intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình mạng: Ôn tập thi hết môn Lập trình mạng - Phạm Trần Vũ

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

105
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình mạng: Ôn tập thi hết môn Lập trình mạng sau đây sẽ giúp cho các bạn nắm bắt được các kiến thức tổng quan trong môn học Lập trình mạng như giao thức OSI và TCP/IP; giao thức TCP, UDP và HTTP; lập trình Bekerley socket; lập trình web phía client; lập trình web phía server.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình mạng: Ôn tập thi hết môn Lập trình mạng - Phạm Trần Vũ

 1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM ÔN TẬP THI HẾT MÔN LẬP TRÌNH MẠNG Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Trang 1
 2. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CÁC NỘI DUNG CHÍNH Nắm vững kiến thức về mô hình giao thức OSI và TCP/IP. Đặc biệt các giao thức TCP, UDP và HTTP. Hiểu nguyên lý lập trình Bekerley socket sử dụng ngôn ngữ C/C++ và Java. Lập trình web phía client: Xây dựng các trang web động, sử dụng Javascript, cùng các chuNn CSS, XHML Lập trình web phía server: có khả năng hiện thực một ứng dụng web, truy xuất cơ sở dữ liệu quan hệ (cụ thể: dùng JDBC-ODBC truy xuất Access). Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Trang 2
 3. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM OSI & TCP/IP Mô hình TCP/IP – Hiểu biết mục tiêu của các lớp/các giao thức. – Liên hệ với mô hình OSI. – Địa chỉ IP, Port. Các giao thức lớp Transport – TCP – UDP Các giao thức lớp Application – HTTP Protocol Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Trang 3
 4. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM OSI & TCP/IP Dạng các câu hỏi – Mục tiêu của tầng/lớp trong OSI hay TCP/IP. – Giao thức theo tầng/lớp trong TCP/IP. – Định dạng dữ liệu và header, trailer. – Lựa chọn giao thức có cầu nối, không có cầu nối. – Giá trị hợp lệ của địa chỉ IP, Port, … Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Trang 4
 5. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lập trình Socket Socket và Client/Server – Khái niệm socket, Socket API – Thiết kế giải thuật Client/Server Lập trình mạng với Java – Các lớp trong java.net InetAddress ServerSocket Socket DatagramSocket – Các phương thức được sử dụng tương ứng. – Xem xét các ví dụ Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Trang 5
 6. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lập trình Socket (tiếp theo) BSD Socket – Khái niệm socket, cấu trúc socket – Các hàm socket thông dụng để viết ứng dụng TCP client/server, UDP client/server. – Xem lại bài tập TCP client/server cho echo server, UDP client/server cho echo server. – Tài liệu: sách Unix Network Programming. Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Trang 6
 7. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lập trình Socket (tiếp theo) Dạng câu hỏi – Socket và Client/Server Tính đúng đắn của một giải thuật cho Client, Server. Phân loại và đặc điểm của các loại chương trình Server. – Lập trình mạng với Java Xem xét các lớp liên quan. Chuỗi các phương thức để hiện thực TCP Client. Chuỗi các phương thức để hiện thực các loại TCP Server. Chuỗi các phương thức để hiện thực UDP Client. Chuỗi các phương thức để hiện thực các loại UDP Server. Xem xét hiện thực bài thực hành và bài tập MiniChat. Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Trang 7
 8. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lập trình Socket (tiếp theo) Dạng câu hỏi – BSD Socket Cấu trúc socket, phân loại socket. Thông tin về các hàm dùng trong lập trình Socket. Chuỗi các hàm để hiện thực TCP Client. Chuỗi các hàm để hiện thực các loại TCP Server. Chuỗi các hàm để hiện thực UDP Client. Chuỗi các hàm để hiện thực các loại UDP Server. Dạng bài tập – Viết các chương trình Client/Server bằng Java/ANSI C/C++ thực hiện một số yêu cầu đặt ra cụ thể. Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Trang 8
 9. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lập trình Web HTML – Đặc tả HTML – HTML Form – XHTML – CSS – Tham khảo: www.w3c.org HTTP version 1.1 – Kiến thức cơ bản về HTTP ver 1.1 – Phân biệt các phương thức GET, POST, HEAD… CGI – Mô hình, nguyên lý hoạt động – Cách thức nắm bắt dữ liệu từ HTML form, truyền dữ liệu về client. Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Trang 9
 10. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lập trình Web (tiếp theo) Servlet – Nguyên lý hoạt động của Servlet. – Vòng đời, các hàm API,…. – Ví dụ ứng dụng tra cứu danh bạ điện thoại bằng Servlet. JDBC – Chủ yếu cầu nối JDBC-ODBC. – Cách khai báo datasource, các hàm API để tạo kết nối đến CSDL, truy vấn bằng SELECT, chèn dữ liệu INSERT/UPDATE…. – Các lớp Connection, Statement, PreparedStatement, DriverManager, ResultSet, ResultSetMetaData. Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Trang 10
 11. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lập trình Web (tiếp theo) JSP – Mô hình, nguyên lý. – Các đối tượng ngầm như request, response, session, out, application… – Nắm bắt session trong Servlet và JSP – Hiểu nguyên lý, các sử dụng các đối tượng session, cookie… – Khai báo các thẻ JSP, cách chèn mã Java vào trang JSP… – Làm lại ví dụ ứng dụng tra cứu danh bạ điện thoại bằng JSP. Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Trang 11
 12. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lập trình Web (tiếp theo) ASP – Mô hình họat động của ASP. – Các đối tượng Request, Response… Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Trang 12
 13. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lập trình Web (tiếp theo) Dạng câu hỏi – HTML Browser thông dịch hay biên dịch, cách hành xử khi có lỗi. Việc xây dựng và xử lý một Form nhập liệu. Javascript và việc kiểm tra tính hợp lệ các tham số nhập. – HTTP Định dạng của GET, POST, HEAD. Đáp ứng của một câu lệnh GET, HEAD. Bảng mã trả về. – CGI Nguyên lý hoạt động Các biến môi trường cơ bản như: GET và QUERY_STRING, POST và CONTENT_LENGTH Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Trang 13
 14. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lập trình Web (tiếp theo) Dạng câu hỏi – Servlet Vòng đời và cơ chế hoạt động Cấu trúc chương trình. Các lớp HttpServletRequest, HttpServletResponse và các phương thức thường dùng (bao gồm cả Cookie). GET với doGet(), POST với doPost() Lớp HttpSession với thông tin phiên làm việc của người dùng. – JDBC Tạo JDBC driver và URL database. Thiết lập connection đến URL database. Tạo đối tượng statement. Thực thi các câu lệnh SQL. Xử lý kết quả thực thi. Đóng kết nối đến database. Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Trang 14
 15. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lập trình Web (tiếp theo) Dạng câu hỏi – JSP Định dạng Các đối tượng xây dựng sẳn Thao tác với CSDL – ASP Định dạng Các đối tượng Request, Response, Session, Application, Server, … Sử dụng Cookie Thao tác với CSDL. Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Trang 15
 16. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lập trình Web (tiếp theo) Dạng bài tập – Viết một Form nhập liệu (có kiểm tra tính hợp lệ) ở Client Side. – Viết chương trình Server Side (Servlet, JSP, ASP, PHP, …) Nhận dữ liệu nhập vào từ Form trên. Kiểm tra tính đúng đắn và trả về kết quả. Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Trang 16
 17. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Kết Thúc Môn Học Chúc các bạn làm bài tốt! Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Trang 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2