intTypePromotion=1

Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 7

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
2
lượt xem
0
download

Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 7: Vữa xây dựng" với các nội dung khái niệm và phân loại vữa xây dựng; nguyên liệu chế tạo vữa xây dựng; các tính chất chủ yếu của hỗn hợp vữa xây dựng; cường độ của vữa; tính toán cấp phối vữa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 7

 1. CHÖÔNG 7 VÖÕA XAÂY DÖÏNG 1
 2. 1. KHAÙI NIEÄM VAØ PHAÂN LOAÏI VÖÕA XAÂY DÖÏNG : 1.1. Khaùi nieäm : - Vöõa xaây döïng laø ñaù nhaân taïo, bao goàm : + Coát lieäu nhoû: caùt + Chaát keát dính : ximaêng, thaïch cao, voâi,… + Nöôùc : ñeå nhaøo troän, phản ứng hoaù học + Phuï gia (coù theå coù) ñeå caûi thieän caùc tính chaát cuûa hoãn hôïp vöõa vaø vöõa -Vöõa coù theå xem laø moät loaïi beâtoâng haït nhoû nhöng khaùc beâtoâng ôû nhöõng ñieåm sau : + Khi thi coâng khoâng caàn ñaàm neùn + Phaûi coù tính giöõ nöôùc toát + Phaûi coù tính dính keát vôùi neàn xaây vaø vaät lieäu xaây. 2
 3. 1.2. Phaân loaïi : 1.2.1. Theo khoái löôïng theå tích o : - Vöõa naëng : o  1 500 kg/m3, ñöôïc cheá taïo töø caùt ñaëc chaéc - Vöõa nheïï : o < 1 500 kg/m3, ñöôïc cheá taïo töø caùt roãng 1.2.2. Theo chaát keát dính : - Vöõa ximaêng - Vöõa voâi - Vöõa hoãn hôïp: ximaêng-ñaát seùt, xi maêng-voâi-puzzolana,… - Vöõa thaïch cao 1.2.3. Theo phaïm vi söû duïng : - Vöõa xaây : lieân keát vaät lieäu gaïch ñaù thaønh khoái - Vöõa traùt : baûo veä coát xaây vaø trang trí beà maët coâng trình - Vöõa ñaëc bieät : vöõa choáng acide, vöõa choáng thaám, vöõa chòu nhieät, vöõa choáng tia phoùng xaï, vöõa cheøn khoâng co ngoùt, vöõa phun khoâ. 3
 4. 4
 5. 1.2.4 Keát caáu khoái xaây thöôøng : Coù khaû naêng chòu neùn laø chuû yeáu, chæ duøng cho nhaø ít taàng. 5
 6. 1.2.5 Keát caáu khoái xaây coù coát theùp: Coù khaû naêng chòu neùn, keùo, caét, uoán, chòu ñoäng ñaát. Coát theùp ñaët Vöõa hoaëc Beâtoâng cheøn trong vöõa Beâtoâng cheøn a) Ñaët coát theùp vaøo hoác roãng cuûa khoái xaây b) Töôøng thaúng ñöùng vôùi moái lieân keát coát theùp Vöõa hoaëc Beâtoâng cheøn Beâtoâng cheøn c) Hoác roãng trong töôøng d) Ñaët coát theùp vaøo hoác roãng (do xaây gaïch) 6
 7. Ñaët coát theùp Beâtoâng cheøn trong vöõa Beâtoâng cheøn e) Beâtoâng ñaõ cheøn f) Beä daàm khoái xaây g) Ñaët coát theùp lieân keát vôùi neàn trong töôøng vöõa trong khoái xaây Ñaët coát theùp trong vöõa h) Khoái xaây vôùi neàn gia cöôøng coát theùp Keát caáu khoái xaây coù coát theùp 7
 8. 1.2.6 Keát caáu khoái xaây daïng cuoán voøm vaø voû moûng : Ñöôïc söû duïng cho nhöõng nhòp daøi, taûi troïng naëng. 8
 9. 2. NGUYEÂN LIEÄU CHEÁ TAÏO : 2.1. Caùt : Caùt laø boä xöông chính cuûa vöõa, coù taùc duïng choáng co theå tích vaø taêng saûn löôïng vöõa. Chaát löôïng caùt aûnh höôûng ñeán cöôøng ñoä vöõa. Caùt duøng laø caùt thieân nhieân hoaëc caùt nhaân taïo, caùt phaûi ñaûm baûo yeâu caàu kyõ thuaät sau : + Ñoä baån  20% ñoái vôùi vöõa coù maùc  10 kG/cm2 + Ñoä baån  10% ñoái vôùi vöõa coù maùc 25-50 kG/cm2 + Ñoä baån  5% ñoái vôùi vöõa coù maùc  100 kG/cm2 - Khi xaây vaät lieäu ñaù thieân nhieân thì duøng caùt coù Dmax = 5mm. - Khi xaây gaïch vaø traùt lôùp loùt thì duøng caùt coù Dmax  2.5mm. - Khi traùt lôùp ngoaøi thì duøng caùt coù Dmax =1  2mm 9
 10. Baûng 7-1: Chæ tieâu kyõ thuaät cuûa caùt duøng cho vöõa (TCVN 1770:1986) 10
 11. Caùt duøng cheá taïo vöõa xaây döïng ñöôïc xaùc ñònh theo GOST 6426-52 D (mm) 0.16 0.315 1.25 5 Ai (%) 75 - 100 30 - 95 0 - 55 0-10 BIEÅ U ÑOÀ THAØ NH PHAÀ N HAÏ T CUÛ A CAÙ T 0 Vuøng caùt Löôï ng soù t tích luõ y (%) 10 20 haït nhoû 30 Phaïm vi cho 40 pheùp 50 60 70 Vuøng caùt haït lôùn 80 90 100 0,16 0 0,5 1 1,25 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 0,315 Ñöôø ng kính maé c saø ng (mm) 11
 12. 2.2. Chaát keát dính : - Choïn loaïi chaát keát dính phaûi thích hôïp yeâu caàu cöôøng ñoä (Rv), moâi tröôøng söû duïng, ñieàu kieän thi coâng. Rv = 0,2÷0,4 : moâi tröôøng khoâ raùo : duøng voâi, thaïch cao Rv = 1÷7,5 : moâi tröôøng khoâng coù gì ñaëc bieät : duøng vöõa hoãn hôïp Rv = 10÷20 : moâi tröôøng aåm : duøng ximaêng 2.3. Phuï gia : - Söû duïng taát caû caùc loaïi phuï gia nhö beâtoâng nhaèm caûi thieän caùc tính chaát cuûa vöõa nhö : + Phuï gia taêng deûo : taêng ñoä deûo, giaûm löôïng nöôùc nhaøo troän, tieát kieäm chaát keát dính. + Phuï gia voâ cô : taêng saûn löôïng vöõa - Vieäc söû duïng phuï gia naøo, haøm löôïng bao nhieâu ñeàu phaûi ñöôïc kieåm tra baèng thöïc nghieäm. 2.4. Nöôùc : - Söû duïng nöôùc saïch. 12
 13. 3. CAÙC TÍNH CHAÁT CHUÛ YEÁU CUÛA HOÃN HÔÏP VÖÕA XAÂY DÖÏNG : 3.1. Tính deûo : • Tính deûo (ñoä löu ñoäng) cuûa vöõa laø khaû naêng töï daøn ñeàu thaønh lôùp moûng vaø traûi ñeàu treân neàn. • Vöõa xaây vaø vöõa traùt caàn coù ñoä deûo toát ñeå deã thi coâng vaø ñaûm baûo chaát löôïng khoái xaây. • Tính deûo cuûa vöõa töôi ñöôïc xaùc ñònh theo TCVN: 3121 – 1979, bieåu thò baèng ñoä caém saâu cuûa quaû chuøy kim loaïi hình noùn, naëng (300 ± 2)g vaøo vöõa töôi. 13
 14. TCVN:3121-1979 TTTCXDVN-TX 14
 15. 3.2. Khaû naêng giöõ nöôùc cuûa vöõa : • Vöõa caàn phaûi coù khaû naêng giöõ nöôùc toát ñeå ñaûm baûo cho quaù trình hydrate hoùa cuûa ximaêng. • Khaû naêng giöõ nöôùc cuûa hoãn hôïp vöõa ñöôïc bieåu thò qua phaàn traêm tæ leä giöõa ñoä löu ñoäng cuûa hoãn hôïp vöõa sau khi chòu huùt ôû aùp löïa chaân khoâng vaø ñoä löu ñoäng cuûa hoãn hôïp vöõa ban ñaàu. 3.3. Ñoä phaân taàng cuûa hoãn hôïp vöõa : • Hoãn hôïp vöõa coù khaû naêng choáng phaân taàng toát laø coù ñoä ñoàng nhaát cao, khoâng bò phaân taàng trong quaù trình vaän chuyeån hoaëc chöa duøng ñeán. 15
 16. 4. CÖÔØNG ÑOÄ CUÛA VÖÕA : - Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa vöõa ñöôïc xaùc ñònh baèng thí nghieäm neùn caùc maãu vöõa coù hình khoái vuoâng vôùi kích thöôùc caïnh 7,07cm. - Maùc vöõa laø cöôøng ñoä chòu neùn trung bình cuûa maãu vöõa coù hình laäp phöông caïnh 7,07cm, ñuùc treân neàn xoáp vaø ñöôïc döôõng hoä 28 ngaøy trong ñieàu kieän tieâu chuaån vôùi nhieät ñoä moâi tröôøng laø 272oC, ñoä aåm moâi tröôøng tuøy thuoäc vaøo chaát keát dính söû duïng trong vöõa. - Caùc loaïi maùc vöõa : 0,4 ; 1 ; 2,5 ; 5 ; 7 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 30 4.1. Cöôøng ñoä vöõa xaây döïng treân neàn ñaëc ñöôïc xaùc ñònh : R v :cöôøng ñoä vöõa sau 28 ngaøy v R 28  0,25R x  N  0,4 X 28 16
 17. 4.2. Cöôøng ñoä vöõa treân neàn xoáp coù theå xaùc ñònh : + Löôïng xi maêng khi bieát maùc vöõa, maùc xi maêng ñöôïc tính theo coâng thöùc: Rv X  1000 k .R x Trong ñoù : X - Khoái löôïng xi maêng cho 1 m3 caùt,kg Rv - Maùc vöõa yeâu caàu , daN/cm2 Rx - Hoaït tính cuûa xi maêng, daN/cm2 k - Heä soá chaát löôïng vaät lieäu phuï thuoäc vaøo phöông phaùp thöû xi maêng, loaïi xi maêng vaø chaát löôïng caùt, xaùc ñònh theo baûng 7-1. + Löôïng hoà voâi hoaëc hoà seùt ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: Vh= 0,17(1- 0,002.X) Trong ñoù: Vh : - Löôïng hoà voâi hoaëc hoà seùt(coù khoái löôïng theå tích 1400 kg/m3) cho 1 m3 caùt; 17 X - Khoái löôïng xi maêng cho 1 m3 caùt(kg)
 18. Baûng 7-1 : Baûng trò soá k Heä soá k Modul ñoä lôùn cuûa caùt Ximaêng Portland Ximaêng Portland Pouzzolane 0,7 – 1 0,71 0,80 1,1 – 1,3 0,73 0,82 1,31 – 1,5 0,79 0,89 1,51 0,88 1 18
 19. 5. TÍNH TOAÙN CAÁP PHOÁI VÖÕA : 5.1 Vöõa xaây : 5.1.1 Yeâu caàu ñoái vôùi vöõa xaây : - Lieân keát toát vôùi vaät lieäu xaây. - Yeâu caàu ñoä deûo xaùc ñònh theo baûng 7-2 Ñoä deûo vöõa OK (cm) Loaïi keát caáu xaây Neàn xoáp hay trôøi Neàn ñaëc hay trôøi noùng laïnh Gaïch ñaát seùt 8 – 10 6–8 nung Gaïch xæ 7–9 5–7 Ñaù thieân nhieân 5–7 1–5 Gaïch, ñaù coù yeâu 2-3 1-2 19 caàu leøn chaëc
 20. 5.1.2 Tính caáp phoái vöõa xaây : 5.1.2.1 Caáp phoái vöõa voâi : Voâi caáp 3  Voâi : caùt = 1 : 2 Voâi caáp 2  Voâi : caùt = 1 : 3 Voâi caáp 1  Voâi : caùt = 1 : 4 - Caùc loaïi vöõa voâi coù maùc döôùi 10 kG/cm2 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2