intTypePromotion=1

Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương mở đầu

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
2
lượt xem
0
download

Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương mở đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương mở đầu" cung cấp những kiến thức khái niệm vật liệu xây dựng; cát xây dựng, sản phẩm đá; dầm cầu nông thôn; sản phẩm bản sàn rỗng; cọc rỗng bêtông tiền áp; phân loại vật liệu xây dựng; vai trò của vật liệu xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương mở đầu

 1. CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU 1
 2. 1. KHAÙI NIEÄM VEÀ VLXD: - VLXD bao goàm : + Coát lieäu nhoû: caùt thaïch anh ñaëc chaéc, caùt roãng. + Chaát keát dính : ximaêng, thaïch cao, voâi,… + Nöôùc : ñeå nhaøo troän, phản ứng hoaù học + Phuï gia (coù theå coù) ñeå caûi thieän caùc tính chaát cuûa hoãn hôïp vöõa, beâ toâng; vaø vöõa, beâ toâng. + Coát lieäu lôùn: soûi, ñaù daêm ñaëc chaéc, coát lieäu lôùn roãng. + Gaïch, ngoùi ñaát seùt nung, khoâng nung, vaø silicat. + Taám lôïp fibrociment, kim loaïi. + Vaät lieäu goã, chaát deõo, sôn, verni, kim loaïi, … + Caùc caáu kieän beâ toâng coát theùp ñuùc saún: truï ñieän, coïc oáng, coïc ñaëc tieát dieän vuoâng, coïc roãng, coïc vaùn, oáng coáng, coáng hoäp, daàm hoäp, daàm caàu daãn tieát dieän chöõ I, chöõ T, super T, daàm caàu noâng thoân, baûn saøn roãng… 2
 3. Cát xây dựng Company Logo www.themegallery.com
 4. Sản phẩm đá Đá 1 x 2 kích thước 1 x 2 cm Đá 4 x 6 kích thước 4 x 6 cm Đá mi bụi Đá mi kích thước 3/8 inches Đá hộc- kích thước 20 x 30 cm 4
 5. Clinker  Portland Cement Company Logo www.themegallery.com
 6. Phụ gia betong 6
 7. Caùc loaïi gaïch ñaát seùt nung
 8. Company Logo www.themegallery.com
 9. 9
 10. Gạch xây tường Gạch thẻ Gạch Block Gạch Companyxây Logo demi Gạch xây tường đôi Gạch xây cột www.themegallery.com
 11. 11
 12. Gạch lát Granito Company Logo www.themegallery.com
 13. Thép cây tròn trơn Thép thanh vằn  Thép cuộn 13
 14. Thép chữ I Thép chữ C Thép góc Thép ống Thép tấm lá 14
 15. Trụ điện bêtông ly tâm ứng suất trước 15
 16. ống cống bêtông ly tâm 16
 17. Dầm cầu nông thôn Tiết diện chữ T 17
 18. Sản phẩm bản sàn rỗng 18
 19. Cọc vuông bêtông 19
 20. Cọc rỗng bêtông tiền áp 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2