intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 2

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

34
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên" trình bày các kiến thức về khái niệm đá thiên nhiên, những đặc điểm của đá thiên nhiên, phân loại đá thiên nhiên, một số tính chất cơ ý của vật liệu đá thiên nhiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 2

 1. CHÖÔNG 2 VAÄT LIEÄU ÑAÙ THIEÂN NHIEÂN 1
 2. 1. KHAÙI NIEÄM : 1.1. Ñaù thieân nhieân : Bao goàm moät hay nhieàu khoaùng vaät voâ cô khaùc nhau. Khoaùng vaät laø nhöõng vaät theå ñoàng nhaát veà thaønh phaàn hoùa hoïc, caáu truùc vaø tính chaát vaät lyù. Ñaù thieân nhieân ñöôïc taïo neân bôûi moät loaïi khoaùng vaät goïi laø ñôn khoaùng nhö ñaù thaïch anh, ñaù thaïch cao. Ñaù ñöôïc taïo neân bôûi nhieàu loaïi khoaùng goïi laø ña khoaùng nhö ñaù basalte, ñaù granite. Laø saûn phaåm ñöôïc khai thaùc vaø gia coâng baèng caùc phöông phaùp cô hoïc. 2
 3. 1.2. Nhöõng öu ñieåm cuûa vaät lieäu ñaù TN: + Cöôøng ñoä chòu neùn vaø ñoä cöùng cao + Beàn vöõng trong moâi tröôøng söû duïng + Là vật liệu địa phương, giá thành thấp +Được dùng làm vật liệu trang trí 3
 4. 2. PHAÂN LOAÏI : 2.1 Theo nguoàn goác hình thaønh : Caên cöù vaøo caáu truùc vaø nguoàn goác hình thaønh cuûa ñaù, ñaù thieân nhieân ñöôïc chia thaønh 3 nhoùm sau : •  Ñaù magma (ñaù phuùn xuaát) •  Ñaù traàm tích •  Ñaù bieán chaát 4
 5. 2.1.1 Ñaù magma : - Ñöôïc taïo thaønh töø quaù trình nguoäi ñaëc cuûa magma (nham thaïch) noùng chaûy ôû nhieät ñoä [1000 ÷1300]oC. Do ñoù, nhoùm ñaù naøy coù ñaëc ñieåm chung nhö sau : + Ñoàng nhaát + Ñaúng höôùng + Keát tinh daïng haït thaønh khoái ñaëc chaéc, coù añ, oñ lôùn. + Nhieàu maøu saéc. + Cöôøng ñoä chòu neùn cao. 5
 6. -Tuøy theo ñieàu kieän nguoäi ñaëc, chia ñaù magma laøm 3 loaïi : ÑAÙ MAGMA Magma xaâm nhaäp Magma phun traøo Magma vuïn SYEÙNITE PORPHYRE TRO, CAÙT NUÙI LÖÛA GABBRO ANDEÙSITE BOÏT NUÙI LÖÛA GRANITE DIABAZE TUFS NUÙI LÖÛA DIORITE BASALTE 6
 7. • Magma xaâm nhaäp : ôû saâu beân trong loøng ñaát. Bao goàm caùc loaïi : granite (hoa cöông), diorite, syeùnite. • Magma phun traøo : theo nhöõng keû nöùt traøo leân treân maët ñaát. Bao goàm caùc loaïi : basalte, porphyre, andeùsite, diabase. • Magma vuïn (phuùn xuaát rôøi raïc = ñaù vuïn hoûa sôn) : ñöôïc baén tung ra xa khoûi loøng ñaát. Bao goàm caùc loaïi : tro, caùt, boït, tufs nuùi löûa. 7
 8. 2.1.2 Ñaù traàm tích : - Ñöôïc taïo thaønh do quaù trình traàm laéng vaø tích tuï cuûa caùc loaïi vaät lieäu. Neân nhoùm ñaù naøy coù caùc tính chaát chung nhö sau : coù caáu taïo phaân lôùp, baát ñaúng höôùng (theo caùc höôùng coù khaû naêng chòu löïc khaùc nhau). - Döïa vaøo nguoàn goác hình thaønh, ñaù traàm tích phaân thaønh 3 loaïi :  Traàm tích cô hoïc : ñöôïc taïo thaønh do quaù trình traàm laéng vaø tích tuï cuûa caùc loaïi vaät lieäu rôøi raïc bò doøng chaûy cuoán troâi ñi nôi khaùc. Bao goàm caùc loaïi : caùt, saïn, soûi, sa thaïch, cuoäi keát, daêm keát.  Traàm tích hoùa hoïc : ñöôïc taïo thaønh do quaù trình traàm laéng vaø tích tuï cuûa caùc khoaùng vaät voâ cô. Nhoùm naøy bao goàm : ñaù voâi, dolomite, anhydrite, magneùsite.  Traàm tích höõu cô : ñöôïc taïo thaønh do quaù trình traàm laéng vaø tích tuï cuûa caùc xaùc ñoäng thöïc vaät. Nhoùm naøy bao goàm : ñaù voâi, voû soø, ñaù phaán, diatomite. 8
 9. ÑAÙ TRAÀM TÍCH TT CÔ HOÏC TT HOÙA HOÏC TT HÖÕU CÔ Rôøi raïc Lieân keát CAÙT CUOÄI KEÁT THAÏCH CAO ÑAÙ VOÂI CUOÄI DAÊM KEÁT DOLOMITE ÑAÙ PHAÁN SEÙT MAGNEÙSITE TREÙPEN ANHYDRITE DIATOMITE 9
 10. 2.1.3. Ñaù bieán chaát : - Laø caùc loaïi ñaù magma, hoaëc traàm tích bieán chaát taïo thaønh khi coù söï bieán ñoåi ñoät ngoät cuûa aùp suaát lôùn hoaëc nhieät ñoä cao. Nhoùm naøy bao goàm caùc loaïi : + Gneiss do granite bieán chaát taïo thaønh. + Ñaù hoa (marbre = ñaù caåm thaïch) do ñaù voâi bieán chaát taïo thaønh 10
 11. ÑAÙ BIEÁN CHAÁT BIEÁN CHAÁT KHU VÖÏC BIEÁN CHAÁT TIEÁP XUÙC GNEISS DIEÄP ÑAÙ HOA ÑAÙ TÖØ THAÏCH TÖØ THAÏCH GRANITE SEÙT TÖØ ANH TÖØ ÑAÙ VOÂI ÑAÁT SEÙT CAÙT 11
 12. 2.2.Theo khối lượng thể tích vaø cöôøng ñoä chòu neùn Khối lượng thể tích < 1800 kg/m3 : đá nhẹ Khối lượng thể tích  1800 kg/m3 : đá nặng 2.3.Theo cường độ chịu nén Cường độ chịu nén < 1500 kG/cm2: đá nhẹ Cường độ chịu nén  1500 kG/cm2: đá nặng 2.4.Theo hệ số mềm Km < 0,6 : đá dùng nơi khô ráo Km = 0,6 – 0,75: đá dùng được ở nơi ít ẩm Km = 0,75 – 0,9 : đá dùng được ở nơi ẩm ướt Km > 0,9 : đá dùng được ở môi trường nước 12
 13. 2.5.Theo phaïm vi söû duïng : 2.5.1. Ñaù hoäc : coù hình daùng baát kyø, khoái löôïng nhỏ hơn 15 kg, chieàu daøi nhỏ hơn 500 mm 2.5.2. Ñaù gia coâng : 2.5.2.1.Ñaù khối 2.5.2.2. Ñaù cheû (ñaù ñeûo), coøn goïi laø ñaù phieán coù daïng hình hoäp duøng ñeå xaây moùng, xaây töôøng, laùt væa heø, laùt leà ñöôøng 2.5.2.3.Ñaù tấm 2.5.2.4. Ñaù dăm : d = 5 – 70 mm 2.5.2.5. Cát : d = 0,14 – 5 mm 2.5.2.6. Đá bụi : d < 0,14 mm 13
 14. MỎ ÑAÙ ÑANG ÑÖÔÏC KHAI THAÙC 14
 15. Khai thác đá bằng phương pháp khoan – nổ mìn 15
 16. GIA CÔNG ĐÁ THEO ĐÚNG KÍCH THƯỚC 16
 17. CHUYEÅN ÑAÙ KHOÁI SANG BAÕI CHÖÙA 17
 18. Sản phẩm đá Đá 4 x 6 kích thước 4 x 6 cm Đá hộc- kích thước 20 x 30 cm 18
 19. Đá phiến lát vĩa hè 19
 20. Đá tấm 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2