intTypePromotion=1

Bài giảng Phân phối thu nhập cá nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chia sẻ: Marssu Ours Hibou | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
102
lượt xem
6
download

Bài giảng Phân phối thu nhập cá nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phân phối thu nhập cá nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trình bày tính tất yếu, khách quan và tác dụng của việc tồn tại nhiều nhiều hình thức phân phối thu nhập; các hình thức phân phối cơ bản, các hình thức thu nhập cơ bản, giải pháp từng bước thực hiện cân bằng xã hội trong phương pháp thu nhập cá nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân phối thu nhập cá nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 1. Ch­¬ 10 ng Ph© phèi thu nhËp c¸ nh© n n trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë ViÖt Nam
 2. Néi dung chÝnh I.TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vµ t¸c dông cña viÖc tån t¹i nhiÒu h× nh thøc PP thu nhËp; II.C¸c h× thøc PP c¬b¶n; nh III.C¸c h× thøc thu nhËp c¬b¶n; nh IV.Nh÷ gi¶i ph¸p tõng b­íc thùc ng hiÖn c«ng b»ng x· héi trong PP thu nhËp c¸ nh© n.
 3. 1.1.Kh¸i niÖm, vÞ trÝ, vai trß cña PP thu nhËp c¸ nh© n  Kh¸i niÖm:  Theo §¹i tõ ®iÓn tiÕng ViÖt: Ph© phèi lµ chia n (c¸i g×® ra tõng phÇn vµ ph© cho tõng ng­ ã) n êi.  VËn dông vµo lÜnh vùc kinh tÕ: PP lµ chia TSPXH hay TNQD ra thµnh tõng phÇn vµ ph© cho tõng c¸ nh© tõng bé phËn theo n n, nh÷ nguyªn t¾c nhÊt ® ng Þnh ® ® øng nhu Ó ¸p cÇu SX hoÆc nhu cÇu TD.
 4. Ph© phèi thu nhËp c¸ nh© n n  Lµ ph© phèi thu nhËp quèc d© ® n n Ó h× thµnh thu nhËp cña c¸c c¸ nh© nh n trong x· héi nh»m M§ chñ yÕu lµ ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng.
 5. VÞ trÝ, vai trß cña PP:  VÞ trÝ: PP lµ mét kh© cña qu¸ tr× s¶n xuÊt u nh vµ lµ mét mÆt cña QHSX;  Vai trß : PP do s¶n xuÊt vµ QHSH quyÕt ®Þnh. Song PP còng cã t¸c ® éng m¹nh mÏ ® qu¸ tr× SX vµ QHSX. Õn nh
 6. 1.2.TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan…  Do tån t¹i nhiÒu h× thøc SH vµ nhiÒu nh TPKT;  Do tån t¹i nhiÒu ph­¬ thøc kinh doanh; ng  Do ® hái cña c¬chÕ thÞ tr­êng; ßi  Do xuÊt ph¸t tõ b¶n chÊt cña chÕ ®é XHCN.
 7. T¸c dông cña viÖc tån t¹i nhiÒu h× thøc PPTNCN nh  Thóc ® LLSX ph¸t triÓn, kÝch thÝch Èy c¶i tiÕn kü thuËt, n© cao NSL§; ng  Gãp phÇn t¹o viÖc lµm, n© cao thu ng nhËp, c¶i thiÖn ® sèng; êi  Kh¾c phôc tÝnh ch© l­êi, thô ® y éng; khuyÕn khÝch tÝnh tÝch cùc, n¨ng ® éng, s¸ng t¹o;  Gãp phÇn æn ® Þnh t× h× kinh tÕ nh nh – x· héi.
 8. II. C¸c h× thøc ph© phèi nh n c¬b¶n 1.Ph© phèi theo lao ® n éng; 2.Ph© phèi theo tµi s¶n ® n ãng gãp; 3.Ph© phèi qua c¸ quü phóc lîi. n
 9. 2.1.Ph© phèi theo L§ n  TÝnh tÊt y Õu:  LLSX ch­a ph¸t triÓn cao;  Cßn cã sù kh¸c biÖt gi÷ c¸c lo¹i L§; a  L§ ch­a trë thµnh nhu cÇu thiÕt yÕu mµ chØ lµ ph­¬ tiÖn kiÕm sèng; ng  Trong c¸c TPKT nhµ n­íc vµ tËp thÓ: ng­êi L§ b× ® nh ¼ng tr­íc quyÒn SH vÒ TLSX.
 10. Néi dung cña PP theo L§  PP theo L§: lµ h× thøc ph© phèi c¨n cø nh n vµo sè l­îng vµ chÊt l­îng L§ cña tõng ng­êi ®ãng gãp cho XH.  Néi dung c ña N.t¾c PP theo L§: - Ng­êi lµm nhiÒu h­ëng nhiÒu, ng­êi lµm Ýt h­ ëng Ýt; ng­êi cã søc L§ mµ ko lµm th× ko h­ ëng; - L§ cã tr× ® kh¸c nhau th×TN kh¸c nhau; nh é - L§ trong ® iÒu kiÖn kh¸c nhau th× TN kh¸c nhau.
 11. C¨n cø ® ph© phèi theo L§ Ó n  Sè l­îng L§ ( ® b»ng tg hay sè l­îng o SP);  Tr× ® thµnh th¹o vµ chÊt l­îng SP; nh é  §iÒu kiÖn vµ m«i tr­êng L§;  TÝnh chÊt cña L§;  C¸c ngµnh nghÒ cÇn ® khuyÕn ­îc khÝch.
 12. ­u ®iÓm cña ph© phèi theo n L§  Thóc ® mäi ng­êi n© cao tinh thÇn Èy ng tr¸ch nhiÖm vµ ý thøc kû luËt, n© cao ng n¨ng suÊt L§;  Thóc ® viÖc n© cao tr× ® tay Èy ng nh é nghÒ, tr× ® chuyªn m«n; nh é  Gãp phÇn n© cao ® sèng vËt chÊt ng êi vµ tinh thÇn cña ng­êi lao ® éng, t¹o ® iÒu kiÖn cho ng­êi L§ ph¸t triÓn toµn diÖn.
 13. H¹n chÕ cña PP theo L§  PP theo L§ vÒ nguyªn t¾c vÉn lµ sù b×nh ® ¼ng trong khu«n khæ “ph¸p quyÒn t­ s¶n”, nghÜa lµ vÉn cßn bao hµm sù bÊt b× ® nh ¼ng, do:  §iÒu kiÖn lµm viÖc kh¸c nhau;  Hoµn c¶nh gia ® nh kh¸c nhau; ×  Søc lùc kh¸c nhau…
 14. §Æc ® iÓm cña PP theo L§ trong c¬chÕ thÞ tr­êng  §Æc ®iÓm míi, bao trïm: møc thu nhËp kh«ng thèng nhÊt trong ph¹m vi chÕ ® c«ng é h÷u.  Lý do:  Mçi ® n vÞ kinh doanh ® trë thµnh mét chñ ¬ Òu thÓ ph© phèi thu nhËp c¸ nh© n n;  Kh¶ n¨ng qu¶n lý kh¸c nhau;  Sù biÕn ® éng cña thÞ tr­êng;  ChÝnh s¸ch ® iÒu tiÕt, qu¶n lý cña nhµ n­íc.
 15. 2.2. Ph© phèi theo tµi s¶n n ® ãng gãp vµo kÕt qu¶ SX - KD  Kh¸i niÖm : §© lµ h× thøc PP thu y nh nhËp c¨n cø vµo phÇn tµi s¶n mµ mçi chñ thÓ ® ãng gãp, nh­: TLSX, tiÒn mÆt, vµng b¹c…  T¸c d ô ng : *Cho phÐp khai th¸c mäi tiÒm n¨ng vÒ vèn ® ph¸t triÓn KT – XH; Ó *Gãp phÇn h× thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ nh tr­êng tµi chÝnh, tiÒn tÖ.
 16. 2.3. Ph© phèi qua c¸c quü n phóc lîi  Kh¸i niÖm : Lµ h× thøc PP thu nhËp nh ® thùc hiÖn th«ng qua c¸c quü phóc ­îc lîi tËp thÓ hoÆc phóc lîi x· héi, nh­: nhµ trÎ, tr­êng häc, nhµ nghØ, nhµ v¨n hãa, c«ng viªn, bÖnh viÖn…
 17. Ph© phèi qua c¸c quü phóc lîi n  T¸c d ô ng : * Kh¾c phôc mét phÇn h¹n chÕ cña PP theo L§, gi¶m sù bÊt b× ® nh ¼ng gi÷ a c¸c thµnh viªn trong XH; * Gi¸o dôc ý thøc céng ® ång, tÝnh nh©n ® nh© v¨n ¹o, n
 18. III.C¸c h× thøc thu nhËp nh 1. TiÒn l­¬ng; 2. TiÒn c«ng; 3. Thu nhËp tõ c¸c nguån tµi s¶n; 4. Thu nhËp tõ c¸c quü phóc lîi.
 19. 3.1. TiÒn l­¬ng  Thùc c hÊt: TiÒn l­¬ lµ mét phÇn ng TNQD ® ph© phèi cho ng­êi L§ ­îc n trong khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc d­íi h×nh thøc tiÒn tÖ c¨n cø vµo sè l­îng vµ chÊt l­îng L§.
 20. Hai lo¹i tiÒn l­¬ng  TiÒn l­¬ng danh nghÜa: Lµ tiÒn l­¬ mµ ng­ ng êi lao ®éng nhËn ® d­íi h× thøc tiÒn tÖ; ­îc nh  TiÒn l­¬ng thùc tÕ: Lµ tiÒn l­¬ ® biÓu ng ­îc hiÖn b»ng sè l­îng t­ liÖu sinh ho¹t mµ ng­êi lao ®éng cã thÓ mua ® b»ng tiÒn l­¬ ­îc ng danh nghÜa.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2