intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 3 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

Chia sẻ: Phong Phong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:44

0
51
lượt xem
5
download

Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 3 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 3 do Th.S Nguyễn Hoài Phương biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Các quan điểm về lãi suất, vai trò của lãi suất, một số phân biệt về lãi suất, một số loại lãi suất cơ bản và cách đo lường, các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, chính sách lãi suất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 3 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

 1. CHƯƠNG III   LÃI SUấT Th S. Nguyễn Hoài Phương
 2. NộI DUNG CHƯƠNG I. Các quan điểm về lãi suất II. Vai trò của lãi suất III. Một số phân biệt về lãi suất IV. Một số loại lãi suất cơ bản và cách đo  lường V. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất VI. Chính sách lãi suất 
 3. I. CÁC QUAN ĐIểM Về LÃI SUấT  Karl Marx:  “Lãi suất là một phần của giá trị  thặng dư mà nhà tư bản sản xuất phải trả cho nhà  tư bản tiền tệ vì việc đã sử dụng vốn trong một  khoảng thời gian nhất định”  Các nhà kinh tế học về lượng cầu tài sản: “ Lãi  suất là cơ sở để xác định chi phí cơ hội của việc  nắm giữ tiền”  Ngân hàng thế giới: “ Lãi suất là tỷ lệ phần trăm  của tiền lãi so với tiền vốn”  Các nhà kinh tế học hiện đại: “ Lãi suất là giá  cả cho vay, là chi phí về việc sử dụng vốn và  những dịch vụ tài chính khác”
 4. NGHIÊN CứU TÌNH HUốNG  Giả sử lãi suất đang có xu hướng tăng lên trong  nền kinh tế, hãy bình luận về các nhận định sau:  Hoạt động đầu tư trong nước sẽ bị hạn chế  GDP có xu hướng gia tăng  Tỷ lệ lạm phát có xu hướng tăng theo  Cán cân thương mại có thể bị thâm hụt  Giá cổ phiếu có xu hướng suy giảm  Người dân có xu hướng tăng các  khoản tiết kiệm và cắt giảm tiêu dùng   Các NHTM sẽ có lợi nhuận gia tăng
 5. II. VAI TRÒ CủA LÃI SUấT  Quản lý kinh tế vĩ mô  Là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô       i   I   GDP, ii  Là công cụ điều tiết sự dịch chuyển của dòng vốn  Là công cụ điều tiết sự ổn định của tỷ giá, góp phần  tác động đến cán cân thanh toán  Hoạt động kinh tế vi mô  Là cơ sở để cá nhân, doanh nghiệp đưa ra quyết định  kinh tế: tiết kiệm, tiêu dùng, đầu tư…  Là điều kiện tồn tại và phát triển  của hệ thống  NHTM
 6. III. MộT Số PHÂN BIệT Về LÃI SUấT  Lãi suất và tỷ suất lợi tức  Lãi  suất  là  tỷ  lệ  phần  trăm  của  số  tiền  lãi  trên  số  tiền  vốn  Tỷ suất lợi tức là tỷ lệ phần trăm của số tiền thu nhập  trên số tiền vốn  Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa  Lãi  suất  danh  nghĩa:  (Nominal  interest  rate)  là  lãi  suất  được  ghi  trên  các  hợp  đồng  kinh  tế,  được  niêm  yết  tại  các  ngân  hàng  và  được  công  bố  trên  các  phương  tiện  thông tin. (Tỷ lệ gia tăng của tiền sau một thời gian nhất  định)  Lãi  suất  thực:  (Real  interest  rate)  là  lãi  suất  danh  nghĩa  sau  khi  đã  loại  bỏ  yếu  tố  lạm  phát  (Tỷ  lệ  gia  tăng  của  hiện vật sau một thời gian nhất định)
 7. MốI LIÊN Hệ GIữA LÃI SUấT THựC VÀ LÃI SUấT DANH NGHĨA  Ký hiệu:  in        Lãi suất danh nghĩa  ir        Lãi suất thực  ii       Tỷ lệ lạm phát Với ii ≤ 10% ir = in – ii             in ­ ii Với ii > 10%       ir =    ­­­­­­­­­­­­­ ii + 1
 8. IV. MộT Số LOạI LÃI SUấT CƠ BảN VÀ CÁCH ĐO LƯờNG  Lãi suất áp dụng trong hoạt động ngân  hàng Lãi suất cơ bản Lãi suất tiền gửi Lãi suất cho vay Lãi suất liên ngân hàng Lãi suất chiết khấu, tái chiết khấu Lãi suất tái cấp vốn
 9. DIễN BIếN LÃI SUấT TRÊN THị TRƯờNG
 10. LÃI SUấT CƠ BảN CủA VIệT NAM (2007- 2009)
 11. LÃI SUấT CƠ BảN CủA HOA Kỳ 2000 -2008
 12. Sự BIếN ĐộNG CủA LÃI SUấT FED CÓ PHảI LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY RA KHủNG HOảNG TÀI CHÍNH TạI HOA Kỳ?
 13. NGUYÊN NHÂN KHủNG HOảNG TÀI CHÍNH HOA Kỳ
 14. CƠ CHế TÁC ĐộNG - ảNH HƯởNG LAN TRUYềN Subprime  Households mortgages Banks Fannie Mae Freddie Mac Lehman Brothers MBS  (Mortg age  backed  securiti Investors es) AIG CDs   Bear Stearns Merrill Lynch
 15. LÃI SUấT CƠ BảN CủA ANH QUốC 2000 - 2009
 16. LÃI SUấT CƠ BảN DO SBV VÀ FED CÔNG Bố
 17. LÃI SUấT TIềN GửI 12/2008
 18. LÃI SUấT LIÊN NGÂN HÀNG 2009
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2