Bài giảng Toán 1 chương 3 bài 1: Điểm. Đoạn thẳng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
98
lượt xem
21
download

Bài giảng Toán 1 chương 3 bài 1: Điểm. Đoạn thẳng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 1 chương 3 bài 1: Điểm. Đoạn thẳng thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 1 chương 3 bài 1: Điểm. Đoạn thẳng trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán 1 chương 3 bài 1: Điểm. Đoạn thẳng

 1. • BAØI GIAÛNG ÑIEÄN TÖÛ • MOÂN : TOAÙN 1 Teân baøi giaûng : ÑIEÅM – ÑOAÏN THAÚNG
 2. MUÏC TIEÂU • Giuùp hoïc sinh : • - Nhaän bieát ñöôïc “ñieåm”, “ñoaïn thaúng”. • - Bieát keû ñoaïn thaúng qua hai ñieåm. • - Bieát ñoïc teân caùc ñieåm vaø ñoaïn thaúng.
 3. Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu ñieåm vaø ñoaïn thaúng. + Vieäc 1 : Giôùi thieäu ñieåm. A B
 4. + Vieäc 2 : Giôùi thieäu ñoaïn thaúng. + “Noái ñieåm A vôùi ñieåm B, ta coù ñoaïn thaúng AB”. A  B
 5. Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu caùch veõ ñoaïn thaúng. + Vieäc 1 : Giôùi thieäu duïng cuï ñeå veõ ñoaïn thaúng. - Ñeå veõ ñoaïn thaúng ngöôøi ta duøng thöôùc thaúng.
 6. + Vieäc 2 : Höôùng daãn veõ ñoaïn thaúng. - Böôùc 1 : Chaám hai ñieåm vaø ñaët teân. A B  - Böôùc 2 : Ñaët thöôùc noái ñieåm A vôùi ñieåm B. A B - Böôùc 3 : Ñoaïn thaúng AB. A B
 7. Hoaït ñoäng 3 : Luyeän taäp thöïc haønh. + Baøi 1 : Ñoïc teân caùc ñieåm vaø caùc ñoaïn thaúng. M N - Ñieåm M, ñieåm N. - Ñoaïn thaúng MN. D C - Ñieåm C, ñieåm D. - Ñoaïn thaúng CD.
 8. K P H Q - Ñieåm H, ñieåm K. - Ñieåm P, ñieåm Q. - Ñoaïn thaúng HK. - Ñoaïn thaúng PQ. X Y - Ñieåm X, ñieåm Y. - Ñoaïn thaúng XY.
 9. + Baøi 2 : Duøng thöôùc thaúng vaø buùt ñeå noái thaønh : a/ 3 ñoaïn thaúng. b/ 4 ñoaïn thaúng.
 10. c/ 5 ñoaïn thaúng d/ 6 ñoaïn thaúng
 11. + Baøi 3 : Moãi hình veõ döôùi ñaây coù bao nhieâu ñoaïn thaúng ? A B M D C N P . .4 . ñoaïn thaúng. . .3 . ñoaïn thaúng.
 12. O H K G L . 6 . ñoaïn thaúng. .
 13. Hoaït ñoäng 4 : Cuõng coá – Daën doø. + Ñeå veõ ñoaïn thaúng em duøng duïng cuï gì ? - Ñeå veõ ñoaïn thaúng em duøng thöôùc thaúng. + Haõy neâu caùc böôùc veõ ñoaïn thaúng ? - Böôùc 1 : Chaám 2 ñieåm vaø ñaët teân cho moãi ñieåm. - Böôùc 2 : Ñaët thöôùc noái töø ñieåm A qua ñieåm B, ta ñöôïc ñoaïn thaúng AB. Chuaån bò : Veà nhaø xem tröôùc baøi : “Ñoä daøi ñoaïn thaúng”.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản