intTypePromotion=1

Bài giảng: Thị trường trái phiếu quốc tế

Chia sẻ: Tran Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
191
lượt xem
39
download

Bài giảng: Thị trường trái phiếu quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc phát hành trái phiếu quốc tế được đặt ra khi nợ công Việt Nam ở mức 54,1% GDP vào cuối năm 2012, theo báo cáo của Chính phủ. Tuy nhiên, một báo cáo của Ủy ban Kinh tế phát hành tháng 5/2013, nếu tính cả các khoản vay của tập đoàn, tổng công ty không được Chính phủ bảo lãnh, tỷ lệ nợ có thể vượt xa con số này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Thị trường trái phiếu quốc tế

 1. Chương 8: TH TRƯ NG TRÁI PHI U Qu C T Nguyen Thi Hong Vinh M C TIÊU • Tìm hi u các khái ni m trái phi u Eurobond và trái phi u nư c ngoài • Tìm hi u các lý do d n ñ n s hình thành và phát tri n th trư ng Eurobond • Phân lo i các lo i trái phi u qu c t • Các v n ñ xung quanh vi c phát hành Eurobond Nguyen Thi Hong Vinh N i dung 1. Trái phi u Eurobond và trái phi u nư c ngoài 2. S hình thành và phát tri n th trư ng Eurobond 3. Tình hình th trư ng trái phi u qu c t 4. Phân lo i trái phi u qu c t 5. X p h ng tín nhi m trái phi u qu c t 6. Quá trình phát hành Eurobond 7. Th trư ng th c p Nguyen Thi Hong Vinh 1
 2. 1. Trái phi u Eurobond và Trái phi u nư c ngoài Nguyen Thi Hong Vinh Eurobonds • Trái phi u ñư c ñ nh danh b ng m t ñ ng ti n c th , ñư c bán cho các nhà ñ u tư trên th trư ng v n c a m t qu c gia không ph i là qu c gia có ñ ng ti n ñó • Ví d : ngư i ñi vay phát hành trái phi u b ng JPY cho các nhà ñ u tư Anh Nguyen Thi Hong Vinh Trái phi u nư c ngoài • Là trái phi u do ngư i ñi vay nư c ngoài phát hành cho nhà ñ u tư trên th trư ng v n n i ñ a và ñư c ñ nh danh b ng ñ ng ti n c a nư c ñó. • Ví d : công ty MNCs c a ð c phát hành trái phi u ñô la M cho các nhà ñ u tư M M • Trái phi u Yankee (TP nư c ngoài t i M ), Samurai (Nh t), Matilda (Úc), Bulldog (Anh) Nguyen Thi Hong Vinh 2
 3. 2. S hình thành và phát tri n th trư ng Eurobond Nguyen Thi Hong Vinh S hình thành và phát tri n th trư ng Eurobond • Eurobond ñ u tiên phát hành năm 1963 và phát tri n nhanh, ñ c bi t 1980 và 1990. • Năm 1963, Chính Ph M ñánh thu thu nh p lãi su t v i công dân M n m gi trái phi u USD phát hành t i M TP nư c ngoài kém h p d n và kích thích ngư i n ơc ngoài phát hành Eurobond • Chính Ph M ñánh thu thu nh p lãi su t ñ i v i ngư i nư c ngoài mua TP n i ñ a M kích thích ngư i nư c ngoài n m gi Eurobonds. Nguyen Thi Hong Vinh • Các công ty khó ti p c n v n ngân hàng do cu c kh ng ho ng n nh ng năm 1980 • V i h s tín nhi m cao, các công ty gi m b t chi phí v n thông qua phát hành Eurobond • Ngân hàng không s n sàng cho vay trung và dài h n v i lãi su t c ñ nh • V i vi c phát hành Eurobond, quy ch ñi u ch nh nư c ch nhà ít hà kh c hơn và yêu c u v cáo b ch ít hơn • Eurobonds thư ng phát hành theo hình th c vô danh(không có tên c a ngư i s h u) giúp b o m t thông tin. Nguyen Thi Hong Vinh 3
 4. 3. Tình hình th trư ng trái phi u qu c t Nguyen Thi Hong Vinh Tình hình th trư ng trái phi u qu c t • T ng giá tr th trư ng c a th trư ng trái phi u th gi i l n hơn 50% so v i các th trư ng n khác. • H u h t ñư c ñ nh danh b i USD, EUR và JPY. Nguyen Thi Hong Vinh Tình hình th trư ng trái phi u qu c t Lo i ngo i t (U.S. $ Ph n trăm billions) (%) U.S. Dollar 22,423.2 43.6 Euro 13,270.9 25.8 Yen 8,633.6 16.8 Other 7,068.1 13.8 Total 51,395.8 100 Ngu n: EUN Nguyen Thi Hong Vinh / RESNICK, the International Financial Management, Mc Graw Hill Co.,2007 4
 5. Giá tr c a các trái phi u n i ñ a và TP qu c t Ngo i t N iña Qu c t T ng U.S. dollar $17,930.7 $ 4,492.5 $ 22,423.2 Euro $ 8,436.4 $ 4,834.5 $ 13,270.9 Pound $ 1,274.6 $ 778.7 $ 2,053.3 Yen $ 8,145.0 $ 488.6 $ 8,633.6 Other $ 4,506.6 $ 508.2 $ 5,014.8 Total $40,293.3 $ 11,102.5 $ 51,395.8 Ngu n: EUN / RESNICK, the International Financial Management, Mc Graw Hill Co.,2007 (As of Year-End 2004 in U.S. $Billions) Nguyen Thi Hong Vinh Trái phi u n i ñ a và trái phi u qu c t 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% Domestic 25.0% International 20.0% Total 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% U.S. Euro Pound Yen Other dollar (As of Year-End 2004 in U.S. Nguyen Thi Hong Vinh $Billions) Lo i Ngo i t dùng phát hành trái phi u qu c t Currency 2003 U.S. dollar 51% Euro 32 Yen 6 Pound Sterling 7 Swiss franc 2 Other 2 Total 100 (As of Year-End 2003 in U.S. $Billions) Ngu n: EUN / RESNICK, the International Financial Management, Mc Graw Hill Co.,2007 Nguyen Thi Hong Vinh 5
 6. Phân lo i phát hành TPQT theo qu c gia Qu c gia 2003 Australia 162 Canada 267.2 France 700.8 Germany 1,810.3 Italy 510.5 Japan 255.5 Netherlands 532.8 United Kingdom 1,032.1 United States 3,011.8 U.S. $B Total Nguyen Thi Hong Vinh 11,102.5 Ngu n: EUN / RESNICK, the International Financial Management, Mc Graw Hill Co.,2007 Phân lo i ngư i phát hành trái phi u qu c t Ngư i phát hành 2003 Chính Ph 1,122.3 Các ñ nh ch tài chính 8,032.5 Doanh nghi p 1,446.6 T ch c qu c t 501.1 T ng 11,102.5 (As of Year-End 2003 in U.S. $Billions) Ngu n: EUN / RESNICK, the International Financial Management, Mc Graw Hill Co.,2007 Nguyen Thi Hong Vinh 4. Phân lo i trái phi u qu c t Nguyen Thi Hong Vinh 6
 7. Phân lo i trái phi u qu c t • Trái phi u lãi su t c ñ nh thông thư ng (Straight Fixed- Rate Bonds) • Kỳ phi u có lãi su t th n i (Floating Rates Notes) • Trái phi u có th chuy n ñ i thành c phi u (Convertible Bonds) • Trái phi u v i quy n mua c phi u (Bonds with Equity Warrants) • Trái phi u không phi u lãi (Zero – Coupon Bonds) • Trái phi u lư ng t • Trái phi u toàn c u Nguyen Thi Hong Vinh ð C ði M C A CÁC LO I TRÁI PHI U Lo i ð nh kỳ tr lãi Lo i lãi su t Thanh toán khi ñ n h n Straight Fixed- H ng năm C ñ nh B ng ti n theo Rate m nh giá Floating Rate Note 3-6 tháng 1 l n Thay ñ i B ng ti n theo m nh giá Convertible Bond H ng năm C ñ nh B ng ti n theo m nh giá ho c chuy n ñ i thành c phi u Straight fixed rate H ng năm C ñ nh B ng ti n theo m nh with equity giá c ng thêm c warrants phi u theo ch ng Zero Không zero nh n th c hi n B ng ti n theo m nh giá Dual Currency H ng năm C ñ nh Lư ng t Bond Nguyen Thi Hong Vinh X p h ng tín d ng trái phi u qu c t • Trái phi u là các cam k t v các kho n thu nh p thư ng kỳ • Trái phi u Chính Ph có th coi là không có r i ro v sai h n. • Trái phi u công ty có th r i ro cho nhà ñ u tư là không nh n ñư c thanh toán n u công ty phá s n • Moody và Standard&Poor th c hi n x p h ng trái phi u qu c t phát hành. Các ch tiêu ñánh giá trái phi u qu c t gi ng như TP n i ñ a. Vi c x p h ng ph n ánh uy tín c a ngư i ñi vay, không ph n ánh r i ro v h i ñoái. Nguyen Thi Hong Vinh 7
 8. Các c p h ng ñ u tư Very High Speculat Very high Quality ive Poor quality Standard AAA A BB CCC & Poor’s AA BBB B D Moody’s Aaa A Ba Caa Aa Baa B C Nguyen Thi Hong Vinh Y ut nh hư ng ñ n ñ t phát hành • Nhà ñ u tư thư ng không d a trên các d ch v x p h ng trái phi u hay các phân tích v báo cáo tài chính • Danh ti ng c a công ty phát hành và nhóm ngân hàng b o lãnh m i là y u t chính • Các MNCs l n, các DNNN và Chính Ph có th phát hành TP v i m c lãi su t th p Nguyen Thi Hong Vinh 5. Quá trình x p h ng tín nhi m Nguyen Thi Hong Vinh 8
 9. Quá trình x p h ng tín nhi m • Các t ch c x p h ng thư ng th c hi n x p h ng theo yêu c u c a ngư i phát hành • Ngư i phát hành quy t ñ nh vi c x p h ng có công b không • Phàn l n các trái phi u ñư c x p h ng thư ng rơi vào lo i cao nh t. Nguyen Thi Hong Vinh 6. Quá trình phát hành Eurobond Nguyen Thi Hong Vinh Quá trình phát hành Eurobond Quy t ñ nh phát hành Eurobond THông báo phát hành Eurobond Offering date with final terms Nhóm ngân hàng b o lãnh thanh toán cho ngư i phát hành Nguyen Thi Hong Vinh 9
 10. 7. Th trư ng th c p Nguyen Thi Hong Vinh Th trư ng th c p • Eurobond ñư c mua bán trên th trư ng th c p • Nơi giao d ch: London, Zurich, Luxembourg, Frankfurt, Amsterdam • Thành viên: các nhà kinh doanh và môi gi i Nguyen Thi Hong Vinh Th trư ng th c p • Các nhà kinh doanh: - Ngân hàng ñ u tư và ngân hàng thương m i - Y t 2 lo i giá: giá ñ t mua và giá chào bán - Giao d ch thông qua môi gi i ho c tr c ti p v i ngư i bán l - Thu nh p là chênh l ch giá mua và bán - Là thành viên c a Association of Inter’l Bond Dealers (Zurich) • Ngư i môi gi i - Nh n l nh mua ho c bán v i ngư i kinh doanh - giao d ch tr c ti p v i khách hàng l - Thu nh p là hoa h ng cho m i giao d ch Nguyen Thi Hong Vinh 10
 11. Th trư ng th c p • Th t c thanh toán bù tr - H th ng chuy n giao quy n s h u và thanh toán (Euro – Clear và Cedel) - Euro – Clear ñư c thành l p Brussels, ho t ñ ng dư i s b o lãnh c a Morgan - Cedel ñư c thành l p Luxembourg b i m t nhóm ngân hàng Châu Âu. Nguyen Thi Hong Vinh 11
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2