Bài giảng nhiên liệu sinh học - Giới thiệu

Chia sẻ: Vang Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
140
lượt xem
29
download

Bài giảng nhiên liệu sinh học - Giới thiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiên liệu sinh học (Tiếng Anh: Biofuels, tiếng Pháp: biocarburant) là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như nhiên liệu chế xuất từ chất béo của động thực vật (mỡ động vật, dầu dừa,...), ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương...), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ, phân,...), sản phẩm thải trong công nghiệp (mùn cưa, sản phẩm gỗ thải...),...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng nhiên liệu sinh học - Giới thiệu

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC NHIÊN LIỆU SINH HỌC TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 1
 2. Mô tả môn học Giôùi thieäu tình hình söû duïng nhieân lieäu treân theá giôùi cuõng nhö ôû Vieät Nam, caùc daïng nhieân lieäu ñi töø biomass, phöông phaùp toång hôïp, öu nhöôïc ñieåm, vaø khaû naêng thay theá cho nguoàn nhieân lieäu hoùa thaïch trong töông lai. TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 2
 3. Mục tiêu môn học Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về các sản phẩm nhiên liệu tái tạo và nhiên liệu sinh học. TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 3
 4. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Chương 1: Mở đầu 1.1. Đặt vấn đề. 1.2. Các khái niệm cơ bản. 1.3. Tình hình sử dụng năng lượng trên thế giới. 1.4. Tình hình sử dụng năng lượng tại Việt Nam. 1.5. Các lọai nhiên liệu truyền thống. TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 4
 5. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Chương 2: Nhiên liệu sinh học 2.1. Khái niệm về nhiên liệu sinh học (biofuel). 2.2. Những lợi ích của việc phát triển nhiên liệu sinh học. 2.3. Các mặt hạn chế của nhiên liệu sinh học. 2.4. Hướng giải quyết. 2.5. Triển vọng sản xuất nhiên liệu sinh học thế giới tới năm 2020. TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 5
 6. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Chương 3: Khí sinh học (biogas) 3.1. Giới thiệu về biogas. 3.2. Tình hình sử dụng biogas trên thế giới. 3.3. Ưu và nhược điểm của động cơ sử dụng khí biogas. 3.4. Đặc tính của khí biogas. 3.5. Cơ chế tạo thành biogas. 3.6. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh biogas. 3.7. Quy trình sản xuất biogas. TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 6
 7. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Chương 4: Cồn sinh học (Bioethanol) 4.1. Khái niệm. 4.2. Những lợi ích và bất lợi của việc sử dụng Ethanol sinh học. 4.3. Tình hình sản xuất ethanol nhiên liệu toàn cầu. 4.4. Sản lượng và tiêu dùng nhiên liệu ethanol trên thế giới. 4.5. Nguyên liệu sản xuất ethanol sinh học. 4.6. Sản xuất ethanol sinh học. 4.7. Tinh chế ethanol. TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 7
 8. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Chương 5: Biodiesel 5.1. Khái niệm về biodiesel. 5.2. Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của biodiesel. 5.3. Tình hình sử dụng biodiesel trên thế giới. 5.4. Tiềm năng thị trường của diesel sinh học. 5.5. Nhu cầu sử dụng biodiesel. 5.6. Các nguồn nguyên liệu và xu hướng sản suất biodiesel trên thế giới. 5.7. Biến tính hóa học dầu thực vật để thu biodiesel (phương pháp ester hóa). TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 8
 9. ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH 1. Các thế hệ nhiên liệu sinh học. 2. Tình hình phát triển nhiên liệu sinh học trên thế giới. 3. Phát triển NLSH và vấn đề tác động đến môi trường. 4. Chính sách phát triển nhiên liệu sinh học. 5. Công nghệ sản xuất bioethanol. 6. Công nghệ sản xuất biodiesel. 7. Công nghệ sản xuất biogas. 8. Công nghệ sản xuất biodiesel theo quy trình liên tục. 9. Phụ gia cho nhiên liệu sinh học. 10. Khả năng sử dụng butanol làm nhiên liệu sinh học. TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 9
 10. ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH 11. Sản xuất biodiesel trên cơ sở phản ứng HDO dầu thực vật. 12. Sản xuất nhiên liệu sinh học trên cơ sở phản ứng Fischer-Tropsch. 13. Sản xuất dầu nhờn sinh học. 14. Mô hình biomass town và biorefinery. 15. Vấn đề phụ phế phẩm từ các quá trình sản xuất NLSH. 16. Ứng dụng và phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. 17. Các nguồn biomass tiềm năng cho sản xuất NLSH tại Việt Nam. 18. Các nguồn năng lượng tái tạo. 19. Vấn đề tiết kiệm năng lượng. 20. Các dự án phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam. TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 10
 11. ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH • Báo cáo: 1 học viên/đề tài. • Bắt đầu từ tuần lễ thứ hai. • Nộp báo cáo vào ngày 28/06/2010 (báo cáo + CD). TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 11
 12. Thời lượng các học phần Học phần Thời lượng Trọng số (%) Lý thuyết 30 tiết - Trình bày tiểu luận 15 tiết 50% TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 12
 13. Phương pháp đánh giá môn học Phương pháp đánh giá Số lần Trọng số (%) Viết tiểu luận và trình bày trước hội đồng. 1 50 Thi cuối kỳ. 1 50 TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản