intTypePromotion=3

Bài giảng Thuế: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Nhơn

Chia sẻ: Bfgh Bfgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
77
lượt xem
16
download

Bài giảng Thuế: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Nhơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Đại cương về thuế thuộc bài giảng Thuế trình bày về các kiến thức khái niệm, vai trò và đặc điểm của thuế như sự đời và và phát triển của thuế; các yếu tố cấu thành một sắc thuế; hệ thống thuế của Việt Nam qua các giai đoạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thuế: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Nhơn

 1. Môn học: THUẾ • Thời gian: 60 tiết • GV: Ts Nguyễn Văn Nhơn • Khoa TCNH
 2. Mục tiêu môn học Trang bị những kiến thức cơ bản về thuế, kỹ năng tính toán số tiền thuế phải nộp và các thủ tục kê khai nộp thuế vào NSNN.
 3. CHƯƠNG TRÌNH 1. Đại cương về thuế 2. Thuế xuất, nhập khẩu (XNK) 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) 4. Thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 6. Thu nhập cá nhân (TNCN) 7. Thuế khác
 4. *Giáo trình • Thuế, khoa Tài chính Ngân Hàng ĐH Công nghiệp TP. HCM 2009. *Tài liệu tham khảo 1. Giáo trình thuế Học viện tài chính 2007. 2. Giáo trình thuế trường ĐH Kinh tế quốc dân 3. Các Luật thuế: GTGT, TNDN, TTĐB, XNK,.. 4. Các Nghị định, thông tư hướng dẫn và các văn bản về chính sách thuế,…
 5. Quy định chung *Cách tính điểm hết môn học *Cách điểm danh *Cách dạy và học *Cấm thi -
 6. TÌM VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ • http://www.mof.gov.vn • http://www.hcmtax.gov.vn • Thư viện • Nhà sách
 7. Tiểu luận môn học 1. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành SX theo P2 khầu trừ 2. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành ăn uống theo P2 khầu trừ 3. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành dịch vụ theo P2 khầu trừ 4. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành thương nghiệp theo P2 khầu trừ 5. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN ngành ăn uống theo P2 trực tiếp trên GTGT
 8. Tiểu luận môn học 6. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành thương nghiệp theo P2 trực tiếp trên GTGT, MB, QT thuế VAT 7. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành SX theo P2 trực tiếp trên GTGT 8. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN đối với hộ ấn định thuế. 9. Thực hành kê khai thuế TTĐB và TNDN đối với hàng SX trong nước theo P2 khấu trừ. 10. Thực hành kê khai thuế TTĐB và TNDN đối với hàng SX trong nước theo P2 trực tiếp trên GTGT
 9. Tiểu luận môn học 11. Thực hành kê khai thuế TTĐB và TNDN đối với hàng nhập khẩu theo P2 trực tiếp trên GTGT 12. Thực hành kê khai thuế TTĐB và TNDN đối với hàng nhập khẩu theo P2 khấu trừ 13. Thực hành kê khai thuế Xuất khẩu 14. Thực hành kê khai thuế Nhập khẩu 15. Thực hành kê khai thuế TNCN đối với người VN 16. Thực hành kê khai thuế TNCN đối với người nước ngoài 17. Thực hành kê khai thuế TNCN đối với ca sĩ.
 10. CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ
 11. Nội dung • Khái niệm, vai trò, đặc điểm của thuế • Các yếu tố cấu thành một sắc thuế • Phân loại thuế
 12. 1.1- Khái niệm, vai trò của thuế 1.1.1- Sự ra đời và phát triển của thuế Thuế ra đời là 1 tất yếu khách quan, gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước. Nhà nước ra đời trước hay thuế ra đời trước?
 13. Sự ra đời và phát triển của thuế (tt) • Sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước. • Sự ra đời và phát triển của quan hệ hàng hóa tiền tệ. • Sơ lược lịch sử phát triển hệ thống thuế ở Việt nam.
 14. * Lịch sử phát triển thuế ở VN • Hệ thống thuế trước năm 1945 • Hệ thống thuế giai đoạn 1945 - 1954 • Hệ thống thuế giai đoạn 1954 - 1975 • Hệ thống thuế giai đoạn 1975 - 1990 • Hệ thống thuế giai đoạn 1990 - đến nay
 15. Heä thoáng thueá tröôùc naêm 1945 • Baét ñaàu töø thôøi nhaø Traàn söï toå chöùc, caùch ñaùnh thueá môùi ñöôïc ghi cheùp, tuy giaûn ñôn nhöng cuõng toû ra coù heä thoáng, roõ nhaát vaøo thôøi vua Traàn Thaùi Toâng(1225-1257) goàm coù 2 loaïi thueá chính: • -Thueá ñinh (thueá thaân):ñaùnh vaøo baûn thaân ngöôøi daân tôùi tuoåi tröôûng thaønh • -Thueá ruoäng (thueá ñieàn): caên cöù vaøo soá ruoäng ñaát maø ñaùnh thueá, khoâng coù ruoäng khoâng phaûi ñoùng thueá • -Ngoaøi ra, coøn coù thueá traàu cao, toâm caù, rau quaû…
 16. * Hệ thống thuế trước năm 1945. * Thời nhà Lê: được chia làm 2 loại chính: + Thuế trực thu: thuế thân, thuế điền + Thuế gián thu: đánh vào hoạt động tiểu thủ công nghiệp. * Thời nhà Nguyễn: • + Thuế chính phú: thuế điền thổ, thuế đinh, thuế tạp dịch. • + Thuế tạp phú: thuế cảng, hầm mỏ, thuế các hộ sản xuất.
 17. Thuế giai đoạn 1945 – 1954 Bãi bỏ, sửa đổi bổ sung 1 số sắc thuế: - Thuế điền thổ áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần. - Thuế môn bài - Thuế đánh vào thuốc lá, thuốc lào, muối với thuế suất cao. - Thuế lãi DN và lợi tức tổng hợp - Thuế quan đánh vào Kd XNK qua biên giới.
 18. Thuế trước năm 1945 (tt) • Thuế thời thuộc địa, nửa phong kiến • Sửa đổi một số loại thuế ở nhà Nguyễn. • Ở Nam kỳ: thuế trực thu, thuế gián thu, thuế xuất nhập khẩu, thuế cảng,.. • Từ năm 1875, thực dân Pháp quản lý và điều hành thuế, thực hiện chế độ thuế hỗn hợp.
 19. giai đoạn 1951 – 1954 (tt) Gồm 7 sắc thuế: 1. Thuế nông nghiệp. 2. Thuế công thương nghiệp: thuế DT, thuế thực lãi, thuế quán hàng, thuế buôn chuyến. 3. Thuế hàng hóa. 4. Thuế sát sinh. 5. Thuế trước bạ. 6. Thuế tem. 7. Thuế XNK.
 20. Hệ thống thuế giai đoạn 1954 - 1975. *Giai đoạn 3 năm khôi phục kinh tế *Giai đoạn cải tạo XHCN *Giai đoạn thực hiện KH 5 năm lần thứ nhất và chống chiến tranh phá hoại miền Bắc, đấu tranh giải phóng miềm Nam.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản