Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học lớp 10 bài 20: Mạng máy tính

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

13
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học lớp 10 bài 20 "Mạng máy tính" được thực hiện nhằm giúp các em học sinh trình bày được các thành phần của mạng máy tính, phương tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính, giới thiệu một số thiết bị kết nối mạng có dây và không dây. Các yếu tố cần quan tâm khi thiết kế mạng,... Mời thầy cô cùng xem và tải bài giảng tại đây nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học lớp 10 bài 20: Mạng máy tính

 1. Bµi 20. M¹ng m¸y tÝnh
 2. T¹i s ao  p h¶i  nè i m ¹ng   m ¸y  tÝnh?
 3. S ao  c hÐp, truyÒn d÷ liÖu 
 4. Chia s Πtµi ng uyªn (th«ng  tin,thiÕt bÞ...) 
 5. T¹O THµNH HÖ THè NG TÝNH TO¸N lín
 6. Chia s Πtµi ng uyªn   (T h iÕ t b Þ , th « n g   tin , d ÷ liÖ u  v µ   p h Ç n  m Ò m  ...)  KÕt nè i  S ao  c hÐp, truyÒn  d÷ liÖu T¹o  thµnh hÖ thè ng  tÝnh to ¸n lín
 7. 1. M¹ng  m¸y tÝnh Gåm ba thµnh phÇn:  C¸c m¸y tÝnh  C¸c thiÕt bÞ m¹ng  ®¶m b¶o kÕt nèi c¸c  m¸y tÝnh víi nhau.  PhÇn mÒm cho phÐp  thùc hiÖn viÖc giao  tiÕp gi÷a c¸c m¸y tÝnh
 8. 2. Ph­¬ng  tiÖn vµ g iao  thø c  truyÒn th«ng  c ña  m¹ng  m¸y tÝnh A. Ph­¬ng  tiÖn truyÒn th«ng  KÕt nè i c ã d©y
 9. C¸c  thiÕt bÞ kÕt nè i m¹ng  c ã d©y  VØ m ¹ng Hub Brid g e S w itc h Ro ute r Gi¾c C¸p  m  c ¾m ¹ng
 10.  KÕt nè i kh«ng  d©y  Dïng   s ãng   ra®i«,  bø c   x¹  hång   ng o ¹i,  truyÒn  th«ng   qua  vÖ  tinh…
 11. C¸c  thiÕt bÞ kÕt nè i m¹ng  kh«ng  d©y   ThiÕt b Þ WAP (Wire le s s  Ac c e s s  Po int): c ã  c hø c  n¨ng  kÕt nè i c ¸c  m ¸y  tÝnh tro ng  m ¹ng  v µ  kÕt nè i v íi m ¹ng  c ã d ©y .  Mç i m ¸y  tÝnh p h¶i c ã v Ø m ¹ng  kh«ng   d ©y .   (Wire le s s  Ne tw ro rk Card )
 12. C¸c  yÕu tè  c Çn quan t©m khi thiÕt kÕ m¹ng  
 13.  S è  l­îng  m¸y tÝnh tham g ia m¹ng  Tè c  ®é  truyÒn th«ng  tro ng  m¹ng  §Þa ®iÓm l¾p ®Æt m¹ng  Kh¶ n¨ng  tµi c hÝnh
 14. B. Giao  thø c  (Pro to c o l) B¹n c ã thÓ  viÕt b»ng   tiÕng  ViÖt  kh«ng ?
 15.  ViÕt th­  §äc  th­ Bá th­  Më  thïng   vµo  thïng lÊy th­ ChuyÓn th­  ChuyÓn th­  ®Õn b­u  ®Õn ng ­ê i  ®iÖn nhËn B­u ®iÖn  B­u ®iÖn  ph©n lo ¹i vµ  ph©n lo ¹i vµ  c huyÓn th­ c huyÓn th­
 16. Giao   thø c   truy Òn  th«ng   lµ  b é   c ¸c   q uy   t¾c   c ô   thÓ  p h¶i  tu©n thñ tro ng  v iÖc  trao  ®æ i th«ng  tin tro ng  m ¹ng  g i÷a  c ¸c   thiÕt  b Þ  nhËn  v µ  truy Òn  d ÷  liÖu.  VÝ  d ô :  Giao   thø c   v Ò tè c  ®é  truy Òn, khu«n d ¹ng  d ÷ liÖu, kiÓm  s o ¸t lç i… Bé  g iao  thø c  truy Òn th«ng  ®­îc  d ïng  p hæ  b iÕn hiÖn  nay  tro ng  c ¸c  m ¹ng , ®Æc  b iÖt tro ng  m ¹ng  to µn c Çu  Inte rne t lµ TCP/IP.
 17. 3. Ph©n lo ¹i m¹ng  m¸y tÝnh  A. The o  ph©n bè  ®Þa lÝ   M¹ng  c ô c  bé  (LAN – Lo c al Are a Ne two rk)  Lµ m¹ng  kÕt nè i c ¸c  m¸y tÝnh ë  g Çn nhau, VÝ dô : tro ng   mé t phßng , mé t to µ nhµ, mé t xÝ ng hiÖp….
 18.  M¹ng  diÖn ré ng  ( WAN – Wide  Are a Ne two rk)  Lµ m¹ng  kÕt nè i c ¸c  m¸y tÝnh ë  c ¸c h nhau mé t kho ¶ng  c ¸c h lín.  M¹ng  diÖn ré ng  th­ê ng  liªn kÕt c ¸c  m¹ng  c ô c  bé .
 19. B. The o  kiÓu bè  trÝ c ¸c  m¸y tÝnh   KiÓu ®­ê ng  th¼ng  (Bus ) 
 20.  KiÓu vßng  (Ring ) 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2