intTypePromotion=1

Bài giảng Nhiệt động kỹ thuật

Chia sẻ: Nguyen Thanh An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

0
657
lượt xem
188
download

Bài giảng Nhiệt động kỹ thuật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về nhiệt động kỹ thuật, hệ nhiệt động, đơn vị đo, trạng thái, thông số trạng thái, khối lượng riêng, khí lý tưởng, các thông số nhiệt, nhiệt dung riêng và khí thực. Các nguyên lý nhiệt động học có thể áp dụng cho nhiều hệ vật lý, chỉ cần biết sự trao đổi năng lượng với môi trường mà không phụ thuộc vào chi tiết tương tác trong các hệ ấy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhiệt động kỹ thuật

 1. Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam om t.C ua Th Ky en Vi PGS Hµ M¹nh Th− nh Bé m«n Kü thuËt nhiÖt C7-201, 869.2333 Si ViÖn khoa häc vµ c«ng nghÖ NHiÖt l¹nh 2006 http://sinhvienkythuat.com
 2. Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam NhiÖt ®éng kü thuËt om C¸c ®¸nh gi¸: t.C 1. 2 bµi kiÓm tra gi÷a kú 20% ua 2. 2 bµi tËp dµi 20% Th Ky 3. Thi vÊn ®¸p cuèi n¨m kh«ng ®−îc dïng tµi liÖu, ®−îc dïng c¸c lo¹i b¶ng biÓu ®Ó tra c¸c en th«ng sè cña khÝ thùc vµ khÝ lý t−ëng. 60% Vi nh 4. NghØ qu¸ 20% sÏ kh«ng ®−îc thi lÇn ®Çu Si http://sinhvienkythuat.com
 3. Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam Tµi liÖu tham kh¶o om t.C 1. Ph¹m Lª DÇn, Bïi H¶i, NhiÖt ua ®éng kü thuËt, NXB KHKT, Hµ Néi, 2005 Th 2.Bïi H¶i, TrÇn ThÕ S¬n, Bµi tËp Ky nhiÖt ®éng truyÒn nhiÖt vµ kü thuËt l¹nh, NXB KHKT, Hµ Néi, en 2005, Vi 3. J.B Jones, Engineering nh thermodynamics,1996 Si http://sinhvienkythuat.com
 4. Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam C¸c lo¹i b¶ng biÓu cÇn cã om • B¶ng h¬i n−íc vµ ®å thÞ t.C • B¶ng vµ ®å thÞ m«i chÊt l¹nh ua Th Ky en Vi nh Si http://sinhvienkythuat.com
 5. Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam NhiÖt vµ c«ng om DÊu cña nhiÖt vµ c«ng t.C a). §¬n vÞ ®o nhiÖt q vµ c«ng l [ J] hoÆc [J / kg ] ua Q [kJ] hoÆc q [kJ/kg ] Th (1 Btu ( British thermal unit ) = 252 Cal = 1050,04 J ) Ky 1 W = 1 J/s, 1 kW = 1000 W, 1 kW = 1,341 hp • 1 BTU/hr = 0,293 W, 1 hp = 2545 BTU/hr en • 1 hp = 0,7457 kW 1 kW = 3412 BTU/hr Vi b). DÊu cña nhiÖt lượng: q>0 cÊp nhiÖt; nh q0 d·n në; l
 6. Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam om t.C ua Th Ky en Vi nh Si http://sinhvienkythuat.com
 7. Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam NhiÖt om t.C ua Th Ky en Vi nh Si http://sinhvienkythuat.com
 8. Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam NhiÖt om t.C ua Th Ky en Vi nh Si http://sinhvienkythuat.com
 9. Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam C«ng om t.C ua Th Ky en Vi nh Si http://sinhvienkythuat.com
 10. Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam HÖ nhiÖt ®éng om • §Þnh nghÜa: T©p hîp c¸c ®èi t−îng cÇn nghiªn cøu t.C • M«i tr−êng ; c¸i ngoµi hÖ N§ ua • Ta nghiªn cøu q l Th • Ph©n lo¹i : Ky HÖ ®o¹n nhiÖt : q=0; l ≠ 0 en HÖ c« lËp; q=0; l=0 Vi • Lµm sao x¸c ®Þnh ®−îc hÖ nhiÖt ®éng? nh Ph¶i biÕt th«ng sè tr¹ng th¸i cña nã !!!! Si http://sinhvienkythuat.com
 11. Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam HÖ nhiÖt ®éng om t.C ua Th Ky HÖ kÝn: mét l−îng nhÊt ®Þnh chÊt m«i chÊt ®−îc en HÖ hë - mét khu vùc nµo ®ã nghiªn cøu Vi trong kh«ng gian - khèi l−îng nh ChiÕm 1 thÓ tÝch nhÊt ®Þnh - ChØ cã nhiÖt vµ c«ng ®i NhiÖt vµ c«ng ®i qua ranh giíi cña Si qua ranh giíi cña hÖ hÖ ChÊt m«i giíi còng cã thÓ v−ît qua ranh giíi http://sinhvienkythuat.com
 12. Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam om t.C ua Th Ky en Vi nh Si http://sinhvienkythuat.com
 13. Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam ®¬n vÞ ®o om Specification of units t.C SI Unit EES Unit C¸c ®¹i l−îng ua ChiÒu dµi Length meter (m) foot (ft) Th Khèi l−îng Mass kilogram (kg) pound mass (lbm) Lùc Force Newton(N) pound force (lbf) Ky second (s) second (s) Thêi gian Time en English Engineering Units EES Unit Vi nh Si http://sinhvienkythuat.com
 14. Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam Tr¹ng th¸i om t.C ua Th Ky en Vi nh Si http://sinhvienkythuat.com
 15. Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam om t.C ua Th Ky en Vi nh Si http://sinhvienkythuat.com
 16. Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam Tr¹ng th¸i om t.C ua Th Ky en Vi nh Si http://sinhvienkythuat.com
 17. Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam Th«ng sè tr¹ng th¸i tíi h¹n om M«i chÊt ®iÓm 3 thÓ ®iÓm tíi h¹n t.C TC P kPa TkC P k bar ua Hg 1490 1510 Th H20 +0,01 0,6113 374,15 221,29 Ky en CO2 -56,5 518 31 73,8 Vi nh SO2 -75,4 167 157,2 78 Si NH3 -77,6 6,06 132,3 112,8 O2 -219 0,15 -118,8 50,8 http://sinhvienkythuat.com
 18. Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam C¸c th«ng sè tr¹ng th¸i c¬ b¶n om t.C ua [N/m2] a) P ¸p suÊt Th • P tuyÖt ®èi Ky • Pk ¸p suÊt khÝ quyÓn pk= f(h) en • Pd ¸p suÊt d−: l−îng ¸p suÊt lín h¬n ¸p suÊt khÝ quyÓn P=Pd+Pk Vi §é ch©n kh«ng Pck l−îng ¸p suÊt nhá h¬n ¸p suÊt khÝ nh quyÓn: Si P= Pk-Pck http://sinhvienkythuat.com
 19. Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam om t.C ua Th Ky en Vi nh Si http://sinhvienkythuat.com
 20. Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt Nam Th«ng sè tr¹ng th¸i om b) NhiÖt ®é : t 0C ( Celcius) thang nhiÖt ®é t.C B¸ch ph©n ua T K thang nhiÖt ®é tuyÖt ®èi Th t [0C] = T [K] -273 = 5/9 ( t [0F] -32 ) Ky = 5/9 ( T[0R] ) - 273 en Vi nh Si http://sinhvienkythuat.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2