intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phát triển khả năng lãnh đạo (Leadership development) - ThS. Hà Nguyên

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:76

147
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phát triển khả năng lãnh đạo (Leadership development) do ThS. Hà Nguyên biên soạn sẽ giúp cho các bạn nắm được khái niệm và các học thuyết cơ bản về phát triển; thảo luận các ứng dụng của các học thuyết trên vào công tác quản lý thực tế. Mời các bạn tham khảo bài giảng để phát triển thêm kỹ năng lãnh đạo của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phát triển khả năng lãnh đạo (Leadership development) - ThS. Hà Nguyên

 1. Phát triển khả năng lãnh đạo Leadership development Khoa quản trị kinh doanh Hanoi school of business Giảng viên: th.s hà nguyên Th.s. lê anh sơn 1
 2. Chương trình học Ngày 1 Lãnh đạo, các lý thuyết về phát triển lãnh sáng đạo và ứng dụng của chúng Chiều Các lý thuyết và kỹ năng về khuyến khích nhân viên Ngày 2 Sáng Lãnh đạo và các kế hoạch thay đổi của công ty Chiều Các vấn đề khác về lãnh đạo 2
 3. Mục đích khoá học  Khoá học được thiết kế nhằm giúp học viên:  Nắm được khái niệm và các học thuyết cơ bản về phát triển  Thảo luận các ứng dụng của các học thuyết trên vào công tác quản lý thực tế. 3
 4. lãnh đạo và các học thuyết về phát triển khả năng lãnh  Nội dung chính: đạo  Bản chất của lãnh đạo  Các học thuyết về tính cách và hành vi của lãnh đạo(trait and Behavioral Theories)  Các học thuyết tình huống về lãnh đạo(Situational Contigence of leadership)  Học thuyết suy diễn và lãnh đạo mới (autribution theory and the new leadership)  Cách tiếp cận chuyển đổi và tác nghiệp(transactional and transformational approaches) 4
 5. Bản chất của lãnh đạo  Lãnh đạo và quyền lực:  Lãnh đạo hiệu quả có liên quan chặt chẽ với việc sử dụng quyền lực để ảnh hưởng đến hành vi của người khác.  Quyền lực là khả năng làm người khác làm những việc mà bạn mong muốn.  Nguồn gốc của quyền lực: QuyÒn lùc  tõ  ®Þa vÞ QuyÒn lùc  tõ  bant th©n Dùa trªn nh÷ng thø mµ ng­êi Dùa trªn ®¸nh gi¸ cña mäi ng­êi qu¶n lý cã thÓ cho ng­êi kh¸c ®èi víi ng­êi qu¶n lý Khe n th­ë ng :” NÕu anh/chÞ Kh¶ n¨ng - nh­ mét nguån gèc lµm nh­ t«i yªu cÇu t«i sÏ th­ cña c¸c kiÕn thøc vµ th«ng tin ëng.” ®Ëc biÖt Ðp buéc :” NÕu anh / chÞ Uy tÝn: mét ng­êi mµ ng­êi kh«ng lµm nh÷ng g×t«i yªu kkh¸c muÝn ®i theo (Minh chñ) cÇu t«i sÏ ph¹t” Hîp ph¸p:’Bëi v×t«i lµ sÕp., anh / chÞ ph¶i lµm nh­ t«i yªu  cÇu." để thành công trong lãnh đạo, cần phải kết hợp cả hai hình thức quyền lực trên 5
 6. Thuyết về tính cách và hành vi của lãnh đạo  Đây là các học thuyết truyền thống về lãnh đạo. Các thuyết này tập trung trả lời câu hỏi :”tại sao một số người lại có khả năng lãnh đạo hơn người” Thuyết về tính cách Phân tích tính cách ca nhân của người lãnh đạo Thuyết về hành vi Phân tích các hành vi của người lãnh đạo đối với cấp dưới Thuyết tình huống Phân tích sự thích hợp giữa hành vi lãnh đạo và các đặc điểm tình huống Phân tích các phẩm chất về tầm nhìn, Thuyết về khả năng khả năng ảnh hưởng và giao quyền của lôi cuốn nhà lãnh đạo 6
 7. Thuyết về tính cách và hành vi của lãnh đạo  Thuyết về tính cách  đây là thuyết đầu tiên nghiên cứu về lãnh đạo  Nội dung của thuyết này là tìm cách nhận biết các tính cách đặc trưng và khác biệt của người lãnh đạo so với người bình thường  ưu điểm: tạo cơ sở cho việc tuyển chọn vào các vị trí lãnh đạo  Nhược điểm : không thể xác định được một cách chính xác các tính cách của người lãnh đạo 7
 8. Thuyết về tính cách và hành vi của lãnh đạo  Thuyết về hành vi  Nội dung :  Tập trung nghiên cứu hành vi của lãnh đạo đối với cấp dưới  Tìm cách xác định phong cách lãnh đạo nào là hiệu quả nhất- phong cách lãnh đạo là một tập hợp các hành vi thường thấy của lãnh đạo  Xác định phong cách lãnh đạo hiệu qủa sẽ tạo ra cơ sở cho việc đào tạo và phát triển khả năng lãnh đạo 8
 9. Thuyết về tính cách và hành vi của lãnh đạo  Thuyết khen thưởng và kỷ luật  Thuyết này dựa trên khái niệm phát huy(renforcement concept) tức là hành vi có kết quả tôt hay đưọc lặp lại và ngược lại . Người lãnh đạo tác động đến tính phát huy của cấp dưới.  Theo thuyết này có bốn khía cạnh hành vi của lãnh đạo :  Hành vi khen thưởng có cơ sở  Hành vi kỷ luật có cơ sở  Hành vi khen thưởng không có cơ sở  Hành vi kỷ luật không có cơ sở 9
 10. đạo Situational Contingency  Theories ofhuống Các học thuyết tình Leadership tiếp tục phát triển hướng nghiên cứu về lãnh đạo và tập trung vào xem xét phong cách lãnh đạo nào phù hợp với tình huống nào.  Các thuyết chủ yếu:  Thuyết tình huống của Fiedler(Fiedler’s Leadership Contigency Theory)  Thuyết tình huống của Hersey-blanchard(Hersey- blanchard Situational Leadership Theory)  Thuyết lãnh đạo định hướng của House(House’s path- goal theory of leadership)  Thuyết tham gia lãnh đạo của Vroom-Jago(Vroom- Jago Leader-Participation Theory) 10
 11. Thuyết tình huống về lãnh đạo Situational Contingency Theories of Leadership  Thuyết tình huống của Fiedler  Fiedler cho rằng yếu tố quyết định lãnh đạo thành công là sự phù hợp giữa phong cách lãnh đạo và tình huống.  Tình huống lãnh đạo được đặc trưng bởi khả năng kiểm soát tình hình(situation control)-mức độ mà một người lãnh đạo tiên đoán được những việc mà nhóm có thể làm tốt cũng như những kết quả của các hoạt động và quyết định của nhóm .  Khả năng kiểm soát tình hình được hình thành bởi ba yếu tố:  Quan hệ lãnh đạo và cấp dưới (tốt/xấu ): cấp dưới ủng hộ cấp trên  Cơ cấu công việc (cao /thấp): đưa ra các mục đích, các thủ tục và hướng dẫn cho nhóm  Quyền lực địa vị (mạnh/yếu): mức độ mà địa vị cho phép người lãnh đạo quyền thưởng phạt cấp dưới 11
 12. Situational Contingency Theories of Leadership  Thuyết lãnh đạo định hướng của House  Thuyết này cho rằng người lãnh đạo thành công là người định ra được phương hướng cho cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ và các mục đích cá nhân Thuyết này đưa ra bốn phong cách lãnh đạo:  Lãnh đạo theo định hướng: cho cấp dưới biết cái cần phải đạt đựơc  Lãnh đạo mang tính hỗ trợ : tạo ra môi trường làm việc thoải mái hơn cho cấpdưới  Lãnh đạo hướng về hiệu quả: định ra các mục tiêu cao và mong muốn cấp dưới tham gia vào quá trình ra quyết đinh 12
 13. Situational Contingency Theories of Leadership  Thuyết tham gia lãnh đạo của Vroom-Jago  Thuyết của Vroom-Jago được thiết kế nhằm giúp các nhà lãnh đạo lựa chọn hình thức ra quyết định phù hợp nhất cho từng tình huống  Theo thuyết này có ba hình thức ra quyết định như sau:  Quyết định mang tính thẩm quyền(authority decision)  Quyết định có tham vấn (cónulte\ative decision)  Quyết định theo nhóm(group decision) 13
 14. Học thuyết mới về phát triển khả năng lãnh đạo  Các học thuyết mới có áp dụng thuyết suy diễn (attribution theory) để nhận mạnh khía cạnh tượng trưng của lãnh đạo .  Cấp dưới/ quần chúng có xu hướng gán các phẩm chất siêu phàm hay anh hùng cho một người lãnh đạo khi họ phát hiện ra một vài hành vi nhất định tù người lãnh đạo đó  Các học thuyết mới tập trung phân tích lnãh đạo có khả năng lôi cuốn quần chúng(charismatic leadership), lãnh đạo tác nghiệp (transantional leadership) và lãnh đạo chuyển đổi (transformational leadership) 14
 15. Học thuyết mới về phát triển khả năng lãnh đạo  Lãnh đạo có khả năng lôi cuốn quần chúng  Lãnh đạo có khả năng lôi cuốn quần chúng : là những người bằng tính cách cá nhân của mình có ảnh hưởng sâu sắc và phi thường đối với cấp dưới/quần chúng  Jay Conger và Rabindra chỉ ra bốn giai đoạn của lánh đạo có khả năng lôi cuốn quần chúng:  Nhà lãnh đạo đưa ra tầm nhìn về sự thay đổi mang tính chiến lược vượt qua khuôn khổ hiện tại  Nhà lãnh đạo truyền đạt tầmnhìn và nhiệt tình cho cấp dưới  Nhà lãnh đạo tạo niềm tin bằng cách thể hiện khả năng và sự quyết tâm  Nhà lãnh đạo đưa ra các cách thức để đạt tới tầm nhìn 15
 16. Học thuyết mới về phát triển khả năng lãnh đạo  Lãnh đạo tác nghiệp  Liên quan đến hoạt động hàng ngày giữa người lãnh đạo và cấp dưới nhằm thực hiện các công việc thường lệ đã được đề ra và nhất trí giữa người lãnh đạo và cấp dưới  Các hoạt động này bao gồm:  Thưởng có cơ sở(contingent rewards)  Quản lý một cách chủ động qua các hiện tượng ngoại lệ (passive management by exception)  Quản lýmột cách bị động qua các hiện tượng ngoại lệ (active management by exception)  Thả lỏng(laissez fair) bỏ trách nhiệm và đưa ra quyết định 16
 17. Học thuyết mới về phát triển khả năng lãnh đạo  Lãnh đạo chuyển đổi  Là hình thức lãnh đạo có khả năng tạo khí thế và nhiệt tình cho cấp dưới và hướng họ phát huy khả năng cá nhân cao hơn nhằm đạt mứuc hiệu quả lớn hơn  Các đặc điểm quan trọng của những nhà lãnh đạo chuyển đổi:  Có tầm nhìn: có những ý tưởng rõ ràng, truyền đạt chúng cho con người khác, tạo sự hưng phấn chomọi người đạt được ước mơ chung  Khả năng lôi cuốn; khơi dậy lòng nhiệt tình, trrung thành và tự hào của mọi người.  Tượng trưng; khen thưởng đặc biệt, tổ chức thường xuyên các nghi lễ mừng thành công và tiến bộ  Trao quyền : Giúp cấp dưới phát triển và chia sẽ trách nhiệm quyền hạn Khuyến khích sáng tạo trí tuệ; tham gia 17
 18. Học thuyết mới về phát triển khả năng lãnh đạo  Những nhà lãnh đạo phải cần cả khả năng lãnh đạo tác nghiệp và khả năng lãnh đạo chuyển đổi để thành công 18
 19. Chương trình Đào tạo Toàn diện HSB- 2000 Lãnh đạo khuyến khích& tạo động lực H.Nguyên 19
 20. Khuyến khích & tinh thần  Khuyến khích là một quá trình riêng biệt, nội tại giúp cho việc tăng cường, hướng dẫn và duy trì thái độ ứng xử.  Tinh thần là những cảm nghĩ của người lao động về công việc , cấp trên và công ty  Tinh thần tích cực  Có được chủ yếu từ sự thoả mãn các nhu cầu hoặc từ bản thân công việc sẽ đưa lại sự cống hiến, lòng trung thành cũng nư lòng mong muốn thực hiện tốt công việc  Tinh thần tiêu cực sẽ dẫn đến chất lượng công việc kém, hiện tượng vắng mặt không có lý do, và tỷlệ luân chuyển thay thế lao động cao 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=147

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2