intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài Tập Lập Trình Mạng - Bùi Tiến Cường

Chia sẻ: Nhok Kute | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

767
lượt xem
157
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lập trình mạng với các lớp InetAddress, URL và URLConnection 1. Lớp InetAddress Các thiết bị được kết nối với mạng LAN có địa chỉ vật lý duy nhất. Điều này giúp cho các máy khác trên mạng trong việc truyền các gói tin đến đúng vị trí...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Tập Lập Trình Mạng - Bùi Tiến Cường

 1. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường Bài 1 : Kết Nối TCP Sử Dụng Socket, chuẩn gửi nhận SỐ - SỐ Trang Máy Chủ : import java.io.*; import java.net.*; class TCPSS { public static void main(String[] args) throws Exception { int port = 2812; ServerSocket server = new ServerSocket(port); Socket client = server.accept(); BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(client.getInputStream())); PrintWriter pw = new PrintWriter(client.getOutputStream()); String st = br.readLine(); double so = Double.parseDouble(st); double kqD = XuLy(so); String kqS = String.valueOf(kqD); pw.write(kqS + "\n"); pw.flush(); pw.close(); br.close(); client.close(); server.close(); } public static double XuLy(double so) { return Math.pow(so,3); } } http://dontruongbt.spaces.live.com/ -1-
 2. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường Trang Máy Khách : import java.io.*; import java.net.*; class TCPCS { public static void main(String[] args) throws Exception { int portS = 2812; InetAddress ipS = InetAddress.getByName("localhost"); Socket server = new Socket(ipS,portS); BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(server.getInputStream())); PrintWriter pw = new PrintWriter(server.getOutputStream()); System.out.print("Nhap so bat ky : "); double so = Double.parseDouble(in.readLine()); String st = String.valueOf(so); pw.write(st+"\n"); pw.flush(); String kqS = br.readLine(); double kqD = Double.parseDouble(kqS); System.out.println("Lap Phuong So = " + kqD); pw.close(); br.close(); in.close(); server.close(); } } http://dontruongbt.spaces.live.com/ -2-
 3. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường Bài 2 : Kết Nối TCP Sử Dụng Socket, gửi nhận CHUỖI – CHUỖI Trang Máy Chủ : import java.io.*; import java.net.*; class TCPSC { public static void main(String[] args) throws Exception { int port = 2812; ServerSocket server = new ServerSocket(port); Socket client = server.accept(); BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(client.getInputStream())); PrintWriter pw = new PrintWriter(client.getOutputStream()); String st = br.readLine(); String kq = XuLy(st); pw.write(kq + "\n"); pw.flush(); pw.close(); br.close(); client.close(); server.close(); } public static String XuLy(String st) { return st.toUpperCase(); } } http://dontruongbt.spaces.live.com/ -3-
 4. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường Trang Máy Khách : import java.io.*; import java.net.*; class TCPCC { public static void main(String[] args) throws Exception { int portS = 2812; InetAddress ipS = InetAddress.getByName("localhost"); Socket server = new Socket(ipS,portS); BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(server.getInputStream())); PrintWriter pw = new PrintWriter(server.getOutputStream()); System.out.print("Nhap chuoi bat ky : "); String st = in.readLine(); pw.write(st+"\n"); pw.flush(); String kq = br.readLine(); System.out.println("Chuoi Hoa : " + kq); pw.close(); br.close(); in.close(); server.close(); } } http://dontruongbt.spaces.live.com/ -4-
 5. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường Bài 3 : Kết Nối UDP Sử Dụng Socket, chuẩn gửi nhận SỐ - SỐ import java.io.*; import java.net.*; class UDPSS { public static void main(String[] args) throws Exception { int port = 2812; DatagramSocket socket = new DatagramSocket(port); DatagramPacket packet; byte []data; try { data = new byte[1024]; packet = new DatagramPacket(data,data.length); socket.receive(packet); String st = new String(packet.getData(),0,packet.getLength()); double so = Double.parseDouble(st); InetAddress ipC = packet.getAddress(); int portC = packet.getPort(); double kqD = XuLy(so); String kqS = String.valueOf(kqD); data = kqS.getBytes(); packet = new DatagramPacket(data,data.length,ipC,portC); socket.send(packet); socket.close(); } catch (UnknownHostException evt) { evt.printStackTrace(); } } public static double XuLy(double so) { return Math.sqrt(so); } } http://dontruongbt.spaces.live.com/ -5-
 6. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường Trang Máy Khách : import java.io.*; import java.net.*; class UDPCS { public static void main(String[] args) throws Exception { DatagramSocket socket = new DatagramSocket(); DatagramPacket packet; byte []data; InetAddress ipS = InetAddress.getByName("localhost"); int portS = 2812; BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); System.out.print("Nhap so bat ky : "); double so = Double.parseDouble(in.readLine()); String st = String.valueOf(so); data = st.getBytes(); packet = new DatagramPacket(data,data.length,ipS,portS); socket.send(packet); data = new byte[1024]; packet = new DatagramPacket(data,data.length); socket.receive(packet); String kqS = new String(packet.getData(),0,packet.getLength()); double kqD = Double.parseDouble(kqS); System.out.println("Can Bac Hai Tinh Duoc : " + kqD); socket.close(); } } http://dontruongbt.spaces.live.com/ -6-
 7. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường Bài 4 : Kết Nối UDP Sử Dụng Socket, gửi nhận CHUỖI – CHUỖI class UDPSC { public static void main(String[] args) throws Exception { int port = 2812; DatagramSocket socket = new DatagramSocket(port); DatagramPacket packet; byte []data; try { data = new byte[1024]; packet = new DatagramPacket(data,data.length); socket.receive(packet); String st = new String(packet.getData(),0,packet.getLength()); InetAddress ipC = packet.getAddress(); int portC = packet.getPort(); String kq = XuLy(st); data = kq.getBytes(); packet = new DatagramPacket(data,data.length,ipC,portC); socket.send(packet); socket.close(); } catch (UnknownHostException evt) { evt.printStackTrace(); } } public static String XuLy(String st) { st = st.trim(); while (st.indexOf(" ")>=0) { st = st.replaceAll(" "," "); } return st; } } http://dontruongbt.spaces.live.com/ -7-
 8. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường Trang Máy Khách : import java.io.*; import java.net.*; class UDPCC { public static void main(String[] args) throws Exception { DatagramSocket socket = new DatagramSocket(); DatagramPacket packet; byte []data; InetAddress ipS = InetAddress.getByName("localhost"); int portS = 2812; BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); System.out.print("Nhap chuoi bat ky : "); String st = in.readLine(); data = st.getBytes(); packet = new DatagramPacket(data,data.length,ipS,portS); socket.send(packet); data = new byte[1024]; packet = new DatagramPacket(data,data.length); socket.receive(packet); String kq = new String(packet.getData(),0,packet.getLength()); System.out.println("Chuoi Ket Qua Tu May Chu : " + kq); socket.close(); } } http://dontruongbt.spaces.live.com/ -8-
 9. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường Tổng Hợp Một Số Hàm Xử Lý A, hàm chuẩn hoá chuỗi, kết quả trả về là 1 chuỗi sau khi đã chuẩn hoá : public static String ChuanHoa(String st) { st=st.trim(); while (st.indexOf(" ")>=0) { st=st.replaceAll(" "," "); } st = st.toLowerCase(); String[] ARR=st.split(" "); for (int i = 0; i < ARR.length; i++) ARR[i]=ARR[i].substring(0, 1).toUpperCase().concat(ARR[i].substring(1)); st=""; for (int i = 0; i < ARR.length-1; i++) st=st.concat(ARR[i])+" "; st=st.concat(ARR[ARR.length-1]); return st; } B, Hàm đảo ngược chuỗi : public static String DaoNguoc(String st) { StringBuffer temp = new StringBuffer(st); return temp.reverse().toString(); } C, Hàm đếm số ký tự trong chuỗi (không tính dấu cách) : public static int DemKyTu(String st) { int dem=0; for (int i=0; i
 10. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường Trường hợp tính cả dấu cách public static int DemKyTu(String st) { return st.length(); } D, Hàm đếm số từ trong chuỗi (chuỗi đã chuẩn hoá) : public static int DemTu(String st) { String[] temp; temp = st.split(" "); return temp.length; } Trường hợp chuỗi chưa chuẩn hóa: public static int DemTuTrongChuoiKhongChuanHoa(String st) { int dem; if (st.charAt(0)!=' ') dem = 1; else dem = 0; for (int i=0;i
 11. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường E, Đếm số lần xuất hiện của các ký tự hoa trong chuỗi : public static int DemSoKyTuHoa(String st) { int dem = 0; for (int i=0;i
 12. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường G, Đếm số lần xuất hiện của 1 chuỗi tìm trong chuỗi : public static int DemSoLanXuatHienTu(String st,String sTim) { int dem=0; for (int i=0;i
 13. Bài Tập Lập Trình Mạng Biên soạn : GV Bùi Tiến Trường J, Kiểm tra chuỗi có toàn số hay không? public static boolean ktChuoiSo(String str) { for(int i=0;i
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2