intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 5

Chia sẻ: Vu Dinh Hiep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
232
lượt xem
79
download

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHƯƠNG V QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ Hiểu khái niệm và vai trò của quyết định. Biết các nguyên tắc khi ra quyết định. Ứng dụng được qui trình ra quyết định. Ứng dụng được các công cụ ra quyết định. CHƯƠNG V QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ 1. Khái niệm, đặc điểm của quyết định 1.1. Khái niệm Quyết định là lựa chọn một giải pháp tốt nhất (hợp lý nhất) cho vấn đề xác định. 1.2. Đặc điểm của quyết định ? Là sản phẩm thường xuyên của nhà quản trị. ? Là sản phẩm quan trọng nhất của nhà...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 5

 1. CHÖÔNG V QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN TRÒ MUÏC TIEÂU CUÛA CHÖÔNG V Hieåu khaùi nieäm vaø vai troø cuûa quyeát ñònh.  Bieát caùc nguyeân taéc khi ra quyeát ñònh.  ÖÙng duïng ñöôïc qui trình ra quyeát ñònh.  ÖÙng duïng ñöôïc caùc coâng cuï ra quyeát ñònh. 
 2. CHÖÔNG V QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN TRÒ 1. Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm cuûa quyeát ñònh 1.1. Khaùi nieäm Quyeát ñònh laø löïa choïn moät giaûi phaùp toát nhaát (hôïp lyù nhaát) cho vaán ñeà xaùc ñònh. 1.2. Ñaëc ñieåm cuûa quyeát ñònh  Laø saûn phaåm thöôøng xuyeân cuûa nhaø quaûn trò.  Laø saûn phaåm quan troïng nhaát cuûa nhaø quaûn trò.  Gaén chaët vôùi yeáu toá thoâng tin vaø xöû lyù thoâng tin.  Mang tính khoa hoïc, ngheä thuaät vaø söï saùng taïo.
 3. CHÖÔNG V QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN TRÒ 2. Phaân loaïi quyeát ñònh quaûn trò 2.1. Caên cöù vaøo tính chaát  Caùc quyeát ñònh chieán löôïc.  Caùc quyeát ñònh chieán thuaät.  Caùc quyeát ñònh taùc nghieäp. 2.2. Caên cöù vaøo thôøi gian thöïc hieän  Quyeát ñònh daøi haïn  Quyeát ñònh trung haïn  Quyeát ñònh ngaén haïn
 4. CHÖÔNG V QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN TRÒ 2.3.Caên cöù vaøo chöùc naêng quaûn trò  Quyeát ñònh keá hoaïch  Quyeát ñònh toå chöùc  Quyeát ñònh ñieàu khieån  Quyeát ñònh kieåm tra 2.4. Caên cöù theo caùch soaïn thaûo  Quyeát ñònh theo chöông trình  Quyeát ñònh khoâng theo chöông trình
 5. CHÖÔNG V QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN TRÒ 3. Caùc chöùc naêng vaø nguyeân taéc cuûa quyeát ñònh 3.1. Caùc chöùc naêng cuûa quyết định  Ñònh höôùng : gaén vôùi muïc tieâu cuûa doanh nghieäp.  Baûo ñaûm: coù ñuû nguoàn löïc ñeå ñaït caùc muïc tieâu.  Phoái hôïp: xaùc ñònh nhieäm vuï cuûa caùc boä phaän tham gia.  Phaùp leänh : buoäc ñoái töôïng quaûn trò phaûi thi haønh.
 6. CHÖÔNG V QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN TRÒ 3.2. Caùc nguyeân taéc ra quyeát ñònh  Tính khoa hoïc : caùc quyeát ñònh phaûi döïa treân quy luaät vaø nguoàn thoâng tin chính xaùc ñaày ñuû.  Tính thoáng nhaát : caùc quyeát ñònh khoâng ñöôïc maâu thuaãn vôùi nhau.  Ñuùng thaåm quyeàn : nhaø quaûn trò chæ ñöôïc ñöa ra quyeát ñònh trong phaïm vi quyeàn haïn vaø traùch nhieäm.
 7. CHÖÔNG V QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN TRÒ Cuï theå veà thôøi gian : coù thôøi ñieåm baét ñaàu vaø keát  thuùc. Coù ñòa chæ roõ raøng : Qui ñònh roõ ngöôøi ra quyeát ñònh  vaø ngöôøi thöïc hieän. Ñuùng luùc : quyeát ñònh phaûi phuø hôïp vôùi ñieàu kieän  beân trong vaø beân ngoaøi.
 8. CHÖÔNG V QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN TRÒ 4. Qui trình ra quyeát ñònh  Xaùc ñònh vaán ñeà caàn ra quyeát ñònh.  Ñeà ra muïc tieâu giaûi quyeát.  Lieät keâ caùc yeáu toá coù lieân quan ñeán vaán ñeà.  Thu thaäp thoâng tin veà caùc yeáu toá coù lieân quan.  So saùnh vaø ñaùnh giaù caùc phöông aùn.  Toå chöùc thöïc hieän phöông aùn löïa choïn.  Ñaùnh giaù vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän phöông aùn.
 9. CHÖÔNG V QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN TRÒ 5. Ra quyeát ñònh theo nhoùm ( Brainstorming)  Phöông phaùp thöïc hieän o Caàn 5-12 ngöôøi thöïc hieän töø 20 phuùt ñeán 60 phuùt. o Chia ra thaønh 02 nhoùm :  Nhoùm 1 : Phaùt trieån caùc yù töôûng.  Nhoùm 2 : Ñaùnh giaù caùc yù töôûng
 10. CHÖÔNG V QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN TRÒ Caùc nguyeân taéc khi thöïc hieän  Nhoùm 1 : caàn nhöõng ngöôøi coù khaû naêng saùng taïo.  Nhoùm 2 : caàn nhöõng ngöôøi coù khaû naêng pheâ bình.  Khoâng ñöôïc pheâ bình trong khi ñöa ra caùc yù töôûng.  Thôøi gian ñöa ra caùc yù töôûng coù giôùi haïn.  Soá löôïng caùc yù töôûng ñöa ra caøng nhieàu caøng toát.  Khoâng caàn chöùng minh tính khaû thi khi ñöa ra yù töôûng. 
 11. CHÖÔNG V QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN TRÒ 6. Nhöõng phaåm chaát caàn coù cuûa nhaø quaûn trò ñeå ra quyeát ñònh hieäu quaû  Kinh nghieäm  Söï saùng taïo  Khaû naêng xeùt ñoaùn  Khaû naêng ñònh löôïng
 12. CHÖÔNG V QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN TRÒ 7. Moät soá vaán ñeà cần traùnh khi ra quyeát ñònh  Ra quyeát ñònh khi chöa coù ñuû thoâng tin.  Quaù tin töôûng vaøo kinh nghieäm quaù khöù.  Quaù caàu toaøn khi ra quyeát ñònh.  Khoâng töï tin, sôï ra quyeát ñònh sai.  Taàm nhìn haïn heïp vaø chuû quan.
 13. CHÖÔNG V QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN TRÒ 8. Những cách ra quyết định  Nhà quản trị tự đưa ra quyeát ñònh và thông báo cho nhân viên.  Cho phép nhân viên thảo luận về vấn đề, nhưng nhà quản trị là người đưa ra quyết định cuối cùng.  Nhà quản trị và một số người có chức vụ thảo luận để đưa ra quyết định.
 14. CHÖÔNG V QUYEÁT ÑÒNH TRONG QUAÛN TRÒ Nhà quản trị đưa ra quyết định ban đầu để cho nhóm  thảo luận, rồi ra quyết định có cân nhắc đến ý kiến của các nhóm.  Cho phép tất cả thành viên của nhóm tham gia vào vieäc ra quyeát ñònh với quyền biểu quyết ngang nhau và quyết định dựa vào số đông.  Tất cả thành viên của nhóm tham gia vào ra quyeát ñònh. Quyết ñònh chỉ ñöôïc ñöa ra khi tất cả các thành viên đồng ý.
 15. CASE 1 – 5 Phuùt Baïn laø ngöôøi truùng soå xoá 500 trieäu ñoàng, baïn muoán duøng soá tieàn naøy ñeå ñaàu tö. Moät ngöôøi baïn cuûa baïn gôïi yù cho baïn 2 phöông aùn nhö sau : Phöông aùn 1 : Göûi tieát kieäm ngaân haøng vôùi laõi suaát 1,2% naêm. Phöông aùn 2 : Mua coå phieáu cuûa coâng ty REE vaø baùn vaøo cuoái naêm, xaùc suaát 60% giaù taêng leân 600 trieäu vaø xaùc suaát 40% giaù giaûm xuoáng 450 trieäu. Baïn seõ löïa choïn ñaàu tö vaøo phöông aùn naøo neâu treân?
 16. CASE 2 – 5 Phuùt  Coâng ty cuûa baïn kinh doanh veà xe maùy vaø muoán ñöa ra thò tröôøng xe maùy 3 maøu saéc ñöôïc khaùch haøng öa thích nhaát. Vì vaäy, baïn phaûi ñieàu tra ñeå laáy yù kieán khaùch haøng tröôùc khi quyeát ñònh choïn maøu saéc naøo cho saûn phaåm xe maùy cuûa coâng ty baïn.  Haõy vaän duïng qui trình ra quyeát ñònh ñeå löïa caùc maøu saéc thích hôïp.
 17. CASE 3 – 5 Phuùt  Khi toát nghieäp ra tröôøng, baïn ñöôïc Ba Meï cho 150 trieäu ñoàng ñeå kinh doanh. Baïn seõ choïn ngaønh ngheà naøo ñeå kinh doanh vôùi soá voán nhö vaäy ?  Nhoùm 1 : Ñöa ra caùc yù töôûng veà ngaønh ngheà kinh doanh.  Nhoùm 2 : Phaân tích vaø pheâ bình ñeå löïa choïn phöông aùn.
 18. CASE 4 Nhà hàng Hoa Lan được thành lập từ năm 1996, có doanh thu tăng ổn định liên tiếp từ năm 2003 đến năm 2005. Tuy nhiên, doanh thu của nhà hàng đột nhiên giảm sút nhanh trong 9 tháng năm 2006. Doanh số hiện tại của nhà hàng là 800 triệu tháng. Tân là người quản lý mới của nhà hàng được Ban Giám đốc giao nhiệm vụ tăng doanh số lên 12% trong những tháng tiếp theo với ngân sách thực hiện không quá 50 triệu/tháng.
 19. CASE 4  Xác định vấn đề Doanh số của nhà hàng giảm, nên Tân có nhiệm vụ tăng doanh số 12% trong những tháng tiếp theo với ngân sách không quá 50 triệu/tháng.
 20. CASE 4  Đề ra mục tiêu Phải tăng doanh số 12% trong những tháng tiếp theo.   Phải sử dụng ngân sách không quá 50 triệu/tháng.  Muốn hoàn thiện các hoạt động kém hiệu quả.  Thích thực hiện các biện pháp ổn định nhân sự.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản