intTypePromotion=1

Bài giảng Nghị định số 85/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Duong Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:53

0
258
lượt xem
126
download

Bài giảng Nghị định số 85/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng. Nguyên tắc: KHĐT phải được người có thẩm quyền phê duyệt sau khi có quyết định đầu tư hoặc phê duyệt đồng thời với phê duyệt dự án để làm cơ sở pháp lý cho chủ đâu ftư tổ chức lựa chọn nhà thầu. Phải lập KHĐT cho toàn bộ dự án; trường hợp chưa đủ điều kiện và cần thiết thì có thể lập cho một hoặc một sô gói thầu để thực hiện trước....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghị định số 85/2009/NĐ-CP

 1. NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2009/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG THEO LUẬT XÂY DỰNG
 2. KẾT CẤU CỦA NGHỊ ĐỊNH 13 Chương 77 Điều Chương I Những quy định chung Chương II Kế hoạch đấu thầu Chương III Sơ tuyển nhà thầu Chương IV Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Chương V Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp Chương VI Chỉ định thầu Chương VII Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác Chương VIII Quy định về hợp đồng Chương IX Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu Chương X Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu Chương XI Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu Chương XII Các vấn đề khác Chương XIII Điều khoản thi hành
 3. KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU (Điều 6 Luật ĐT và Chương II NĐ 85/CP) A. NGUYÊN TẮC  KHĐT phải được người có thẩm quyền phê duyệt sau khi có quyết định đầu tư hoặc phê duyệt đồng thời với phê duyệt dự án để làm cơ sở pháp lý cho chủ đâu ftư tổ chức lựa chọn nhà thầu.  Phải lập KHĐT cho toàn bộ dự án; trường hợp chưa đủ điều kiện và cần thiết thì có thể lập cho một hoặc một sô gói thầu để thực hiện trước.  KHĐT phải nêu rõ số lượng gói thầu và 7 nội dung của từng gói thầu.  Phân chia gói thầu phải căn cứ vào tính chất kỹ thuật công việc, trình tự thực hiện, bảo đảm quy mô gói thầu hợp lý và tính đồng bộ của DA. Một gói thầu có 1 HSMT và tổ chức đấu thầu 1 lần. Một gói thầu có 1 hợp đồng. Trường hợp gói thầu có nhiều phần riêng biệt thì thực hiện theo 1 hoặc nhiều hợp đồng.
 4. III. Nội dung KHĐT 1) Tên gói thầu Gói thầu có thể bao gồm các nội dung công việc: Lập BCNCTKH (BCĐT), BCNCKT (DAĐT) và TKKT. Gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt, trong KHĐT cần nêu tên của từng phần 2) Gi¸ gãi thÇu: xác định trên cơ sở TM§T, DT, TDT;  Xác định giá gói thầu tư vấn lập P F/S, F/S (theo thống kê kinh nghiệm; ước tính TMĐT theo định mức suất ĐT; sơ bộ TMĐT) 3) Nguån vèn: nêu rõ nguồn / phương thức thu xếp; cơ cấu vốn ODA (trong nước/ngoài nước) 4) H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu: cụ thể trong nước, q.tế, sơ tuyển, lựa chọn DS NT trong tư vấn, tư vấn cá nhân 5) Thêi gian lùa chän nhµ thÇu: xác định thời gian phù hợp với tiến độ gói thầu 6) H×nh thøc hîp ®ång:  7) Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång: ®¶m b¶o phï hîp  víi tiÕn ®é DA
 5. IV. Trình, thẩm định, phê duyệt KHĐT Trình duyệt - Chủ đầu tư trình KHĐT lên người QĐĐT hoặc người được uỷ quyền QĐĐT xem xét, phê duyệt; đồng thời gửi tổ chức thẩm định. -Đ/v các gói thầu DVTV trước khi QĐĐT thì chủ ĐT, đơn vị được giao trách nhiệm chuẩn bị DA trình KHĐT lên người đứng đầu cơ quan mình (người giao nhiệm vụ) để xem xét, phê duyệt Thẩm định: Tổ chức/cơ quan thẩm định trong thời hạn tối đa 20 ngày. Phê duyệt Người QĐ ĐT hoặc người được uỷ quyền QĐĐT hoặc người đứng đầu cơ quan chuẩn bị DA có trách nhiệm phê duyệt trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được b/c của tổ chức thẩm định.
 6. V. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch đấu thầu I. Mô tả tóm tắt dự án II. Phần công việc đã thực hiện: Công việc chuẩn bị dự án, những gói thầu đã thực hiện... (giá trị tương ứng và căn cứ pháp lý) III. Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu: Chi phí ban QLDA, đền bù, giải phóng mặt bằng, dự phòng phí (phần chưa phân bổ cho từng gói thầu)... 3. Phần kế hoạch đấu thầu: các công việc hình thành các gói thầu kể cả rà phá bom mìn, xây dựng khu tái định cư, bảo hiểm, đào tạo... * Tổng giá trị các phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn NT và phần công việc thuộc KHĐT không được vượt tổng mức đầu tư của DA.
 7. SƠ TUYỂN NHÀ THẦU (Chương III) I. Trường hợp áp dụng: Căn cứ theo tính chất, quy mô của gói thầu II. Trình tự thực hiện sơ tuyển (Đ.13) 1. Lập hồ sơ mời sơ tuyển: Bên mời thầu lập (theo Mẫu) • Yêu cầu về năng lực kỹ thuật • Yêu cầu về năng lực tài chính • Yêu cầu về kinh nghiệm TCĐG theo tiêu chí "đạt", "không đạt" nêu trong HSMST theo các yêu cầu trên. 2. Thông báo và phát hành mời sơ tuyển: • Thông báo 3 kỳ liên tiếp trên tờ báo / trang web • Đấu thầu quốc tế: còn phải đăng trên báo tiếng Anh • Phát hành miễn phí sau 10 ngày kể từ khi đăng tải lần đầu
 8. SƠ TUYỂN NHÀ THẦU (Tiếp) 3. Tiếp nhận và quản lý HS dự sơ tuyển 4. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển: Do bên mời thầu thực hiện theo phương pháp đánh giá “Đạt” / “Không đạt” 5. Trình và phê duyệt kết quả sơ tuyển Bên mời thầu trình, chủ đầu tư phê duyệt 6. Thông báo kết quả sơ tuyển Thông báo bằng văn bản về kết quả sơ tuyển đến các nhà thầu tham dự sơ tuyển (bao gồm cả NT trúng và NT không trúng ST). NT trúng tuyển được mời tham gia đấu thầu.
 9. ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP (Chương V) Quy trình tổng quát (1 giai đoạn): 1) Chuẩn bị đấu thầu 2) Tổ chức đấu thầu 3) Đánh giá HSDT 4) Thẩm định và phê duyệt KQĐT 5) Thông báo KQĐT 6) Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng 7) Ký hợp đồng
 10. ĐẤU THẦU MSHH, XL Bước 1. Chuẩn bị đấu thầu (Điều 23) 1) S¬ tuyÓn nhµ thÇu: (căn cứ vào tính chất, quy mô của gói thầu)  2) LËp HSMT: Căn cứ vào Mẫu HSMT do Bộ KH-ĐT ban hành và điều kiện cụ thể của gói thầu 3) Phê duyệt HSMT  4) Mêi thÇu :  • Thông báo mời thầu ®èi víi ®Êu thÇu réng  r∙i trªn trªn tê b¸o vÒ ®Êu thÇu 3 kú liªn  tiÕp vµ trªn trang th«ng tin ®iÖn tö vÒ  ®Êu thÇu. §Êu thÇu qu«c tÕ cßn ph¶i ®¨ng  trªn mét tê b¸o tiÕng Anh  (từ khi thông báo đến bán HSMT tối thiểu 10 ngày)  • Göi th­ mêi thÇu ®èi víi ®Êu thÇu h¹n chÕ  hoÆc qua s¬ tuyÓn (trong n­íc ≥ 5 ngµy;  quèc tÕ ≥ 7 ngµy)
 11. HỒ SƠ MỜI THẦU ­ C¨n cø: QĐ đầu tư và các tài liệu (F/S...); KHĐT được duyệt; TKKT kèm theo dự toán được duyệt (bắt buộc đối với XL); các quy định pháp luật về đấu thầu và quy định khác; chính sách Nhà nước về thuế, lương, ưu đãi... ­ Néi dung: theo Mẫu HSMT • Một số nội dung chính: Yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt; Yªu cÇu vÒ  mÆt tµi chÝnh, th­¬ng m¹i; Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸, yªu cÇu  quan träng, ®iÒu kiÖn ­u ®∙i, thuÕ, b¶o hiÓm… • §/v c¸c gãi thÇu ®∙ s¬ tuyÓn, kh«ng cÇn qui ®Þnh TC§G vÒ  kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc nh­ng y/c nhà thầu kh¼ng ®Þnh l¹i • Kh«ng ®­îc nªu yªu cÇu vÒ nh∙n hiÖu,xuÊt xø cô thÓ cña  hµng ho¸. Cho phÐp nªu ®Ó tham kh¶o nh­ng ph¶i ghi côm  tõ “hoÆc t­¬ng ®­¬ng” sau nh∙n hiÖu, catal«... • Chỉ yêu cầu Giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sx đ/v hàng hoá đặc thù, phức tạp • Nghiêm cấm sử dụng lao động nước ngoài khi lao động trong nước có khả năng đáp ứng
 12. Bước 2. Tổ chức đấu thầu (Đ.28)    1) Ph¸t hµnh HSMT :  Bán HSMT cho nhà thầu tới trước thời điểm đóng thầu. Nhà thầu liên danh chỉ cần một thành viên mua HSMT    2) ChuÈn bÞ HSDT Trường hợp thay đổi tư cách tham dự thầu. NT phải thông báo bằng văn bản đến bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu. BMT xem xét giải quyết: • Đ/v đấu thầu rộng rãi, chấp thuận khi nhận được văn bản trước thời điểm đóng thầu; • Đ/v đấu thầu hạn chế, qua sơ tuyển: tuỳ từng trường hợp BMT b/c chủ đầu tư. Giải quyết phải đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch    3) TiÕp nhËn vµ qu¶n lý HSDT     4) Më thÇu (më HS ®Ò xuÊt KT vµ HS ®Ò xuÊt TC) •Më c«ng khai và mở ngay sau thêi ®iÓm ®ãng thÇu theo thø  tù ch÷ c¸i C«ng bè th«ng tin chÝnh nªu trong HSDT  •Biªn b¶n më thÇu ph¶I ®­îc ®¹i diÖn BMT, nhµ thÇu, c¬  quan liªn quan x¸c nhËn  • Bên mời thầu phải ký xác nhận từng trang bản gốc HSDT và quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ mật
 13. ĐẤU THẦU MSHH, XL Bước 3. Đánh giá HSDT (Đ.29) 1) §¸nh gi¸ s¬ bé :   • KiÓm tra tÝnh hîp lÖ: (i) TÝnh  hîp lÖ cña ®¬n dù thÇu;  (ii) TÝnh hîp lÖ cña tho¶ thuËn liªn danh; (iii) GiÊy  CNĐK, CN§T, Q§ thµnh lËp hoặc ĐKHĐ hợp ph¸p; (iv) Sè  l­îng b¶n chÝnh, b¶n chôp HSDT; (v) Sự hợp lệ của bảo  đảm dự thầu; (VI) C¸c phô lôc, tµi liÖu kÌm theo  HSDT.Dựa vào yªu cÇu quan träng (®iÒu kiÖn tiªn quyÕt)  nêu trong HSMT để lo¹i bá HSDT kh«ng ®¸p øng. • Đánh giá năng lực và kinh nghiệm của NT (đối với gói thầu không qua sơ tuyển): dùng tiêu chí "đạt" hoặc "không đạt" 2) §¸nh gi¸ chi tiÕt HSDT : • §¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt ®Ó x¸c ®Þnh HSDT ®¸p øng c¬  b¶n HSMT: dùng thang điểm (100, 1.000, ...) hoặc tiêu chí "đạt" hoặc "không đạt". • X¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ • XÕp h¹ng HSDT theo gi¸ ®¸nh gi¸
 14. Một số nội dung lưu ý  Đánh giá NL, KN có thể thực hiện sau khi xác định giá đánh giá  Khi phê duyệt DS NT đạt KT, chủ ĐT có thể yêu cầu BMT đánh giá lại về mặt KT đ/v NT có số điểm KT xấp xỉ đạt tối thiểu nhưng có giá dự thầu thấp, mang lại hiệu quả cao hơn.  BMT yêu cầu NT bổ sung tài liệu (Giấy CN đăng ký KD, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và các tài liệu khác) nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, NL, KN nhưng không làm thay đổi nội dung cơ bản HSDT, giá dự thầu Đối với gói thầu xây lắp  Trừ trường hợp do t/c của gói thầu yêu cầu nhà thầu phải thực hiện biện pháp thi công nêu trong HSMT. Nếu không bắt buộc thì trong HSMT có thể cho phép NT đề xuất biện pháp thi công khác. HSMT cần nêu TCĐG đ/v biện pháp thi công của NT  Nếu cho phép NT chào phương án thay thế, HSMT phải nêu rõ TCĐG, phương pháp đánh giá p. án thay thế  Bỏ tiêu chí đánh giá về TB thi công, vật tư nhân lực trong Bước đánh giá về mặt KT (Tchí này đã đánh giá ở B. trước: năng lực của NT)
 15. Đánh giá HSDT đ/v gói thầu 1. Đánh giá sơ bộ a) Kiểm tra HSDT, loại bỏ HSDT khi vi phạm một trong các yêu cầu quan trọng (Điều kiện tiên quyết) sau: • Nhà thầu không có tên trong danh sách mua HSMT • Nhà thầu không đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định tại các điều 7, 8 của Luật ĐT • Không có bảo đảm dự thầu hoặc bảo đảm dự thầu không hợp lệ •  Không có bản gốc HSDT • Đơn dự thầu không hợp lệ • Hiệu lực HSDT không đúng quy định HSMT • HSDT có giá dự thầu không cố định, chào nhiều mức giá hoặc giá có kèm điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư . • Nhà thầu chính có tên trong hai hoặc nhiều HSDT • NT vi phạm một trong 19 hành vi bị cấm • Các yêu cầu quan trọng khác do đặc thù gói thầu.
 16. Đánh giá gói thầu MSHH b) Đ¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm       (¸p dông tr­êng hîp kh«ng s¬ tuyÓn, ®¸nh gi¸  theo tiªu chÝ “®¹t "/" kh«ng ®¹t”)   • Kinh nghiÖm thùc hiÖn c¸c gãi thÇu t­¬ng tù; • N¨ng lùc SXKD, c¬ së VCKT, tr×nh ®é c¸n bé;  • N¨ng lùc TC: Tæng TS, tæng nî ph¶i tr¶, TS ngắn hạn,  nợ ngắn hạn, doanh thu, lîi nhuËn…  2. Đánh giá chi tiết a) Đ¸nh gi¸ vÒ mÆt Kü thuËt (theo thang ®iÓm hoÆc  tiªu chÝ “®¹t" /" kh«ng ®¹t” :  • §Æc tÝnh, thông số KT cña hµng hãa, tiªu chuÈn  s¶n xuÊt… • Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của gi¶i ph¸p kü  thuËt, biÖn ph¸p tæ chøc cung cÊp, lắp đặt hàng hoá • Møc ®é ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ b¶o hµnh • Kh¶ n¨ng thÝch øng vÒ mÆt ®Þa lý • Thêi gian thùc hiÖn (giao hàng, lắp đặt); ®µo t¹o  chuyÓn giao CN… • Kh¶ n¨ng cung cÊp tµi chÝnh (nÕu yªu cÇu)
 17. иnh gi¸ HSDT của gãi thÇu MSHH (tiếp) b) X¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ :  ­ X¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu ­ Söa lçi  ­ HiÖu chØnh sai lÖch ­ ChuyÓn ®æi sang mét ®ång tiÒn chung (nÕu cã) ­ §­a c¸c chi phÝ vÒ mét mÆt b»ng gåm :     + C¸c ®iÒu kiÖn vÒ mÆt KT nh­ : tiÕn ®é  thùc hiÖn; c«ng suÊt, hiÖu suÊt cña m¸y mãc  thiÕt bÞ; møc tiªu hao ®iÖn n¨ng, nguyªn nhiªn  vËt liÖu; chi phÝ vËn hµnh, duy tu, b¶o d­ìng,  tuæi thä...     + §iÒu kiÖn th­¬ng m¹i, tµi chÝnh     + ¦u ®∙I trong ®Êu thÇu quốc tế + Các yếu tố khác
 18. Söa lçi vµ hiÖu chØnh sai lÖch (§iÒu  30) 1. Söa lçi a) Lçi sè häc (céng, trõ, nh©n, chia kh«ng chÝnh x¸c) ­   Không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì đơn giá là cơ sở pháp lý - Không nhất quán giữa bảng giá tổng hợp và bảng giá chi tiết thì bảng giá chi tiết là cơ sở pháp lý b) Lçi kh¸c - Cột thành tiền được điền mà không có đơn giá ...; Không có cột thanh tiền...; không có cột số lượng ­ Lçi nhÇm ®¬n vÞ: sử dụng dấu chấm (.) hoặc phẩy (,) sai - Sai lệch giữa nội dung thuộc đề xuất KT và TC - Không nhất quán giữa con số và chữ viết thì chữ việt là cơ sở. Nếu chữ viết sai thì lấy con số làm cơ sở và thựuc hiện sửa lỗi số học - Sai khác giữa giá trị ghi trong đơn dự thầu và giá trong biểu tổng hợp  Sau khi söa lçi, BMT th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho NT, nếu NT kh«ng chÊp nhËn th× bÞ lo¹i. 2.  HiÖu chØnh sai lÖch  Điều chỉnh những nội dung thiếu hoặc thừa trong HSDT/HSMT
 19. ĐẤU THẦU MSHH, XL B­íc 4 : ThÈm ®Þnh, phª duyÖt (Điều 31) 1) Tr×nh duyÖt, thÈm ®Þnh : • BMT lËp b¸o c¸o KQ§T göi chñ ®Çu t­  vµ göi c¬ quan, tæ  chøc thÈm ®Þnh • C¬ quan, tæ chøc thÈm ®Þnh lËp b¸o c¸o thÈm ®Þnh göi  chñ ®Çu t­  2) Phª duyÖt KQ§T : • Chñ ®Çu t­ phª duyÖt KQ§T c¨n cø b¸o c¸o KQ§T vµ B¸o  c¸o thÈm ®Þnh • V¨n b¶n phª duyÖt KQ§T : (1) Tªn nhµ thÇu tróng thÇu;  (2) Gi¸ tróng thÇu; (3) H×nh thøc hîp ®ång; (4) Thêi  gian thùc hiÖn hîp ®ång; (5) C¸c néi dung cÇn l­u ý   (nÕu cã) • Tr­êng hîp kh«ng cã nhµ thÇu tróng thÇu, trong v¨n b¶n  phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu ph¶I nªu râ kh«ng cã nhµ  thÇu tróng thÇu vµ huû ®Êu thÇu ®Ó thùc hiÖn lùa chän  nhµ thÇu theo quy ®Þnh
 20. ĐẤU THẦU MSHH, XL B­íc 5 : Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu  (Điều 31) 1) Thêi ®iÓm th«ng b¸o: Th«ng b¸o ngay sau khi cã  quyÕt ®Þnh phª duyÖt  2) H×nh thøc th«ng b¸o: c«ng khai trªn Tê b¸o /  Trang th«ng tin ®iÖn tö vÒ ®Êu thÇu vµ b»ng  v¨n b¶n cho c¸c ®èi t­îng liªn quan 3) §èi t­îng th«ng b¸o : TÊt c¶ c¸c nhµ thÇu tham  dù thÇu bao gåm nhµ thÇu tróng thÇu vµ nhµ  thÇu kh«ng tróng thÇu. Trong th«ng b¸o KQ§T  kh«ng ph¶i gi¶i thÝch lý do ®èi víi nhµ thÇu  kh«ng tróng thÇu. Riêng đối với nhà thầu trúng thầu cần có kế hoạch và nội dung thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản