intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân phối theo lao động

Xem 1-20 trên 86 kết quả Phân phối theo lao động
 • Theo C. Mác, phân phối theo lao động là nguyên tắc phân phối chủ đạo nhằm đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa, là một trong những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội; thực hiện phân phối theo lao động nhằm thực hiện công bằng xã hội. Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, cần giữ vững nguyên tắc phân phối theo lao động, đồng thời vận dụng, kết hợp với các hình thức phân phối khác nhằm thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội.

  pdf7p trangcham1896 21-12-2018 56 4   Download

 • Phân phối theo lao động là hình thức phân phối căn bản, là nguyên tắc phân phối chủ yếu thích hợp nhất với các thành phần kinh tế dựa trên chế độ sở hữu công hữu về tư liệu sản xuất. Do đó dựa trên cơ sở của chế độ công hữu về tư liệu sản xuất mà chế độ người bóc lột người bị xoá bỏ.Người lao động làm chủ những tư liệu sản xuất nên tất yếu cũng làm chủ phân phối theo thu nhập . Lao động đang trở thành cơ sở quyết định địa...

  pdf29p emilynguyen 08-07-2009 857 233   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Về nguyên tắc phân phối đảm bảo công bằng xã hội ở nước ta hiện nay" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày nguyên tắc phân phối theo lao động, nguyên tắc phân phối theo cống hiến,... Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 86 2   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường phân phối thu nhập giữ một vai trò hễt sức quan trọng. Nó là một khâu không thể thiếu được của quá trình tái sản xuất. Phân phối thu nhập nối liền sản xuất với sản xuất, sản xuất với tiêu dùng, nối liền thị trường hàng hoá tiêu dùng và dịch vụ với thị trường các yếu tố sản xuất làm cho sự

  pdf26p tieutaydoc 05-08-2010 94 21   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: " quan hệ phân phối ở nước ta"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p trongminh123 18-10-2012 73 17   Download

 • Bài giảng Phân phối thu nhập cá nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trình bày tính tất yếu, khách quan và tác dụng của việc tồn tại nhiều nhiều hình thức phân phối thu nhập; các hình thức phân phối cơ bản, các hình thức thu nhập cơ bản, giải pháp từng bước thực hiện cân bằng xã hội trong phương pháp thu nhập cá nhân.

  ppt32p marssuoh 29-05-2014 84 6   Download

 • Phân phối sản phẩm công bằng vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, để đảm bảo sự công bằng trong phân phối sản phẩm thì cần phải thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động. Mời các bạn tham khảo!

  pdf6p trangcham1896 21-12-2018 27 0   Download

 • Do đó với mỗi xã hội khác nhau, có một phương thức phân phối khác nhau. Mỗi xã hội đều luôn vận động phát triển do đó sau một thời gian khi lực lượng sản xuất phát triển đưa xã hội chuyển lên một hình thái kinh tế - xã hội mới thì lúc đó hình thức phân phối cũ sẽ được thay thế bằng hình thức phân phối mới phù hợp hơn. Nước ta đang trong giai đoạn xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN có sự quản lý của nhà nước, thì vai trò...

  pdf31p tengteng4 19-11-2011 68 14   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường phân phối thu nhập giữ một vai trò hễt sức quan trọng. Nó là một khâu không thể thiếu được của quá trình tái sản xuất. Phân phối thu nhập nối liền

  pdf26p tengteng4 19-11-2011 47 8   Download

 • Tài liệu Hướng dẫn nội dung phạm vi thu, chi tài chính và các quy định mới đối với công đoàn các cấp năm 2012: Phần 1 tìm hiểu quy định về nội dung, phạm vi thu, chi tài chính công đoàn cơ sở (theo Quyết định 1445/QĐ-TLĐ); hướng dẫn nội dung thu và phân phối nguồn thu tài chính của công đoàn cơ sở; hướng dẫn nội dung, phạm vi chi tài chính công đoàn cơ sở; hướng dẫn công tác quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

  pdf151p thuytrang_5 01-07-2015 65 4   Download

 • Tuy nhiên cũng cần ghi nhớ là rất nhiều hình ảnh có tổn thương trên phim X quang giống bệnh bụi phổi silic mà ta cần phân biệt (có hơn 40 bệnh có hình ảnh như vậy). Ví dụ: hình ảnh Hemosiderose trong bệnh hẹp van tim biến chứng, bệnh lao phổi giai đoạn đầu... Để thống nhất các tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh silicose trên thế giới, tháng 12/1968 Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) họp ở Gieneve đã quy định các tiêu chuẩn phân loại bệnh bụi phổi trên hình ảnh X quang theo các...

  pdf30p poseidon07 03-08-2011 130 18   Download

 • Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác, trong chủ nghĩa xã hội bình đẳng xã hội hoàn toàn là chưa thể có được, cái ta có thể thực hiện được mới chỉ là công bằng xã hội. Công bằng xã hội được thể hiện chủ yếu trong nguyên tắc phân phối lợi ích, đó là nguyên tắc phân phối theo lao động. Tuy nhiên, C.Mác cũng chỉ rõ rằng, trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội vẫn còn hàm chứa trong nó sự chấp nhận một tình trạng bất bình đẳng nhất định giữa các thành viên trong...

  pdf12p bengoan369 07-12-2011 120 15   Download

 • Chương 13: Lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam 13.3. CÁC HÌNH THỨC THU NHẬP. TỪNG BƯỚC THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG PHÂN PHỐI THU NHẬP 13.3.1. Các hình thức thu nhập Tương ứng với các nguyên tắc phân phối nêu trên có các hình thức thu nhập sau: 13.3.1.1. Tiền lương, tiền công Hình thức phân phối theo lao động mang lại cho người lao động phần thu nhập là tiền lương hoặc tiền công. Tiền lương là trả cho những người làm việc trong...

  pdf30p cnkbmt4 20-10-2011 44 11   Download

 • Đề tài đề xuất giải pháp để ứng dụng hiệu quả công nghệ chỉ báo đường đi sự cố FPI nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện phân phối, góp phần thực hiện lộ trình xây dựng lưới điện thông minh tại Việt Nam theo Đề án mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, góp phần tiết giảm lãng phí trong đầu tư, nâng cao năng suất lao động.

  pdf27p bautroibinhyen24 20-04-2017 72 9   Download

 • Các nguyên tắc phân phối nói trên được biểu hiện ở các hình thức thu nhập chủ yếu là: + Tiền lương. Tiền lương là hình thức biểu hiện chủ yếu của nguyên tắc phân phối theo lao động. Thực chất của tiền lương là một phần thu nhập quốc dân dùng để phân phối cho người lao động dưới hình thức tiền tệ, căn cứ vào số lượng và chất lượng lao động từng người, để tái sản xuất sức lao động. Có hai hình thức tiền lương chủ yếu là tiền lương theo thời gian và tiền lương...

  pdf9p phuoctam52 16-08-2011 48 2   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, lao động có năng suất, chất lượng, hiệu quả là nhân tố góp phần quyết định sự phát triển của đất nước.Do vậy, việc sử dụng lao động hợp lý trong quá trình sản xuất kinh doanh chính là tiết kiệm lao động sống, góp phần hạ giá thàng sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và cải thiện đời sống cho nhân dân. Tiền lương là một sản phẩm xã hội được Nhà nước phân cho người lao động một cách có kế hoạch căn cứ vào kết quả lao động...

  pdf90p thainhatquynh 06-07-2009 1429 676   Download

 • Ngành điện Việt Nam đang có khuynh hướng phát triển theo một hướng mới hoàn toàn khác như hiện nay. Thật vậy, hiện nay, quy luật phát triển kinh tế xã hội - một quy luật biên chứng của chủ nghĩa duy vật lịch sử - là quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đã bắt đầu chi phối mạnh các hướng đi cần thiết của ngành điện hiện nay và trong tương lai không xa....

  pdf70p huyhoang 04-08-2009 1278 576   Download

 • Ngành điện Việt Nam đang có khuynh hướng phát triển theo một hướng mới hoàn toàn khác như hiện nay. Thật vậy, hiện nay, qui luật phát triển kinh tế xã hội - một qui luật biện chứng của chủ nghĩa duy vật lịch sử - là quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đã bắt đầu chi phối mạnh các hướng đi cần thiết của ngành điện hiện nay và trong tương lai không xa....

  pdf70p quangman 20-10-2009 1321 401   Download

 • Hiểu thế nào là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 1.Ưu điểm 2. Nhược điểm II. Đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 1. Nền kinh tế hiện đại gắn với tính chất xã hội chủ nghĩa 2. Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần với vai trò chủđạo của kinh tế nhà nước 3. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện nhiều hình thức phân phối thu nhập, trong đó lấy phân phối theo lao động...

  pdf25p bandoctl 01-07-2013 327 85   Download

 • Kế toán là một công cụ phục vụ quản lý kinh tế, gắn liền với hoạt động quản lý đã xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống loài người. Theo quy định tái sản xuất trong doanh nghiệp cộng nghiệp bao gồm các quá trình sản xuất- phân phối tiêu thụ, các giai đoạn này được diễn ra một cách tuần tự.

  pdf82p thanhdat86 20-07-2011 271 78   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân phối theo lao động
p_strCode=phanphoitheolaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản