intTypePromotion=1

Bài giảng Thí nghiệm kỹ thuật xung

Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

0
273
lượt xem
89
download

Bài giảng Thí nghiệm kỹ thuật xung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân loại tín hiệu Theo dạng sóng: tín hiệu tam giác,sin,xung vuông,nấc thang Theo tần số: Tín hiệu hạ tần,âm tần,cao tần,siêu cao tần Theo sự liên tục: Tín hiệu liên tục và độ thời gian Theo sự rời rạc: Tín hiệu liên tục và độ thời gian Tuần hoàn: Tín hiệu có dạng sóng lặp lại sau mỗu chu kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thí nghiệm kỹ thuật xung

 1. Bài giảng Thí nghiệm kỹ thuật xung
 2. MỤC LỤC Bài 1: SỬ DỤNG MÁY OSC VÀ MÔ HÌNH THỰC HÀNH KTX ................................... 1 Bài 2: MẠCH TÍCH PHÂN VÀ MẠCH VI PHÂN ............................................................ 8 Bài 3: MẠCH XÉN VÀ MẠCH GHIM ĐIỆN ÁP ........................................................... 16 Bài 4: MẠCH DAO ĐỘNG ............................................................................................... 46 Bài 5: MẠCH TẠO XUNG THÔNG DỤNG .................................................................. 87
 3. Bài 1: Sử dụng OSC và mô hình thực hành kỹ thuật xung Bài 1: SÖÛ DUÏNG OSC VAØ MOÂ HÌNH THÖÏC HAØNH KYÕ THUAÄT XUNG Maùy OSC I. 1. Caáu taïo cuûa OSC 2. Chöùc naêng vaø caùch söû duïng caùc boä phaän treân OSC  POWER  Power: Coâng taéc nguoàn. Khi ôû vò trí “ON” thì LED seõ saùng.  INTENSITY CONTROL  Intensity control: Duøng ñeå thay ñoåi cöôøng ñoä saùng cuûa tia. Ñeå taêng ñoä saùng ta vaën theo chieàu kim ñoàng hoà.  FOCUS  Ñieàu chænh ñoä hoäi tuï cuûa tia (ñieàu chænh ñoä saéc neùt). 1
 4. Bài 1: Sử dụng OSC và mô hình thực hành kỹ thuật xung  TRIG LEVEL  Trig Level duøng ñeå ñieàu chænh cho daïng soùng ñöùng yeân vaø ñònh ñieåm baét ñaàu cuûa daïng soùng.  TRIGGERING COUPLING  Duøng ñeå löïa choïn kieåu laáy trigger (trigger mode).  AUTO: ÔÛ chöùc naêng naøy, tín hieäu queùt ñöôïc phaùt ra khi khoâng coù tín hieäu trigger thích hôïp; töï ñoäng chuyeån veà vaän haønh queùt trigger (triggered sweep) khi coù tín hieäu trigger thích hôïp.  NORM: ÔÛ chöùc naêng naøy, tín hieäu queùt chæ ñöôïc phaùt ra khi coù tín hieäu trigger thích hôïp.  TV-V: Daûi taàn trigger trong khoaûng DC- 1KHz.  TV-H: Daûi taàn trigger trong khoaûng 1KHz- 100KHz.  TRIGGER SOURCE Duøng ñeå löïa choïn nguoàn laáy trigger.  CH 1: Tín hieäu cuûa keânh CH1 trôû thaønh nguoàn trigger baát chaáp vò trí cuûa VERTICAL MODE.  CH 2: Tín hieäu cuûa keânh CH2 trôû thaønh nguoàn trigger.  LINE: Tín hieäu AC line ñöôïc duøng nhö laø nguoàn laáy trigger.  EXT: Tín hieäu Trigger ñöôïc laáy töø ñaàu noái EXT TRIG. 2
 5. Bài 1: Sử dụng OSC và mô hình thực hành kỹ thuật xung  MAIN, MIX, AND DELAY  POSITION (PULL x 10)  Duøng ñeå ñieàu chænh vò trí cuûa tia saùng theo chieàu ngang.  Khi keo ra duøng ñeå nhaân truïc thôøi gian leân 10 laàn.  VARIABLE  Duøng thay ñoåi tæ leä queùt moät caùch lieân tuïc.  TIME / DIV  Duøng ñeå choïn tæ leä treân truïc thôøi gian.  POSITION 3
 6. Bài 1: Sử dụng OSC và mô hình thực hành kỹ thuật xung  Ñieàu chænh vò trí cuûa tia saùng theo chieàu doïc.  Khi keo ra seõ laøm ñaûo pha tín hieäu ngoõ vaøo.  VOLTS / DIV  Duøng ñeå choïn tæ leä theo chieàu ñieän aùp.  AC-GND-DC  Khi ñeå ôû vò trí AC chæ cho thaønh phaàn AC cuûa tín hieäu vaøo maùy.  Khi ñeå ôû vò trí GND khoâng cho tín hieäu vaøo maùy.  Khi ñeå ôû vò trí DC cho caû thaønh phaàn AC vaø DC cuûa tín hieäu vaøo maùy.  INPUT  Ngoõ vaøo cuûa tín hieäu caàn ño. 4
 7. Bài 1: Sử dụng OSC và mô hình thực hành kỹ thuật xung  VERT MODE  Khi ôû vò trí CH1: Chæ ño moät keânh CH1.  Khi ôû vò trí CH2: Chæ ño moät keânh CH2.  Khi ôû vò trí DUAL: Do ñoàng thôøi hai keânh.  Khi ôû vò trí ADD: Tín hieäu ngoõ ra laø toång cuûa hai tín hieäu ôû keânh CH1 vaø keânh CH2.  EXT TRIG  CAL  Duøng ñeå laáy tín hieäu chuaån tröôùc khi ño. 3. Tröôùc khi söû duïng maùy hieän soùng  Ñeå POWER ôû vò trí “OFF”.  Ñeå INTENSITY, FOCUS ôû vò trí giöõa.  Ñeå VERT MODE ôû vò trí CH1.  Nuùm Amplitude VAR cuûa CH1 vaø CH2 ôû vò trí CAL.  Ñieàu chænh CH1 – position, CH2 – position vaø POS (Time) ôû vò trí giöõa.  Ñaët AC - GND - DC taïi vò trí GND.  VOLT/DIV: 50 mV/DIV.  TIME/DIV: 0.5 mS/DIV.  Sweep VAR chænh ôû vò trí CAL.  COUPLING ñeå ôû vò trí AUTO.  SOURCE ñaët ôû CH1. 5
 8. Bài 1: Sử dụng OSC và mô hình thực hành kỹ thuật xung  Chænh TRIG LEVEL tôùi vò trí "+".  Baät coâng taéc nguoàn.  Neáu khoâng thaáy tia saùng thì nhaán nuùt BEAM FIND.  Ñieàu chænh CH 1 POS vaø HORIZONTAL POS ñeå tia saùng naèm ôû giöõa maøn hình. Ñieàu chænh ñoä saùng vaø ñoä saéc neùt cuûa tia saùng. Moâ Hình Thöïc Haønh Kyõ Thuaät Xung II. 1. Giôùi Thieäu  Nguoàn +12V, -12V, doøng 3A, coù baûo veä quaù doøng  Nguoàn 5V, doøng 2A, coù baûo veä quaù doøng  Nguoàn döông 0..30V, nguoàn aâm 0..-30V, doøng 1.5A coù baûo veä quaù doøng (mass rieâng)  Nguoàn tín hieäu coù coâng taéc xoay ñeå choïn caùc loaïi tín hieäu goàm tín hieäu sin, tín hieäu tam giaùc, xung vuoâng ñôn cöïc vaø xung vuoâng löôõng cöïc, coù:  Bieân ñoä 0..10V  Taàn soá 1Hz..50KHz  Caùc nguoàn coù led hieån thi baùo coù nguoàn vaø baùo quaù doøng.  Caùc nguoàn  12V, +5V vaø nguoàn tín hieäu ñöôïc noái chung mass, neân chuùng coù kyù hieäu mass gioáng nhau.  Caùc nguoàn DC thay ñoåi ñöôïc töø 0 tôùi  30V ñöôïc noái chung mass, neân chuùng coù kyù hieäu mass gioáng nhau.  Caùc nguoàn DC vaø nguoàn tín hieäu ñeàu ñöôïc ñöa leân Test Board. 2. Caùch söû duïng  Duøng VOM vaø OSC ñeå ño thöû vaø kieåm tra caùc nguoàn treân moâ hình.  Raùp thöû moät maïch öùng duïng treân testboard. Thöïc Haønh III. 1. Xaùc ñònh hình daïng, bieân ñoä, taàn soá cuûa tín hieäu  Ñoïc bieân ñoä: Bieân ñoä (V) = Bieân ñoä (oâ)  Volts / div (V/oâ)  Ñoïc Chu kyø: Chu kyø (s) = Chu kyø (oâ)  Time / div (s / oâ) 6
 9. Bài 1: Sử dụng OSC và mô hình thực hành kỹ thuật xung  Moãi laàn ño, ñieàu chænh nuùm chænh bieân ñoä, nuùm chænh taàn soá, muùm chænh daïng ñieän aùp ôû vò trí baát kyø roài ñieàn vaøo baûng sau: Ñieän aùp Chu kyø Laàn Taàn Daïng Giai Giai Bieân Bieân Chu Chu ño soá soùng ño ño ñoä (oâ) ñoä (V) kyø (oâ) kyø (s) (Hz) (V/oâ) (s/oâ) 1 2 3 4 5 2. Chænh moät nguoàn sao cho coù hình daïng, bieân ñoä theo yeâu caàu  VD: Ñieàu chænh moät nguoàn xoay chieàu hình Sin coù bieân ñoä 10V, taàn soá 1KHz.  Caùc böôùc thöïc hieän:  Böôùc 1: Ñieàu chænh nuùm choïn daïng soùng theo yeâu caàu.  Böôùc 2: Ñieàu chænh bieân ñoâ. Choïn giai ño thích hôïp.  Chænh nuùm chænh bieân ñoä treân moâ hình sao cho:  Ñoä cao cuûa bieân ñoä (oâ) = Bieân ñoä caàn coù (V)  Giai ño (V/oâ)  Böôùc 3: Ñieàu chænh taàn soá. 1 Tính chu kyø caàn coù: T   f Choïn giai ño thích hôïp.  Chænh nuùm chænh taàn soá treân moâ hình sao cho:  Chieàu daøi cuûa chu kyø (oâ) = Chu kyø caàn coù (s)  Giai ño (s/oâ)  Baøi taäp aùp duïng:  Ñieàu chænh moät xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä 2V, taàn soá 500Hz.  Ñieàu chænh moät xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä 3V, taàn soá 5KHz.  Ñieàu chænh moät xung tam giaùc coù bieân ñoä 7V, taàn soá 3KHz.  Ñieàu chænh moät soùng sin coù bieân ñoä 9V, taàn soá 10KHz. 7
 10. Bài 2: Mạch tích phân & mạch vi phân BAØI 2: MAÏCH TÍCH PHAÂN & MAÏCH VI PHAÂN Maïch Tích Phaân I. 1. Maïch tích phaân duøng RC  Laàn 1:  Sinh Vieân maéc maïch nhö hình veõ ( R  100 , C  1F ): R  Ñieàu chænh nguoàn tín hieäu laø xung vuoâng, Vi Vo C bieân ñoä 5V, taàn soá 1KHz vaø caáp vaøo VI cuûa maïch treân.  Ño vaø veõ ñieän aùp VI (keânh 1) vaø Vo (keânh 2) vaøo hình H1. Keânh 1:  100 90 Time/Div:  Volts/Div:  Keânh 2:  10 0% Time/Div:  Volts/Div:  Hình H1. Laàn 2 :  Thöïc hieän nhö laàn moät nhöng thay R  1K , C  1F  Ño vaø veõ ñieän aùp VI (keânh 1) vaø Vo (keânh 2) vaøo hình H2. 8
 11. Bài 2: Mạch tích phân & mạch vi phân  Keânh 1:  Time/Div: 100 90  Volts/Div:  Keânh 2: 10  Time/Div: 0%  Volts/Div: Hình H2.  Nhaän xeùt: 1/. So saùnh daïng ñieän aùp Vo ôû hai laàn ño (Vmax, Vmin, taàn soá tín hieäu vaøo vaø tín hieäu ra)? Khi naøo maïch treân trôû thaønh maïch tích phaân? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 2/. Giaûi thích taïi sao daïng ñieän aùp Vo cuûa laàn 1 vaø laàn 2 khoâng gioáng nhau? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 3/. So saùnh daïng ñieän aùp ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa hai laàn ño vôùi lyù thuyeát ñaõ hoïc? Neáu khaùc thì taïi sao? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 4/. Trình baøy quaù trình hoaït ñoäng cuûa maïch? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 9
 12. Bài 2: Mạch tích phân & mạch vi phân 1. Maïch tích phaân duøng OpAmp  Laàn 1:  Sinh Vieân maéc maïch nhö hình veõ c ( R  100 , C  1F , Vcc= 12V): R -  Ñieàu chænh nguoàn tín hieäu laø xung vuoâng + löôõng cöïc, bieân ñoä 0.5V, taàn soá 1KHz vaø caáp Vi Vo vaøo VI cuûa maïch treân. R  Ño vaø veõ ñieän aùp VI (keânh 1) vaø Vo (keânh 2) vaøo hình H1.  Keânh 1: 100 90  Time/Div:  Volts/Div: 10  Keânh 2: 0%  Time/Div:  Volts/Div: Hình H1.  Laàn 2:  Thöïc hieän nhö laàn moät nhöng thay R  1K , C  1F  Ño vaø veõ ñieän aùp VI (keânh 1) vaø Vo (keânh 2) vaøo hình H2. 10
 13. Bài 2: Mạch tích phân & mạch vi phân  Keânh 1:  Time/Div: 100 90  Volts/Div:  Keânh 2: 10  Time/Div: 0%  Volts/Div: Hình H2.  Nhaän xeùt: 1/. So saùnh daïng ñieän aùp Vo ôû hai laàn ño (Vmax, Vmin, taàn soá tín hieäu vaøo vaø tín hieäu ra)? Khi naøo maïch treân trôû thaønh maïch tích phaân? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 2/. Giaûi thích taïi sao daïng ñieän aùp Vo cuûa laàn 1 vaø laàn 2 khoâng gioáng nhau? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 3/. So saùnh daïng ñieän aùp ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa hai laàn ño vôùi lyù thuyeát ñaõ hoïc? Neáu khaùc thì taïi sao? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 4/. Trình baøy nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch? ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ 11
 14. Bài 2: Mạch tích phân & mạch vi phân Maïch Vi Phaân II. 2. Maïch vi phaân duøng RC  Laàn 1:  Sinh Vieân maéc maïch nhö hình veõ c ( R  100 , C  1F ):  Ñieàu chænh nguoàn tín hieäu laø xung vuoâng, R bieân ñoä 5V, taàn soá 1KHz vaø caáp vaøo VI cuûa Vi Vo maïch treân.  Ño vaø veõ ñieän aùp VI (keânh 1) vaø Vo (keânh 2) vaøo hình H1.  Keânh 1: 100 90  Time/Div:  Volts/Div:  Keânh 2: 10 0%  Time/Div:  Volts/Div: Hình H1.  Laàn 2:  Thöïc hieän nhö laàn moät nhöng thay R  1K , C  1F  Ño vaø veõ ñieän aùp VI (keânh 1) vaø Vo (keânh 2) vaøo hình H2. 12
 15. Bài 2: Mạch tích phân & mạch vi phân  Keânh 1: 100  Time/Div: 90  Volts/Div:  Keânh 2: 10 0%  Time/Div:  Volts/Div: Hình H2.  Nhaän xeùt: 1/. So saùnh daïng ñieän aùp Vo ôû hai laàn ño (Vmax, Vmin, taàn soá tín hieäu vaøo vaø tín hieäu ra)? Khi naøo maïch treân trôû thaønh maïch vi phaân? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 2/. Giaûi thích taïi sao daïng ñieän aùp Vo cuûa laàn 1 vaø laàn 2 khoâng gioáng nhau? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 3/. So saùnh daïng ñieän aùp ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa hai laàn ño vôùi lyù thuyeát ñaõ hoïc? Neáu khaùc thì taïi sao? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 4/. Trình baøy quaù trình hoaït ñoäng cuûa maïch? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 13
 16. Bài 2: Mạch tích phân & mạch vi phân 3. Maïch Vi phaân duøng OpAmp  Laàn 1: R  Sinh Vieân maéc maïch nhö hình veõ ( R  100 , C  1F , Vcc= 12V): c  Ñieàu chænh nguoàn tín hieäu laø xung vuoâng - + löôõng cöïc, bieân ñoä 0.5V, taàn soá 1KHz vaø Vip caá Vo vaøo VI cuûa maïch treân.  Ño vaø veõ ñieän aùp VI (keânh 1) vaø Vo (keânh 2) vaøo hình H1.  Keânh 1: 100 90  Time/Div:  Volts/Div: 10  Keânh 2: 0%  Time/Div:  Volts/Div: Hình H1.  Laàn 2:  Thöïc hieän nhö laàn moät nhöng thay R  1K , C  1F  Ño vaø veõ ñieän aùp VI (keânh 1) vaø Vo (keânh 2) vaøo hình H2. 14
 17. Bài 2: Mạch tích phân & mạch vi phân  Keânh 1: 100  Time/Div: 90  Volts/Div:  Keânh 2: 10 0%  Time/Div:  Volts/Div: Hình H2.  Nhaän xeùt: 1/. So saùnh daïng ñieän aùp Vo ôû hai laàn ño (Vmax, Vmin, taàn soá tín hieäu vaøo vaø tín hieäu ra)? Khi naøo maïch treân trôû thaønh maïch vi phaân? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 2/. Giaûi thích taïi sao daïng ñieän aùp Vo cuûa laàn 1 vaø laàn 2 khoâng gioáng nhau? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 3/. So saùnh daïng ñieän aùp ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa hai laàn ño vôùi lyù thuyeát ñaõ hoïc? Neáu khaùc thì taïi sao? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 4/. Trình baøy nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch? ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ 15
 18. Bài 3: Mạch xén_ Mạch ghim điện áp BAØI 3: MAÏCH XEÙN – MAÏCH GHIM ÑIEÄN AÙP. Maïch Xeùn Döông I. 1. Maïch xeùn song song.  Laàn 1: 47K  Sinh Vieân maéc maïch nhö hình veõ  Ñieàu chænh nguoàn tín hieäu laø soùng sin, bieân D ñoä 10V, taàn soá 1KHz vaø caáp vaøo VI cuûa maïch Vi Vo treân. Vdc  Duøng nguoàn ñieàu chænh ñöôïc 0..30V ñieàu chænh Vdc = 5V.  Ño vaø veõ ñieän aùp VI (keânh 1) vaø Vo (keânh 2) vaøo hình H1.  Keânh 1: 100 90  Time/Div:  Volts/Div: 10  Keânh 2: 0%  Time/Div:  Volts/Div: Hình H1.  Laàn 2:  Thöïc hieän nhö laàn moät nhöng thay nguoàn tín hieäu laø soùng tam giaùc, coù bieân ñoä 10V taàn soá 2KHz vaø caáp vaøo VI cuûa maïch treân.  Ño vaø veõ ñieän aùp VI (keânh 1) vaø Vo (keânh 2) vaøo hình H2. 16
 19. Bài 3: Mạch xén_ Mạch ghim điện áp  Keânh 1: 100  Time/Div: 90  Volts/Div:  Keânh 2: 10 0%  Time/Div:  Volts/Div: Hình H2.  Laàn 3:  Thöïc hieän nhö laàn moät nhöng thay nguoàn tín hieäu laø soùng sin, coù bieân ñoä 4V taàn soá 3KHz vaø caáp vaøo VI cuûa maïch treân.  Ño vaø veõ ñieän aùp VI (keânh 1) vaø Vo (keânh 2) vaøo hình H3.  Keânh 1:  Time/Div: 100 90  Volts/Div:  Keânh 2: 10  Time/Div: 0%  Volts/Div: Hình H3. 17
 20. Bài 3: Mạch xén_ Mạch ghim điện áp  Laàn 4:  Ñeå nguyeân maïch ñang chaïy ôû laàn 2, ñieàu chænh ñieän aùp Vdc, nhìn treân OSC vaø nhaän xeùt. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. ..................................................................................................................  Laàn 5:  Sinh Vieân maéc maïch nhö hình veõ  Ñieàu chænh nguoàn tín hieäu laø soùng sin, bieân 47K ñoä 10V, taàn soá 1KHz vaø caáp vaøo VI cuûa maïch treân. D  Duøng nguoàn ñieàu chænh ñöôïc -30V..0 ñieàu Vi Vo chænh Vdc = -5V. Vdc  Ño vaø veõ ñieän aùp VI (keânh 1) vaø Vo (keânh 2) vaøo hình H4.  Keânh 1: 100 90  Time/Div:  Volts/Div: 10  Keânh 2: 0%  Time/Div:  Volts/Div: Hình H4.  Laàn 6:  Thöïc hieän nhö laàn naêm nhöng thay nguoàn tín hieäu laø soùng sin, coù bieân ñoä 4V taàn soá 3KHz vaø caáp vaøo VI cuûa maïch treân.  Ño vaø veõ ñieän aùp VI (keânh 1) vaø Vo (keânh 2) vaøo hình H5. 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2