intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
150
lượt xem
43
download

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính trong Bài giảng Thương mại điện tử Chương 7 Thanh toán trực tuyến nhằm giới thiệu về thanh toán và các vấn đề bảo an trong thanh toán điện tử, các hệ thống thanh toán điện tử cơ bản. Các yêu cầu đối với thanh toán điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

 1. CHƯƠNG 7: THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TH.S. NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM BICHTRAMBMT@GMAIL.COM
 2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH Giới thiệu về Các hệ thống thanh toán và các thanh toán điện tử vấn đề bảo an cơ bản trong thanh toán điện tử
 3. GIỚI THIỆU VỀ THANH TOÁN Tiền tệ – phương tiện biểu trưng cho giá trị – đã được sử dụng rất sớm trong lịch sử nhân loại Tiền tệ điện tử
 4. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI THANH TOÁN ĐIỆN TỬ •  Chöùng thaät: Laø caùch kieåm tra ngöôøi mua tröôùc khi vieäc thanh toaùn ñöôïc thöïc hieän. •  Toaøn veïn: Baûo ñaûm raèng caùc thoâng tin seõ khoâng bò thay ñoåi, xoùa do sô xuaát trong quaù trình truyeàn daãn. •  Maõ hoùa: Qui trình laøm cho caùc thoâng ñieäp khoâng ñoïc hay söû duïng ñöôïc ngoaïi tröø nhöõng ngöôøi coù khoù a giaûi maõ chuùng. •  Quyeàn rieâng tö: ngöôøi baùn khoâng nhaát thieát phaûi bieát thoâng tin veà theû tín duïng cuûa ngöôøi mua. Ñieuà naøy caàn ñöôïc thöïc hieän ñeå baûo ñaûm quyeàn rieâng tö cuûa khaùch haøng.
 5. HỆ THỐNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN Các loại thẻ thanh Giao dịch qua Ví điện tử Thẻ thông minh toán trực tuyến trung gian Chuyển ngân điện Tiền điện tử Chi phiếu điện tử tử
 6. CÁC LOẠI THẺ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN •  Loại thẻ điện tử có chứa các thông tin có thể sử dụng cho mục đích thanh toán •  Có 3 loại thẻ thanh toán cơ bản: Thẻ tín dụng Thẻ mua chịu Thẻ ghi nợ
 7. CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN
 8. QUY TRÌNH XỬ LÝ THẺ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN Người bán
 9. RỦI RO KHI SỬ DỤNG THẺ THANH TOÁN Rủi ro đối với ngân hàng Chủ thẻ sử dụng quá hạn mức cho phép Giao thẻ cho người khác sử dụng ở nước ngoài phát hành Gian lận của chủ thẻ: Báo mất nhưng vẫn sử dụng thẻ Sử dụng thẻ giả mạo Chủ thẻ mất khả năng thanh toán
 10. RỦI RO KHI SỬ DỤNG THẺ THANH TOÁN Rủi ro Rủi ro đối Rủi ro cho cơ sở chấp nhận đối với ngân thẻ: với hàng thanh chủ toán: thẻ: Sửa Thẻ hết Cố tình Không Chấp chữa số hiệu lực tách nhỏ cung nhận tiền trên Sai sót mà cơ thương Mất thẻ cấp kịp thanh hoá đơn trong sở vụ để và để lộ thời toán (cố ý việc cấp không khỏi xin PIN danh vượt hoặc do phép phát cấp sách mức ghi hiện ra phép Bulletin nhầm)
 11. VÍ ĐIỆN TỬ (E-WALLET) •  Là một dạng dịch vụ cho phép người dùng Internet lưu trữ và sử dụng thông tin trong mua bán. •  Người dùng kết nối tài khoản ngân hàng & lưu số bằng lái, thẻ y tế, thẻ khách hàng, và các giấp tờ nhận dạng khác trong điện thoại. Những thông tin bảo mật này sẽ được chuyển đến bên tiếp nhận của cửa hàng thông qua thiết bị kết nối phạm vi gần NFC
 12. THẺ THÔNG MINH (SMART CARD) Thẻ thông minh biểu hiện là một tấm thẻ nhựa, trên đó có gắn vi mạch điện tử (microchip) hoạt động nhờ một bộ vi xử lý; trên đó định nghĩa trước các hoạt động, lưu trữ thông tin; cho phép người sử dụng thêm, bớt hoặc truy cập các thông tin trên thẻ. Dung lượng thông tin lưu giữ gấp hơn 100 lần thẻ tín dụng bao gồm: số thẻ tín dụng, hồ sơ sức khoẻ cá nhân, bảo hiểm y tế, thông tin về cá nhân, tổ chức, hồ sơ công tác, bằng lái xe... Các loại thẻ thông minh: •  Thẻ tiếp xúc •  Thẻ phi tiếp xúc
 13. CẤU TRÚC THẺ THÔNG MINH
 14. THẺ THÔNG MINH (SMART CARD) •  Thiết bị đọc thẻ • Kích hoạt và đọc các nội dung chứa trong chip trên thẻ thông minh; • Thông thường các thông tin này được chuyển tới một hệ thống để xử lý và lưu trữ. •  Hệ điều hành thẻ • Một hệ thống gồm các thiết bị và phần mềm nhằm quản lý các tệp tin điều khiển, bảo mật, quản lý nhập/xuất thông tin; thực thi các câu lệnh vµ cung cấp giao diện chương trình ứng dụng (API) thẻ.
 15. CÁC ỨNG DỤNG THẺ THÔNG MINH •  Thanh toán trong mua bán lẻ •  Ví tiền điện tử •  Thanh toán phí cầu đường, quá cảnh •  Sử dụng hệ thống thu phí bằng thẻ thông minh thay cho các loại vé thông thường trong giao thông. •  Định danh/chứng thực điện tử •  Thẻ lưu trữ giá trị: Thẻ thông minh có khả năng lưu trữ thông tin cá nhân như ảnh, các đặc điểm sinh trắc học, chữ kỹ điện tử, khoá riêng…
 16. THANH TOÁN QUA TRUNG GIAN
 17. CÁC THỨC SỬ DỤNG PAYPAL
 18. HỆ THỐNG THANH TOÁN TIỀN MẶT SỐ HOÁ CỦA PAYPAL
 19. TIỀN ĐIỆN TỬ (E-MONEY) •  Tiền điện tử là tiền đã được số hóa, tức là tiền ở dạng những bit số. •  Tiền điện tử (e-money hay còn được gọi là digital cash) là một hệ thống cho phép người sử dụng cho có thể thanh toán khi mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ nhờ truyền đi các con số từ máy tính này tới máy tính khác. •  Giống như serial trên tiền giấy, số serial của tiền điện tử là duy nhất. •  Mỗi "tờ" tiền điện tử được phát hành bởi một ngân hàng và được biểu diễn cho một lượng tiền thật nào đó. •  Tính chất đặc trưng của tiền điện tử cũng giống như tiền giấy thật, nó vô danh và có thể sử dụng lại..
 20. ỨNG DỤNG CỦA TIỀN ĐIỆN TỬ Đang được sử dụng phổ biến tại các quốc gia trên thế giới như: •  Nhật Bản •  Mỹ •  Hàn Quốc •  …

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản