intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thí nghiệm mạng máy tính 1: Chương 5 - ThS. Nguyễn Cao Đạt

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

56
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khỏa bài giảng Thí nghiệm mạng máy tính 1: Chương 5 - Các giao thức quan trọng dưới đây để nắm bắt được những kiến thức về Ethernet II Frame, các giao thức cần xem xét (IP, ARP, ICMP, TCP, UDP). Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thí nghiệm mạng máy tính 1: Chương 5 - ThS. Nguyễn Cao Đạt

 1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CÁC GIAO THỨC QUAN TRỌNG CHƯƠNG V Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 1
 2. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM NỘI DUNG TRÌNH BÀY  EthernetII Frame  Các giao thức cần xem xét – IP – ARP – ICMP – TCP – UDP Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 2
 3. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM ETHERNET II FRAME  Định dạng – Ethernet type  0x0800: IPv4  0x0806: ARP  0x8100: 802.1Q  0x86DD: IPv6 Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 3
 4. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CÁC GIAO THỨC CẦN XEM XÉT Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 4
 5. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM IP(Internet Protocol)  Khái niệm – RFC 791 – Giao thức ở lớp 3 phổ biến. – Giao thức nền tảng tạo mạng Internet.  Chức năng – Định nghĩa cấu trúc các gói dữ liệu là đơn vị cơ sở cho việc truyền dữ liệu trên Internet. – Định tuyến để chuyển các gói dữ liệu trong mạng.  Đặc tính – Có khả năng phát hiện lỗi trong phần header. – Nỗ lực tối đa(Best-effort): không tin cậy và không có kết nối. – Phân mảnh và hợp nhất. Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 5
 6. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM IP(Internet Protocol)  Định dạng của IPv4 Datagram Bản quyền ®2009- Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trang 6
 7. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM IP(Internet Protocol)  Định dạng của IP Datagram Value Protocol – Version(VER): IPv4 hay IPv6. 1 ICMP – Flags, Fragmentation offset : dùng cho vấn đề phân mảnh. 2 IGMP – Time To Live. – Các giá trị của Protocol như 6 TCP hình bên. 8 EGP 17 UDP 41 IPv6 89 OSPF Bản quyền ®2005 - Khoa Công Nghệ Thông Tin Trang 7
 8. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM IP(Internet Protocol)  Phân mảnh (Fragment) Protocol MTU(Bytes) – MTU (Maximum Transfer Unit) Hyperchannel 65.535 – Chiều dài tối đa của IP Datagram là: 65.535 Bytes. Token ring 17.914 – Khi đi qua các mạng có MTU (16Mbps) nhỏ hơn thì cần phân mảnh. Token ring 4.464 – Khi đến đích sẽ thực hiện hợp (4Mbps) nhất. FDDI 4.352 Ethernet 1500 X.25 576 PPP 296 Bản quyền ®2005 - Khoa Công Nghệ Thông Tin Trang 8
 9. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM IP(Internet Protocol)  Ví dụ về phân mảnh đối với Ethernet Bản quyền ®2005 - Khoa Công Nghệ Thông Tin Trang 9
 10. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL  Khái niệm – Gởi các thông báo lỗi và các thông báo điều khiển. – Các loại sau được dùng để định nghĩa thông điệp: Destination Unreachable Time to Live Exceeded Parameter Problem Source Quench Redirect Echo Echo reply Timestamp Timestamp Reply Information Request Information Reply Address Request Address Reply  Cơ chế hoạt động Bản quyền ®2005 - Khoa Công Nghệ Thông Tin Trang 10
 11. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL  Định dạng Bản quyền ®2005 - Khoa Công Nghệ Thông Tin Trang 11
 12. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL  Khái niệm – Phân giải hay ánh xạ từ địa chỉ IP thành địa chỉ MAC. – Cơ chế hoạt động. Bản quyền ®2005 - Khoa Công Nghệ Thông Tin Trang 12
 13. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL • ARP Request is Broadcast • ARP Reply is Unicast • Every machine is ARP Server as well as ARP Client Bản quyền ®2005 - Khoa Công Nghệ Thông Tin Trang 13
 14. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL •Operation Types 1.ARP request 2.ARP reply 3.RARP request 4.RARP reply •Hardware – Layer 2 •Protocol – Layer 3 Bản quyền ®2005 - Khoa Công Nghệ Thông Tin Trang 14
 15. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL  Ví dụ cùng subnet Host Stevens Host Cerf 172.16.10.10 172.16.10.25 255.255.255.0 255.255.255.0 MAC 00-0C-04-17-91-CC MAC 00-0C-04-38-44-AA Source Destination 172.16.10.0/24 Router A Ethernet 0 Host Stevens ở địa chỉ IP là 172.16.10.10 172.16.10.1 muốn gởi IP packet đến Host Cerf ở địa 255.255.255.0 chỉ IP là 172.16.10.25. MAC 03-0D-17-8A-F1-32 Bản quyền ®2005 - Khoa Công Nghệ Thông Tin Trang 15
 16. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL  Ví dụ cùng subnet (tiếp theo) Destination MAC Address??? ARP Table IP Address MAC Address 172.16.10.3 00-0C-04-32-14-A1 172.16.10.19 00-0C-14-02-00-19 172.16.10.33 00-0C-A6-19-46-C1 Host Stevens Host Cerf 172.16.10.10 172.16.10.25 255.255.255.0 255.255.255.0 MAC 00-0C-04-17-91-CC MAC 00-0C-04-38-44-AA Source Destination 172.16.10.0/24 Router A Ethenet 0 Bản quyền ®2005 - Khoa Công Nghệ Thông Tin Trang 16
 17. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL  Ví dụ cùng subnet (tiếp theo) - ARP Request từ host Stevens ở địa chỉ IP 172.16.10.10 “Hey everyone! I have this IP Address, 172.28.10.25, and I need the device this belongs to, to send me their MAC address.” ARP Request from 172.16.10.10 Ethernet Header Ethernet Data – 28 byte ARP request/reply Ethernet Ethernet Fram ARP Sender’s Sender’s Target’s Target’s Destinatio Source e header Ethernet IP Address Ethernet IP Address n Address Address Type s, i.e. Address Address (MAC) (MAC) op field (MAC) (MAC) FF-FF- 00-0C- 0x806 op = 1 00-0C- 172.16.10.10 172.16.10.25 FF-FF- 04-17- 04-17- FF-FF 91-CC 91-CC op field – ARP request = 1 ARP reply = 2 RARP request = 3 RARP reply = 4 Bản quyền ®2005 - Khoa Công Nghệ Thông Tin Trang 17
 18. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL  Ví dụ cùng subnet (tiếp theo) - ARP Reply từ Cerf ở địa chỉ IP 172.16.10.25 “Hey sender of ARP Request! Here is my MAC address that you wanted for that IP address.” ARP Reply from 172.16.10.25 Ethernet Header Ethernet Data – 28 byte ARP request/reply Ethernet Ethernet Fram ARP Sender’s Sender’s Target’s Target’s Destinatio Source e header Ethernet IP Address Ethernet IP Address n Address Address Type s, i.e. Address Address (MAC) (MAC) op field (MAC) (MAC) 00-0C- 00-0C- 0x806 op = 2 00-0C- 172.16.10.25 00-0C- 172.16.10.10 04-17- 04-38- 04-38- 04-17- 91-CC 44-AA 44-AA 91-CC Here it is! Bản quyền ®2005 - Khoa Công Nghệ Thông Tin Trang 18
 19. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL  Ví dụ cùng subnet (tiếp theo) - Host Stevens nhận được ARP Reply và đưa địa chỉ IP, và địa chỉ MAC của Host Cerf vào bảng ARP của nó. - Host Stevens bây giờ đã có tất cả các thông tin cần thiết để đóng gói IP packet vào Ethernet frame và gởi frame này trực tiếp đến Host Cerf. Ethernet Frame Ethernet Header IP Datagram from above Ethern et Trailer MAC MAC Other IP IP Original IP Final Data FCS Destination Source Address Heade Header Source Destination Address r Info Address Address Info 00-0C- 00-0C- 04-38- 04-17- 172.17.10.10 172.16.10.25 44-AA 91-CC Bản quyền ®2005 - Khoa Công Nghệ Thông Tin Trang 19
 20. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL  Ví dụ khác subnet Host Perlman Host Stevens 172.16.20.12 172.16.10.10 255.255.255.0 255.255.255.0 MAC 00-0C-22-A3-14-01 MAC 00-0C-04-17-91-CC Source Destination 172.16.10.0/24 172.16.20.0/24 Router A Ethernet 0 172.16.10.1 255.255.255.0 MAC 03-0D-17-8A-F1-32 Host Stevens ở địa chỉ IP là 172.16.10.10 muốn gởi một IP packet đến Host Perlman ở địa chỉ IP là 172.16.20.12 Bản quyền ®2005 - Khoa Công Nghệ Thông Tin Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2