intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học (234 trang)

Chia sẻ: Ye Ye | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:234

107
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học (234 trang) trang bị cho người học những kiến thức cơ bản như: Chức năng quản trị, các kỹ năng của nhà quản trị, vai trò của nhà quản trị, môi trường hoạt động của doanh nghiệp, môi trường làm quyết định,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học (234 trang)

 1. • Qủan trị là những hoạt  động  cần  thiết  cho  sự  tồn  tại  và  phát triển của tổ chức Các nhà qu Các nhà quảản tr n trị ị  •­ Nhà quản trị và người thừa hành  •­ Hiểu được quá trình quản trị thông qua          các chức năng quản trị •­  Các  kỹ  năng  và  vai  trò  cơ  bản  của  nhà      quản trị
 2. KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ  . QUẢN TRỊ  Thế  nào  là  quản  trị?  Tại  sao  cần phải quản trị? ¨    Quản  trị  là  việc  hoàn  thành  mục tiêu thông qua người khác. ¨    Quản trị là  hoạt  động  để  tổ  chức  đạt  được  mục  tiêu  đề  ra  với  năng  suất  cao  bằng  và  . Năng suất : thông qua người khác. Hiệu  quả:Làm  đúng  việc;  đúng  việc  khi  việc  nầy  gắn  với  mục  Mục tiêu tiêu  NS   =  Hiệu  suất:Làm  việc  đúng;  Việc  Nlđsd đúng  có phương pháp cách thức  thực hiện công việc tốt nhất.
 3. CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ HOẠCH ĐỊNH TỔ CHỨC Xác định mục tiêu, kế hoạch cho  Phân công nhiệm vụ, tạo dựng một  tương lai nhờ đó mà ta nhận ra  cơ cấu, thiết lập thẩm quyền và  những cơ hội và đe dọa, căn cứ vào  phân phối ngân sách cần thiết để  đó phảI âlàm những gì ngay bây giờ  thực hiện , để  khai thác cơ hội và né tránh rủi  ro  QUẢN  TRỊ ĐIỀU KHIỂN KIỂM TRA Gây ảnh hưởng, thúc đẩy, hướng  Là chức năng nhằm bảo đảm    dẫn nguồn lực tổ chức thực hiện  những hoạt động của tổ chức  mục tiêu  đạt được mục tiêu đề ra
 4. NHÀ QUẢN TRỊ • Một  tổ  chức  là  một  thực  thể  có  mục  đích  riêng  biệt,  có  những  thành  viên  và  có  một  cơ  cấu  chặt  chẽ  có  tính  hệ  thống Nhà  quản  trị  là  những  người  có  quyền  và  có  trách  nhiệm  điều  khiển  công  việc  của  người  khác,  họ  được  bố  trí  vào  những  vị  trí  có  tầm  quan  trọng khác nhau trong tổ chức 
 5. CẤP BẬC QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ CẤP CAO Chịu trách nhiệm về các  Gíam đốc, chủ tịch  hoạt  động  của  các  tổ  HĐQT,KSV cao cấp chức và các hậu quả mà  nó gây ra QUẢN TRỊ CẤP  Điều  khiển  hoạt  GIỮA động  trong  bộ  phận  TP,truởng BP,quản  mà mình lãnh đạo đốc Thi  hành  kế  hoạch,  QUẢN TRỊ  kiểm  tra  đôn  đốc,  CẤP CƠ SỞ chịu  trách  nhiệm  Tổ trưởng  trước  kết  quả  hàng  ,trưởng nhóm ngày của nhân viên
 6. CÁC KỸ NĂNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ  KỸ NĂNG NHÂN SỰ KỸ NĂNG KỸ THUẬT  Là tài năng đặc biệt  Là khả năng cần thiết để  trong tiếp xúc và làm  thực hiện cộng việc việc với con người KỸ NĂNG TƯ DUY  Biết phân tích, giải quyết  vấn đề một cách hệ thống  và biết cách giảm thiểu mức  độ phức tạp đó xuống
 7. VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VAI TRÒ QUAN HỆ VỚI CON NGƯỜI CÁC VAI TRÒ THÔNG TIN CÁC VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH
 8. CÁC VAI TRÒ THÔNG TIN  Vai trò thu thập và tiếp nhận thông tin Vai trò phổ biến thông tin  Vai trò cung cấp thông tin 
 9. CÁC VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH  Vai trò nhà  kinh doanh Vai trò người giải quyết các xáo trộn NHÀ QUẢN TRỊ Vai trò người  đàm phán Vai trò người phân phối  tài nguyên 
 10. KHOA HỌC VÀ NGHỆ  THUẬT QUẢN TRỊ VÌ SAO ?  Là những kinh nghiệm đã được tổng kết và khái  quát hoá  Có thể áp dụng trong mọi trường hợp  Được tổng hợp thưà hưởng kết quả từ các ngành       khoa học  khác như  : toán  học, kinh tế học,  điều  khiển  học
 11. KHOA HỌC VÀ NGHỆ  THUẬT QUẢN TRỊ Qủan trị không thể áp dụng theo 1 công thức  Là một nghệ thuật sáng tạo Linh hoạt vận dụng các lý thuyết quản trị trong     những tình huống cụ thể.
 12. MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA  DOANH NGHIỆP Môi trường là gì ? Đặc điểm các loại môi trường và  sự ảnh hưởng của nó đối với doanh nghiệp Kỹ thuật phân tích SWOT
 13. PHÂN LOẠI MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG  MÔI TRUỜNG  BÊN NGOÀI NỘI BỘ Môi trường  Môi truờng Gồm các yếu tố bên trong vĩ mô vi mô  của DN có kết quả ảnh hưởng  đến hoạt động của DN
 14. PHÂN LOẠI THEO PHẠM VI MÔI TRƯỜNG  MÔI TRUỜNG VI  MÔI TRƯỜNG  VĨ MÔ MÔ TÁC NGHIỆP NỘI BỘ 1. Các yếu tố kinh tế 1. Các đối thủ  1. Nguồn nhân lực cạnh tranh 2. Các yếu tố chính  2. Khả năng nghiên  phủ và chính trị 2. Khách hàng cứu phát triển 3. Các yếu tố xã hội 3. Những người  3. Sản xuất cung cấp 4. Các yếu tố dân số 4. Tài chính kế toán 4. Các nhóm áp  5. Các yếu tố tự  5. Marketing lực nhiên 6. Văn hóa của tổ  6. Các yếu tố công  chức nghệ
 15. VAI TRÒ QUAN HỆ VỚI CON NGƯỜI Vai trò người đại diện Vai trò người lãnh đạo Vai trò liên lạc
 16. PH N LOẠI THEO MỨC ĐỘ PHỨC TẠP  VÀ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN NĂNG ĐỘNG MÔI TRƯỜNG PHỨC TẠP ỔN ĐỊNH MÔI TRUỜNG PHỨC TẠP NĂNG ĐỘNG
 17. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM  CÁC LOẠI MÔI TRƯỜNG • Môi trường  ảnh hửơng đến hoạt  động của một  doanh nghiệp (hoặc một tổ chức) ở các mặt sau : Đến kết quả hoạt động của doanh  nghiệp Đến phạm vi hoạt động của doanh  nghiệp Đến mục tiêu và chiến lược hoạt động của DN Tác động theo 2 hướng  Hướng thuận, khi tạo ra cơ hội thuận lợi cho hoạt động của  DN Hướng nghịch, khi đe doạ và gây thiệt hại đối với DN
 18. I. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ Nó có ảnh hửong lâu dài  đến các doanh nghiệp Công ty khó có thể ảnh hưởng  hoặc kiểm soát được nó Mức độ tác động và tính chất tác động  của loại môi trường này khác nhau theo  từng ngành, thậm chí theo từng DN Môi trường tổng quát có tác động làm  thay đổi cục diện của môi trường vi  mô va môi trường nội bộ
 19. I.1. Môi trường kinh tế  Môi trừơng kinh tế vĩ mô  bao  giờ  cũng  chứa  đựng  những  cơ  hội  và  đe  doạ  khác  nhau  đối  với  từng  doanh  nghịêp  trong  các  ngành khác nhau
 20. I.2. Môi trường chính trị và luật pháp • Bao  gồm  hệ  thống  các  quan  điểm,  đường  lối  chính  sách  của  chính  phủ,  hệ  thống  luật  pháp  hiện hành, các xu hướng  chính  trị  ngoại  giao  đối  với các nước khác
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2