intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 4 Thông tin trong quản trị

Chia sẻ: Vu Dinh Hiep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
364
lượt xem
85
download

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 4 Thông tin trong quản trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình là từ diễn tả những chức năng đang được thực hiện và các công việc ưu tiên cần các nhà quản trị giải quyết, các chức năng này cụ thể là lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Hiệu suất là một phần vô cùng quan trọng của quản trị, nó đề cập đến mối quan hệ giưũa đầu vào và đầu ra. Nếu bạn có thể tạo được nhiều sản phẩm đầu ra hơn từ cùng lượng đầu vào thì bạn đã tăng được hiệu suất. Hoặc tương tự, nếu bạn có thể tạo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 4 Thông tin trong quản trị

 1. CHÖÔNG IV THOÂNG TIN TRONG QUAÛN TRÒ MUÏC TIEÂU CUÛA CHÖÔNG IV Hieåu cô cheá cuûa vieäc thoâng tin lieân laïc.  Bieát nguyeân nhaân laøm giaûm hieäu quaû thoâng tin.  Bieát caùch laøm taêng hieäu quaû thoâng tin. 
 2. CHÖÔNG IV THOÂNG TIN TRONG QUAÛN TRÒ 4.1. Khaùi nieäm vaø vai troø cuûa thoâng tin quaûn trò 4.1.1. Khaùi nieäm  Laø tin töùc caàn thieát ôû trong hay ngoaøi doanh nghieäp.  Caàn cho vieäc ra quyeát ñònh hay giaûi quyeát vaán ñeà.
 3. CHÖÔNG IV THOÂNG TIN TRONG QUAÛN TRÒ 4.1.2. đặc điểm và bản chất thông tin trong quản trị  Đặc điểm:  Không thể sản xuất để tiêu thụ dần được.  Muốn sử dụng có hiệu quả thì phải xử lý.  Thông tin phải chính xác, đầy đủ và kịp thời.  Bản chất:  Giúp ích cho quá trình hoạt động quản trị
 4. CHÖÔNG IV THOÂNG TIN TRONG QUAÛN TRÒ Moâ hình thoâng tin lieân laïc Phaûn hoài Chuyeån YÙ Maõ Tieáp Giaûi Nhaän thoâng töôûng hoùa nhaän maõ thöùc tin Nhieãu
 5. CHÖÔNG IV THOÂNG TIN TRONG QUAÛN TRÒ 4.1.3. Vai troø cuûa thoâng tin  Cung caáp thoâng tin cho nhaø quaûn trò ra quyeát ñònh.  Xác định vấn đề cần ra quyết định  Xác định cơ hội nguy cơ của doanh nghiệp  Xác định cơ sở khoa học của vấn đề  Lựa chọn phương án
 6. CHÖÔNG IV THOÂNG TIN TRONG QUAÛN TRÒ Cung caáp thoâng tin thöïc hieän caùc chöùc naêng quaûn trò.  Nhận thức vấn đề  Cung cấp dữ liệu  Xây dựng các phương án  Giải quyết vấn đề  Sửa chửa sai sót  Kiểm soát 
 7. CHÖÔNG IV THOÂNG TIN TRONG QUAÛN TRÒ Cung caáp thoâng tin phuïc vuï vieäc phaân tích, döï  baùo và phòng ngừa rủi ro. Phân tích  Dự báo  Xây dựng phương án phòng ngừa rủi ro 
 8. CHÖÔNG IV THOÂNG TIN TRONG QUAÛN TRÒ 4.2. Đối tượng của thông tin  Đối tượng thu thập  Đối tượng sử dụng  Đối tượng nhận tin  Đối tượng xử lý và bảo quản
 9. CHÖÔNG IV THOÂNG TIN TRONG QUAÛN TRÒ 4.3. Caùc chieàu thoâng tin lieân laïc trong doanh nghieäp 4.3.1. Thoâng tin lieân laïc xuoáng döôùi :  Laø doøng thoâng tin ñi töø caáp treân xuoáng caáp döôùi.  Chöùa nhöõng meänh leänh vaø chæ thò cuûa caáp treân.  Phöông tieän thöïc hieän baèng lôøi hoaëc vaên baûn.
 10. CHÖÔNG IV THOÂNG TIN TRONG QUAÛN TRÒ 4.3.2. Thoâng tin lieân laïc leân treân  Laø doøng thoâng tin ñi töø caáp döôùi leân caáp treân.  Chöùa caùc baùo caùo veà hoaït ñoäng cuûa caáp döôùi.  Phöông tieän thöïc hieän baèng lôøi hoaëc vaên baûn.
 11. CHÖÔNG IV THOÂNG TIN TRONG QUAÛN TRÒ 4.3.3. Thoâng tin lieân laïc ñan cheùo  Laø doøng thoâng tin giöõa caùc boä phaän khaùc nhau.  Chöùa thoâng tin trao ñoåi vaø hôïp taùc trong coâng vieäc.  Phöông tieän thöïc hieän baèng lôøi hoaëc vaên baûn.
 12. CHÖÔNG IV THOÂNG TIN TRONG QUAÛN TRÒ 4.4. Caùc phöông tieän thoâng tin : 4.4.1. Thoâng tin lieân laïc baèng vaên baûn :  Öu ñieåm :  Coù theå löu tröõ hoà sô laâu daøi ñeå tham khaûo.  Chæ caàn soaïn moät baûn vaø göûi cho nhieàu ngöôøi.  Coù theå tieát kieäm chi phí.  Nhöôïc ñieåm :  Phaûi löu tröõ moät khoái löôïng giaáy tôø lôùn.  Khoâng coù söï phaûn hoài ngay laäp töùc.  Hieäu quaû khoâng cao neáu vieát vaên khoâng toát.
 13. CHÖÔNG IV THOÂNG TIN TRONG QUAÛN TRÒ 4.4.2. Thoâng tin lieân laïc söû duïng baèng lôøi :  Öu ñieåm :  Toác ñoä truyeàn tin vaø nhaän phaûn hoài nhanh.  Coù theå hoûi theâm ñeå laøm roõ vaán ñeà.  Laøm cho ngöôøi nghe caûm thaáy hoï quan troïng.  Nhöôïc ñieåm :  Thöôøng khoâng tieát kieäm thôøi gian.  Khoâng hieäu quaû, neáu ngöôøi nghe khoâng laéng nghe.
 14. CHÖÔNG IV THOÂNG TIN TRONG QUAÛN TRÒ 4.4.3. Thoâng tin lieân laïc khoâng lôøi Duøng neùt maët hay cöû chæ cuûa cô theå ñeå thoâng tin.  Thoâng tin khoâng lôøi ñeå hoã trôï söï thoâng tin baèng lôøi.  4.4.4. Thoâng tin baèng hình aûnh vaø ñoà thò Duøng caùc hình aûnh vaø ñoà thò ñeå thoâng tin.  Duøng ñeå hoã trôï thoâng tin baèng vaên baûn vaø baèng lôøi. 
 15. CHÖÔNG IV THOÂNG TIN TRONG QUAÛN TRÒ 4.5. nguồn thông tin  Nguồn sơ cấp  Nguồn thứ cấp  Nguồn bên trong  Nguồn bên ngoài  Nguồn quan trọng  Nguồn ít quan trọng
 16. CHÖÔNG IV THOÂNG TIN TRONG QUAÛN TRÒ 4.6. Mục tiêu của thông tin  Gắn liền với mục tiêu của doanh ngiệp  Các bước trong quy trình xác định mục tiêu:  Bước 1: xác định vấn đề  Bước 2: xác định nhu cầu thông tin  Bước 3: xét khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin  Bước 4: phát thảo hệ thống thông tin của tổ chức  Bước 5: thẩm định mục tiêu đi đến quyết định  Bước 6: thực hiện và kiểm soát việc hoàn thành mục tiêu
 17. CHÖÔNG IV THOÂNG TIN TRONG QUAÛN TRÒ 4.7. Chức năng của thông tin  Thu thập thông tin  Xứ lý thông tin  Phổ biến thông tin  Phục vụ thông tin  Kiểm soát, đánh giá các hoạt động quản trị  Làm cơ sở cho việc ra quyết định
 18. CHÖÔNG IV THOÂNG TIN TRONG QUAÛN TRÒ 4.8. Nội dung và chất lượng thông tin  Nội dung thông tin:  Thông tin đầu vào  Thông tin đầu ra  Thông tin phản hồi  Thông tin môi trường quản trị  Thông tin các đối tượng quản tri  Thông tin về kết quả quản trị  Thông tin về hoạt động quản trị
 19. CHÖÔNG IV THOÂNG TIN TRONG QUAÛN TRÒ Chất lượng thông tin:  Thỏa mãn nhu cầu thông tin của người sử dụng  Mức độ thời sự  Mức độ kịp thời  Mức độ chính xác  Mức độ quan trọng 
 20. CHÖÔNG IV THOÂNG TIN TRONG QUAÛN TRÒ 4.9.Phương pháp thu thập, xử lý thông tin 4.9.1.Phương pháp thu thập thông tin  Phương pháp quan sát  Phương pháp thực nghiệm  Phương pháp thăm dò dư luân  Phương pháp thu thập thông tin tại bàn  Thu thập thông tin tại hiện trường
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2