ì. Ngùa ch¶ nghe. V×cè qu¸, lõa ng· ra bê cá, thë hÝ hãp. ThÕ lµ bµ chñ xÕp ®å tõ lõa qua ngùa. Phỏng theo Lép – Tôn – xtôi (Thành Vân kể)
 11. LuyÖn ®äc  tõ  ng ÷ - cßm nhom] - l¾m ®å - ch¶ nghe - thë hã hãp - xÕp ®å Gi¶I nghÜa tõ: Thë hã hãp (thë mÖt nhäc, yÕu ít, như­ s¾p hÕt h¬i)
 12. Nè i tiÕp a. Lõa nhê ngùa chë ®ì ®å. Ngùa …. b. Ngùa ng·, thë hÝ hãp, thÕ lµ….
 13. 4. TËp viÕt
 14. Xin Chaân Thaønh Caùm Ôn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2