intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng (2 tín chỉ)

Chia sẻ: Ngocnga Ngocnga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

104
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng gồm có các nội dung chính như: Bản chất - chức năng của tiền tệ, tín dụng, cung cầu tiền tệ và lạm phát, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ, ngân hàng trung gian, các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tiền tệ ngân hàng (2 tín chỉ)

 1. TIỀN TỆ NGÂN HÀNG (2 tín chỉ)
 2. NỘI DUNG MÔN HỌC Chƣơng 1: Bản chất - Chức năng của tiền tệ Chƣơng 2: Tín dụng Chƣơng 3: Cung cầu tiền tệ và lạm phát Chƣơng 4: Ngân hàng trung ƣơng và chính sách tiền tệ Chƣơng 5: Ngân hàng trung gian Chƣơng 6: Các tổ chức tài chính phi ngân hàng
 3. CHCHƢƠNG I: BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ 1.1. Bản chất của tiền tệ 1.2. Các chức năng của tiền tệ 1.3. Vai trò của tiền tệ 1.4. Giấy bạc ngân hàng Việt Nam
 4. 1.1. BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ 1.1.1. Sự ra đời của tiền tệ 1.1.2. Bản chất tiền tệ 1.1.3. Các hình thái tiền tệ 1.1.4. Tính chất của tiền tệ
 5. 1.1.1 SỰ RA ĐỜI CỦA TIỀN TỆ Trao đổi hàng hóa qua 2 giai đoạn: • Trao đổi trực tiếp: H - H Yêu cầu: phải có sự trùng hợp kép giữa các bên tham gia trao đổi • Trao đổi gián tiếp: qua vật trung gian H – T - H => Các nhà kinh tế học gọi VẬT TRUNG GIAN trong quá trình trao đổi hàng hóa là TIỀN
 6. 1.1.2. BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ * Tiền tệ là sản phẩm tất yếu của nền kinh tế hàng hóa, về bản chất tiền tệ là vật ngang giá chung, làm phƣơng tiện trao đổi hàng hóa dịch vụ và thanh toán các khoản nợ.
 7. Bản chất của tiền: Tiền là một loại hàng hóa đặc biệt. -Tiền có thể thỏa mãn hầu hết nhu cầu của ngƣời sở hữu chúng -Tiền có thể trao đổi trực tiếp với các hàng hóa khác -Tiền được sử dụng làm thước đo giá trị các hàng -hóa khác
 8. 1.1.3. CÁC HÌNH THÁI TIỀN TỆ Tiền Tiền giấy hàng hóa Tiền qua ngân hàng
 9. TIỀN HÀNG HÓA ● Các hàng hóa đƣợc sử dụng làm trung gian trao đổi: gạo, cừu, muối, vỏ sò, gỗ, lụa… ● Hạn chế của tiền hàng hóa: • Khó vận chuyển • Khó dự trữ, bảo quản hay bảo toàn giá trị • Khó chia nhỏ hay gộp lại • Chỉ đƣợc chấp nhận trong từng khu vực, từng địa phƣơng
 10. TIỀN KIM LOẠI (TIỀN VÀNG) • Đƣợc chấp nhận rộng rãi Ƣu • Bền vững Điểm • Dễ chi nhỏ và hợp nhất • Giá trị ổn định, ít biến đổi • Bất tiện khi di chuyển khối lƣợng lớn Hạn • Khó thực hiện các GD nhỏ chế • Khả năng khai thác có hạn, không đủ đáp ứng nhu cầu
 11. TIỀN GIẤY Ƣu điểm: • Nhẹ, dễ dàng cất trữ và vận chuyển • Có nhiều mệnh giá, thuận tiện trong trao ñổi • Chi phí phát hành thấp Hạn chế: • Lƣu thông tiền giấy dễ rơi vào tình trạng bất ổn định • Không bền, dễ rách • Chi phí lƣu thông tƣơng đối lớn
 12. TIỀN QUA NGÂN HÀNG Là số dƣ trên tài khoản tiền gửi của khách hàng tại NHTG ●Ƣu điểm: • Tiết kiệm CPGD. • Tốc độ thanh toán cao, an toàn và đơn giản → tăng hiệu quả kinh tế. • Thuận tiện cho việc thanh toán các giao dịch có giá trị lớn. ●Hạn chế: • CP về thời gian, xử lý chứng từ • CP hiện đại hóa ngân hàng.
 13. 1.1.4. TÍNH CHẤT CỦA TIỀN TỆ Đƣợc chấp nhận Dễ nhận biết Có thể chia nhỏ đƣợc Lâu bền Dễ vận chuyển Khan hiếm Đồng nhất
 14. 1.2. CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ Đơn vị đo lƣờng giá trị Phƣơng tiện trao đổi Phƣơng tiện dự trữ giá trị
 15. ĐƠN VỊ ĐO LƢỜNG GIÁ TRỊ ●Tiền được sử dụng để đo lường, biểu hiện giá trị hàng hóa, dịch vụ. ●Tác dụng: • Tạo sự thuận tiện, dễ dàng khi so sánh giá trị các hàng hóa với nhau • Tiết kiệm CPGD nhờ việc giảm số lần hình thành giá trung gian.
 16. PHƢƠNG TIỆN TRAO ĐỔI ●Tiền được sử dụng làm phương tiện mua hàng hóa dịch vụ hoặc thanh toán các khoản nợ ●Tác dụng: • Khắc phục đƣợc hạn chế của trao đổi trực tiếp: “sự trùng hợp ý muốn” → giảm CPGD • Tăng hiệu quả kinh tế
 17. PHƢƠNG TIỆN DỰ TRỮ GIÁ TRỊ ●Tích lũy sức mua cho nhu cầu chi dùng trong tương lai. ●Tác dụng: • Khắc phục hạn chế của tích lũy bằng hiện vật: dễ hƣ hỏng, khó che giấu… • Tạo phƣơng tiện tích lũy an toàn với tính lỏng cao.
 18. 1.3. VAI TRÕ CỦA TIỀN TỆ ●Tiền tệ là phƣơng tiện không thể thiếu để mở rộng và phát triển kinh tế hàng hóa. ●Tiền tệ là công cụ quản lí kinh tế vĩ mô ●Tiền tệ là công cụ phục vụ cho mục đích của ngƣời sở hữu chúng.
 19. 1.4. GIẤY BẠC NGÂN HÀNG VIỆT NAM ● Giấy bạc Ngân hàng Việt Nam là tiền dấu hiệu, do NHNN Việt Nam độc quyền phát hành vào lƣu thông. ● NHNN Việt Nam căn cứ vào tổng mức chu chuyển hàng hóa – dịch vụ, tốc độ lƣu thông tiền, tâm lí sử dụng tiền mặt trong dân cƣ … để lập kế hoạch cung ứng. Đồng thời sử dụng các công cụ lãi suất, dự trữ bắt buộc … để điều hòa khối lƣợng tiền trong lƣu thông.
 20. CHƢƠNG 2: TÍN DỤNG
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2