intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu cây trồng - Chương 1: Thống kê mô tả - Các tham số thống kê

Chia sẻ: Haha Haha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

93
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu cây trồng - Chương 1 "Thống kê mô tả - Các tham số thống kê" trình bày những nội dung chính sau: Tổng thể và mẫu, các tham số đặc trưng của mẫu và tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu cây trồng - Chương 1: Thống kê mô tả - Các tham số thống kê

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN<br /> CỨU CÂY TRỒNG<br /> <br /> • PHẦN 1 - XÖÛ LYÙ SOÁ LIEÄU ÑIEÀU TRA KHAÛO SAÙT<br /> • Chöông 1 - THOÁNG KEÂ MOÂ TAÛ - CAÙC THAM SOÁ<br /> THOÁNG KEÂ<br /> <br /> • 1. Toång theå vaø maãu<br /> • - Toång theå<br /> • - Maãu<br /> <br /> • 2. Caùc tham soá ñaëc tröng cuûa maãu vaø toång theå<br /> • - Caùc tham soá ñaëc tröng cho söï taäp trung<br /> • - Caùc tham soá ñaëc tröng cho ñoä phaân taùn cuûa caùc daáu hieäu<br /> ñònh löôïng<br /> • - Caùc tham soá ñaëc tröng cho ñoä phaân taùn cuûa caùc daáu hieäu<br /> ñònh tính<br /> • - Caùc tham soá ñaëc tröng cho moái quan heä giöõa caùc ñaïi<br /> löôïng ngaãu nhieân<br /> <br /> 1. Toång theå vaø maãu<br /> – Toång theå/Dân số : laø toaøn boä caùc phaàn töû hay<br /> caù theå coù cuøng moät hay moät soá ñaëc tröng (daáu<br /> hieäu) ñònh tính hay ñònh lượng naøo ñoù cuûa ñoái<br /> töôïng nghieân cöùu<br /> Trong noâng hoïc, moät toång theå coù theå laø:<br /> • - Moät quaàn theå caây troàng;<br /> • - Moät nhaân toá cuï theå lieân quan ñeán caây<br /> troàng;<br /> • - Moät khu ñaát canh;<br /> •- ……………<br /> <br /> – Soá löôïng caùc phaàn töû hay caù theå trong toång<br /> <br /> theå ñöôïc ký hiệu là N.<br /> – Coù hai loaïi toång theå:<br /> • * Định tính laø caùc daáu hieäu coù theå phaân<br /> bieät söï khaùc nhau giöõa caùc caù theå baèng maét,<br /> neám hay thöû.<br /> • * Định lượng laø caùc daáu hieäu khoâng theå<br /> phaân bieät söï khaùc nhau giöõa caùc caù theå<br /> baèng maét, maø phaûi tieán haønh caân, ño, ñeám<br /> vaø phaân bieät ñöôïc nhôø söû duïng caùc pheùp<br /> toaùn thoáng keâ.<br /> <br /> - Maãu: laø moät boä phaän höõu haïn cuûa toång theå<br /> goàm n caù theå (n < N), treân ñoù ngöôøi ta tieán<br /> haønh ñieàu tra, khaûo saùt, ño ñeám vaø thu thaäp<br /> caùc soá lieäu.<br /> – Vai trò của mẫu :<br /> • - Öôùc löôïng caùc tham soá cuûa toång theå.<br /> • - Tìm hieåu moái quan heä giöõa caùc daáu hieäu<br /> nghieân cöùu trong toång theå<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2