intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thí nghiệm mạng máy tính 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Cao Đạt

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

46
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thí nghiệm mạng máy tính 1: Chương 1 do ThS. Nguyễn Cao Đạt biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về mạng cục bộ. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thí nghiệm mạng máy tính 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Cao Đạt

 1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM BÀI GIẢNG THÍ NGHIỆM MẠNG MÁY TÍNH 1 Biên soạn: ThS. Nguyễn Cao Đạt Email: dat@hcmut.edu.vn Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 1
 2. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM MẠNG CỤC BỘ CƠ BẢN CHƯƠNG I Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 2
 3. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CÁC CÂU HỎI  Hãy cho biết đặc điểm đặc trưng của mạng cục bộ (LAN) ? Hãy cho một vài ví dụ cụ thể về mạng cục bộ.  Hãy cho biết đồ hình vật lý thường dùng với mạng cục bộ ?  Với đồ hình vật lý nói trên, môi trường truyền và thiết bị mạng sử dụng là gì ?  Hãy cho biết công nghệ mạng cục bộ thông dụng ?  Hãy cho biết băng thông mạng đối với công nghệ này.  Hãy cho biết công nghệ mạng cục bộ không dây và thiết bị mạng sử dụng. Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 3
 4. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM TRẢ LỜI  Đồ hình vật lý thường dùng SD P110 Profe ss i on a l W o rks tati on 5 00 0 SD SD SD P 110 P110 REMOTE ACCESS SERVER 5 40 8 S SDD 1 SD 1 33SD x 2 4 2 4 1 2 xx 3 xx 4 xx Profe ss i on a l W o rks tati on 5 00 0 P ro fe ss i on a l Wo rk sta tio n 5 00 0 1 2 3 4 5 7 5 7 x 6 8 6 8 5 6 xx 7 xx 8 xx 5 6 7 8 .p..e.nt...iu. .m SD SD P110 P 110 Profe ss i on a l W o rks tati on 5 00 0 Profe ss io n a l W o rks ta ti on 5 00 0 Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 4
 5. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM TRẢ LỜI  Môi trường truyền Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 5
 6. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM TRẢ LỜI  Môi trường truyền (t.t) Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 6
 7. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM TRẢ LỜI  Môi trường truyền (t.t) Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 7
 8. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM TRẢ LỜI  Thiết bị mạng Hub Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 8
 9. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM TRẢ LỜI  Thiết bị mạng (t.t) Switch Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 9
 10. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM TRẢ LỜI  Công nghệ mạng cục bộ thông dụng – Chuẩn 802.3 & Ethernet  Phương thức truy xuất mạng: CSMA/CD  Các yêu cầu khi triển khai mạng Teân Loaïi cable Ñoä daøi toái ña cho Soá node treân AÙp duïng moät segment (m) moät segment 10Base5 Thick coax 500 100 Backbone 10Base2 Thin coax 200 30 Heä thoáng nhoû 10Base-T Twisted pair 100 1024 Deã söû a chöõa 10Base-F Fiber optics 2000 1024 Noái caù c toaø nhaø  Fast Ethernet & Gigabit Erthernet Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 10
 11. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM TRẢ LỜI  Công nghệ mạng cục bộ thông dụng – CSMA/CD (Hmmm...the channel seems to be free, (Hmmm...the channel seems to be free, so...) so...) I’m ready to broadcast I’m ready to broadcast (Whoops!) (Whoops!) SD SD SD P110 P110 P110 Prof e ss io na l W o rkst a t io n 5 00 0 Prof e ss io na l W o rkst a t io n 5 00 0 Prof e ssi o na l W o rk st a t io n 5 00 0 T T Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 11
 12. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM TRẢ LỜI  Công nghệ mạng cục bộ không dây – Chuẩn 802.11 & Wireless LAN  Phương thức truy xuất mạng: CSMA/CA  Quá trình phát triển – 1997 - 802.11 up to 2 Mbps (900 MHz) – 1999 - 802.11b 2.4GHz and up to 11 Mbps – 1999 - 802.11a 5 GHz and up to 54 Mbps – 200x - 802.11g 2.4GHz and up to 54 Mbps Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 12
 13. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM TRẢ LỜI  Công nghệ mạng cục bộ không dây (t.t) Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 13
 14. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CÁC CÂU HỎI (t.t)  Làm thế nào để các máy tính “nói chuyện” được với nhau ?  Giao thức mạng thông dụng là gì ?  Địa chỉ IPv4 cho chiều dài bao nhiêu byte ?  Mặt nạ mạng được dùng để làm gì ?  Hãy cho biết các phân lớp của địa chỉ IP ?  Hãy cho biết các vùng địa chỉ IP dùng riêng ?  Kỹ thuật subnet là gì ? Cho ví dụ cụ thể. Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 14
 15. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CÁC GIAO THỨC MẠNG  TCP/IP – Internet – Mô hình địa chỉ toàn cục – Khả năng định tuyến – Khả năng tích hợp hệ thống cao – Khả năng phân giải tên toàn cục  IPX/SPX – Novell Netware – Mô hình địa chỉ toàn cục – Khả năng định tuyến – Khả năng tích hợp hệ thống không cao – Khả năng phân giải tên rất kém Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 15
 16. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CÁC GIAO THỨC MẠNG  NetBEUI – NETBIOS Network – Không có khả năng định tuyến – Khả năng tích hợp kém – Địa chỉ và tên đơn giản nhưng không hiệu quả  AppleTalk – Apple – Có khả năng định tuyến – Khả năng tích hợp kém Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 16
 17. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM BỘ GIAO THỨC TCP/IP  Khái niệm – Transmission Control Protocol/ Internet Protocol – Được phát triển bởi Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). – Đưa vào chuẩn 1983. Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 17
 18. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM SO SÁNH GIỮA OSI VÀ TCP/IP OSI TCP/IP Application Applications layer Telnet FTP SMTP DNS SNMP Presentation Session Transport layer TCP UDP Transport (host level) ICMP Network Internet layer (gateway level) ARP IP Data link Network Ethernet Token Ring FDDI WANs Physical interface layer Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 18
 19. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM ĐỊA CHỈ IP  Các máy tính giao tiếp với nhau thông qua địa chỉ IP và tên gợi nhớ.  Hãy suy nghĩ địa chỉ IP như thông tin nhà của bạn !!!!  Địa chỉ IP : Một địa chỉ là một cặp (netid, hostid). Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 19
 20. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM ĐỊA CHỈ IP  Địa chỉ IP (version 4) – Địa chỉ IP có chiều dài 4 bytes (32 bits) – Địa chỉ IP thường biểu biễn dạng thập phân :  xxx.xxx.xxx.xxx (x là số thập phân 0-9)  Ví dụ : 172.28.11.100  Mặt nạ mạng (Netmask) – Địa chỉ mạng tượng trưng như thông tin con đường, phường, quận … (một vùng) – Dùng mặt nạ mạng (Netmask) để khai báo số bit dùng cho địa chỉ mạng. – Ví dụ: 255.255.255.0 (24 bits dành cho địa chỉ mạng, 8 bits còn lại dành cho địa chỉ máy). – Địa chỉ máy tương trưng cho chỉ số nhà (duy nhất trong 1 mạng con). Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2