intTypePromotion=1

Bài giảng Phát triển ứng dụng nguồn mở: Bài 1 - Đoàn Thiện Ngân

Chia sẻ: 5A4F5AFSDG 5A4F5AFSDG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
67
lượt xem
9
download

Bài giảng Phát triển ứng dụng nguồn mở: Bài 1 - Đoàn Thiện Ngân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở. Nội dung bài 1: Giới thiệu các hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, đặc biệt chú trọng đến MySQL và PostGreSQL, cài đặt và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, cài đặt và sử dụng phần mềm giao tiếp và quản trị MySQL: MySql Workbench, cài đặt và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostGreSQL, cài đặt và sử dụng phần mềm giao tiếp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phát triển ứng dụng nguồn mở: Bài 1 - Đoàn Thiện Ngân

 1. Phát triển ứng dụng mã nguồn mở Bài 1: Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở GV: ĐOÀN THIỆN NGÂN dngan2003@gmail.com – ngan@ueh.edu.vn http://sites.google.com/site/ptudnmk37 Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 1/40
 2. Mục tiêu • Giới thiệu các hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, đặc biệt chú trọng đến MySQL và PostGreSQL. • Cài đặt và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. • Cài đặt và sử dụng phần mềm giao tiếp và quản trị MySQL: MySql Workbench. • Cài đặt và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostGreSQL. • Cài đặt và sử dụng phần mềm giao tiếp và quản trị PostGreSQL: pgAdmin3. Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 2/40
 3. Nội dung • Tổng quan. • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. • Phần mềm giao tiếp và quản trị MySQL Workbench. • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostGreSQL. • Phần mềm giao tiếp và quản trị PostGreSQL – pgadminIII. Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 3/40
 4. Tổng quan – OSS DBMS • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System - DBMS): – MySQL – PostGreSQL – SqLite, Firebird, mSql, … – Sybase – IBM DB2 Express C – MS SQL Server Express – Oracle Express –… Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 4/40
 5. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu MySQL Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 5/40
 6. Tài liệu tham khảo 1. MySQL Reference Manual. http://dev.mysql.com/doc 2. Beginning PHP and MySQL 5: From Novice to Professional, 4th Edition; W. Jason Gilmore; Apress; 2010. 3. Xem cú pháp, cách sử dụng MySQL Manual trước khi bắt đầu. Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 6/40
 7. MySQL • Open source software DBMS • http://www.mysql.com • http://dev.mysql.com • http://dev.mysql.com/doc • Môi trường cài đặt: – MS Windows – Linux – Unix – Mac OS –… Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 7/40
 8. MySQL – MS Windows • Cài đặt MySQL trên MS Windows (nên download MySQL Installer) http://dev.mysql.com/downloads/mysql/ • MySQL Community Server chứa đầy đủ: – Server – Client – Workbench –… • Xem MySQL Manual: cú pháp, cách sử dụng, … Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 8/40
 9. Cài đặt MySQL – Linux – FC20 • Download MySQL Yum Repository http://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/ • Cài đặt MySQL Yum Repository trên Fedora 20 # yum localinstall mysql-community-release-fc20-5.noarch.rpm (hay # rpm –Uvh mysql-community-release-fc20-5.noarch.rpm) • Cài đặt MySQL Community Server trên Fedora 20 (yum tự động cài MySql Client và các thư viện kèm theo) # yum install mysql-community-server • Cấu hình để khởi động MySQL lúc boot hệ thống # chkconfig --levels 235 mysqld on Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 9/40
 10. MySQL – Linux • Khởi động MySQL # service mysqld start hay dùng trình system-config-service • Thử lệnh $ mysql mysql> show databases; mysql> \h mysql> \q • Để an toàn trước khi sử dụng MySQL, chạy mysql_secure_installation hay đơn giản đặt mật khẩu cho root qua lệnh sql $ mysql –u root mysql> set pasword for root@localhost=pasword('secret') ; Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 10/40
 11. MySQL Admin Tools • MySQL Workbench http://wb.mysql.com • phpMyAdmin http://www.phpmyadmin.net/ • Webmin http://webmin.net/ • SQL Maestro http://www.sqlmaestro.com/ • Navicat http://www.navicat.com/ Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 11/40
 12. MySQL Workbench • Cài đặt MySQL Workbench # yum install mysql-workbench-community • Gọi MySQL Workbench $ mysql-workbench & hay gọi menu Applications/ MySQL Workbench • Đọc Help của MySQL Workbench học cách sử dụng • MySQL Workbench tương tự Microsoft SqlServer Data Management Studio, nó rất cần thiết khi sử dụng MySQL. Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 12/40
 13. MySQL Workbench Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 13/40
 14. MySQL Workbench Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 14/40
 15. MySQL Workbench Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 15/40
 16. MySQL Workbench • MySQL Workbench is a visual database design tool that is developed by MySQL. • It is the successor application of the DBDesigner4 project. • MySQL Workbench is available in three editions. – The Community Edition is available free of charge (open source edition). – The Standard Edition provides additional Enterprise features, such as database documentation generation, at low cost (paying customers). – The Enterprise Edition (Commercial) • MySQL Workbench provides three main areas of functionality: – SQL Development – Data Modeling – Server Administration Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 16/40
 17. MySQL Workbench • SQL Development: create and manage connections to database servers. As well as allowing you configure connection parameters, MySQL Workbench provides the capability to execute SQL queries on the database connections using the built- in SQL Editor. (Query Browser) • Data Modeling: create models of your database schema graphically, reverse and forward engineer between a schema and a live database, and edit all aspects of your database using the comprehensive Table Editor. The Table Editor provides easy-to-use facilities for editing Tables, Columns, Indexes, Triggers, Partitioning, Options, Inserts and Privileges, Routines and Views. • Server Administration: create and administer server instances (MySQL Administrator). Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 17/40
 18. Cơ sở dữ liệu mẫu sakila • Download cơ sở dữ liệu mẫu từ MySQL • http://dev.mysql.com/doc/index-other.html • Chọn cơ sở dữ liệu sakila, download. • Mở nén, có 2 scripts và 1 mô hình • Dùng MySQL Workbench, sử dụng Execute SQL file chạy 2 scripts – sakila-schema.sql (tạo csdl) – sakila-data.sql (chèn dữ liệu vào csdl) Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 18/40
 19. ??? • MySQL là gì? – Cài đặt – Khởi động • Phần mềm quản trị MySQL? • Cách sử dụng MySQL Workbench? – Tạo database – Tạo table mới – Tạo View, … Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 19/40
 20. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu PostGreSQL Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 20/40
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2