Bài giảng Ngôi ngược

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
161
lượt xem
38
download

Bài giảng Ngôi ngược

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân loại: - Hoàn toàn - Không hoàn toàn kiểu mông - Không hoàn toàn kiểu chân Nguyên nhân: - Do mẹ - Do thai - Phần phụ của thai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngôi ngược

 1. Tr−êng §¹i HäC S− ph¹m HuÕ Bộ môn Sản Ngôi ngược
 2. Phân loại Kh«ng Kh«ng Kh«ng Hoμn toμn Hoμn toμn hoμn toμn hoμn toμn hoμn toμn kiÓu m«ng kiÓu ch©n kiÓu ch©n Nguyên nhân PhÇn phô PhÇn phô Do mÑ Do mÑ Do thai Do thai cña thai cña thai
 3. C¸c lo¹i lo¹i ng«I ng−îc C¸c ng«i ngù¬c
 4. ThÕ vμ kiÓu thÕ §−êng kÝnh lät: L−ìng ô ®ïi 9,5cm Mèc cña ng«i: §Ønh x−¬ng cïng KiÓu thÕ lät: Cïng chËu tr¸i tr−íc Cïng chËu tr¸I sau Cïng chËu ph¶I tr−íc Cïng chËu ph¶I sau KiÓu thÕ sæ: Cïng chËu tr¸I ngang Cïng chËu ph¶I ngang
 5. ChÈn ®o¸n Hái Tøc mét bªn m¹ng s−ên Nh× Tö cung h×nh trøng, trôc däc n Nghe TT Ngang hoÆc trªn rèn Cùc trªn : §Çu Kh¸m 4 TT Cùc d−íi: M«ng, ch©n Kh¸m § ¢ Sê thÊy c¸c bé phËn cña thai tr×nh diÖn
 6. Th¸I ®é xö trÝ Nguyªn t¾c: Kh¸m xÐt cÈn thËn, nhÑ nhμng Tiªn l−îng ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c Xö trÝ: -§Î ®−êng ©m ®¹o: + S¶n phô - *ChuÈn bÞ ®ì ®Î: + Nh©n viªn y tÕ + Dông cô
 7. Kü thuËt ®ì ®Î: PP. Vermelin: ChuÈn bÞ - §Æt ®−êng truyÒn - Chê CTC më hÕt, ChØ ®Þnh: Con r¹, thai nhá, TSM në tèt Chó ý - Kh«ng trî gióp, kh«ng can thÞªp - §Ó ®Î tù nhiªn.
 8. pp. Tsovianop Môc ®Ých: Lμm ng«i lät vμ xuèng tõ tõ , TSM gi·n në tèt C¸ch lμm: Gi÷ cho ng«i kh«ng sæ ra ngoμi trong 1 thêi gian Kh«ng HT kiÓu m«ng: Khèi ngùc vμ ch©n thai lμm më CTC, gi·n TSM Hoμn toμn: Dïng g¹c Ên vμo ©m hé khi cã c¬n co
 9. Sinh ng«i ngù¬c cã can thÞªp tõng phÇn §Ó sinh tù nhiªn ®Õn rèn. ChØ hç trî th× LÊy ®Çu hËu: sæ vai, tay vμ ®Çu hËu Thñ thuËt Mauriceau. L©ý vai: Thñ thuËt Lovset Thñ thuËt Bracht
 10. LÊy ®Çu hËu: Thñ thuËt Bracht ChØ ®Þnh: Con r¹, thai nhá, TSM gi·n, në tèt Ng−êi phô: Gi÷ ®¸y tö cung ®Ó ®Çu thai nhi cói tèt -1 Ng−êi ®ì ®Î: CÇm hai ch©n thai nhi Gi÷ cho l−ng thai lu«n s¸t vμo x−¬ng vÖ cña mÑ KÕt hîp c¬n co tö cung+ §Èy trªn vÖ
 11. Thñ thuËt Bracht
 12. LÊy ®Çu hËu: Thñ thuËt Mauricaeu ChØ ®Þnh: Con so, thai lín, TSM r¾n ch¾c Ng−êi ®ì ®Î: §Ó thai nhi n»m v¾t trªn c¼ng tay Ngãn trá vμ gi÷a ®Ì vμo hμm d−íi cña miÖng thai Ngãn trá vμ gi÷a cña tay kia ®Ì lªn g¸y thai Taä mét lùc kÐo theo h−íng ra sau vμ xuèng d−íi KÐo liªn tôc ®Õn khi h¹ chÈm xuèng tíi bê d−íi khíp vÖ th× cho ®Çu ngöa dÇn
 13. Thñ thuËt Mauricaeu
 14. ChØ ®Þnh ®¹i kÐo thai §ñ ®iÒu kiÖn sinh ®−êng ©m ®¹o TiÕp theo sau néi xoay thai Sinh ng−îc thai cã biÓu hiÖn suy ¸p dông cho ng«i m«ng ®ñ vμ ng«i m«ng thiÕu kiÓu ch©n
 15. ChØ ®Þnh mæ lÊy thai trong ng«i ng−îc Thai con so, träng l−îng thai −íc l−îng >3000 Thai con so, mÑ lín tuæi Thai con r¹ nh−ng thai lín h¬n lÇn sinh tr−íc nhiÒu TiÒn sö s¶n khoa xÊu Ng«i ng−îc sa cuèng rèn Ng«i ng−îc, suy thai Ng«i ng−îc chuyÓn d¹ kÐo dμi
Đồng bộ tài khoản