intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 7

Chia sẻ: Vu Dinh Hiep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
193
lượt xem
65
download

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHƯƠNG VII TỔ CHỨC Biết các nguyên tắc và cở sở để xây dựng tổ chức. Biết các vấn đề liên quan đến xây dựng tổ chức. Biết các mô hình cơ cấu tổ chức thông dụng. Biết cách ủy quyền trong công việc. CHƯƠNG VII TỔ CHỨC 1. Khái niệm, nguyên tắc và cơ sở xây dựng tổ chức 1.1. Khái niệm ? Xác định những công việc cần phải làm. ? Thành lập các bộ phận để đảm nhận các công việc. ? Xác lập quyền hạn và trách nhiệm cho các bộ phận. CHƯƠNG VII TỔ CHỨC 1.2. Các nguyên tắc xây...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 7

 1. CHÖÔNG VII TOÅ CHÖÙC MUÏC TIEÂU CUÛA CHÖÔNG VII Bieát caùc nguyeân taéc vaø côû sôû ñeå xaây döïng toå chöùc.  Bieát caùc vaán ñeà lieân quan ñeán xaây döïng toå chöùc.  Bieát caùc moâ hình cô caáu toå chöùc thoâng duïng.  Bieát caùch uûy quyeàn trong coâng vieäc. 
 2. CHÖÔNG VII TOÅ CHÖÙC 1. Khaùi nieäm, nguyeân taéc vaø cô sôû xaây döïng toå chöùc 1.1. Khaùi nieäm  Xaùc ñònh nhöõng coâng vieäc caàn phaûi laøm.  Thaønh laäp caùc boä phaän ñeå ñaûm nhaän caùc coâng vieäc.  Xaùc laäp quyeàn haïn vaø traùch nhieäm cho caùc boä phaän.
 3. CHÖÔNG VII TOÅ CHÖÙC 1.2. Caùc nguyeân taéc xaây döïng cô caáu toå chöùc  Thoáng nhaát chæ huy.  Gaén vôùi muïc tieâu.  Hieäu quaû.  Caân ñoái.  Linh hoaït.
 4. CHÖÔNG VII TOÅ CHÖÙC 1.3. Cô sôû ñeå xaây döïng cô caáu toå chöùc  Muïc tieâu vaø chieán löôïc cuûa doanh nghieäp.  Moâi tröôøng beân ngoaøi cuûa doanh nghieäp.  Coâng ngheä hay kyõ thuaät saûn xuaát ra saûn phaåm.  Caùc nguoàn löïc cuûa doanh nghieäp.  Döïa treân qui trình xaây döïng cô caáu toå chöùc.
 5. CHÖÔNG VII TOÅ CHÖÙC 2. Caùc vaán ñeà lieân quan ñeán xaây döïng cô caáu toå chöùc 2.1. Taàm haïn quaûn trò ( khaû naêng quaûn trò )  Laø soá löôïng nhaân vieân maø moät nhaø quaûn trò coù theå ñieàu khieån hieäu quaû.  Taàm haïn quaûn trò trung bình  Moät nhaø quaûn trò ñieàu khieån ñöôïc töø 3-9 nhaân vieân.  Taàm haïn quaûn trò roäng  Moät nhaø quaûn trò ñieàu khieån ñöôïc töø 12-15 nhaân vieân.  Taàm haïn quaûn trò heïp  Moät nhaø quaûn trò ñieàu khieån töø 2-3 nhaân vieân.
 6. CHÖÔNG VII TOÅ CHÖÙC Lôïi ích cuûa vieäc aùp duïng taàm haïn quaûn trò roäng   Toå chöùc coù ít caáp hôn vôùi cuøng soá löôïng nhaân vieân.  Vieäc thoâng tin lieân laïc nhanh vaø chính xaùc hôn.  Vieäc ra quyeát ñònh nhanh hôn.  Ñieàu kieän ñeå aùp duïng taàm haïn quaûn trò roäng  Nhaø quaûn trò coù naêng löïc.  Nhaân vieân coù trình ñoä khaù.  Coâng vieäc cuûa caáp döôùi oån ñònh, coù keá hoaïch.
 7. CHÖÔNG VII TOÅ CHÖÙC 2.2. Quyeàn haønh :  Laø naêng löïc nhaø quaûn trò yeâu caàu ngöôøi khaùc haønh ñoäng theo söï chæ ñaïo cuûa mình.  Quyeàn haønh laø coâng cuï ñeå nhaø quaûn trò ñieàu khieån ngöôøi khaùc.  Quyeàn haønh cuûa nhaø quaûn trò chæ ñaày ñuû khi coù ñuû 03 yeáu toá :  Söï hôïp phaùp khi ñaûm nhaän chöùc vuï.  Caáp döôùi thöøa nhaän quyeàn haønh ñoù chính ñaùng.  Nhaø quaûn trò coù naêng löïc vaø ñöùc tính toát.
 8. CHÖÔNG VII TOÅ CHÖÙC 2.3. Phaân quyeàn :  Laø söï phaân chia hay uûy thaùc bôùt quyeàn haønh cuûa nhaø quaûn trò caáp treân cho caùc nhaø quaûn trò caáp döôùi.  Lôïi ích cuûa vieäc phaân quyeàn trong quaûn trò :  Giuùp doanh nghieäp ra quyeát ñònh nhanh, kòp thôøi.  Caàn thieát vôùi caùc doanh nghieäp coù caùc chi nhaùnh.  Giaûm bôùt löôïng coâng vieäc cuûa nhaø quaûn trò caáp treân.  Caùc nhaø quaûn trò caáp döôùi coù cô hoäi phaùt huy khaû naêng.
 9. CHÖÔNG VII TOÅ CHÖÙC Moät doanh nghieäp coù söï phaân quyeàn lôùn khi :   Caáp döôùi ñöôïc ñöa ra nhieàu quyeát ñònh quan troïng.  Caáp treân ít kieåm tra caùc quyeát ñònh cuûa caáp döôùi.  Cô sôû ñeå löïa choïn phaân quyeàn laø :  Khoái löôïng coâng vieäc cuûa caáp treân.  Naêng löïc vaø trình ñoä cuûa caáp döôùi.  Nhu caàu ra quyeát ñònh nhanh.
 10. CHÖÔNG VII TOÅ CHÖÙC 3. Xaây döïng cô caáu toå chöùc 3.1. Khaùi nieäm  Laø söï saép xeáp caùc boä phaän trong doanh nghieäp.  Coù quan heä veà nhieäm vuï vaø quyeàn haønh roõ raøng.  Taïo thuaän lôïi cho caù nhaân thöïc hieän muïc tieâu.
 11. CHÖÔNG VII TOÅ CHÖÙC 3.2. Phöông phaùp chia caùc boä phaän trong doanh nghieäp  Phaân chia caùc boä phaän thaønh caùc phoøng chöùc naêng.  Phaân chia caùc boä phaän laøm theo ca ngaøy, ca ñeâm...  Phaân chia caùc boä phaän theo khu vöïc ñòa lyù.  Phaân chia caùc boä phaän theo nhoùm saûn phaåm.  Phaân chia caùc boä phaän theo khaùch haøng.  Phaân chia caùc boä phaän theo coâng ñoaïn saûn xuaát.
 12. CHÖÔNG VII TOÅ CHÖÙC 3.3. Caùc moâ hình cô caáu toå chöùc 3.3.1. Moâ hình cô caáu toå chöùc chöùc naêng  Sô ñoà Giaùm ñoác Marketing Nhaân söï Saûn xuaát Taøi chính ï
 13. CHÖÔNG VII TOÅ CHÖÙC  Ñaëc ñieåm  Chia caùc hoaït ñoäng thaønh caùc phoøng ban chöùc naêng.  Öu ñieåm  Phaùt trieån söï chuyeân moân hoùa trong coâng vieäc.  Deã tuyeån duïng vaø ñaøo taïo nhaân söï.  Nhöôïc ñieåm  Söï phoái hôïp giöõa caùc phoøng ban yeáu.  Vieäc phaùt trieån caùc nhaø quaûn trò caáp cao khoù khaên.
 14. CHÖÔNG VII TOÅ CHÖÙC 3.2.2. Moâ hình cô caáu toå chöùc theo saûn phaåm  Sô ñoà Toång giaùm ñoác GÑ. Maùy tính GÑ. Ñoà goã GÑ.Nöôùc ngoït Marketing Nhaân söï Saûn xuaát Taøi chính
 15. CHÖÔNG VII TOÅ CHÖÙC  Ñaëc ñieåm  Chia caùc hoaït ñoäng theo caùc nhoùm saûn phaåm.  Moãi nhoùm saûn phaåm giao cho moät nhaø quaûn trò.  Phuø hôïp vôùi doanh nghieäp coù nhieàu loaïi saûn phaåm.  Öu ñieåm  Thuaän tieän cho vieäc ña daïng hoùa saûn phaåm dòch vuï.  Höôùng söï chuù yù vaø noã löïc vaøo caùc nhoùm saûn phaåm.  Nhöôïc ñieåm  Caàn nhieàu nhaø quaûn trò coù naêng löïc quaûn lyù chung.  Vieäc kieåm tra cuûa caáp quaûn trò cao nhaát khoù khaên.
 16. CHÖÔNG VII TOÅ CHÖÙC 3.2.3. Moâ hình cô caáu toå chöùc theo khu vöïc  Sô ñoà Toång giaùm ñoác GÑ.Mieàn Nam GÑ. Mieàn Baéc GÑ.Mieàn Trung Marketing Nhaân söï Saûn xuaát Taøi chính
 17. CHÖÔNG VII TOÅ CHÖÙC  Ñaëc ñieåm  Chia caùc hoaït ñoäng theo khu vöïc ñòa lyù.  Moãi khu vöïc ñòa lyù giao cho moät nhaø quaûn trò.  Phuø hôïp vôùi doanh nghieäp coù ñòa baøn kinh doanh lôùn.  Öu ñieåm  Giao traùch nhieäm cho caáp thaáp hôn.  Khai thaùc ñöôïc caùc lôïi theá ôû caùc khu vöïc khaùc nhau.  Nhöôïc ñieåm  Caàn nhieàu nhaø quaûn trò coù naêng löïc quaûn lyù chung.  Vieäc kieåm tra cuûa caáp quaûn trò cao nhaát khoù khaên.
 18. CHÖÔNG VII TOÅ CHÖÙC 3.2.4. Moâ hình cô caáu toå chöùc theo khaùch haøng  Sô ñoà Giaùm ñoác Khaùch haøng Khaùch haøng Khaùch haøng coâng nghieäp nöôùc ngoaøi tieâu duøng
 19. CHÖÔNG VII TOÅ CHÖÙC  Ñaëc ñieåm  Chia caùc hoaït ñoäng theo caùc nhoùm khaùch haøng.  Öu ñieåm  Phaùt trieån söï chuyeân moân theo khaùch haøng.  Ñaùp öùng yeâu caàu cuûa khaùch haøng toát hôn.  Nhöôïc ñieåm  Khoù keát hôïp caùc hoaït ñoäng coù khaùch haøng khaùc nhau.  Nhieàu khi khoù phaân bieät ñöôïc caùc nhoùm khaùch haøng.
 20. CHÖÔNG VII TOÅ CHÖÙC 3.2.5. Moâ hình cô caáu toå chöùc theo ma traän  Sô ñoà Giaùm ñoác P. Saûn P. Nhaân P. Taøi P. Kinh xuaát söï chính doanh GÑ.Döï aùn 1 NVKD1 NVSX1 NVNS1 NVTC1 GÑ.Döï aùn 2 NVKD2 NVSX2 NVNS2 NVTC2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản