intTypePromotion=3

Bài giảng thần kinh thính giác part 1

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
108
lượt xem
23
download

Bài giảng thần kinh thính giác part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu học tập: 1- Trình bày được cấu trúc tai giữa và tai trong. 2-Trình bày được cấu trúc cơ quan Corti và cơ chế tiếp nhận âm thanh. 3- Trình bày được đường dẫn truyền và trung khu phân tích thính giác. 4- Trình bày được cấu trúc soan nang, cầu nang và các ống bán khuyên. -5- Trình bày được các phản xạ tiền đình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng thần kinh thính giác part 1

  1. C¶m gi¸c ©m thanh vµ c¶m gi¸c th¨ng b»ng
  2. Môc tiªu häc tËp: 1- Tr×nh bµy ®­îc cÊu tróc tai gi÷a vµ tai trong. 2-Tr×nh bµy ®­îc cÊu tróc c¬ quan Corti vµ c¬ chÕ tiÕp nhËn ©m thanh. 3- Tr×nh bµy ®­îc ®­êng dÉn truyÒn vµ trung khu ph©n tÝch thÝnh gi¸c. 4- Tr×nh bµy ®­îc cÊu tróc soan nang, cÇu nang vµ c¸c èng b¸n khuyªn. -5- Tr×nh bµy ®­îc c¸c ph¶n x¹ tiÒn ®×nh.
  3. C¶m gi¸c ©m thanh (Chøc n¨ng thÝnh gi¸c)
  4. 1. Cấu trúc chức năng phần ngoại biên 1.1. Tai ngoµi. Mµng nhÜ : dÇy 0,1mm, S=55mm2 X­¬ng bóa X­¬ng ®e 1.2. Tai gi÷a. X­¬ng bµn ®¹p Gồm: xương búa, xương đe, Cöa sæ xương bàn đạp. bÇu dôc Cöa sæ bÇu dôc - Vßi Estachie Cöa sæ Mµng nhÜ trßn
  5. - Diện tích màng nhĩ 55mm2 , - DiÖn tích cửa sổ bầu dục 3,2mm2, - HÖ X.con khuyÕt ®¹i 1,3 lÇn. §ộ khuyếch đại c­êng ®é ©m: 55 x 1,3 = 22 lần 3,2
  6. 1.3. 1.3. Tai trong Cã Cã c¬ quan tiÒn ®×nh (c¬ quan th¨ng b»ng) tiÒn vµ èc tai (c¬ quan thÝnh gi¸c). èc
  7. èc tai - - Màng tiền đ×nh. - Màng nền (màng nhĩ) Hai màng nối tiếp nhau qua lỗ Helicotrema và chia ốc tai thành 3 thang:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản