intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 1

Chia sẻ: Vu Dinh Hiep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
390
lượt xem
93
download

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ 1.1. Quản trị và vai trò của quản trị 1.1.1. Khái niệm ? Quản trị là hoạt động cần thiết trong tổ chức. ? Quản trị là hoạt động để đạt mục tiêu tổ chức. ?Qua?n tri. ho.c l hồn thnh cơng vie^.c thơng qua con ngu+o+`i. ?L khoa ho.c nghin cu+'u phn tích ve^` cơng vie^.c trong to^? chu+'c, to^?ng ke^'t cc kinh nghie^.m thnh nguyn ta('c v lý thuye^'t p du.ng cho tình huo^'ng tu+o+ng tu+. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 1

 1. CHÖÔNG I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ QUAÛN TRÒ VAØ NHAØ QUAÛN TRÒ 1.1. Quaûn trò vaø vai troø cuûa quaûn trò 1.1.1. Khaùi nieäm  Quaûn trò laø hoaït ñoäng caàn thieát trong toå chöùc.  Quaûn trò laø hoaït ñoäng ñeå ñaït muïc tieâu toå chöùc. Quản trị học là hoàn thành công việc thông qua con người. Là khoa học nghiên cứu phân tích về công việc trong tổ chức, tổng kết các kinh nghiệm thành nguyên tắc và lý thuyết áp dụng cho tình huống tương tự
 2. CHÖÔNG I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ QUAÛN TRÒ VAØ NHAØ QUAÛN TRÒ Caùc hoaït ñoäng quaûn trò :   Phaân theo quaù trình hoaït ñoäng  Quaûn trò ñaàu vaøo  Quaûn trò vaän haønh  Quaûn trò ñaàu ra
 3. CHÖÔNG I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ QUAÛN TRÒ VAØ NHAØ QUAÛN TRÒ Phaân theo chöùc naêng hoaït ñoäng :   Quaûn trò saûn xuaát.  Quaûn trò marketing.  Quaûn trò R&D ( research & development ).  Quaûn trò nhaân söï.  Quaûn trò taøi chính. Quaûn trò vaên hoùa. 
 4. CHÖÔNG I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ QUAÛN TRÒ VAØ NHAØ QUAÛN TRÒ Phaân theo chöùc naêng quaûn trò   Hoaïch ñònh  Toå chöùc  Ñieàu khieån  Kieåm tra
 5. CHÖÔNG I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ QUAÛN TRÒ VAØ NHAØ QUAÛN TRÒ 1.1.2. Vai troø cuûa quaûn trò Hieäu quaû : Keát quaû thöïc hieän baèng hoaëc cao hôn muïc  tieâu ñeà ra. Hieäu suaát : Taêng tyû leä giöõa keát quaû thöïc hieän vaø chi phí  ñaàu vaøo.
 6. CHÖÔNG I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ QUAÛN TRÒ VAØ NHAØ QUAÛN TRÒ 1.2. Tính khoa hoïc vaø ngheä thuaät cuûa quaûn trò  Tính khoa hoïc :  Quaûn trò hoïc coù ñoái töôïng nghieân cöùu (con người, công ty, xí nghiệp), coù phöông phaùp phaân tích (thống kê) .  Quaûn trò hoïc laø khoa hoïc döïa treân kieán thöùc cuûa nhieàu moân hoïc.( toán, Điều khiển học, tin học, công nghệ học…) Tính ngheä thuaät :  Vaän duïng linh hoaït vaø saùng taïo caùc lyù thuyeát quaûn trò vaøo caùc tình huoáng VD một tướng lĩnh… . ( khoa học là sự hiểu biêt kiến thức có hệ thống, còn nghệ thuật là sự tin lọc kiến thức ),phải nói đến tài nghệ của nhà quản trị. Có nhiều nghệ thuật như : ngt sử dụng người, ngt mua hàng, ngt lắng nghe, ngt tích lũy, ngt khai thác…
 7. CHÖÔNG I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ QUAÛN TRÒ VAØ NHAØ QUAÛN TRÒ 1.3. Caùc chöùc naêng quaûn trò Hoaïch ñònh :   Xaùc ñònh muïc tieâu cuûa toå chöùc.  Xaây döïng chieán löôïc toång theå ñeå ñaït muïc tieâu.  Thieát laäp caùc keá hoaïch ñeå phoái hôïp caùc hoaït ñoäng.
 8. CHÖÔNG I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ QUAÛN TRÒ VAØ NHAØ QUAÛN TRÒ Toå chöùc :  Xaùc ñònh caùc coâng vieäc caàn laøm.   Phaân coâng coâng vieäc cho caùc caù nhaân.  Thaønh laäp caùc phoøng ban vaø boä phaän.  Xaùc laäp quan heä traùch nhieäm vaø quyeàn haïn.
 9. CHÖÔNG I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ QUAÛN TRÒ VAØ NHAØ QUAÛN TRÒ Ñieàu khieån :  Tuyeån duïng vaø ñaøo taïo nhaân söï.  Duy trì và phát triển sử dụng cung cấp phương tiện thích nghi với nguồn tài nguyên nhân sự.  Ñieàu khieån vaø chæ huy nhaân vieân.  Laõnh ñaïo vaø ñoäng vieân nhaân vieân.
 10. CHÖÔNG I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ QUAÛN TRÒ VAØ NHAØ QUAÛN TRÒ Kieåm tra :  Xaây döïng caùc tieâu chuaån kieåm tra.   Ño löôøng keát quaû thöïc teá  So saùnh keát quaû thöïc teá vôùi tieâu chuaån. Phaùt hieän sai leäch vaø ñieàu chænh sai leäch. 
 11. CHÖÔNG I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ QUAÛN TRÒ VAØ NHAØ QUAÛN TRÒ 1.4. Nhaø quaûn trò 1.4.1. Khaùi nieäm  Laø ngöôøi laøm vieäc trong toå chöùc.  Ñieàu khieån ngöôøi khaùc ñeå ñaït muïc tieâu cuûa toå chöùc.
 12. CHÖÔNG I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ QUAÛN TRÒ VAØ NHAØ QUAÛN TRÒ 1.4.2. Caùc caáp quaûn trò QTV CAÁP CAO QTV CAÁP TRUNG QTV CAÁP CÔ SÔÛ NGÖÔØI THÖØA HAØNH
 13. CHÖÔNG I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ QUAÛN TRÒ VAØ NHAØ QUAÛN TRÒ Caùc nhaø quaûn trò caáp cô sôû (First-line manager)  Toå tröôûng, tröôûng ca, giaùm saùt, ñoác coângï…  Ñöa ra caùc quyeát ñònh taùc nghieäp ( đôn đốc , hướng dẫn , điều  khiển ) Caùc nhaø quaûn trò caáp trung (Middle manager)  Tröôûng phoøng, phoù tröôûng phoøng, cöûa haøng tröôûng…  Ñöa ra caùc quyeát ñònh chieán thuaät ( thực hiện kế hoạch chính  sách của tổ chức ) Caùc nhaø quaûn trò caáp cao ( Top managers)  Giaùm ñoác, toång giaùm ñoác, giaùm ñoác ñieàu haønh…  Ñöa ra caùc quyeát ñònh chieán löôïc.  Chịu trách nhiệm về thành quả cuối cùng của tổ chức 
 14. CHÖÔNG I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ QUAÛN TRÒ VAØ NHAØ QUAÛN TRÒ Thôøi gian caùc caáp quaûn trò daønh cho caùc chöùc naêng quaûn trò Chöùc Naêng Hoaïch Toå Ñieàu Kieåm ñònh chöùc khieån tra Caáp quaûn trò QTV CAÁP CAO 28% 36% 22% 14% QTV CAÁP TRUNG 18% 33% 36% 13% QTV CAÁP CÔ SÔÛ 15% 24% 51% 10%
 15. CHÖÔNG I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ QUAÛN TRÒ VAØ NHAØ QUAÛN TRÒ 1.5. Caùc kyõ naêng vaø vai troø cuûa nhaø quaûn trò 1.5.1. Caùc kyõ naêng cuûa nhaø quaûn trò Kyõ naêng tö duy (Conceptual Skills)  Taàm nhìn, phaùn ñoaùn, toång hôïp vaø phaân tích ñeå nhaän  dieän caùc vaán ñeà vaø ñöa ra caùc giaûi phaùp cho toå chöùc. Hoã trôï nhaø quaûn trò thöïc hieän toát chöùc naêng hoaïch  ñònh.
 16. CHÖÔNG I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ QUAÛN TRÒ VAØ NHAØ QUAÛN TRÒ Kyõ naêng nhaân söï ( Human Skills)  Hieåu ñoäng cô laøm vieäc cuûa nhaân vieân, thieát laäp tinh  thaàn hôïp taùc, coù khaû naêng giao tieáp, ñoäng vieân vaø ñieàu khieån nhaân vieân. Hoã trôï nhaø quaûn trò thöïc hieän toát chöùc naêng ñieàu  khieån.
 17. CHÖÔNG I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ QUAÛN TRÒ VAØ NHAØ QUAÛN TRÒ Kyõ naêng kyõ thuaät ( Technical Skills)  Am hieåu veà coâng vieäc chuyeân moân nhaø quaûn trò phuï  traùch. Hoã trôï nhaø quaûn trò thöïc hieän toát chöùc naêng  ñieàu khieån vaø kieåm tra.
 18. CHÖÔNG I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ QUAÛN TRÒ VAØ NHAØ QUAÛN TRÒ Moái quan heä giöõa caùc kyõ naêng quaûn trò vaø caáp quaûn trò QTV QTV QTV CAÁP CAO CAÁP TRUNG CAÁP CÔ SÔÛ Kyõ naêng kyõ thuaät Kyõ naêng nhaân söï Kyõ naêng tö duy
 19. CHÖÔNG I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ QUAÛN TRÒ VAØ NHAØ QUAÛN TRÒ 1.5.2. Vai troø cuûa nhaø quaûn trò : Nhoùm vai troø quan heä vôùi con ngöôøi  Vai troø ñaïi dieän  Vai troø laõnh ñaïo  Vai troø lieân heä 
 20. CHÖÔNG I ÑAÏI CÖÔNG VEÀ QUAÛN TRÒ VAØ NHAØ QUAÛN TRÒ Nhoùm vai troø thoâng tin  Vai troø ñoái ngoaïi  Vai troø phoå bieán thoâng tin  Vai troø thu nhaän thoâng tin 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản